Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu NFZ dot.refundowanych recept wypisywanych przez farmaceutów

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 57/2020/DSOZ z 14-04-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

==> Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uzasadnienie zmian:

"Konieczność wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)(Dz. U. poz. 567), która postanowieniami art. 5 pkt 8 dokonuje zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) w zakresie art. 96, nadając nowej grupie zawodowej, jaką są farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, uprawnienia do wystawiania recept refundowanych wystawianych także w postaci papierowej. W związku z powyższym farmaceuci powinni uzyskać dostęp do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia w celu pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty. W konsekwencji konieczne było dokonanie zmian w Regulaminie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych oraz we Wniosku o dostęp do Portalu."

(JB)