Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:

=> ZARZĄDZENIE Nr 100/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Fragment:

w § 13 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadczeniodawca przesyła dokumenty rozliczeniowe do oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę, w przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

a) zrealizowanych po 30 czerwca 2020 r. wystawionych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz.1555),

b) wystawionych od 1 lipca 2020 r. według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 28).”;

Tekst pierwotny zmienianego zarządzenia:

=> ZARZĄDZENIE NR 131/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

(JB)