Wymagania dotyczące miejsca w lokalu apteki, w której mogą być przeprowadzone szczepienia - c.d.

Na podstawie Dz.U.2021.1035:

W przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 może ono zostać przeprowadzone w:

1) pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym – pod warunkiem:

a) zachowania rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie oraz

b) wprowadzenia pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wy-konywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczni-czych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami do-tyczącymi jakości i bezpieczeństwa, lub

2) izbie ekspedycyjnej – pod warunkiem:

a) wydzielenia w niej obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pa-cjentów,

b) w przypadku gdy wydzielenie, o którym mowa w lit. a, nie jest możliwe – wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w tej izbie, bez uszczerbku dla zapewnienia wystarczającego czasu na wykonywanie w niej zadań zgodnych z jej zasadniczym przeznaczeniem.”;

(JB)