WIF w sprawie łączenia funkcji kierownika

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z 1 września 2021r w sprawie ograniczeń wynikających z art. 88 ust. 1a – 1c ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Fragment:

- farmaceuta nie może łączyć funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej, apteki szpitalnej z funkcją Osoby Kompetentnej, Osoby Odpowiedzialnej (tj. kierownika hurtowni farmaceutycznej albo hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych odpowiedzialnego za prowadzenie hurtowni ) i Osoby Wykwalifikowanej (tj. osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przed wprowadzeniem do obrotu, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami u.p.f. oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tego produktu);

- farmaceuta nie może być kierownikiem więcej niż jednej apteki;

- farmaceuta może być równocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej albo dwóch działów farmacji szpitalnej po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, a w przypadku podmiotów nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego, który uwzględni wymiar zatrudnienia farmaceuty w tych jednostkach, zakres wykonywanych usług farmaceutycznych oraz godziny czynności każdej z nich.

- farmaceuta, który przed dniem 16 kwietnia 2021r. pełnił i nadal pełni jednocześnie funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej/szpitalnej/zakładowej i kierownika działu farmacji szpitalnej lub który przed dniem 16 kwietnia 2021 r. pełnił i nadal pełni jednocześnie funkcję kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej oraz zamierza łączyć ww. funkcje po dniu 16 października 2021 r., ma obowiązek wystąpić do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o udzielenie zgody na łączenie wymienionych funkcji. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny udziela zgody w drodze decyzji.

=> pełny tekst komunikatu

(JB)