Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty - Dz.U.2021 poz.97

15 stycznia 2021r w  Dzienniku Ustaw poz.97 opublikowano:

=> Ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty

Fragmenty:

Art. 1. Ustawa określa zasady:

1) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty;

2) wykonywania zawodu farmaceuty;

3) ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

Art. 4. 2. Opieka farmaceutyczna to świadczenie zdrowotne (...) udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii (...) 

Art. 29. Farmaceuta nie może prowadzić reklamy produktów leczniczych skierowanej do wiadomości publicznej ani w niej uczestniczyć.

Art. 35. 1. Aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta, i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym.

2. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością.

Art.78.3. Farmaceucie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 6, realizującemu ustawiczny rozwój zawodowy przysługuje na jego wniosek urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Termin urlopu szkoleniowego jest uzgadniany każdorazowo z praco-dawcą. Farmaceuta ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jego udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 43 ust. 2.

Art. 96. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (...)

=> więcej fragmentów ustawy

(JB)