Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi tekst jednolity - Dz.U.2020 poz.1114

W Dzienniku Ustaw z 26.06.202r poz.1114 opublikowano

=> Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Fragment:

Art. 1. 1. Ustawa określa:

1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,

2) zasady działania organizacji odzysku opakowań,

3) zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,

4) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty recyklingowej

(...)

2. Ustawa określa prawa i obowiązki przedsiębiorców:

(...)

3) dystrybuujących produkty w opakowaniach;

(...)

6) wprowadzających opakowania;

7) wprowadzających produkty w opakowaniach.

(...)

=> wybrane fragmenty ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(JB)