Rozporządzenie w sprawie recept - nowelizacja dotycząca terminu realizacji e-recepty

W Dzienniku Ustaw z 12.12.2019r poz.2395 opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie recept, dotyczącą terminu realizacji e-recept.

Fragment:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436, 718 i 1253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Recepta w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 96a ust. 7 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, na której nie oznaczono terminu realizacji recepty, nie może być zrealizowana po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”.”;

2) w § 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. W przypadku oznaczania terminu realizacji na recepcie w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 96a ust. 7 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, termin ten osoba uprawniona, kierując się aktualną wiedzą medyczną, oznacza na 365 dni.”.

§ 2. Realizacja recept w postaci elektronicznej wystawionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

=> cały tekst nowelizacji 

(JB)