Rozp. zmieniające rozp. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wyk. zawodu (...),farmaceuty,(...) Dz.U.2022.poz.1742

19 sierpnia 2022r w Dzienniku Ustaw poz. 1742 opublikowano:

=> Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Fragment:

„§ 1g. 1. W roku akademickim 2021/2022 studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w § 1, którzy w trakcie tego roku akademickiego wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez:

1) podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub

2) podmioty zapewniające pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.3))

mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności."

(JB)