Rozp. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki - Dz.U.2022.1737