Realizacja uprawnień weteranów poszkodowanych - c.d. - uzupełnienie

W celu uzupełnienia komunikatu z 10.06.2020r podajemy treść przpisów opublikowanych w dziennikach ustaw.

Pismo przewodnie jeszcze raz:

=> Realizacja uprawnień weteranów poszkodowanych

=> Dz.U.2019 poz.1726 - Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw  - fragment:

Art. 12. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590 i 1694) wprowadza się następujące zmiany:

3) w art. 46: a) w ust. 1 w pkt 7 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) weteranami poszkodowanymi, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%”,

b) dodaje się ust. 7–9 w brzmieniu:

7. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji przysługujące bezpłatnie osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są dofinansowywane z budżetu państwa w części stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o refundacji, obejmującej kwotę do wysokości limitu finansowania. Kwota stanowiąca różnicę między ceną detaliczną danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego a wysokością limitu finansowania podlega dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu.

8. Leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji przysługujące bezpłatnie osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są dofinansowywane ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu.

4) w art. 47 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz weteranowi poszkodowanemu, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji.”;

W  tekstach rozporządzeń zaznaczyliśmy niektóre fragmenty kolorem:

=> Dz.U.2020 poz.598 - Rozp.MON w sprawie ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym 

=> Dz.U.2020 poz.609 - Rozp.MON w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne - fragmenty:

§ 2. 1. Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyrób medyczny następuje na pisemny wniosek weterana poszkodowanego, złożony do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem osoby uprawnionej,(...)

§ 3. 1. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia po rozpatrzeniu wniosku weterana poszkodowanego sporządza zaświadczenie o wysokości dofinansowania (...)

2. Zaświadczenie o wysokości dofinansowania przekazuje się weteranowi poszkodowanemu oraz podmiotowi realizującemu zaopatrzenie.

3. Środki finansowe w wysokości wynikającej z zaświadczenia o wysokości dofinansowania są przekazywane na wskazany rachunek bankowy podmiotu realizującego zaopatrzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia faktury lub rachunku wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego przez weterana poszkodowanego.

(JB)