Praktyka zawodowa w aptece - rozporządzenie - Dz.U.2022 poz.784

8 kwietnia 2022r w Dzienniku Ustaw poz.784  opublikowano:

=> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece

Fragmenty:

§ 1. Rozporządzenie określa ramowy program praktyki zawodowej w aptece, zwanej dalej „praktyką”, sposób jej odbywania oraz wzór dziennika praktyki zawodowej.

§ 2. 1. Praktyka rozpoczyna się po przygotowaniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

2. Praktyka trwa 6 miesięcy i obejmuje 960 godzin dydaktycznych, w czasie których powinien być realizowany ramowy program praktyki. Godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

3. W przypadku gdy praktyka odbywa się w aptece szpitalnej lub zakładowej, co najmniej 3 miesiące praktyki powinny odbyć się również w aptece ogólnodostępnej.

(...)

§ 10. Studenci, którzy rozpoczęli odbywanie praktyki przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odbywają ją na dotychczasowych zasadach.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

(JB)