Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept Dz.U.2024.poz.991

5 lipca 2024r w Dzienniku Ustaw poz. 991 opublikowano
=> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Fragmenty - na czarno - nowelizacja, na zielono - fragmenty z tekstu jednolitego z Dz.U.2023r poz.487, których dotyczą zmiany
§ 8:
§ 8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:
1) w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) postać lub postać jednostki dawkowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego – osoba wydająca określa tę postać na podstawie posiadanej wiedzy;”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w czterech najmniejszych opakowaniach określonych w wykazie – w przypadku produktu, środka lub wyrobu podlegającego refundacji, albo w czterech najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku pozostałych produktów, wyrobów lub środków, a w przypadku leku recepturowego – maksymalnie podwójną ilość tego leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji; zasady te nie mają zastosowania do recepty, na której przepisano produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową, w stosunku do których sposób dawkowania musi być wpisany na recepcie zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii – w przypadku niespełnienia tego wymogu, na podstawie tak wystawionej recepty nie może zostać wydana jakakolwiek ilość produktu leczniczego zawierającego ten środek lub substancję;”,
c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) jeżeli na recepcie przepisano produkt leczniczy do stosowania zewnętrznego na skórę lub wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, w ilości większej niż 4 najmniejsze opakowania, o których mowa w pkt 4, albo lek recepturowy do stosowania zewnętrznego na skórę w ilości większej niż podwójna ilość tego leku, osoba wydająca może wydać całą ilość przepisaną na recepcie mimo nieokreślenia sposobu jego dawkowania, pod warunkiem określenia na tej recepcie częstotliwości stosowania tego produktu lub wyrobu;”;
2) w ust. 3 wyraz „najmniejszą” zastępuje się wyrazem „największą”.
3. Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę.)
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
(JB)