NIA O WYROKACH NSA DOTYCZĄCYCH DOPUSZCZALNOŚCI ZMIAN WSPÓLNIKÓW W SPÓŁKACH JAWNYCH PROWADZĄCYCH APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 25 kwietnia 2023r:
=> INFORMACJA O WYROKACH NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZĄCYCH DOPUSZCZALNOŚCI ZMIAN WSPÓLNIKÓW W SPÓŁKACH JAWNYCH PROWADZĄCYCH APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE
Fragmenty:
"(...) wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, uzyskanego przed 25 czerwca 2017 r., będący skutkiem zmiany wspólnika w spółce jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną, a złożony po 24 czerwca 2017 r., – musi być rozpatrywany na podstawie przepisów obowiązujących od 25 czerwca 2017 r. i może być rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w przypadku, gdy nowy wspólnik jest farmaceutą albo spółką farmaceutów, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne."
"(...) nie jest możliwe dokonanie zmiany zezwolenia w sytuacji, gdy do grona wspólników dołącza podmiot, które nie jest obecnie uprawniony do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej."
(JB)