Komunikat Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NIA

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z dnia 19 sierpnia 2022r:

=> Komunikat Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej

Komunikat dotyczy napływających do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, informacji o wykonywaniu przez farmaceutów zawodu bez przynależności do samorządu zawodu farmaceuty.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przypomina:

że jednym z niezbędnych warunków wykonywania zawodu farmaceuty jest przynależność do samorządu zawodu farmaceuty. Osobą bowiem uprawnioną do wykonywania zawodu farmaceuty nie jest jedynie osoba, która posiada Prawo Wykonywania Zawodu, ale osoba, która jest wpisana do rejestru farmaceutów jako osoba przynależąca do samorządu zawodu farmaceutów.

Niespełnienie tego warunku skutkuje tym, że osoba wykonująca zawód farmaceuty należy do grona osób, które wykonują go nie spełniając prawem przewidzianych warunków.

Kto powierza wykonywanie zawodu farmaceuty osobie, która nie posiada wymaganych uprawnień, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

(JB)