Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przeprowadzania inspekcji

=> Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przeprowadzania inspekcji

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przeprowadzania inspekcji

W związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2m (Dz. U. 2020, poz. 875) uchylającą art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) informuję, co następuje:

1. Unieważnia się komunikat z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania inspekcji w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

2. Wznawia się przeprowadzanie inspekcji na wniosek o wydanie certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania lub Dobrej Praktyki Dystrybucji.

3. Wznawia się przeprowadzanie inspekcji planowych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny Paweł Piotrowski /podpisano elektronicznie/ Główny Inspektor Farmaceutyczny Paweł Piotrowski

(JB)