Dz.U.2021.poz.159 - c.d. dotyczący zlecenia na wyroby medyczne

W wymienionej wcześniej ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

art.14 wprowadza poprawkę do ustawy o refundacji leków:

w art.38 c.ustęp 7. Realizacja zlecenia w postaci papierowej rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez świadczeniodawcę zlecenia do realizacji, a kończy z dniem wydania wyrobu medycznego. W przypadku zlecenia w postaci elektronicznej za dzień przyjęcia przez świadczeniodawcę zlecenia do realizacji rozumie się dzień, w którym udostępniono świadczeniodawcy identyfikator zlecenia oraz kod dostępu, a kończy z dniem wydania wyrobu medycznego

w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „ , a kończy z dniem wydania wyrobu medycznego”.

=> Dz.U.2021 poz.159

(JB)