Dz.U.2020 poz.690 - Rozp. Ministra Zdrowia zmieniające rozp. w sprawie recept

W Dzienniku Ustaw z 17.04.2020r poz.690 opublikowano:

==> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Fragment:

"§ 19 otrzymuje brzmienie: „§ 19. Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.”;-(czyli od 18.04.2018r - JB)

Wprowadzane zmiany dotyczą również recept wystawianych przez farmaceutów.

Załącznik ==> Dz.U.2020r poz.690 - zakreślenia kolorem własne

(JB)