ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


POSIEDZENIE RADY APTEKARSKIEJ - 06 MARCA 2019r.
2019-03-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 06 marca br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)Sprawozdanie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego za 2018r do 15 marca
2019-03-03

Szczegóły => www.sekap.pl

- na samym końcu strony s? adresy oraz wej?cie do wzoru sprawozdania - zał?cznik nr 1 do rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska:
-> Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo?ci odpadów.
Można też skorzystać ze skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy.
(JB)


XXIV Międzynarodowy Kongresu OSOZ - 09.04.2019r. Katowice
2019-03-01

Szanowni Państwo,
9 kwietnia 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się XXIV Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ „Lecznictwo Szpitalne – Druga Linia Ochrony Zdrowia na Platformie OSOZ”.
Szczegóły w zał?czniku.
[ES]


IX Konf. Oddziałów Katowickich PTDerm i PTFarm 27.02.19
2019-02-27

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie na IX Konferencję Naukowo-Szkoleniow? Oddziałów Katowickich Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w dniu 27 lutego 2019 r. w godz. 10.00 - 13.00 w sali audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
[ES]


Pyrantelum Polpharma tabl. - OTC od 01.03.2019r
2019-02-26

Zmiana kategorii dostępno?ci z "Rp" na "OTC"
produktu leczniczego
Pyrantelum Polpharma tabletki 250mg
nr pozwolenia R/2064
od 1 marca 2019r
(JB)


Canesten tabl.dopochwowe 500mg - OTC od 05.02.2019r
2019-02-25

Zmiana kategorii dostępno?ci z "Rp" na "OTC"
produktu leczniczego
Canesten tabletki dopochwowe 500mg
nr pozwolenia 23649
od 5 lutego 2019r
(JB)


CSIOZ przypomina - od 01.04.2019r raportowanie do ZSMPOL
2019-02-25

04.02.2019
Od 1 kwietnia 2019 roku wszystkie podmioty, które prowadz? obrót produktami leczniczymi, ?rodkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi będ? zobowi?zane do przesyłania elektronicznych raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).
Komunikat przypomina jak podł?czyć się do ZSMPOL, jak odzyskać utracone hasło do ZSMPOL itp.
Więcej => www.csioz.gov.pl
(JB)


GIF -aktualne informacje dotycz?ce systemu weryfikacji autentyczno?ci leków
2019-02-25

Aktualne informacje dotycz?ce systemu weryfikacji autentyczno?ci leków
- fragment:
"Główny Inspektorat Farmaceutyczny pozostaje w stałym kontakcie z Fundacj? KOWAL oraz Komisj? Europejsk? – dwoma podmiotami maj?cymi decyduj?cy wpływ na kształt systemu weryfikacji autentyczno?ci leków na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Otrzymujemy sygnały o trudno?ciach zwi?zanych z działaniem systemu na etapie wprowadzania danych przez podmioty odpowiedzialne. Z informacji jakie posiadamy wynika, ze jest to problem globalny, dotycz?cy całego systemu na poziomie europejskim. Komisja Europejska wraz z innymi interesariuszami pracuje obecnie nad rozwi?zaniem tego problemu."
Więcej => www.gif.gov.pl
(JB)


Opłata recyklingowa za lekkie torby
2019-02-25

Szanowni Państwo,
do dnia 15 marca br. należy ui?cić opłatę recyklingow? od lekkich toreb sztucznych.
Opłatę należy wnie?ć na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego wła?ciwego dla miejsca pracy.
Więcej informacji pod linkami:
- dla aptek w woj. ?l?skim:
https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplata-recyklingowa-za-lekkie-torby-z-tworzywa-sztucznego.html

- dla aptek w woj. małopolskim:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1563962,oplata-recyklingowa-reklamowki.html


z poważaniem,
mgr farm. Magdalenia BA?CIK


Sympozjum - 07.03.2019- Czy anty-ageing jest recept? na lepsze życie
2019-02-19

Szanowni Państwo,
zapraszamy na sympozjum - Czy anty-ageing jest recept? na lepsze życie?
Zagadnienia:
* Anty-ageing profilaktyk? medycyny przyszło?ci
* Wpływ składników odżywczych na poprawę jako?ci życia seniorów
* Anty-ageing w schorzeniach neurodegeneracyjnych
* Medycyna prewencyjna w profilaktyce nowotworów
* Antyoksydanty w medycynie przeciwstarzeniowej
* Mitochondria kluczem do długowieczno?ci
Miejsce: QUBUS HOTEL, UL. MOSTOWA 2, 07 MARCA 2019
Zgłoszenia na wykład: do 04.03.2019 pod nr tel. 22/615 27 22 w godz. 9:00 - 17:00 od PN do PT lub na stronie: www.pharmanord.pl/sympozja
[ES]


URPL o zabezpieczeniach na opakowaniach leków
2019-02-11

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych znajduje się
omówienie zabezpieczeń opakowań produktów leczniczych
=> www.urpl.gov.pl
Fragmenty:
Zabezpieczenia składaj? się z niepowtarzalnego identyfikatora  (ang. unique identifier – UI) oraz zabezpieczenia zapobiegaj?ce niepoż?danemu naruszeniu (ang. anti-tampering device – ATD).
Obowi?zek umieszczania zabezpieczeń nie dotyczy produktów leczniczych wydawanych bez recepty – OTC (wyj?tkiem jest substancja czynna omeprazol), produktów homeopatycznych, gazów medycznych, radiofarmaceutyków oraz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, umieszczonych na tzw. białej li?cie.
Niepowtarzalny identyfikator musi być przedstawiony w postaci kodu 2D i musi zawierać co najmniej:
1. Kod produktu (odpowiada oznaczeniu – PC:) umożliwiaj?cy identyfikację nazwy, nazwy zwyczajowej, postaci farmaceutycznej, mocy produktu i wielko?ci opakowania;
2. Numer seryjny (odpowiada oznaczeniu – SN:) składaj?cy się z maksymalnie 20 znaków, będ?cy sekwencj? liczbow? lub alfanumeryczn?;
3. Nr serii (odpowiada oznaczeniu – Lot:);
4. Termin ważno?ci (odpowiada oznaczeniu – Exp:).
(JB)


KOWAL - serializacja - zasady postępowania
2019-02-11

Na stronie KOWAL - zasady postępowania z lekami od 9 lutego 2019r
- fragment:
1. Wszyscy użytkownicy, którzy pobrali certyfikat dostępu do Systemu dokonuj? od 9 lutego 2019 roku weryfikacji lub wycofania jedynie opakowań leków na receptę i Omeprazolu, które spełniaj? jednocze?nie dwie przesłanki:
1. Zostały zwolnione do obrotu od dnia 9 lutego 2019 roku oraz
2. Posiadaj? na opakowaniu leku występuj?ce razem: kod 2D Data Matrix oraz zabezpieczenie przed otwarciem (ATD) .
Szczegóły => https://www.nmvo.pl/
(JB)GIF o zarz?dzaniu alertami podczas weryfikacji autentyczno?ci leków
2019-02-08

Przewodnik zarz?dzania alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczno?ci leków
=> www.gif.gov.pl
(JB)


NIA w sprawie Rozporz?dzenia Delegowanego z 02.10.2015r
2019-02-08

KOMUNIKAT
dotycz?cy stosowania rozporz?dzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 paĄdziernika 2015 r. uzupełniaj?cego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez okre?lenie szczegółowych zasad dotycz?cych zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi, (Dz.U.UE.L.2016.32.1 z dnia 2016.02.09)
=> www.nia.org.pl/
Fragment:
Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej, z powyższej normy wynika, że:

1) wszystkie „produkty lecznicze, które zostały dopuszczone do sprzedaży lub dystrybucji” przed 9 lutego 2019 r. i po tej dacie nie zostały ponownie zapakowane ani ponownie oznaczone, nie maj? zabezpieczeń w rozumieniu Rozporz?dzenia, ponieważ takie zabezpieczenia mogły być wymagane najwcze?niej w dniu 9 lutego 2019 r.;

2) w konsekwencji „produkty lecznicze, które zostały dopuszczone do sprzedaży lub dystrybucji” przed 9 lutego 2019 r. i po tej dacie nie zostały ponownie zapakowane ani ponownie oznaczone, nie podlegaj? weryfikacji autentyczno?ci przewidzianej w Rozporz?dzeniu.

Każdy produkt leczniczy, co do którego apteka posiada informację, że spełnia wskazany powyżej warunek, tj. zwolnienie serii przed 9 lutym 2019 r. oraz brak po tej dacie ponownego zapakowania lub ponownego oznaczenia) może być spokojnie wydany pacjentowi bez weryfikacji autentyczno?ci.

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej bez w?tpienia będ? to leki znajduj?ce się na stanie magazynu apteki oraz leki, co do których hurtownia farmaceutyczna potwierdzi, że zwolnienie serii dokonane zostało przed 9 lutym 2019 r.
(JB)


MZ w sprawie kodów EAN-13 i GTIN-14
2019-02-08

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie kodów EAN-13 i GTIN-14
=> www.gov.pl
Fragment:
"z uwagi na zmianę symboliki kodowej z EAN-13 na GS1 DataMatrix Ministerstwo Zdrowia informuje, że dotychczasowe 13-cyfrowe kody EAN oraz 14-cyfrowe kody GTIN, powstałe przez uzupełnienie z przodu nieznacz?cym „0” (zerem) dotychczasowego kodu, s? równoważne."
(JB)


IX Konferencja Oddziałów Katowickich PTD i PTF - 27.02.2019r.
2019-02-07

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie na IX Konferencję Oddziałów Katowickich
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, która odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach w
dniu 27 lutego 2019 r. w godz. 10.00 do 13.00. (program w zał?czniku).
[ES]


Zmarł mgr farm. MICHAŁ STA?
2019-02-07

Szanowni Państwo,
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 06 lutego 2019r. zmarł
mgr farm. Michał STA?.
Uroczysto?ci pogrzebowe z Msz? ?wiet? Żałobn? - odbęd? się 09 lutego 2019r. o godz. 15:15 w Ko?ciele pw. Opatrzno?ci Bożej w Bielsku-Białej.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego, składa Prezes BOIA wraz z Rad? oraz biuro BOIA.
[ES]


POSIEDZENIE RADY APTEKARSKIEJ -06.02.2019r.
2019-02-05

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 06 lutego br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES


Zmarła mgr farm. JANINA SZOPIŃSKA
2019-02-04

Szanowni Państwo,
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 stycznia 2019r. zmarła
mgr farm. Janina SZOPIŃSKA.
Uroczysto?ci pogrzebowe z Msz? ?wiet? Żałobn? - odbęd? się 09 lutego 2019r. o godz. 12:00 w Ko?ciele pw. Opatrzno?ci Bożej w Bielsku-Białej - po Mszy ?więtej kondukt uda się na cmentarz parafialny.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej, składa Prezes BOIA wraz z Rad? oraz biuro BOIA.
[ES]


Komunikat Fundacji KOWAL w sprawie serializacji
2019-01-28

Szanowni Państwo,
w zał?czeniu przesyłamy komunikat Fundacji Kowal w sprawie serializacji leków.
[ES]


NIA o uzyskaniu certyfikatu do procesu serializacji
2019-01-27

W zwi?zku z wysyłk? korespondencji elektronicznej docieraj?cej do aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, działów farmacji, hurtowni farmaceutycznej z Fundacji KOWAL, Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że zgodnie z zał?czonym komunikatem uzyskanie certyfikatu niezbędnego do weryfikacji oryginalno?ci leków wymaga otrzymania:
wysyłki e-mail (wiadomo?ci e-mail)
wysyłki pocztowej (listu poleconego tradycyjn? drog? pocztow?).
Cały komunikat => www.nia.org.pl
(JB)


Propozycja szkolenia z zakresu medycyny konopnej
2019-01-25

Szanowni Państwo,
w zał?czniku przesyłamy PROPOZYCJĘ szkolenia w zakresie medycznej marihuany.
Zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem BOIA do dnia 31.01 br.
Ze względu na fakt, że szkolenie planowane jest na 8h zegarowych w dniu roboczym - przed uzgodnieniem terminu szkolenia musimy znać ilo?ć chętnych osób. Jeżeli ilo?ć osób będzie wystarczaj?ca - szkolenie odbędzie się w siedzibie BOIA.

z poważaniem,
mgr farm. Magdalena BA?CIK


Naklejki dla aptek - Tu zrealizujesz e-receptę
2019-01-25

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w biurze BOIA jest możliwo?ć odbioru bezpłatnych naklejek - Tu zrealizujesz e-receptę.
Naklejki s? dostępne tylko dla aptek działaj?cych na terenie BOIA.
[ES]


Przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2018 dla Krzysia
2019-01-23

Szanowni Państwo,
jak co roku przesyłamy pro?bę o przekazanie 1% podatku dochodowego dla Krzysia. To wnuczek naszej koleżanki mgr farm. Marii Radda.
Wszystkim, którzy przył?cz? się do wsparcia rehabilitacji Krzysia serdecznie dziękujemy.
[ES]Ciclolac lakier - OTC od 28 grudnia 2018r
2019-01-21

W zał?czniku:
Decyzja Prezesa URPL o zmianie kategorii dostępno?ci z "Rp" na "OTC"
produktu leczniczego Ciclolac lakier do paznokci
od 28 grudnia 2018r.
(JB)


Clotidal - OTC od 28 grudnia 2018r
2019-01-21

W zał?czniku:
decyzja Prezesa URPL o zmianie kategorii dostępno?ci z "Rp" na "OTC"
produktu leczniczego Clotidal krem.
(JB)


Skrócony termin ważno?ci dopuszczenia do obrotu grudzień 2018r
2019-01-21

W zał?czniku:
decyzje Prezesa URPL o skróceniu terminów ważno?ci pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wydane w grudniu 2018r.
(JB)


Sympozjum szkoleniowe- e-dukacja
2019-01-17

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe:" Podłoża recepturowe - farmakopealne podłoża lipofilowe".

Szkolenia certyfikowane jest przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 09.01 br. (?roda)
2019-01-07

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 09 stycznia br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ESCzytajmy maile z naszej Izby !
2019-01-14

Każda apteka z terenu działania Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
otrzymuje co jaki? czas maile informacyjne dotycz?ce różnych "gor?cych" w tym okresie dla aptekarzy tematów.

Zachęcamy gor?co do czytania tych wiadomo?ci - jest to najszybsza droga komunikacyjna i chyba najpewniejsza - do Internetu nie zawsze jest czas zagl?dn?ć - do poczty mailowej raczej każdy zagl?da, ale w natłoku przesyłek czę?ć odrzuca i w ogóle nie czyta.
Niech przesyłki z BOIA nie należ? do grupy "odrzuconych" -
Izba nie przesyła ani reklam, ani informacji marketingowych - przesyła tylko istotne i pomocne w pracy wiadomo?ci. A nadawc? najczę?ciej jest Pani Prezes BOIA Magdalena Ba?cik.
(JB)Weryfikacja autentyczno?ci leków serializowanych od 09.02.2019r
2019-01-06

Na stronie NIA szczegóły dotycz?ce weryfikacji autentyczno?ci leków serializowanych od 09.02.2019r - "obowi?zkiem hurtowników i osób upoważnionych lub uprawnionych do dostarczania pacjentom produktów leczniczych, w tym aptekarzy [dalej ł?cznie zwanymi „Użytkownikami Końcowymi”] będzie weryfikacja autentyczno?ci produktu leczniczego w Systemie Baz.
Zgodnie z Rozporz?dzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/161, Europejski System Baz, w tym System Krajowy będzie działał od dnia 9 lutego 2019 roku. Z tym dniem po stronie Użytkowników Końcowych powstanie obowi?zek korzystania z Systemu Baz w celu weryfikacji autentyczno?ci produktów leczniczych."
W pi?mie s? omówione zasady uzyskania certyfikatu koniecznego do korzystania z w/w Systemu Baz.
www.nia.org.pl
(JB)


Ryczałt za lek robiony 11,30
2019-01-06

Od 01.01.2019r ryczałt za lek robiony wynosi 11,30zł.
Szczegóły => www.nia.org.pl
(JB)


Szkolenie z realizacji recept elektronicznych
2019-01-03

Szanowni Państwo,
w dniu 13 stycznia br. (niedziela) o godz. 10:00 odbędzie się w siedzibie BOIA, ul. 3 Maja 27/4a, Bielsko-Biała - szkolenie organizowane przez NIA oraz CSIOZ dot. realizacji recepty elektronicznej oraz recept papierowych po 1 stycznia 2019r.
Przewidywany czas szkolenia: 5 godzin zegarowych.
Szkolenie: nieodpłatne.
W zał?czeniu materiały dotycz?ce szkoleń wymagane przez CSIOZ: o?wiadczenie oraz ankietę musi wypełnić każdy z uczestników szkolenia.
Po zakończonym szkoleniu ankietę i o?wiadczenie proszę przekazać wykładowcy.
W ZWI·ZKU Z OGRANICZON· ILO?CI· MIEJSC W BOIA - BARDZO PROSZĘ ABY APTEKĘ REPREZENTOWAŁA 1 OSOBA!

Zapisy telefonicznie w biurze BOIA do dnia: 09 stycznia br.
lub pod adresem e-mail: izbabesk@bb.onet.pl

z poważaniem,
mgr farm. Magdalena BA?CIKKomunikat ws. uzupełniania DRR [Dokument Realizacji Recepty]
2018-12-28

Szanowni Państwo,
na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat ws. uzupełniania DRR [Dokumentu Realizacji Recepty]:
=> www.gov.pl

[ES]


Komunikat do kierowników aptek szpitalnych
2018-12-28

Szanowni Państwo,
na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat dot. obowi?zku serializacji:
=> www.gov.pl

[ES]


Sympozjum szkoleniowe- e-farmacja.net
2018-12-28

Szanowni Państwo,
informujemy, że na portalu e-farmacja.net udostępniono sympozjum szkoleniowe „Funkcje farmaceuty w interdyscyplinarnej opiece medycznej nad pacjentem z chorob? nowotworow?”.
Szkolenie dotyczy roli farmaceuty w interdyscyplinarnej opiece onkologicznej. Udział w sympozjum jest punktowany w ramach szkolenia ci?głego farmaceutów. Prawidłowe wypełnienie testu (próg zaliczenia - 50% prawidłowych odpowiedzi) upoważnia do zdobycia 2 pkt miękkich.

Szkolenia certyfikowane jest przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
[ES]BIURO IZBY czynne do 14:00 - 28.12.2018
2018-12-28

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28.12. br. - biuro Izby będzie czynne do godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)
24.12 oraz 31.12 - biuro BOIA NIECZYNNE
2018-12-20

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia br. - biuro Izby będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)
ŻYCZENIA ?WI·TECZNE
2018-12-19

Niech ten szczególny czas
?wiat Bożego Narodzenia
będzie dla Was okazj?
do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miło?ci i wzajemnej życzliwo?ci,
a Nowy Rok, by stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei

Prezes Beskidzkiej ORA
mgr farm. Magdalena Ba?cik
wraz z Rad? BOIA oraz biurem


Praca Biura BOIA w dniu 14.12 br. (pi?tek)
2018-12-13

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 14 grudnia br. (pi?tek) - biuro Izby w tym dniu będzie nieczynne od godz. 10:30 do 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)Praca Biura BOIA w dniu 05.12. br. (?roda)
2018-12-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 05 grudnia br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES


e-recepta: procedura zakładania kont w P1 dla p.o. kierownika apteki
2018-11-27

Szanowni Państwo,
w zał?czeniu przekazuję uaktualnion? przez CSIOZ procedurę.
[ES]
Materiały e-recepta
2018-11-27

Szanowni Państwo,
w zał?czeniu przesyłam materiały przekazane przez CSIOZ dot. e-recepty.
Poniżej linki do filmu instruktażowego dotycz?cy składania wniosku o dostęp do Systemu P1 dla apteki/ punktu aptecznego:
https://www.youtube.com/watch?v=1vFFU61vmyA

z poważaniem,
mgr farm. Magdalena Ba?cikPraca Biura BOIA w dniu 26.11. br. (poniedziałek)
2018-11-22

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 26 listopada br. (poniedziałek) - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00 z uwagi na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 18:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Spotkanie Wigilijne - 05.12.2018 - BOIA
2018-11-19

Szanowni Państwo,
W imieniu Pani Prezes mgr farm. Magdaleny Ba?cik oraz Rady BOIA z rado?ci? pragniemy zaprosić członków BOIA na spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 05 grudnia br. (?roda) o godz. 17:00 w siedzibie Izby przy ul. 3 Maja 27/4a w Bielsku-Białej.
W zwi?zku z planowanym cateringiem - prosimy o potwierdzenie obecno?ci do dnia 28.11.2018r. na adres mailowy biura Izby: izbabesk@bb.onet.pl

[ES]Nabór do służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera-farmaceuty.
2018-11-19

Szanowni Państwo,
w zał?czeniu przekazujemy pismo dotycz?ce naboru do służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera-farmaceuty.
[ES]Nabór na specjalizacje w dziedzinie: farmacji aptecznej /jesień 2018/
2018-11-14

Szanowni Państwo,
W zał?czeniu przesyłamy informacje dotycz?c? naboru w sesji jesiennej 2018 na specjalizacje w dziedzinie farmacji aptecznej.
[ES]


Sympozjum szkoleniowe- e-dukacja
2018-11-14

Szanowni Państwo,
informujemy, że na portalu e-dukacja udostępniono nowe sympozjum szkoleniowe: „Leczenie pacjentów z zapaleniem tkanek gardła”
Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich".
Szkolenia certyfikowane jest przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
[ES]
III Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim - Istebna - 19.01.2019 r.
2018-11-13

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w III Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 19 stycznia 2019r.
Szczegóły na stronie ?l?skiej OIA:
=> www.katowice.oia.pl

[ES]


II termin szkolenia z e-recepty: "E-recepta- projekt P1 dla farmaceutów" 26.11 br.
2018-11-13

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na 2 termin posiedzenia naukowo-szkoleniowego, które odbędzie się w dniu 26.11.2018r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Temat szkolenia: "E-recepta- projekt P1 dla farmaceutów". Wykład przedstawi? przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względu na ograniczon? ilo?ć miejsc, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcze?niejszy kontakt z biurem Izby.
Z poważaniem
Magdalena Ba?cik


Praca Biura BOIA w dniu 14.11 br. (?roda)
2018-11-13

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 14 listopada br. (?roda) - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00 z uwagi na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się o godz. 18:00.
W tym dniu nie będzie dyżuru Pani Prezes oraz Pana Mecenasa.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


12.11.2018r - jak maj? pracować apteki
2018-11-08

W Dzienniku Ustaw z 07.11.2018r
ukazała się ustawa o ustanowieniu ?więta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległo?ci Rzeczypospolitej Polskiej
Fragmenty:
Art. 2. Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
(…)
Art.3.2. Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwał? rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z póĄn. zm.2)) jest obowi?zana zapewnić dostępno?ć ?wiadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępno?ć także w dniu 12 listopada 2018 r.
Cały tekst ustawy => dziennikustaw.gov.pl
(JB)Brak wolnych miejsc na szkolenie w BOIA w dniu 14.11.2018r.
2018-11-08

Szanowni Państwo!
Chciałabym poinformować, że lista osób chętnych do wzięcia udziału w zebraniu w dniu 14.11.2018 została zamknięta. Osoby, które nie zd?żyły wpisać się na listę, nie zostan? wpuszczone na salę. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
mgr farm. Magdalena BA?CIKNowe kursy szkoleniowy - e-dukacja
2018-11-08

Szanowni Państwo,
informujemy, że na portalu e-dukacja udostępniono nowe sympozjum szkoleniowe oraz kurs:
– „Znaczenie szczepów Lactobacillus oraz ich metabolitów w postępowaniu przy atopowym zapaleniu skóry i przy alergii pokarmowej”.
Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem jest zaliczenia udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w te?cie wypełnianym on-line.
- „Postępy w zakresie leku ro?linnego, wybrane zagadnienia” obejmuj?cy tematykę : Surowce stosowane w schorzeniach układu oddechowego; Leki ro?linne - znaczenie w terapii, interakcje z innymi lekami, perspektywy rozwoju; Fitoterapia w ?wietle regulacji europejskiej i Polski.
Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 6 punktów szkoleniowych z puli punktów "twardych". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w te?cie wypełnianym on-line.

Szkolenia certyfikowane jest przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
[ES]Zmarła mgr farm. GRAŻYNA MOLIN
2018-11-07

Szanowni Państwo,
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 05 listopada 2018r. zmarła
mgr farm. Grażyna Molin -
Nabożeństwo żałobne - w pi?tek 09 listopada 2018r. o godz. 14:00 w Ko?ciele Ewangelicko - Augsburskim w Wi?le.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej, składa Prezes BOIA wraz z Rad? oraz biuro BOIA.
[ES]


Sympozjum szkoleniowe- e-dukacja
2018-11-06

Szanowni Państwo,
informujemy, że na portalu e-dukacja udostępniono nowe sympozjum szkoleniowe: „Dobre suplementy. Czy to jest możliwe?”
Sympozjum w formie audiowizualnej oferowane jest w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 2 punkty "miękkie". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w te?cie wypełnianym on-line.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 07.11. br. (?roda)
2018-11-05

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 07 listopada br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)
Problemy z korzystaniem z portali e-dukacja
2018-11-05

"Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż w sprawach problemów zwi?zanych z korzystaniem z portali e-dukacja lub e-farmacja należy kontaktować się z administratorami poprzez adres : administracja@e-dukacja.pl
W sprawach pilnych można dzwonić od poniedziałku do pi?tku ( za wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy ) w godz.10-13 na numer kom. 531 197 051
Mgr farm. Elżbieta Rz?sa-Duran
Wiceprezes ORA w Krakowie"
[ES]


Dicuno tabl.25mg - OTC od 01.11.2018r
2018-11-01

Decyzja Prezesa URPL zmieniaj?ca kategorię dostępno?ci produktu leczniczego Dicuno tabletki 25mg z Rp na OTC
od 01.11.2018r
=> www.nia.org.pl
(JB)


Informacja MZ - praca aptek w dniu 12.11.2018
2018-10-30

Szanowni Państwo,
na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się informacja dotycz?ca udzielania ?wiadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018r.
=> www.gov.pl
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dotyczaca-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-oraz-pracy-aptek-ogolnodostepnych-w-dniu-12-listopada-2018BIURO IZBY NIECZYNNE - 02.11.2018r. (pi?tek)
2018-10-29

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 02 listopada br. (pi?tek) - biuro Izby będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)Informacja o pilotażu Polskiego Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych
2018-10-28

Na stronie NIA - Informacja o pilotażu Polskiego Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych
=> www.nia.org.pl
(JB)


Rozporz?dzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych
2018-10-28

Dziennik Ustaw z 19.10.2018r poz. 2008:
Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 paĄdziernika 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych
dostępne na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl
Fragmenty:
§ 1. Rozporz?dzenie okre?la:
1) sposób realizacji zapotrzebowania podmiotu wykonuj?cego działalno?ć lecznicz?, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”;
2) sposób sporz?dzania leku recepturowego i aptecznego;
3) sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych;
4) wzór zapotrzebowania;
5) sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań, ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań.
§ 2. 1. Realizacja zapotrzebowania obejmuje:
(…)
2) sprawdzenie w rejestrze podmiotów wykonuj?cych działalno?ć lecznicz?, (…)czy zapotrzebowanie wystawił podmiot wykonuj?cy działalno?ć lecznicz?;
3) ocenę autentyczno?ci zapotrzebowania;
(…)
2. Produkt leczniczy, ?rodek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny może być wydany na podstawie zapotrzebowania wył?cznie osobie upoważnionej na pi?mie przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym zostało wystawione zapotrzebowanie.
W § 4. jest mowa o zasadach wykonywania leków recepturowych.
§ 5. - zasady wydawania leków z apteki oraz dzielenia opakowań.
(JB)


Konkursy na funkcję Kierownika
2018-10-26

Szanowni Państwo,
W zał?czeniu przesyłamy ogłoszone przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ?l?skiego UM w Katowicach - konkursy na funkcję kierownika: (1) Zakładu Analizy Instrumentalnej Katedry Analizy Instrumentalnej oraz (2) Katedry Analizy Instrumentalnej.
Szczegóły w zał?czniku.
[ES]


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe - 14.11.2018r. w BOIA
2018-10-23

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 14.11.2018r. (?roda) o godzinie 18.00 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Temat szkolenia: "E-recepta- projekt P1 dla farmaceutów". Wykład przedstawi? przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względu na ograniczon? ilo?ć miejsc, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcze?niejszy kontakt z biurem Izby do dnia 09.11.br.
Z poważaniem
Magdalena Ba?cikKonkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Patologii
2018-10-22

Szanowni Państwo,
W zał?czeniu przesyłamy ogłoszony przez Pani? prof. dr hab.Krystynę Olczyk - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Patologii.
[ES]


Produkty lecznicze o skróconym terminie dopuszczenia do obrotu IX 2018r
2018-10-21

Szczegóły w zał?czniku. (JB)


Przeliczanie etanolu w recepturze
2018-10-21

Na stronie NIA:
Wykonanie recept zawieraj?cych w swoim składzie etanol
- pismo KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE FARMACJI APTECZNEJ dr n. farm. Moniki Zielińskiej - Pisklak
=> www.nia.org.pl
(JB)NIA - w sprawie receptury wg nowej monografii FP
2018-10-21

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie ustanowienia Osoby Odpowiedzialnej na gruncie XI wydania Farmakopei Polskiej
=> www.nia.org.pl
(JB)


NIA o dofinansowaniu aptek w zwi?zku z wdrażaniem e-recepty
2018-10-21

Na stronie NIA -
Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie deklaracji Ministerstwa Zdrowia dotycz?cej finansowego wsparcia dla aptek:
- nagranie z konferencji NIA - MZ => www.nia.org.pl
- w zał?czniku - pismo.
(JB)Muzeum Medycyny i Farmacji
2018-10-19

Szanowni Państwo,
przesyłamy pro?bę ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego:

"W chwili obecnej prowadzone s? bardzo intensywne prace zmierzaj?ce do utworzenia Muzeum Medycyny i Farmacji w ?l?skim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, z siedzib? na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu. Placówka zlokalizowana będzie w Domu Studenta (DS II), przy ulicy Ostrogórskiej 30, w Sosnowcu. Obecnie, w pomieszczeniach DS, w których – w latach poprzednich, mie?cił się Dziekanat Wydziału oraz Studium WF, odbywa się gruntowny remont, dostosowuj?cy pomieszczenia do prowadzenia placówki muzealnej. Gromadzone s? także eksponaty oraz przygotowywane miejsca do ich ekspozycji. W założeniu, muzeum będzie podzielone na 3 ekspozycje: farmaceutyczn?, lekarsk? oraz dedykowan? diagnostom laboratoryjnym. Dla farmacji przewidziano dwa pomieszczenia. Pierwsze z nich dedykowane jest izbie pamięci oraz historycznym ciekawostkom ze ?wiata farmacji. W drugim pomieszczeniu odtworzona zostanie stara apteka wraz z receptur?.
Otwarcie Muzeum Medycyny i Farmacji, które nast?pi już niebawem – w miesi?cu grudniu 2018, wieńczyć będzie obchody 70-lecia ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego.
W imieniu organizatorów prosimy o informacje na temat ewentualnych darczyńców, którzy zechcieliby przekazać na szlachetny cel „Meble apteczne” oraz przedmioty zwi?zane z farmacj? i medycyn?, tj. stare ksi?żki, wagi czy utensylia.
Przyczyńmy się do ocalenia od zapomnienia warto?ciowych przedmiotów, wykorzystywanych w przeszło?ci przez aptekarzy i lekarzy, a w ten sposób także do popularyzacji wiedzy na temat Ich cennego dorobku, prezentuj?c zbierane latami i pozyskiwane do chwili obecnej eksponaty młodym adeptom sztuk farmaceutycznej i lekarskiej, a także – szerokiej społeczno?ci naszego regionu.
dr hab. n. farm. Paweł Olczyk"
[ES]


E-dukacja udostępniono nowe szkolenia dla farmaceutów
2018-10-11

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że na portalu e-dukacja udostępniono nowe szkolenia dla farmaceutów :
Kurs „Postępy farmakoterapii chorób układu pokarmowego, czę?ć 1, za 6 punktów szkoleniowych z puli punktów "twardych".
Sympozjum szkoleniowe – „Sucho?ć pochwy. Przyczyny i postępowanie” za 2 punkty edukacyjne „miękkie”
Sympozjum szkoleniowe – „Postępowanie w stanach odwodnienia organizmu, podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia” za 2 punkty edukacyjne „miękkie”
Sympozjum szkoleniowe – „Farmakoterapia chorób górnych dróg oddechowych: zapalenie gardła, angina oraz próchnica” za 2 punkty edukacyjne „miękkie”
Kurs: „Produkty kosmetyczne, wybrane zagadnienia” za 3 punkty szkoleniowe z puli punktów "twardych"
Warunkiem zaliczenia i otrzymania punktów edukacyjnych jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w te?cie wypełnianym on-line.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
[ES]Praca Biura BOIA w dniu 05.10. br., (pi?tek)
2018-10-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 05 paĄdziernika br. (pi?tek) - biuro Izby będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)Praca Biura BOIA w dniu 03.10 br. (?roda)
2018-10-02

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 03 paĄdziernika br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Heparinum WZF inj. 5000j/ml - Rp od 01.10.2018
2018-10-01

Decyzja Prezesa URPL o zmianie kategorii dostępno?ci
produktu leczniczego
Heparinum WZF roztwór do wstrzykiwań 5000j./ml
z "LZ" na "Rp" -
zmiana obowi?zuje od 01.10.2018r.
Decyzja na naszej stronie przy komunikacie z 31 maja 2018r.
(JB)


CSIOZ o podł?czeniu do systemu P1
2018-09-30

W zał?czniku:
Pismo Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia o podł?czeniu do systemu P1.
(JB)


CSIOZ o skanerach w aptekach
2018-09-30

W zał?czniku pismo Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
w sprawie skanerów w aptekach.
(JB)


NIA o wydawaniu z aptek szczepionki VAXIGRIPTETRA
2018-09-30

Na stronie NIA 18.09.2018r:

Komunikat w sprawie wydawania z apteki szczepionki VaxigripTetra

VaxigripTetra (czterowalenta szczepionka przeciw grypie, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 0.5ml, EAN 5909991302108) od dnia 1 lipca 2018 roku została zamieszczona w zał?czniku do Obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych.
Preparat ten uzyskał decyzję refundacyjn? na okres 2 lat w zakresie wskazań: czynne uodpornienie osoby powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypy wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa podtypy wirusa grypy B, które zawarte s? w szczepionce. Poziom odpłatno?ci za ten preparat wynosi 50%.
W zwi?zku z powyższym przypominamy, iż wydanie w/w szczepionki na podstawie recepty z naliczeniem obniżonej zapłaty może nast?pić tylko w przypadku, gdy ?wiadczeniobiorca ukończył 65 rok życia, a osoba wystawiaj?ca receptę nie naniosła na niej poziomu odpłatno?ci 100% lub symbol X.
Jeżeli na recepcie dla tego preparatu została wpisana odpłatno?ci 100% lub symbol X osoba realizuj?ca receptę wydaje lek za 100% odpłatno?ci?.
=> www.nia.org.pl
(JB)NIA o terminach wdrażania elementów e-zdrowia
2018-09-30

Na stronie NIA 18.09.2018:
Trzy ważne daty dla aptekarzy – wdrożenie elementów eZdrowia coraz bliżej

- 31 grudnia 2018 roku – eRecepta, czyli recepta elektroniczna w aptekach
- 9 lutego 2019 roku – Serializacja – dyrektywa antyfałszywkowa
- 1 kwietnia 2019 roku – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Pełny komunikat: => www.nia.org.pl
(JB)


NIA o umowach farmaceutów o prowadzenie apteki
2018-09-30

Na stronie NIA:
Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie zawierania umów przez farmaceutów w zwi?zku z prowadzeniem przez nich aptek ogólnodostępnych,
wyniku których trac? oni kontrolę nad prowadzona aptek?.

Naczelna Izba Aptekarska ostrzega farmaceutów przed pochopnym zawieraniem umów, które maj? wpływ na prowadzon? przez farmaceutę działalno?ć gospodarcz? w postaci prowadzenia apteki ogólnodostępnej i uzależniaj? farmaceutów od osób lub podmiotów trzecich.

Cały komunikat: => www.nia.org.pl
(JB)


Dzi? - Ogólnopolski Dzień Aptekarza
2018-09-26

Szanowni Państwo,
W dniu ?więta Kosmy i Damiana - patronów Aptekarzy i Farmaceutów,
życzę Państwu wielu sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej oraz pomy?lno?ci w życiu osobistym.

mgr farm. Magdalena Ba?cik Prezes ORA
wraz z Rad? oraz biurem BOIA


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe - 05.10.2018r. w BOIA
2018-09-24

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 05.10.2018r. (pi?tek) o godzinie 18.00 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Temat szkolenia: "Zmiany Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept a wdrożenie e-recepty". Wykład przedstawi Pani Prezes Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej - mgr farm. Magdalena Ba?cik.
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcze?niejszy kontakt z biurem Izby do dnia 02.10 br.
[ES]Praca Biura BOIA w dniu 05.09 br. (?roda)
2018-08-31

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 05 wrzesnia br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


?l?skie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe
2018-08-27

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „?l?skie Farmaceutyczne Spotkanie Naukowe”, które odbędzie się 7 wrze?nia 2018r. o godz. 9.00 na Wydz. Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Termin zgłoszeń: do 29 sierpnia 2018.
Termin nadsyłania streszczeń: do 31 sierpnia 2018.
Zgłoszenia i streszczenia przyjmowane s? poprzez e-mail: gjanikowska@sum.edu.pl
Szczegółowe informacje znajduj? się w zał?czniku.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 20.08 br. (poniedziałek)
2018-08-17

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 20 sierpnia br. (poniedziałek) - biuro Izby będzie czynne do godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


III MISTRZOSTWA POLSKI FARMACEUTÓW w maratonie MTB
2018-08-06

Szanowni Państwo,
HURTAP SA wraz z OIA w Łodzi, pod patronatem NIA organizuje III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB.
W zał?czniku przesyłamy Państwu komplet informacji.
Termin i miejsce zawodów: 22 wrze?nia 2018r. Józefów k. Warszawy.
[ES]


Wy?cigThe Transcontinental Race -mapa TCRN06
2018-07-30

Szanowni Państwo!
przesyłamy link do mapy, na której zawodników można ?ledzić w czasie rzeczywistym. Mgr farm. Alina Kilian ma nr 53.
Wy?cig wystartował w niedzielę o godz.22:00.
=> /www.transcontinental.cc
Wszyscy trzymamy mocno kciuki ....
[ES]


Nasza koleżanka startuje w wy?ciguThe Transcontinental Race
2018-07-19

Szanowni Państwo!
Mam przyjemno?ć poinformować, że nasza koleżanka, członek BOIA, mgr farm. Alina Kilian, już 29 lipca wystartuje w jednym z najtrudniejszych wy?cigów rowerowych ?wiata, tj. The Transcontinental Race.
Ala będzie miała tylko 15 dni na pokonanie aż 4000 km, bez żadnego wsparcia. Jest jedn? z 20 kobiet na 300 zawodników, której udało się zakwalifikować do takiego konkursu. Podczas wy?cigu Ala jest zdana tylko na siebie, sama musi zadbać o sprzęt. Wszyscy będziemy jej mogli kibicować ?ledz?c jej sygnał GPS. Więcej szczegółów z przygotowań do wy?cigu można się dowiedzieć tutaj:
=> www.facebook.com/alamakola
Można wesprzeć Alę w jej przedsięwzięciu:
=> polakpotrafi.pl/projekt
Prezes RA BOIA
mgr farm. Magdalena Ba?cikObowi?zek złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów gospodaruj?cymi odpadami
2018-07-18

Szanowni Państwo,
w zał?czniku przesyłam komunikat dotycz?cy obowi?zku złożenia przez apteki wniosku o wpis do rejestru podmiotów gospodaruj?cymi odpadami

z poważaniem
mgr farm. Magdalena Ba?cik
/Prezes BOIA/


NFZ - sprawozdawanie danych ?wiadczeniodawcy na recepcie
2018-07-05

Na stronie NFZ:
03-07-2018
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotycz?cych ?wiadczeniodawcy (numer REGON) u którego wystawiono receptę refundowan?.
=> www2.nfz.gov.pl
(JB)


MZ - informacja dla pacjentów w sprawie walsartanu
2018-07-05

Na stronie Ministerstwa Zdrowia:
Informacja dla pacjentów przyjmuj?cych leki zawieraj?ce substancję czynn? valsartanum.
Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. dr hab. med. Jarosław KaĄmierczak wyja?nia, jak post?pić w razie wstrzymania w obrocie lub wycofania z obrotu produktów leczniczych zawieraj?cych substancję czynn? valsartan pochodz?c? od chińskiego wytwórcy – Zhejiang Huahai Pharmaceutical.
=> www.gov.pl
(JB)


Decyzje GIF w sprawie niektórych produktów leczniczych z walsartanem
2018-07-05

Na stronie GIF s? opublikowane wcze?niejsze decyzje wstrzymuj?ce w obrocie oraz póĄniejsze decyzje wycofuj?ce z obrotu czę?ć produktów leczniczych zawieraj?cych walsartan w składzie:
=> www.gif.gov.pl
(JB)


GIF - komunikat w sprawie valsartanu
2018-07-05

Ze strony GIF:

Wycofanie z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawieraj?cych substancję czynn? valsartanum:
Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu serie produktów leczniczych zawieraj?cych w swoim składzie substancję czynn? valsartanum wyprodukowan? przez chińskiego wytwórcę - Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Decyzje wycofuj?ce z obrotu s? efektem rekomendacji Europejskiej Agencji Leków.

Powodem rekomendacji Europejskiej Agencji Leków jest zanieczyszczenie jakie wykryto w substancji czynnej używanej do produkcji leków. Europejska Agencja Leków wspólnie z państwami członkowskimi UE ocenia obecnie wpływ stosowania produktów zawieraj?cych zanieczyszczony valsartanum na zdrowie Pacjentów. Jednakże jako ?rodek prewencji, w trosce o bezpieczeństwo polskich Pacjentów, Główny Inspektor Farmaceutyczny zadecydował o wycofaniu z rynku produktów leczniczych zawieraj?cych valsartanum, który pochodził od wymienionego wyżej wytwórcy.

Produkty lecznicze zawieraj?ce valsartanum to jedna z grup produktów stosowana w leczeniu nadci?nienia tętniczego. Osoby zażywaj?ce do tej pory produkty lecznicze wskazane w decyzjach powinny niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem prowadz?cym, celem ustalenia dalszego sposobu terapii.
………………………………….
(JB)

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego znaleĄć można w zakładce „Decyzje i komunikaty”.


Pismo NFZ w spr. sporz?dzania refundowanego leku recepturowego.
2018-06-27

Szanowni Państwo,
w zał?czeniu przekazujemy do wiadomo?ci pismo Narodowego Funduszu Zdrowia dot. rozliczania refundacji dla leków sprowadzanych z zagranicy.
[ES]
Zovirax tabletki 200mg - OTC od 07.06.2018r
2018-06-22

W zał?czniku:
decyzja Prezesa URPL w sprawie zmiany kategorii dostępno?ci
produktu leczniczego
Zovirax tabl. 200mg z "Rp." na "OTC"
oraz zmiany nazwy z "Zovirax" na "Zovirax Active"
- od 07.06.2018r.
(JB)


BRAK DYŻURU PANI PREZES (20.06.2018 - ?roda)
2018-06-13

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 20 czerwca br. nie będzie dyżuru Pani Prezes.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]Konkursy na funkcję Kierownika - ZMIANY
2018-06-04

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w dniu 04.06.2018 r. Dziekan Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
?l?skiego UM w Katowicach wprowadził zmiany w tre?ci wcze?niej opublikowanych ogłoszeń konkursowych na funkcję
kierownika w Zakładzie Nutrigenomiki i Bromatologii Katedry Biologii
Molekularnej, w Zakładzie Biologii Molekularnej Katedry Biologii
Molekularnej oraz w Katedrze Biologii Molekularnej.
[ES]


Heparinum WZF 5000j - z LZ na Rp - od 1 paĄdziernika 2018r
2018-05-31

W zał?czniku:
Decyzja Prezesa URPL zmieniaj?ca kategorię dostępno?ci produktu leczniczego Heparinum WZF roztwór do wstrzykiwań 5000j/ml
z "LZ" na "Rp".
Decyzja wchodzi w życie 1 paĄdziernika 2018r.
(JB)


Erdomed zawiesina - OTC od 1 lipca 2018r
2018-05-31

W zał?czniku:
Decyzja Prezesa URPL zmieniaj?ca kategorię dostępno?ci produktu leczniczego Erdomed proszek do przygotowania zawiesiny z Rp na OTC oraz nazwę na Erdomed Muko.
Decyzja wchodzi w życie 1 lipca 2018r.
(JB)


Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jednolity
2018-05-31

W Dzienniku Ustaw z 29.05.2018r poz.1030
opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Tekst jest dostępny => dziennikustaw.gov.pl
Zawiera rozdziały:
1- Przepisy ogólne,
2 - Podmioty realizuj?ce zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
3 - Działalno?ć wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna,
4 - Postępowanie z osobami uzależnionymi,
5 - Prekursory, ?rodki odurzaj?ce, substancje psychotropowe, ?rodki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne,
- Art. 33d dotyczy konopi jako surowca farmaceutycznego,
- Art. 41. dotyczy aptek,
6 - Uprawa maku i konopi,
6a - Kara pieniężna,
7 - Przepisy karne,
8 - Zmiany w przepisach obowi?zuj?cych oraz przepisy przej?ciowe i końcowe
oraz zał?czniki zawieraj?ce wykazy ?rodków odurzaj?cych I-N, II-N, III-N, IV-N i substancji psychotropowych I-P, II-P, III-P, IV-P.
(JB)


NIA - RODO - BEZPŁATNY PORADNIK, INSTRUKCJA I DOKUMENTY DO POBRANIA
2018-05-27

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej:
RODO W TWOJEJ APTECE – BEZPŁATNY PORADNIK, INSTRUKCJA I DOKUMENTY DO POBRANIA
=> www.nia.org.pl
(JB)


NFZ o przekazywaniu danych farmaceutów
2018-05-20

Ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia 23.04.2018r:
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego przekazywania danych dotycz?cych farmaceutów realizuj?cych recepty refundowane w aptekach.
=> www2.nfz.gov.pl
(JB)


NFZ o zgłaszaniu miejsca przechowywania recept
2018-05-20

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie obowi?zku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wyga?nięcia lub nieważno?ci zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.
www2.nfz.gov.pl
(JB)


O obowi?zku uzupełnienia PESEL w CEIDG
2018-05-18

Na stronie NIA:
KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWI·ZKU UZUPEŁNIENIA DO DNIA 19 MAJA 2018 R. INFORMACJI O NR PESEL W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO?CI GOSPODARCZEJ
=> www.nia.org.pl
(JB)


Szkolenia on-line Akademia Dobrego Farmaceuty
2018-05-17

Szanowni Państwo,
poniżej o?wiadczenie Prezes ORA w Białymstoku

O?wiadczenie.
"W zwi?zku z wyga?nięciem umowy współpracy z firm? Pfizer, dotycz?cej szkoleń on-line Akademia Dobrego Farmaceuty ADF, Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku informuje, że z dniem 15 kwietnia 2018r. zaprzestała z przyczyn od siebie niezależnych certyfikowania szkoleń dla magistrów farmacji na w/w portalu.
Z poważaniem
Prezes ORA w Białymstoku – mgr farm. Jarosław Mateuszuk"
[ES]
Zachęcamy do czytania wiadomo?ci mailowych otrzymywanych z naszej Izby
2018-05-16

Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wysyła na adresy e-mail aptek ze swojego terenu działania informacje i komunikaty. Mamy ?wiadomo?ć, że obecnie skrzynki pocztowe s? codziennie zapełniane zarówno poż?danymi jak i nie chcianymi mailami. Starajmy się jednak informacje z Izby traktować jako te poż?dane - czasami jest to jedyna szybka metoda przekazania ważnych informacji do aptek.
Np. komunikaty o zebraniach, takich jak ten poniżej - najpierw s? wysyłane do aptek drog? mailow?.
Apelujemy również o zgłaszanie aktualnych adresów e-mail aptek i ewentualnych zmian tych adresów - ułatwi to komunikację pomiędzy Izb? a aptekami.
(JB)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Receptura- 22.05.2018r. w BOIA
2018-05-15

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 22.05.2018 (wtorek) o godzinie 18.00 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4A. Temat szkolenia: "Nowe wytyczne wg Farmakopei XI - leki sporz?dzane w aptece". Wykład przedstawi dr n. farm. Lucyna Buła?.
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcze?niejszy kontakt z biurem Izby.
[ES]Przypomnienie - wieczorem zebranie dotycz?ce zmian w aptekach
2018-05-11

Przypominamy o zebraniu dzi? wieczorem o godz. 18.30:

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 11.05.2018 (pi?tek) o godzinie 18.30 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4A. Tematem szkolenia będzie " Co nowego czeka apteki do 2020r. Elementy RODO" Wykład przedstawi dr n. farm. Joanna Paprotna-Kwiecińska koordynator ds.strategii rynku zdrowia Kamsoft S.A.
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcze?niejszy kontakt z biurem Izby.
(ES - JB)


Praca Biura BOIA w dniu 11.05 br. (pi?tek)
2018-05-08

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 11 maja br. (pi?tek) - biuro Izby będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Zmarł mgr farm. Aleksander Żurek
2018-05-07

Szanowni Państwo,
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 kwietnia 2018r. zmarł
mgr farm. Aleksander Żurek - Prezes Salus International Sp. z o.o.
Nabożeństwo żałobne - w ?rodę 09 maja 2018r. o godz. 11:00 w Ko?ciele Matki Boskiej Bolesnej, ul. Franciszka Rybnickiego 2 w Rybniku.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego, składa Prezes BOIA wraz z Rad? oraz biuro BOIA.
[ES]MZ - instrukcje dotycz?ce komunikatów do ZSMPOL
2018-05-06

Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajduje się komunikat z 27.04.2018r:
Instrukcje dotycz?ce komunikatów odnosz?cych się do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)
=> www.gov.pl
(JB)


NIA - opracowanie dotycz?ce zmian w rozporz?dzeniu o receptach
2018-05-06

Na stronie NIA - opracowanie różnic pomiędzy wcze?niejszym a nowym rozporz?dzeniem w sprawie recept.
=> www.nia.org.pl
(JB)


Praca Biura BOIA w dniu 09.05 br. (?roda)
2018-05-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 09 maja br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe - 11.05.2018r,
2018-05-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 11.05.2018 (pi?tek) o godzinie 18.30 w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4A. Tematem szkolenia będzie " Co nowego czeka apteki do 2020r. Elementy RODO" Wykład przedstawi dr n. farm. Joanna Paprotna-Kwiecińska koordynator ds.strategii rynku zdrowia Kamsoft S.A.
Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, prosimy o wcze?niejszy kontakt z biurem Izby.
[ES]


NIA - w sprawie realizacji w aptece zapotrzebowań na leki
2018-04-29

Na stronie NIA - komunikat w sprawie wydawania z apteki ogólnodostępnej produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonuj?cego działalno?ć lecznicz?:
=> www.nia.org.pl
(JB)Komunikat II MZ dot. stosowania rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept
2018-04-19

Szanowni Państwo,
na stronie NIA został zamieszczony następuj?cy Komunikat:
=> www.nia.org.pl
[ES]


Nowe rozporz?dzenie w sprawie recept - komunikat MZ c.d.
2018-04-18

Fragmenty komunikatów Ministerstwa Zdrowia, do których link podali?my wcze?niej:
(...) "Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca 2018 r. realizacja recept może następować na dotychczasowych zasadach.
W ?wietle art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku z wprowadzeniem e-recepty, do dnia 31 grudnia 2018 r. apteki gromadz? i przekazuj? informacje do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na dotychczasowych zasadach."

„od dnia 17 paĄdziernika 2018 r. otaksowanie recept w postaci papierowej realizowanych przez aptekę podł?czon? do Platformy P1 będzie następowało przez wystawienie Dokumentu Realizacji Recepty, a w braku ww. podł?czenia również na zasadach dotychczasowych”.

"W zwi?zku z wej?ciem w życie rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745) oraz będ?cymi tego konsekwencj? w?tpliwo?ciami w przedmiocie sposobu postępowania w aptece, w przypadku zasadno?ci dokonania podzielenia opakowania produktu leczniczego, tj. co do możliwo?ci post?pienia w takim przypadku na dotychczasowych zasadach okre?lonych w § 19 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2017, poz. 1570) lub § 19 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 paĄdziernika 2015 r w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. 2017, poz. 1589) Ministerstwo Zdrowia informuje, że dzielenie takie może się odbywać na dotychczasowych zasadach."
W zał?czniku - cały tekst komunikatów ze strony Ministerstwa Zdrowia.
(JB)


Komunikat dot. stosowania rozporz?dzenia ministra zdrowia w sprawie recept
2018-04-18

Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczono komunikat dotycz?cy stosowania rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept:
=> www.gov.pl
W zał?czniku Rozporz?dzenie MZ w sprawie recept.
Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 745
[ES]


Komunikat NIA w sprawie stosowania od 25.05.2018 r. przepisów RODO
2018-04-17

Szanowni Państwo,
w zał?czeniu przekazujemy komunikat NIA w sprawie RODO.
[ES]


MZ - informacja o zmianach w wydawaniu ?rodków pomocniczych
2018-04-10

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczono informację dotycz?c? interpretacji zmian w Rozporz?dzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które weszło w życie 3 marca.
=> www.gov.pl
(JB)


ŻYCZENIA Z OKAZJI ?WI·T WIELKANOCNYCH
2018-03-27

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżaj?cych się ?wi?t Wielkanocnych - składamy wszystkim Państwu najlepsze życzenia. Zdrowia, wiosennego nastroju, dużo rado?ci w życiu zawodowym i prywatnym oraz wiele szczę?cia na co dzień.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Magdalena BA?CIK
wraz z Rad? i biurem BOIA


Sympozjum szkoleniowe „Nasivin - swobodne oddychanie”
2018-03-19

Szanowni Państwo,
informuje, że na portalu e-dukacja udostępniono Sympozjum szkoleniowe „ Nasivin - swobodne oddychanie” za 2 punkty „miękkie”.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
[ES]


Szkolenie dotycz?ce systemu SMK - 14.04.2018r.
2018-03-15

Szanowni Państwo,
W imieniu Pani dr hab. Katarzyny Winsz-Szczotki, Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach zapraszamy Państwa na szkolenie dotycz?ce systemu SMK.
Szczegóły w zał?czniku.
[ES]NIA - komunikat w sprawie szkoleń ci?głych
2018-03-12

Fragmenty:
Wchodz?ce w życie przepisy okre?laj?ce sposoby zdobywania punktów edukacyjnych nie uległy zmianie i brzmi? identycznie od kilkunastu lat. Czytaj?c nakaz zdobywania punktów w drodze wykładów, seminariów i ćwiczeń należy pamiętać, że rozporz?dzenie pozwala realizować je z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególno?ci z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych.
(...) szkolenia odbywaj?ce się w formie internetowych programów edukacyjnych będ? uznawane przez okręgowe izby aptekarskie, na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas.
Cały komunikat => www.nia.org.pl
(JB)


Konferencja naukowo-szkoleniow?, 17.03.2018r. w Katowicach.
2018-03-12

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Katowicach, ?l?ska Izba Aptekarska oraz Edukacja i Medycyna zapraszaj? na konferencję naukowo-szkoleniow?, która odbędzie się 17.03.2018 r. w Katowicach.
Za udział w konferencji będzie można uzyskać 4 punkty "miękkie" oraz 4 punkty "twarde".
Rejestracja: http://www.edukacjaimedycyna.com/szkolenia.php?id_szkolenia=1356
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia do biura organizacyjnego:
http://www.edukacjaimedycyna.com/szkolenia.php?id_szkolenia=1356
mailem: biuro@edukacjaimedycyna.com
[ES]Sprawozdanie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego za 2017r do 15 marca
2018-03-06

Szczegóły => bip.slaskie.pl

-> Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilo?ci odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi ->
na samym końcu strony s? adresy oraz wej?cie do wzoru sprawozdania - zał?cznik nr 1 do rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska.
(JB)


Praca Biura BOIA w dniu 07.03 br. (?roda)
2018-03-05

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 07 marca br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Konkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków.
2018-03-05

Szanowni Państwo,
W zał?czeniu przesyłamy ogłoszony przez Pani? prof. dr hab.Krystynę Olczyk - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konkurs na funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków.
[ES]


BRAK DYŻURU PANI PREZES ORAZ PANA MECENASA 14.03 br. (?roda)
2018-03-02

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 14 marca br. nie będzie dyżuru Pani Prezes oraz Pana Mecenasa.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]Pro?ba o przekazanie 1% podatku dochodowego dla Krzysia
2018-02-23

Szanowni Państwo,
przesyłamy pro?bę o przekazanie 1% podatku dochodowego dla Krzysia.
To wnuczek naszej koleżanki mgr farm. Marii Radda.
Wszystkim, którzy przył?cz? się do wsparcia rehabilitacji Krzysia
serdecznie dziękujemy.
[ES]


XXVII Sympozjum Historii Farmacji Stargard 2018
2018-02-19

Szanowni Państwo,
w zał?cznikach przesyłamy: komunikat nr 2, harmonogram (agendę) sympozjum i wymogi edytorskie.
Wszelkie uwagi, wnioski i zapytania proszę kierować na adres:
shfstargard2018@gmail.com
[ES]


Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważno?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
2018-02-18

W zał?czniku:
decyzja Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważno?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.(JB)Targi farmaceutyczne SIA, szkolenia z ZSMOPL, RODO, terapii chorób układu nerwowego -3.03.2018
2018-02-16

Szanowni Państwo,
?l?ska Izba Aptekarska zaprasza na targi farmaceutyczne oraz szkolenia z tematyki ZSMOPL (Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi), RODO (Rozporz?dzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz terapii niektórych chorób układu nerwowego - 3 marca 2018 r. (sobota) w Katowicach.
Za udział w szkoleniach można uzyskać 7 punktów edukacyjnych.
Szczegóły w sprawie targów dostępne na stronie:
=> www.katowice.oia.pl
[ES]VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTF - 28.02.2018 r
2018-02-14

Szanowni Państwo,
zapraszamy na VIII Konferencję Naukowo-Szkoleniow? oddziałów katowickich Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która odbędzie się w dniu 28.02.2018 r. w Domu Lekarza w Katowicach.
Szczegółowe informacje w zał?czniku.
[ES]


Komunikat Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm dotycz?cy XXVII Sympozjum Historii Farmacji
2018-02-07

Szanowni Państwo,
w zał?czniku przekazujemy Komunikat Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm dotycz?cy XXVII Sympozjum Historii Farmacji
[ES]


MZ o lekach, którym zakończył się okres obowi?zywania decyzji refundacyjnej
2018-02-05

Na stronie NIA opublikowano pismo Ministerstwa Zdrowia
w sprawie leków, którym zakończył się okres obowi?zywania decyzji refundacyjnej
=> www.nia.org.pl
(JB)


Praca Biura BOIA w dniu 07.01 br. (?roda)
2018-02-05

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 07 luty br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)Nowy kurs: Farmakoterapia stanów spastycznych układu oddechowego
2018-02-02

Szanowni Państwo,
informujemy, że w systemie e-dukacja.pl udostępniony został nowy kurs:
Farmakoterapia stanów spastycznych układu oddechowego.
Kurs oferowany w ramach szkoleń ci?głych za 6 punktów "twardych”.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
[ES]

Zmarła prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman
2018-01-29

Szanowni Państwo,
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 stycznia 2018 r. zmarła
prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman.
Kierownik Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Członek Senatu ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu w latach 1996-2002, Członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, sekretarz Komisji Biofizyki Komitetu Fizyki Medycznej PAN w latach 1982-1984, członek Komisji Analizy Farmaceutycznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
Nabożeństwo żałobne - we wtorek 30 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, ul. Plebiscytowa 49A, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu w Starych Panewnikach przy ul. Panewnickiej 463 (cmentarz przy Ko?ciele pw. ?w. Antoniego)
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej, składa Prezes BOIA wraz z Rad? oraz biuro BOIA.
[ES]Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie zakładania kont w ZSMPOL
2018-01-28

Na stronie NIA jest dostępne pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie zakładania kont w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
=> www.nia.org.pl
(JB)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe - 21 lutego 2018 roku
2018-01-25

Szanowni Państwo,
informujemy o posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, które po?więcone jest leczeniu otyło?ci i chorób przewodu pokarmowego, które odbędzie się w Hotelu Qubus w Bielsku-Białej - 21 lutego 2018 roku (zaprasza Firma Aboca)
Posiedzenie jest certyfikowane 4 punktami miękkimi - przyznanymi przez UM w Lublinie.
Szczegóły w zał?czniku.
[ES]


Urz?d Statystyczny - sprawozdanie ZD-5 składaj? wszystkie apteki i punkty apteczne
2018-01-24

Na stronie NIA - Komunikat Urzędu Statystycznego informuj?cy, że sprawozdanie apteki i punktu aptecznego na formularzu ZD-5 obowi?zuje wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe i punkty apteczne, które działały w dniu 31.12.2017r.
Termin przekazania sprawozdania upływa 31.01.2018r.
Szczegóły => www.nia.org.pl
(JB)MZ o poprawkach i różnych charakterach pisma na recepcie
2018-01-24

Na stronie NIA jest opublikowane pismo Ministerstwa Zdrowia do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie doprecyzowania niektórych stwierdzeń dotycz?cych sposobu realizacji recept:
=> www.nia.org.pl
(JB)


26 stycznia 2018r. - Biuro BOIA nieczynne
2018-01-22

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuje, że w dniu 26 stycznia br. (pi?tek) - biuro Izby BOIA będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]Nabór kandydatów do wojska w charakterze oficera farmaceuty.
2018-01-16

Szanowni Państwo,
w zał?czeniu przekazujemy informacje o trwaj?cej procedurze naboru kandydatów do wojska w charakterze oficera farmaceuty.
Szczegóły w zał?cznikach.
[ES]

12 stycznia 2018r - Biuro BOIA nieczynne
2018-01-09

Informujemy uprzejmie, że 12 stycznia 2018r (pi?tek)
Biuro naszej Izby będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia.
(ES)


Opłata recyklingowa od toreb foliowych - c.d.
2018-01-04

Zachęcamy do zagl?dnięcia na stronę ?l?skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
- na opracowanie dotycz?ce przepisów o opłacie recyklingowej:
=> www.katowice.oia.pl
(JB)


Opłata recyklingowa od lekkich i bardzo lekkich toreb z tworzywa sztucznego
2018-01-02

Na stronie NIA:
opracowanie dotycz?ce przepisów o opłacie recyklingowej od lekkich i bardzo lekkich toreb z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania towarów zakupionych przez klienta.
=> www.nia.org.pl
(JB)


Praca Biura BOIA w dniu 03.01 br. (?roda)
2018-01-02

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 03 stycznia br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 15:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)Nowy kurs szkoleniowy-Standardy leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
2018-01-02

Szanowni Państwo,
Informujemy, ze na portalu e-dukacja udostępniono nowy kurs szkoleniowy „Standardy leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)”. Kurs oferowany w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów - 3 punkty szkoleniowe z puli punktów "twardych".
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
[ES]
Zmiana odpłatno?ci ryczałtowej za lek recepturowy
2017-12-29

Ze strony NIA:

W zwi?zku ze zmian? wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku ulegnie zmianie odpłatno?ć ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2018 roku wynosić będzie 10,50 zł.
Podstawa prawna:
– Ustawa o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7. (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696)
– Rozporz?dzenie Rady Ministrów z 12 wrze?nia 2017 r. w sprawie wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)
................................
=> www.nia.org.pl
(JB)


29 grudnia 2017r - Biuro BOIA nieczynne
2017-12-27

Informujemy uprzejmie, że 29 grudnia 2017r (pi?tek)
Biuro naszej Izby będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia.
(JB)


MZ - nowy komunikat w sprawie ZSMOPL
2017-12-20

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano komunikat
w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)
=> www.mz.gov.pl
Fragmenty:
"w przedmiocie przekazywania danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, w Ministerstwie Zdrowia trwaj? obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) maj?ce na celu zawieszenie obowi?zywania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b"
(JB)


ŻYCZENIA ?WI·TECZNE
2017-12-19

Szanowni Państwo,
Niech rado?ć i pokój
?wi?t Bożego Narodzenia
towarzyszy wszystkim
przez cały Nowy Rok.
Życzę, aby był to Rok
szczę?liwy w osobiste doznania,
spełnił marzenia i d?żenia zawodowe
oraz by przyniósł wiele satysfakcji …

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Magdalena BA?CIK
wraz z Rad? i pracownikami biura BOIAZespoł Sekcji Historii Farmacji PTFarm
2017-12-18

Szanowni Państwo,
w zał?czniku list Przewodnicz?cej Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm. - dr Lidii Marii Czyż - z informuj?, że we wrze?niu 2018 r., w Bieczu, planowane s? dwudniowe obchody ?więta Kosmy i Damiana, pod hasłem „Farmacja wczesnego ?redniowiecza, 1020 rocznica urodzin Hildegardy z Bingen”.
Szczegóły w zał?czniku.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 15.12 br. (pi?tek)
2017-12-15

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia br. (pi?tek) - biuro Izby będzie czynne do godz. 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]INFORMACJA O ?RODOWISKACH I CERTYFIKATACH W ZSMOPL
2017-12-14

Szanowni Państwo,
na stronie CSIOZ pojawiła się:
INFORMACJA O ?RODOWISKACH I CERTYFIKATACH W ZSMOPL
Szczegóły => www.csioz.gov.pl
[ES]
Pod koniec komunikatu na w/w stronie znajduje się odno?nik do zaktualizowanej Instrukcji podł?czenia do ZSMOPL na ?rodowisku produkcyjnym.
(JB)


II Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
2017-12-14

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w II Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim w Istebnej 27 stycznia 2018 r. Organizatorem zawodów jest ?l?ska Izba Aptekarska. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.
Szczegóły w zał?cznikach.
[ES]


W systemie e-dukacja udostępniony został nowy kurs
2017-12-14

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w systemie e-dukacja udostępniony został nowy kurs:
Kurs postępy farmakoterapii chorób metabolicznych
Kurs oferowany w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 8 punktów "twardych”.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
[ES]


mgr farm. Sylwia KOPEĆ - otrzymała wyróżnienie
2017-12-11

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani mgr farm. Sylwia KOPEĆ (członek BOIA) - otrzymała wyróżnienie za pracę pogl?dow? zgłoszon? do konkursu "Probiotyki - nie tylko antybiotyterapia", organizowanym przez Podkarpack? Okręgowa Izbę Aptekarska we współpracy z firm? Sanprobi.
Serdecznie gratulujemy Pani Magister i życzymy dalszych sukcesów - Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej BOIA mgr farm. Magdalena BA?CIK wraz z Rad?.
[ES]


NIA - komunikat w sprawie ZSMPOL
2017-12-10

szczegóły => www.nia.org.pl
(JB)


Zmarła mgr farm. EWA KOPIJASZ
2017-12-08

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 04 grudnia 2017 r. zmarła mgr farm. Ewa Kopijasz.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej, składa Prezes BOIA wraz z Rad? oraz biuro BOIA.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 05.12 br. (wtorek)
2017-12-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 05 grudnia br. (wtorek) - biuro Izby będzie czynne do godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]


Praca Biura BOIA w dniu 06.12 br. (?roda)
2017-12-01

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 06 grudnia br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Spotkanie naukowo-szkoleniowe 29.11.2017
2017-11-28

Szanowni Państwo,
PTF oddział w Katowicach zaprasza na na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku w godz. 10.00 - 13.00 w sali kinowej firmy Kamsoft SA przy ul. 1 Maja 133 w Katowicach. Szczegółowy program spotkania w zał?czniku.
[ES]
Praca Biura BOIA w dniu 28.11 br. (wtorek)
2017-11-28

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 listopada br. (wtorek) - biuro Izby będzie czynne do godz. 14:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]Praca Biura BOIA w dniu 24.11 br. (pi?tek)
2017-11-23

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 24 listopada br. (pi?tek) - biuro Izby będzie czynne od godz. 8:30 - 14:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]


Przegl?d Dzienników Ustaw - ustawa o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej
2017-11-19

Dziennik Ustaw z 19.10.2017r poz.1938,
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 wrze?nia 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze ?rodków publicznych.
Zawiera m.in.:
- Art.2. - osoby uprawnione do ?wiadczeń,
- od Art.32 - zakres ?wiadczeń opieki zdrowotnej,
- od Art.42a - ?wiadczenia poza granicami kraju,
- od Art.43 - szczególne uprawnienia - ZHDK, seniorzy 75+, IW, IB,
- od Art.49 - dokumenty do potwierdzenia i weryfikacji prawa do ?wiadczeń,
- od Art.96 - Narodowy Fundusz Zdrowia,
- od Art.132 - umowy ze ?wiadczeniodawcami.
Tekst ustawy dostępny => isap.sejm.gov.pl
(JB)Przegl?d Dzienników Ustaw - Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
2017-11-19

Dziennik Ustaw z 25.09.2017r poz.1778
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 wrze?nia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Przypominamy, co zawiera:
- Art.15. - wysoko?ć składek,
- Art.23. - odsetki od nieopłaconych w terminie składek,
- Art.24.4. - przedawnienie,
- Art.40.c - waloryzacja składek,
- Art.43.b - zmiana systemu opłacania składek od 01.01.2018r - każdy płatnik składek otrzyma od ZUS osobny nr rachunku składkowego,
- Art.47.1 - terminy opłacania składek i przesyłania deklaracji,
- od Art.51 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
- od Art.68.1 - zakres działania ZUS,
- od Art.80 - obowi?zki ubezpieczonych,
- od Art.88 - obowi?zki płatników składek.
Ustawa jest dostępna => isap.sejm.gov.pl
(JB)Spotkanie Wigilijne - 06.12.2017 - BOIA
2017-11-13

Szanowni Państwo,
W imieniu Pani Prezes mgr farm. Magdaleny Ba?cik oraz Rady BOIA z rado?ci? pragniemy zaprosić wszystkich członków BOIA na spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 06 grudnia br. (?roda) o godz. 17:00 w siedzibie Izby przy ul. 3 Maja 27/4a w Bielsku-Białej.
W zwi?zku z planowanym cateringiem - prosimy o potwierdzenie obecno?ci do dnia 20.11.2017 na adres mailowy biura Izby: izbabesk@bb.onet.pl

[ES]


Przypominamy o konieczno?ci zgłaszania zmian do Okręgowej Izby Aptekarskiej
2017-11-13

Przypominamy o konieczno?ci zgłaszania zmian do Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Chodzi m.in.:
- o niezwłoczne zgłaszanie zmiany nazwiska, zmiany adresu, aby ewentualna korespondencja z Izby doszła na czas,
- informowanie Izby o zaprzestaniu pełnienia funkcji kierownika, przej?ciu na emeryturę lub rentę, zaprzestaniu wykonywania pracy w aptece,
gdyż może to wpłyn?ć na zmianę wysoko?ci składki członkowskiej, co może nast?pić dopiero po pisemnym zgłoszeniu złożonym przez zainteresowan? osobę.
Trzeba również pamiętać, że po wyrejestrowaniu się z jednej Izby, np po zmianie miejsca pracy, należy zarejestrować się w tej Izbie, na której teren się przeszło do pracy w aptece, ponieważ w aptece może pracować tylko farmaceuta będ?cy członkiem Izby Aptekarskiej.
(JB)Raportowanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
2017-11-12

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI (ZSMOPL)
=> www.csioz.gov.pl

Podł?czenie podmiotów raportuj?cych do ?rodowiska ZSMOPL
=> www.csioz.gov.pl (JB)


Konferencja naukowo-szkoleniowa 15.11 br.
2017-11-10

Szanowni Państwo,
PTF oddział w Katowicach zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniow? w dniu 15.11.2017r. w siedzibie firmy KAMSOFT SA, ul. 1 Maja 133 w Katowicach.
Szczegóły w zał?czniku.
[ES]Praca Biura BOIA w dniu 08.11 br. (?roda)
2017-11-06

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 08 listopada br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 14:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Od 1 stycznia 2018r - zmiana sposobu opłacania składek do ZUS
2017-11-05

Przypominamy - od 1 stycznia 2018r składki będzie się opłacać jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego, który obecnie ZUS wysyła listownie.
Szczegóły => www.zus.pl
(JB)


Przegl?d dzienników ustaw - ustawa refundacyjna
2017-10-29

Dziennik Ustaw z 05.10.2017r poz.1844
Ustawa o refundacji leków, ?rodków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
- tekst jednolity
uwzględnia nowelizacje z przed 15.09.2017r,
tekst dostępny => isap.sejm.gov.pl
Przypominamy co zawiera - m.in.:
- zasady ustalania cen, limitów,
- Art.6 - kategorie dostępno?ci refundacyjnej,
- Art.37 - wykazy cen i leków refundowanych s? korygowane co dwa miesi?ce,
- Art.41 - umowa na realizację recept,
- Art.44 - informowanie o zamiennikach i zasady ich wydawania,
- Art.45 - terminy przekazywania do NFZ zestawień refundacyjnych elektronicznie i w wersji papierowej - bez wersji papierowej zgodnej z zestawieniem elektronicznym nie ma refundacji,
- Art.47 - zasady kontroli przez NFZ,
- Art.49 - zakazy programów pomiędzy przedsiębiorcami, wpływaj?cych na obrót lekami.
(JB)
Elektroniczny rejestr VAT od 01.01.2018r przesyłaj? również mikroprzedsiębiorcy
2017-10-29

Informacja na stronie NIA:
www.nia.org.pl
(JB)


Projekt zmian w wykazach od 1 listopada 2017r - opracowanie DATUM
2017-10-26

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będ? obowi?zywać od 1 listopada 2017r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Praca Biura BOIA w dniu 24.10 br. (wtorek)
2017-10-24

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 paĄdziernika br. (wtorek) - biuro Izby będzie czynne do godz. 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Zmiany kategorii dostępno?ci
2017-10-10

Ketonal tabl. 0,05g
zmiana kategorii dostępno?ci z "Rp" na "OTC"
od 01.10.2017r

Aleric Deslo Activ roztwór
zmiana kategorii dostępno?ci z "Rp" na "OTC"
od 02.10.2017r

Szczegóły w zał?cznikach.(JB)


Praca Biura BOIA w dniu 03.10 br. (wtorek)
2017-10-02

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 03 paĄdziernika br. (wtorek) - biuro Izby w tym dniu będzie czynne do godz. 14:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


?l?ski NFZ - recepty od 1 pażdziernika
2017-10-02

Na stronie NFZ Oddział Katowice:
Komunikat nr 112/2017dla aptek
w sprawie realizacji recept w zwi?zku z rozpoczęciem z dniem 1 paĄdziernika 2017 r. realizacji ?wiadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia ?wiadczeń opieki zdrowotnej
Fragment:
"W pierwszych dniach paĄdziernika mog? pojawić się recepty zawieraj?ce rozbieżno?ci pomiędzy numerem REGON przedstawionym w postaci kodu kreskowego a numerem REGON zawartym w danych nagłówkowych podmiotu wystawiaj?cego receptę. W takiej sytuacji apteka winna w komunikacie elektronicznym do Funduszu sprawozdać numer REGON zawarty w danych nagłówkowych."
Szczegóły => www.nfz-katowice.pl
oraz w zał?czniku.
(JB)Praca Biura BOIA w dniu 04.10 br. (?roda)
2017-10-02

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 04 paĄdziernika br. (?roda) - odbędzie się posiedzenie Rady Aptekarskiej - biuro Izby w tym dniu będzie czynne od godz. 14:30.
Za utrudnienia przepraszamy.
(ES)


Praca Biura BOIA w dniu 25.09 br.
2017-09-25

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 25 wrze?nia br. (poniedziałek) biuro Izby będzie czynne do godz. 14:45.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]


Honorowi krwiodawcy - wzory legitymacji i odznak wg rozporz?dzenia
2017-09-19

W Dzienniku Ustaw z 14 wrze?nia 2017r poz.1742
opublikowano Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia
w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w zwi?zku z honorowym dawstwem krwi

Rozporz?dzenie zawiera wzory odznak i legitymacji
Honorowego Dawcy Krwi oraz
Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

Tekst rozporz?dzenia => dziennikustaw.gov.pl
(JB)


Przegl?d ostatnich Dzienników Ustaw - c.d.
2017-09-14

Dziennik Ustaw z 25.08.2017r poz.1589
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.
=> isap.sejm.gov.pl
Tekst jednolity uwzględnia zmiany wł?cznie z nowelizacj? rozporz?dzenia
z Dz.U. poz.1360 z 2016r.

Dziennik Ustaw z 01.09.2017r poz.1677
Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
=> isap.sejm.gov.pl/
Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu to jest Honorowy Dawca Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi. (wg ustawy o publicznej służbie krwi - Dz.U.poz.1371 z 2017r art.7)
(JB)
Sympozjum szkoleniowe:„Leczenie objawów bólu gardła w ci?gu dnia i w nocy”
2017-09-14

Szanowni Państwo,
informuję, że w systemie e-dukacja.pl udostępnione zostało sympozjum szkoleniowe: „Leczenie objawów bólu gardła w ci?gu dnia i w nocy”.
Sympozjum szkoleniowe oferowane jest w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 2 punkty „miękkie”.
Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
[ES]


Przegl?d ostatnich Dzienników Ustaw
2017-09-14

Dziennik Ustaw z 10.08.2017r poz.1524
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
=> isap.sejm.gov.pl
Fragment:
"art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. 1. Dokumentacja medyczna okre?lona w przepisach wydanych na podstawie art. 13a może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Recepty mog? być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.
3. Skierowania mog? być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dziennik Ustaw z 23.08.2017r poz.1570
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
=> isap.sejm.gov.pl
Tekst jednolity uwzględnia zmiany wł?cznie z rozporz?dzeniem z Dz.U.poz.1261 z 2016r.
(JB)


BRAK DYŻURU PANA MECENASA
2017-09-14

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniach 20/09 br. oraz 27/09 br. nie będzie dyżuru Pana Mecenasa.
Za utrudnienia przepraszamy.
[ES]


Ogólnopolska Konferencja BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA
2017-09-13

Fundacja „ZDROWIE i OPIEKA” oraz Salus International
zapraszaj? na IX Ogólnopolsk? Konferencję Lekarsko-Farmaceutyczn?
BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA - 6-7 paĄdziernika 2017r.
Miejsce konferencji: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Łazarza 16, Kraków.
Temat wiod?cy konferencji: Aktualne możliwo?ci terapii białaczek i chorób nowotworowych skóry.
Szczegóły w zał?czniku.
(JB)


Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Niepokalanowa
2017-09-13

Organizatorzy: Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski
zapraszaj? wszystkich farmaceutów i pracowników aptek oraz ich rodziny na Drug? Ogólnopolsk? Pielgrzymkę Farmaceutów do Niepokalanowa, która odbędzie się w dniach 07-08 paĄdziernika 2017 roku. Pielgrzymkę poprowadzi o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap. z KUL-u.
Szczegóły w zał?czniku.
(JB)


Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - nowelizacja
2017-09-12

W Dzienniku Ustaw z 31.07.2017r poz.1458
opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nowelizacja dopuszcza "ziele konopi innych niż włókniste oraz wyci?gi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyci?gi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste, o których mowa w zał?czniku nr 1 do ustawy", jako surowiec farmaceutyczny, po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Leki recepturowe z w/w surowcem otrzymuj? kategorię dostępno?ci "Rpw",
nie będzie mógł ich wypisywać lekarz weterynarii i nie będ? podlegać refundacji.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Szczegóły: Dziennik Ustaw na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl

(JB)PRACA BIURA w dniu 06 wrze?nia br.
2017-09-04

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniu 06 wrze?nia br. (?roda) biuro Izby będzie czynne od godz. 15:00 do 20:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)Projekt zmian w wykazach od 1 wrze?nia 2017r - opracowanie DATUM
2017-08-27

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będ? obowi?zywać od 1 wrze?nia 2017r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)MZ - stanowisko w sprawie realizacji recept bez wpisanego poziomu odpłatno?ci
2017-08-27

Na stronie NIA:
stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie realizacji recept, na których nie został okre?lony poziom odpłatno?ci, a lek występuje w wykazie leków refundowanych w dwóch poziomach odpłatno?ci:
=> www.nia.org.pl
(JB)


NFZ o przekazywaniu danych dotycz?cych leków recepturowych
2017-08-27

Na stronie NFZ:
Komunikat w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie elektronicznym LEK danych dotycz?cych zrealizowanych recept refundowanych wystawionych na leki recepturowe
=> www2.nfz.gov.pl
(JB)Wielkopolska OIA zaprasza na konferencje
2017-08-27

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska wraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie zapraszaj? farmaceutów na konferencję naukowo-szkoleniow?: ROLA FARMACEUTY W PROCESIE LECZENIA PACJENTA

Konferencja odbędzie się w Poznaniu, 23.09.2017r. (sobota, godz. 08.30 - 15.30),Novotel Poznań Centrum, Pl. Andersa 1
...............
Konferencja naukowo-szkoleniowa 17 wrze?nia 2017 r. godz. 9.00 w Hotelu Novotel Centrum w Poznaniu przy Placu Andersa 1:
Zmikronizowana diosmina jako standard leczenia przewlekłej niewydolno?ci żylnej.
Rola leczenia objawowego w schorzeniach gardła i górnych dróg oddechowych.
Kurs 1.17. Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyło?ci

Szczegóły w zał?cznikach.(JB)Zaproszenie na wykład:„USTAWA Apteka dla aptekarza – problemy i pytania”
2017-08-23

Szanowni Państwo,
Na stronie OIA w Krakowie pojawiło się zaproszenie na wykład:
„USTAWA Apteka dla aptekarza – problemy i pytania” w dniu 21 wrze?nia 2017r. o godz.16.00 - Auditorium Maximum, Kraków, ul. Krupnicza 33.
Uczestnicy otrzymaj? 4 punkty edukacyjne miękkie.
link: :=> oia.krakow.pl
[ES]


URLOP PREZESA BOIA
2017-08-09

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej - informuje, że w dniach 16/08 br. oraz 23/08 br. nie będzie dyżuru Pani Prezes.
Za utrudnienia przepraszamy.

[ES]


Porozumienie między GIF i NIA w sprawie zezwoleń i kierowników
2017-08-03

Szanowni Państwo,
na stronie GIF pojawiła się informacja dotycz?ca zawartego porozumienia pomiędzy GIF a NIA.
"W dniu 21 lipca br. p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt i Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska - Rutkowska podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ustanawiania i zmiany kierowników aptek".
W zał?czniku tre?ć tego porozumienia
[ES]


MZ - okre?lanie ilo?ci ?rodka odurzaj?cego plastrów transdermalnych
2017-07-28

Na stronie NIA jest dostępne pismo Ministerstwa Zdrowia
w sprawie sposobu okre?lania ilo?ci ?rodka odurzaj?cego na receptach w przypadku ordynowania leków w postaci plastrów transdermalnych
=> www.nia.org.pl
(JB)


Komunikaty portalu e-dukacja o wycofaniu kursów
2017-07-28

Uprzejmie informuję,że z dniem 31.07.2017 zostan? zablokowane następuj?ce kursy i sympozja co oznacza, że od 01 sierpnia nie będzie można rozwi?zywać testów zaliczaj?cych wymienione kursy i sympozja
e-dukacja:
- Kurs - nutraceutyki, suplementy i witaminy,
- Kurs - Bisakodyl - substancja lecznicza w ujęciu teoretycznym i praktycznym,
- Sympozjum szkoleniowe - Aktualny stan wiedzy o kaszlu suchym i jego leczeniu,
- Sympozjum szkoleniowe - Butylobromek hioscyny. Wszystko to, co warto wiedzieć, kiedy do apteki zgłasza się Pacjent ze skurczowym bólem brzucha
- Sympozjum szkoleniowe - glukometr Contour Plus One
- Sympozjum szkoleniowe - Dekstrometorfan w leczeniu kaszlu nieproduktywnego.
..............
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 sierpnia br z systemu e-dukacja wycofane zostan? poniższe sympozja szkoleniowe:
- Przegl?d dostępnych postaci farmaceutycznych ambroksolu
- Ambroksol w leczeniu kaszlu produktywnego
Po tym terminie niemożliwe będzie rozwi?zywanie testów zaliczaj?cych szkolenie.
Z poważaniem,
Administracja systemu e-duk@cja.
..................
(JB)


Zaproszenie na VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - c.d.
2017-07-28

W zał?czniku:
deklaracja uczestnictwa.
(JB)


Gynoxin 200mg - zmiana kategorii dostępno?ci
2017-07-28

W zał?czniku:
decyzja Prezesa URPL w sprawie zmiany kategorii dostępno?ci
z "Rp" na "OTC" produktu leczniczego
Gynoxin kapsułki dopochwowe 200mg.
(JB)


Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla Farmaceutów
2017-07-16

Zaproszenie ?l?skiej OIA:
Zapraszamy farmaceutów - amatorów fotografii do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym dla Farmaceutów - FotoFarm, który jest organizowany przez ?l?sk? Izbę Aptekarsk? w Katowicach.
Termin składania prac upływa 29.09.2017 r.
Szczegóły => www.katowice.oia.pl
(JB)


Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB
2017-07-16

Informacja NIA:
II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB
Warszawa Józefów Holiday Inn 23 wrze?nia 2017 r.
Szczegóły => www.nia.org.pl
(JB)


VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
2017-07-16

Na stronie NIA informacja:
regaty organizowane przez Klub Żeglarski “APTEKARZ” i Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Olsztynie tradycyjnie odbęd? się we wrze?niu na Mazurach w terminie 07-09.09.2017 r.
Szczegóły => www.nia.org.pl
(JB)


MZ - Komunikat w sprawie ZSMOPL
2017-07-02

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)
=> www.mz.gov.pl
Fragment:
" projekt zakłada wydłużenie do końca 2017 r., okresu obowi?zywania dotychczasowego obowi?zku przekazywania ministrowi wła?ciwemu do spraw zdrowia lub organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na ich ż?danie, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych, przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii."
(JB)


Amorolak lakier do paznokci - zmiana kategorii dostępno?ci
2017-07-02

W zał?czniku:
decyzja URPL o zmianie kategorii z "Rp" na "OTC"
produktu AMOROLAK lakier do paznokci
od 02.06.2017.
(JB)


MF o transakcjach 15.000 zł w działalno?ci gospodarczej
2017-06-13

W zał?czniku:
odpowiedĄ Ministerstwa Finansów na zapytanie Naczelnej Izby Aptekarskiej o transakcje powyżej 15.000 zł w działalno?ci gospodarczej.
(JB)


Farmaceutycze Standardy Sporz?dzania Mieszanin Do Żywienia Pozajelitowego
2017-06-13

W zał?czniku:
informacja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
o wydaniu Farmaceutycznych Standardów Sporz?dzania
Mieszanin Do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego.
(JB)


Zaproszenie do udziału w konkursie
2017-06-13

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska serdecznie zaprasza wszystkich farmaceutów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na publikację pt.: "Probiotyki - nie tylko antybiotykoterapia".

Dla Uczestników, którzy zajm? pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce przewidziano atrakcyjne nagrody, które zwycięzcom pozwol? zaplanować w dogodnym dla nich terminie, odpoczynek w jednym z hoteli SPA, dostępnych w serwisie www.spa-prezent.pl:
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.poia.pl/konkurs
Pozdrawiam,
dr n. farm. Natasza Staniak
Komisja Nauki i Szkolenia
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska
...........
(JB)


Neosine forte - zmiana kategorii dostępno?ci
2017-06-13

W zał?czniku:
Decyzja URPL o zmianie kategorii dostępno?ci produktu leczniczego
Neosine forte tabletki 1000mg
z "Rp" na "OTC"
z dniem 31 maja 2017r.
(JB)


Rozp.w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
2017-06-06

W Dzienniku Ustaw z 31.05.2017r poz.1061
opublikowano
Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Rozporz?dzenie jest dostępne m.in. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych => isap.sejm.gov.pl
Rozporz?dzenie okre?la:
"1) wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020), wraz z okre?leniem limitów ich finansowania ze ?rodków publicznych i wysoko?ci udziału własnego ?wiadczeniobiorcy w tym limicie,
2) kryteria przyznawania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
3) okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
4) limity cen napraw wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
– stanowi?ce zał?cznik do rozporz?dzenia."
(JB)


Zmiany w zakresie informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki do NFZ c.d.
2017-06-06

Rozporz?dzenie zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, o którym mowa we wcze?niejszym komunikacie,
zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 maja 2017r poz.1058
i jest dostępne m.in. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne
2017-05-30

W Dzienniku Ustaw z 25 maja 2017r poz. 1015.
opublikowano Ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.
Fragmenty:
„3a. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będ?cej wnioskodawc?:
1) jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadz? ł?cznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub;
2) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpo?redni lub po?redni, w szczególno?ci podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadz? co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadz? ł?cznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
4) wchodzi w skład organów spółki posiadaj?cej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmuj?cej się po?rednictwem w obrocie produktami leczniczymi.
3b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedn? aptekę ogólnodostępn?, wynosi co najmniej 3000 osób i odległo?ć od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonuj?cej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wej?ciami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów.(...)
(...)
„4. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:
1) farmaceuta posiadaj?cy prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadz?cy jednoosobow? działalno?ć gospodarcz?;
2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalno?ci jest wył?cznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) s? wył?cznie farmaceuci posiadaj?cy prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.”;

Tekst ustawy dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych => isap.sejm.gov.pl
(JB)


Zmiany w zakresie informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki do NFZ
2017-05-30

Na stronie NIA:
W dniu 25 maja 2017 Minister Zdrowia podpisał rozporz?dzenie zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
więcej => www.nia.org.pl
(JB)


OBLICZANIE STAŻU PRACY do wykonywania funkcji KIEROWNIKA
2017-05-25

Szanowni Państwo,
w zał?czniku przedstawiamy stanowisko NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 23 maja 2017r. - w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2142 z póĄn. zm.) - w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki.
[ES]


Sympozjum szkoleniowe „Problematyka łysienia” - e-dukacja
2017-05-15

Szanowni Państwo,
Informuję, że w systemie e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe „Problematyka łysienia”. Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 2 punkty "miękkie". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 50% pytań w te?cie wypełnianym on-line.
Certyfikat wydany przez ORA w Krakowie będzie możliwy do wydrukowania po zaliczeniu testu.
[ES]


ZAPROSZENIE na obchody XXV-lecia BOIA
2017-05-09

Szanowni Państwo,

Prezes mgr farm. Magdalena Ba?cik i Okręgowa Rada Aptekarska Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej maj? zaszczyt zaprosić wszystkich członków Izby na uroczyste obchody XXV-lecia powstania Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej, które odbęd? się w sobotę 20 maja 2017 r. w siedzibie Izby przy ul. 3 Maja 27/4a, 43-300 Bielsko-Biała.

Program uroczysto?ci XXV-lecia BOIA
11:00 – 14:00 czę?ć oficjalna
14:00 – 15:30 poczęstunek
od 15:45 czę?ć artystyczna

Serdecznie zapraszamy.
(BW)


NFZ - terminy realizacji recept
2017-05-08

Na stronie NIA:
Pismo NFZ dotycz?ce terminów realizacji recept.
=> www.nia.org.pl
(JB)NIA - Międzynarodowy Program Staży Zawodowych - Hiszpania
2017-05-02

Ze strony NIA:
Międzynarodowy Program Staży Zawodowych dla polskich
farmaceutów organizowany przez Naczeln? Izbę Aptekarsk? we
współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
- rozpoczyna się proces rekrutacji.
Szczegóły dotycz?ce programu, regulaminu, kalendarza i inn.:
=> www.nia.org.pl
c.d.:
W zwi?zku z dużym zainteresowaniem
Międzynarodowym Programem Staży Zawodowych dla polskich
farmaceutów organizowanym przez Naczeln? Izbę Aptekarsk? we
współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
rozszerzamy kryteria kwalifikacyjne!
=> www.nia.org.pl
(JB)


Projekt zmian w wykazach od 1 maja 2017r - opracowanie DATUM
2017-04-26

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będ? obowi?zywać od 1 maja 2017r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)NFZ - o sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych
2017-04-26

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się
Komunikat w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach.
=> www2.nfz.gov.pl
Fragment:
"(...)wydawanie jednoskładnikowych (np. balsam peruwiański, wazelina biała) oraz wieloskładnikowych (np. ma?ć cholesterolowa, gotowe mieszanki ziół) surowców farmaceutycznych w oryginalnym opakowaniu wytwórcy, lub jego czę?ci w opakowaniu własnym apteki, nie będzie traktowane jako wykonanie leku recepturowego, ale jako sprzedaż gotowego surowca farmaceutycznego lub sporz?dzenie fasunku aptecznego, które nie podlega refundacji ze ?rodków publicznych."
W zał?czniku - pismo o w/w tre?ci.
(JB)Neosine forte syrop - zmiana kategorii dostępno?ci z "Rp" na "OTC"
2017-04-25

Szczegóły w zał?czniku.(JB)


MZ - Projekt zmian w wykazie leków refundowanych od 1 maja 2017 r.
2017-04-25

Na stronie Ministerstwa Zdrowia:
24.04.2017
Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2017 r.
=> www.mz.gov.pl
(JB)Zmiana kategorii dostępno?ci - Pirolam Lakier i Acyclovir Hasco tabl.0,2g
2017-04-23

W zał?cznikach :
decyzje URPL o zmianie kategorii dostępno?ci
z "Rp" na "OTC" produktów leczniczych:
Pirolam lakier
Acyclovir Hasco tabl.0,2g.
(JB)


Praca biura w dniu 21 kwietnia 2017r. - SZKOLENIE
2017-04-19

Szanowni Państwo,

W zwi?zku z posiedzeniem naukowo-szkoleniowym w dniu 21 kwietnia 2017r. (pi?tek) biuro Izby będzie czynne od 15:00 do 20:00.

Temat : "Magister farmacji a samorz?d zawodowy - prawa i obowi?zki".
Prowadz?ca : Prezes ORA mgr farm. Magdalena BA?CIK
Każdy uczestnik posiedzenia otrzyma 2 punkty miękkie.

(BW)WESOŁYCH ?WI·T WIELKANOCNYCH !
2017-04-13

Z okazji zbliżaj?cych się
?WI·T WIELKANOCNYCH
życzę zdrowia i wszelkiej pomy?lno?ci,
aby ?wi?teczny czas był wyj?tkowy,
pełen nadziei oraz szczę?cia.
Radosnego wiosennego nastroju
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny
WESOŁEGO ALLELUJA
życzy
Magdalena Ba?cik Prezes ORA
wraz z Rad? i pracownikami biura BOIAKonferencja naukowo-szkoleniowa 23 kwiecień 2017r.
2017-04-13

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na konferencje naukowo-szkoleniow?
która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017r. w Katowicach
w Hotelu NOVOTEL CENTRUM.
Temat: Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyło?ci.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


?l?ski Oddz.NFZ - komunikat o zamiennikach
2017-04-11

Na stronie ?l?skiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się
Komunikat nr 37/2017 (11.04.2017) dla aptek w sprawie wydawania zamienników.
Komunikat przypomina zasady informowania pacjentów o możliwo?ci otrzymania odpowiedników leku przepisanego na recepcie
oraz omawia zasady ich wydawania z uwzględnieniem kryteriów:
1. nazwa międzynarodowa
2. dawka,
3. postać farmaceutyczna, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych,
4. wskazanie terapeutyczne.

Tekst komunikatu w zał?czniku.
(JB)
Wycofanie EpiPen c.d. - pilny komunikat Małopolskiego WIF
2017-04-10

Dla aptek z terenu działania Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Krakowie:
Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca się do kierowników aptek o piln? wybiórkę recept na EpiPen.
Szczegóły w zał?czniku.
(JB)Wycofanie EpiPen c.d. - pilny komunikat Prezesa RA BOIA
2017-04-08

Szanowni Państwo Kierownicy Aptek,
W zwi?zku z decyzj? Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 06 kwietnia 2017 roku
nr 27/WC/2017 w sprawie wycofania produktu leczniczego
EpiPen Jr.(Epinephrinum) 0,15 mg/dawkę roztwór do wstrzykiwań
nr serii : 5ED824G, data ważno?ci 04.2017
nr serii : 6ED117AA data ważno?ci 08.2017
EpiPen Senior (Epinephrinum ) 0,3 mg/dawkę, roztwór do wstrzykiwań
nr serii : 6FA293P, data ważno?ci 09.2017
ukazało się Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2017 Poz. 47 w sprawie poinformowania o możliwo?ci zwrotu produktu leczniczego do apteki.
?l?ski Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach prosi o zrealizowanie w trybie pilnym wybiórki recept dotycz?cych wyżej wymienionych produktów leczniczych.
=> www.gif.gov.pl
W zał?czniku komunikaty.

Z poważaniem
Prezes Okręgowej  Rady Aptekarskiej
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Magdalena Ba?cik
............................................
W zał?cznikach:
Decyzja GIF, Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia,
Pismo WIF o wybiórce recept.
(JB)


Komunikat ?l?skiego WIF - wybiórka recept na EpiPen
2017-04-07

?l?ski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca się do kierowników aptek o piln? wybiórkę recept na EpiPen.
Szczegóły w zał?czniku.
(JB)


WAŻNE - Komunikat NFZ !
2017-03-30

W zwi?zku z komunikatem NFZ w sprawie aktualizacji danych ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

:=> www.nfz.gov.pl

informujemy, że ?l?ski Oddział NFZ stoi na stanowisku, że wła?ciwy numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty jaki powinien być wpisany w Portalu ?wiadczeniodawcy w Portalu Personelu, to numer składaj?cy się z o?miu cyfr.
Farmaceuci, którzy mieli wydane Prawo Wykonywania Zawodu przed rokiem 2005, mog? sprawdzić swój nowy numer na stronie Centralnego Rejestru Farmaceutów wpisuj?c swoje imię i nazwisko.

:=> crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Osoby, które posiadaj? Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty, wydane przed rokiem 2005 ( numer zawiera cyfry rzymskie) otrzymaj? za?wiadczenie o zaktualizowanym numerze.

W zał?czniku Pismo z NFZ.

Z poważaniem
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Magdalena Ba?cikII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu
2017-03-29

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie organizuje II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu. Zawody odbęd? się w dniach 19 – 21 maja 2017 r., w O?rodku Olimpijskim „KOLNA”, położonym na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, 6 km od centrum Krakowa.
Szczegóły w zał?cznikach
[ES]


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 21 kwiecień 2017r.
2017-03-28

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie
naukowo-szkoleniowe dla wszystkich magistrów, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 21 kwiecień 2017r. (pi?tek) o godz. 18.20
Każdy uczestnik posiedzenia otrzyma 2 punkty miękkie.
Prowadz?ca : Prezes ORA mgr farm. Magdalena BA?CIK
Temat : Magister farmacji a samorz?d zawodowy - prawa i obowi?zki.
(BW)


zmarła ?.P. mgr farm. WANDA KOTOWICZ
2017-03-27

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 marca 2017r. zmarła ?.P. mgr farm. Wanda KOTOWICZ
Nabożeństwo żałobne odbędzie się jutro, tj. 28.03 br. na Cmentarzu Komunalnym w Kamienicy o godz. 14:00
[ES]


Rozp.MZ w sprawie informacji gromadzonych przez apteki(...)
2017-03-26

W Dzienniku Ustaw z 15.03.2017r poz. 547
opublikowano
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Tekst dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych:
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)Rozporz?dzenie MZ w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
2017-03-26

W Dzienniku Ustaw z 10.03.2017r poz. 509
opublikowano
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Tekst dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych:
=> isap.sejm.gov.pl

Rozporz?dzenie dotyczy obrotu hurtowego, w tym również dostaw do aptek.
M.in. - monitoring temperatury i wilgotno?ci przechowywania, warunki przyjmowania zwrotów, np. takich, które wymagaj? szczególnych warunków temperaturowych.
(JB)Rozporz?dzenie MZ w sprawie specjalizacji
2017-03-26

W Dzienniku Ustaw z dnia 10.03.2017 poz. 516
opublikowano:
Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.
Tekst dostępny na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


I Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów w piłce siatkowej
2017-03-22

Drodzy Koledzy i Koleżanki,
Organizatorami I Farmaceutycznych Mistrzostw Polski w piłce siatkowej s?:
- Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych,
- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
- Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska,
- Lubelska Sekcja Akademickiego Zwi?zku Sportowego.
Termin: 2-4.06.2017 w Lublinie
Chętnych prosimy o zgłoszenie do:
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej - w terminie nie póĄniejszym niż 20 kwietnia 2017r. na adres email: izbabesk@bb.onet.pl - celem uzyskania szczegółowych informacji

[ES]Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Farmaceuta na oddziale szpitalnym - korzy?ci i wyzwania"
2017-03-20

Serdecznie zapraszamy
do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Farmaceuta na oddziale szpitalnym - korzy?ci i wyzwania", która odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. w nowoczesnym budynku Wydziału Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów ?l?skich we Wrocławiu. Celem wydarzenia jest zwiększenie ?wiadomo?ci odno?nie farmacji klinicznej w?ród pracowników ochrony zdrowia, sprowokowanie dyskusji na ten temat, zachęcenie do zatrudniania farmaceutów klinicznych jako pełnoprawnych członków zespołów interdyscyplinarnych dbaj?cych o dobro pacjenta, a także nawi?zanie szerszej współpracy między przedstawicielami zawodów medycznych.
Konferencja organizowana jest przez Katedrę i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów ?l?skich we Wrocławiu wraz z Komisj? Farmakologii i Farmacji Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem Farmakologii Klinicznej i Terapii oraz Studenckim Kołem Farmakologii Klinicznej.
Za udział w wydarzeniu przyznawane będ? punkty edukacyjne.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.konferencje.umed.wroc.pl/farmaceutanaoddziale/ oraz profilu w mediach społeczno?ciowych https://www.facebook.com/farmaceutanaoddziale/.
[ES]Nowa platforma edukacyjna - Akademia Dobrego Farmaceuty
2017-03-20

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku we współpracy z firm? Pfizer Polska sp. z o.o., serdecznie zaprasza do skorzystania z możliwo?ci szkoleń internetowych na nowej platformie edukacyjnej Akademii Dobrego Farmaceuty www.dobryfarmaceuta.pl.
Portal umożliwia zdobywanie wiedzy i podnoszenie kompetencji zawodowych oraz zdobywanie punktów edukacyjnych przyznawanych przez OIA w Białymstoku. Więcej informacji w zał?czniku.
[ES]


XXVI Sympozjum Historii Farmacji - w dniach 25-28 maja 2017 r., w Bolestraszycach koło Przemy?la
2017-03-17

Szanowni Państwo,
W dniach 25-28 maja 2017 r., w Bolestraszycach koło Przemy?la, odbędzie się
XXVI Sympozjum Historii Farmacji pod hasłem SPECYFIKI FARMACEUTYCZNE OFICJALNE I NIEOFICJALNE – WZAJEMNE PRZENIKANIE.
Podaję Państwu niezbędne wiadomo?ci:
1. zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2017 r.
2. do tego samego terminu proszę o przesłanie tzw. abstraktów według następuj?cego schematu Tytuł (po polsku i po angielsku); Autor (Autorzy); kontakt z Autorem,; (ew. miejsce pracy); Streszczenie po polsku i po angielsku – każde 300 do 500 znaków; słowa kluczowe po polsku i po angielsku (cztery okre?lenia) ; tre?ć zasadnicza abstraktu po polsku – 3500--4500 znaków; Pi?miennictwo.
Druk abstraktu w Czasopi?mie Aptekarskim nast?pi jedynie w przypadku opłaconego w terminie wpisowego.
3. wpłaty za uczestnictwo (300,00 - trzysta złotych) przyjmuje Zarz?d Główny PTFarm. ; 00-238 Warszawa ul. Długa 16; numer konta
29 1160 2202 0000 0000 2770 0281
4. W zgłoszeniu proszę podać rodzaj pokoju, jaki będ? rezerwować Organizatorzy lub informację o rezerwacji samodzielnej.
Informacja o adresie poczty e-mail – w przypadku braku poł?czenia z adresem podanym obok, proszę użyć adresu lidia-czyz@neostrada.pl lub zawiadomić o trudno?ciach używaj?c numeru telefonu 514 709 122.
Podaję też Państwu adres, pod którym można przeczytać najnowszy ISHP Newsletter
http://histpharm.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/ISHP-Newsletter18.pdf
Przewodnicz?ca Zespołu Sekcji Historii Farmacji dr n. o zdr. Lidia Maria Czyż

[ES]
Konferencja naukowo-szkoleniowa - Katowice - 2017-03-18
2017-03-10

Szanowni Państwo,
?l?ska Izba Aptekarska, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział
w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Edukacja i Medycyna
zapraszaj? na konferencję naukowo-szkoleniow? "Rola farmaceuty w
procesie leczenia pacjenta", która odbędzie się 18 marca 2017 r. w
Katowicach.
Za udział w konferencji będzie można uzyskać 3 punkty edukacyjne
"twarde" oraz 4 "miękkie".
DATA: 18 marca (tj. sobota) 2017 r., godz. 8.30-14.30
MIEJSCE:
Novotel Katowice Centrum
Al. RoĄdzieńskiego 16
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO
BIURA ORGANIZACYJNEGO:
- przez internet: www.edumed.pl/konferencje.php [1]
- mailem: biuro@edukacjaimedycyna.com
- faxem: 22 620-11-27
- poczt?:
Edukacja i Medycyna
ul. Konduktorska 18/6
00-775 Warszawa
Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej jest nieodpłatny.
SZCZEGÓŁY NA STRONIE ?L·SKIEJ IZBY APTEKARSKIEJ:
:=> www.katowice.oia.pl
[ES]VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTD i PTF
2017-02-27

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
w dniu 01.03.2017 r. w godzinach od 10:00 – 13:00
w sali audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach przy ulicy Grażyńskiego 49a
PROGRAM KONFERENCJI:
- „Choroby włosów – mała powierzchnia duży problem”
Prof. dr. hab. med. Ligia Brzezińska-Wcisło – Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, SUM w Katowicach
- „Ocena jako?ci dermatologicznych preparatów glikokortykosteroidowych”
Dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy – Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej, SUM w Katowicach
- „Prawdziwe oblicze dermatoz infekcyjnych – aktualny stan wiedzy”
Dr. n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka – Zakład Badań Strukturalnych Skóry, Katedry Kosmetologii, SUM w Katowicach
- „Nowe podłoża stosowane w ma?ciach i kremach w praktyce dermatologicznej”
Dr n. farm. Lucyna Buła? – Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, SUM w Katowicach
- „Wypadanie włosów. Wzrost anabolizmu komórkowego”
Natasza Szymczak – Dyrektor sprzedaży firmy GENACTIV TRADE
Uczestnikom konferencji przysługuj?:
3 punkty edukacyjne - Okręgowa Izba Lekarska
Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dn. 06.10.2004 r.
2 punkty edukacyjne - Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2003 r.
w sprawie szkoleń ci?głych farmaceutów

[ES]Projekt zmian w wykazach od 1 marca 2017r - opracowanie DATUM
2017-02-23

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będ? obowi?zywać od 1 marca 2017r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Uwaga - wirus na stronie URPL
2017-02-21

Uprzejmie informujemy o nie wchodzenie na stronę: URPL. GOV. PL !!! - Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Na stronie jest wirus typu ransomware.

[ES]


Kurs naukowo-szkoleniowy po?więcony farmakoterapii IBS i chorób odcinka żoł?dkowo-przełykowego
2017-02-21

Firma Aboca Polska ma zaszczyt zaprosić Państwa na kurs naukowo-szkoleniowy po?więcony farmakoterapii IBS i chorób odcinka żoł?dkowo-przełykowego. Kurs odbędzie się 18 marca 2017 r. w godz. 9:00-14:00 w Centrum Konferencyjnym Concordia Design w Poznaniu na ul. Zwierzynieckiej 3. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i honorowany będzie 7 punktami edukacyjnymi "twardymi" po ukończonym te?cie. Ilo?ć miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na konferencję proszę przesyłać przez podanie danych (Imię, nazwisko, dokładny adres miejsca pracy lub zamieszkania, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowo?ć i dopisek KONFERENCJA POZNAŃ ) i przesłanie ich mailem na adres info@aboca.pl lub sms-em na numer +48 508 760 066. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie.
Szczegóły dostępne na:
http://www.woia.pl/dat/attach/265_gastro-day---zaproszenie-poznan.pdf

[ES]


Planowane zmiany w przesyłaniu danych o leku recepturowym
2017-02-19

Ze strony NIA:
Kamsoft informuje o planowanych zmianach w komunikatach (xml) przesyłanych przez apteki do NFZ w zakresie danych leku recepturowego – istotne fragmenty komunikatu
=> www.nia.org.pl
(JB)


Jubileusz 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
2017-02-16

Na stronie ?l?skiej Izby Aptekarskiej pojawił się Komunikat 2 -
w sprawie - Jubileusz 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Termin: 21 kwietnia 2017 r. (pi?tek)
Główna uroczysto?ć tj. konferencja: „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii” zwi?zana jest z jubileuszem 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.
Konferencja ta jest organizowana przez Władze Wydziału i Dziekana - Pani? prof. dr hab. Krystynę Olczyk.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne (program na stronie http://www.konferencjafarmacja45.pl/page/9/).
W kolejnym komunikacie nr 3 przekażemy bardziej szczegółowe informacje.
Andrzej Bednarz - 603 193 247
Stanisław Dyl?g - 602 530 300
Małgorzata Korzeńska-Sokół - 693 828 552
S? to osoby, do których można się zwracać o dodatkowe informacje.

[ES]


Kurs "Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne",
2017-02-15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY na jubileusz pięciolecia AKADEMII FARMACEUTY
Kurs: 12. Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne.
Uczestnicy kursu zdobywaj? 10 punktów „twardych” oraz 2 punkty „miękkie"
więcej na:
http://www.woia.pl/dat/attach/257_szkolenie-neoart-26032017-1.pdf

[ES]


Składki członkowskie
2017-02-14

W ostatnich dniach wszyscy członkowie naszej Izby otrzymali pisma dotycz?ce zmiany wysoko?ci składek członkowskich, które będ? obowi?zywać od 1 marca 2017r.
Do pisma s? doł?czone dwie uchwały podjęte przez Radę Aptekarsk?.
Jedna dotyczy wła?nie zmiany wysoko?ci składek,
a druga uchwała zmienia uchwałę z 07.07.2004r, która zwalniała w ogóle z płacenia składek osoby pozostaj?ce czasowo bez pracy - uchwała ta zostaje uchylona i już nie będzie działać.

Izby okręgowe musz? odprowadzać do Naczelnej Izby Aptekarskiej składki za każdego farmaceutę wpisanego na listę swoich członków, niezależnie od tego czy płaci składki.
Prawo nie przewiduje zwolnienia farmaceuty posiadaj?cego prawo wykonywania zawodu z płacenia składek. Może to nast?pić tylko w przypadku skre?lenia z listy członków oia w sytuacjach, o których mówi ustawa o izbach aptekarskich.

Dla przypomnienia - fragment Ustawy o izbach aptekarskich:
Art. 20. Skre?lenie z listy członków okręgowej izby aptekarskiej następuje wskutek:
1) ?mierci;
2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia s?du aptekarskiego lub wyroku s?dowego;
3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
4) przeniesienia się na teren innej izby.
(...)
Art. 64. 1. Dochodami izby aptekarskiej s?:
1) składki członkowskie;
(...)
Art. 66. Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialno?ci zawodowej podlegaj? ?ci?gnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
(...)
(JB)


Ustawa o wyrobach medycznych - tekst jednolity
2017-02-14

W Dzienniku Ustaw z 3 lutego 2017r poz.211
opublikowano
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych.
Tekst dostępny na stronie => dziennikustaw.gov.pl
(JB)


NFZ w sprawie aktualizacji ewidencji zatrudnionych w aptece
2017-02-14

Aktualno?ci Centrali
Komunikat NFZ w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym -
fragment:
"Prosimy o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Personelu lub w Systemie Zarz?dzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r.,
w terminie do dnia 28 lutego 2017 r."
cały komunikat => www2.nfz.gov.pl
(JB)


?l.O.NFZ - zgłaszanie zmian w ewidencji zatrudnionych w aptece
2017-02-14

Ze strony ?l?skiego Oddziału NFZ:
Komunikat nr 19/2017 (wraz z zał?cznikiem) w sprawie aktualizacji danych ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym
2017-02-10
?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia instrukcję zgłaszania zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym na Portalu ?wiadczeniodawcy.
=> www.nfz-katowice.pl
(JB)


Pro?ba o 1% dla Krzysia
2017-02-10

Kochana Rodzinko i Przyjaciele, Drodzy Znajomi.
Tradycyjnie zwracamy się do Was z pro?b? o wsparcie w leczeniu i rehabilitacji naszego Krzysia, który zmaga się z konsekwencjami swojej ultrarzadkiej choroby genetycznej SATB2 (więcej tutaj http://satb2gene.com/)
Tak, Krzysia choroba doczekała się swojej nazwy i lekarza, który w Arkansas rozpoczyna prace badawcze nad tym syndromem.
Oczywi?cie, weĄmiemy udział w tych badaniach (na odległo?ć), bo chociaż w ten sposób Krzy? będzie mógł się przyczynić do rozwoju nauki.
Póki co, wg słów pana doktora "wiemy, jak nazywa się ta planeta, na której wyl?dowali?my z naszymi dziećmi - ok.90 zarejestrowanych przypadków na ?wiecie - ale nie wiele umiemy o niej powiedzieć".....
Wracaj?c do naszej pro?by.
Je?li jeszcze nie rozliczyli?cie się z Urzędem Skarbowym za rok 2016
i nie obiecali?cie swojego 1% podatku komu? bardziej potrzebuj?cemu,
prosimy o przekazanie go na subkonto Krzysia w Fundacji Dziecom "Zd?żyć z Pomoc?". Ponieważ tylko Fundacja, do której przekazywane s? pieni?dze, ma wgl?d w listę osób przekazuj?cych podatek na rzecz konkretnego dziecka,
dlatego nie będziemy mogli podziękować osobi?cie każdemu,kto wesprze naszego syna. Chcieli?my więc już dzisiaj podziękować wszystkim, którzy przekaż? swój 1% Krzysiowi, a także dziękujemy tym wszystkim, którzy zrobili to w ubiegłym roku. Aby przekazać 1% na subkonto Krzysia w Fundacji Dzieciom "Zd?żyć z Pomoc?", trzeba wpisać w rocznym formularzu PIT te same dane, co zawsze, czyli: w rubryce „Numer KRS” KRS 0000037904
w rubryce „cel szczegółowy 1%” 13473 SOWA KRZYSZTOF WOJCIECH
W ubiegłym roku skupili?my się głównie na leczeniu Krzysia jelit (przewlekły stan zapalny i candida, czyli grzybicze zakażenie jelit) i na poprawie jego zdrowia psychicznego. Ogólna kondycja Krzysia (lęki i agresja) i restrykcyjna dieta nie pozwoliły nam na udział w żadnym turnusie rehabilitacyjnym, a i tak koszt wizyt lekarskich, badań, leków, dojazdów do specjalistów, ?rodków higieny i specjalnych ?rodków spożywczych wyniósł ponad 22 000 zł. W tym roku planujemy przede wszystkim zakup nowego wózka dla Krzysia (stary jest za mały i ledwo jeĄdzi). W obecnym stanie psychicznym Krzysia wyj?cia na spacer bez wózka s? niemożliwe - akty buntu uniemożliwiaj? powrót do domu. Planujemy też dostosowanie mieszkania w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa Krzysiowi (wła?nie wymieniamy drzwi na wersję bez szyb) i zapewnienie większego spokoju s?siadom
(niestety, Krzy?


Zmarła Pani Małgorzata TYC
2017-02-09

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęli?my informacje o ?mierci ?p. Małgorzaty Tyc.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 11 lutego br. (sobota) o godz. 13:00 (różaniec za Zmarł? o godz. 12:30) w Parafii Naj?więtszej Rodziny w Małych Kozach (ostatni przystanek autobusowy linii nr 6).

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłej składaj? Prezes i Rada a także pracownicy biura

[ES]

Żegnamy nasz? Pani? Małgosię z Biura Izby.
Prowadziła Biuro prawie od pocz?tku istnienia Beskidzkiej Izby Aptekarskiej, jeszcze w czasach, gdy nasza siedziba mie?ciła się przy ul. Krasińskiego.

Sympatyczna, kompetentna, koleżeńska.
Pamiętajmy o Niej.
(JB)Nowy kurs szkoleniowy
2017-02-06

Uprzejmie informuję ,że na portalu e-dukacja udostępniono nowy kurs szkoleniowy: „Farmakoterapia w pediatrii” obejmuj?cy tematykę :
Antybiotykoterapia w pediatrii
Bezpieczeństwo stosowania leków w pediatrii
Terapia przeziębienia i grypy u dzieci
Szczepienia ochronne
Leki ro?linne i preparaty pochodzenia ro?linnego u dzieci
Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 7 punktów edukacyjnych z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 50% pytań w te?cie wypełnianym on-line.
[ES]

Zakończony okres szkoleniowy 01.01.2012r. - 31.12.2016r.!
2017-02-01

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2016r. zakończył się 5-letni okres edukacyjny dla osób, które rozpoczęły szkolenia od 01 stycznia 2012r.
Prosimy o dostarczenie certyfikatów i za?wiadczeń do biura BOIA, celem zakończenia 5-letniego okresu (2012 -2016).

W razie nie zebrania 100 pkt edukacyjnych jest możliwo?ć złożenia wniosku przedłużaj?cego okres szkoleniowy do 24 miesięcy.
(wniosek o przedłużenie jest na naszej stronie w zakładce : PRAWO -Wniosek o przedłuż. okresu edukacyjnego)

Wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego s? przyjmowane do 31 marca 2017r.
(BW)VII Ogólnopolski Zjazd PSFO od 30 marca do 02 kwietnia 2017r. - Kraków
2017-01-30

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych. Plakat w zał?czeniu.
(BW)


Nowy kurs szkoleniowy
2017-01-27

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniono kurs szkoleniowy: „Kurs - komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne”
Szkolenie zawiera materiały prezentuj?ce zagadnienia:
Prawidłowa komunikacja – słuchanie i budowanie wypowiedzi,
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Narzędzia ułatwiaj?ce przekaz – algorytmy i standardowe procedury postępowania
Podstawowe założenia w zakresie przekazu naukowej informacji o leku
Ocena działalno?ci informacyjnej – różne sposoby prowadzenia oceny
Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 8 punktów szkoleniowych z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w te?cie wypełnianym on-line.
(ES)


Nowe szkolenie
2017-01-25

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na platformie edukacyjnej FarmaKlub.pl udostępnione zostało nowe szkolenie ci?głe nt. „Nowe podej?cie do profilaktyki i leczenia zakażeń górnych dróg oddechowych z zastosowaniem bakterioterapii”, który przeprowadził dr Artur Domerecki.
Szkolenie jest dostępne pod linkiem: http://farmaklub.pl/autologin/f68ad2a3685df819cc61ec7da526bf63?m=lesson&p=58:180
(BW)


Zmiana kategorii dostępno?ci - lista produktów homeopatycznych
2017-01-19

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej jest pismo przewodnie oraz lista produktów homeopatycznych zmieniaj?cych kategorię dostępno?ci:
=> www.nia.org.pl
(JB)


Aleric Deslo Active oraz Pyrantelum - zmiana kategorii dostępno?ci
2017-01-19

Na stronie NIA s? dostępne pisma wprowadzaj?ce oraz decyzje Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
w sprawie zmiany kategorii dostępno?ci z "Rp" na "OTC" leków:

Aleric Deslo Active tabl. powl. 5mg - od dnia 01.02.2017r,
Pyrantelum MEDANA zaw. doustna 250 mg/5 ml – od dnia 01.03.2017 r.
=> www.nia.org.pl
(JB)
I Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim - Istebna - 2017-01-28
2017-01-13

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 28 stycznia 2017 r.
Organizatorem zawodów jest ?l?ska Izba Aptekarska oraz HURTAP. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Gazeta Farmaceutyczna. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodzin, dzieci, a także przyjaciół farmacji.
Informacje organizacyjne
Termin zawodów: 28 stycznia 2017 r.
Miejsce zawodów:
Stok narciarski „Zagroń” Istebna
Program:
28 stycznia 2017 r. (sobota)
8.00-9.00 - zapisy w Biurze Zawodów
9.00-10.00 - losowanie i odbiór numerów startowych
10.00 - rozpoczęcie zawodów
ok. 14.00 - dekoracja zwycięzców
10.00-15.00 - poczęstunek dla wszystkich uczestników
18.00 - impreza integracyjna w Hotelu Zagroń
Organizatorzy:
?l?ska Izba Aptekarska
HURTAP
Organizator techniczny:
Szkoła Narciarska „Nartus” Istebna
Opłata:
Udział w zawodach jest bezpłatny. Dla wszystkich chętnych planowana jest wieczorna impreza integracyjna w dniu zawodów. Udział w imprezie jest płatny dla każdego uczestnika, koszt uczestnictwa wynosi 100 zł/os. Dzieci do lat 10 bezpłatnie.
Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania pod adresem www.hurtap.com.pl lub www.katowice.oia.pl prosimy wysyłać na adres: manka.krzysztof@farmacja.pl lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl
Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 27 stycznia 2017 r., po tym terminie zgłoszenia dokonujemy w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 9.00.
Informacje dodatkowe:
- ?l?ska Izba Aptekarska, kom. 668 220 318, e-mail: manka.krzysztof@farmacja.pl
- Dział Marketingu HURTAP SA, tel. (24) 721 25 13, e-mail: karolina.sobczak@hurtap.com.pl
Informacje na temat zawodów, formularz zgłoszeniowy, a także regulamin można znaleĄć na stronie internetowej www.katowice.oia.pl lub www.hurtap.com.pl
(BW)


MZ - wydawanie produktów z substancjami psychoaktywnymi
2017-01-12

W zał?czniku:
Pismo Ministerstwa Zdrowia - Departament Polityki Lekowej i Farmacji w sprawie w?tpliwo?ci odno?nie przepisów prawa dotycz?cych ograniczeń w wydawaniu z aptek produktów leczniczych zawieraj?cych substancje o działaniu psychoaktywnym takich jak pseudoefedryna, dekstrometorfan i kodeina.
(JB)


PRACA BIURA w dniu 11 styczeń 2017r.
2017-01-11

Szanowni Państwo,
W dniu 11 stycznia 2017r. (?roda) biuro Izby będzie czynne do godz. 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)I BAL ?L·SKIEGO FORUM - 25 luty 2017r.
2017-01-03

?L·SKIE FORUM SAMORZ·DÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO skupiaj?ce przedstawicieli 19 organizacji samorz?dowych z województwa ?l?skiego zaprasza na:

I BAL ?L·SKIEGO FORUM

Termin: 25.II.2017 r.

Miejsce: hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

Koszt: 600 zł od pary (3 kolacje, lampka szampana, 3 lampki wina, oprawa muzyczna), możliwo?ć noclegu w preferencyjnej cenie

Zapisy na bal przyjmowane s? pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciuCiaSrqKqA5iVjg7V3nGw2wwG6NsvbpJasbo6yQlYR9pHA/viewform?embedded=true

Więcej informacji pod numerem telefonu: 601-190-224

Liczba miejsc ograniczona, o udziale w balu zdecyduje kolejno?ć zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane s? do 10 stycznia.

Pozdrawiam i do zobaczenia w Nowym Roku
Alicja van der Coghen
koordynator Forum


Komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
2016-12-29

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano:

Komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Fragment:
"Maj?c na uwadze zdiagnozowane w trakcie pilotażu problemy podmiotów raportuj?cych w Ministerstwie Zdrowia trwaj? obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 788 oraz z 2016 r. poz. 960) poprzez zawieszenie obowi?zywania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 127c."
Cały tekst komunikatu => www.mz.gov.pl
(JB)Nowe kursy w systemie e-dukacja
2016-12-29

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w systemie e-dukacja udostępnione zostały kursy:

„Prezentacja glukometru Contour Plus One” za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w te?cie wypełnianym on-line.

„Opieka farmaceutyczna w cukrzycy”
Szkolenie zawiera materiały prezentuj?ce wybrane zagadnienia z zakresu opieki farmaceutycznej w cukrzycy. Nowo?ci? jest prezentacja interaktywna dotycz?ca sprawowania opieki farmaceutycznej dla 4 przypadków pacjentów z cukrzyc? typu II objętych opiek? farmaceutyczn?. Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 4 punkty szkoleniowe z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań w te?cie wypełnianym on-line.
(BW)Ograniczenia w wydawaniu pseudoefedryny,kodeiny i dekstrometorfanu
2016-12-28

W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2016r poz.2189
opublikowano:
Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawarto?ci w produkcie leczniczym, stanowi?cego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży.

Rozporz?dzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2017r.

Wyci?g z zał?cznika do rozporz?dzenia:

Maksymalna zawarto?ć substancji we wszystkich występuj?cych solach, wł?czaj?c w to sole estrów, eterów i izomerów, jeżeli istnienie takich soli jest
możliwe w produkcie leczniczym stanowi?cym przedmiot jednorazowej sprzedaży:

1 Pseudoephedrinium (pseudoefedryna) 720 mg
2 Codeinum (kodeina) 240 mg
3 Dextromethorphanum (dekstrometorfan) 360 mg

Cały tekst rozporz?dzenia dostępny na stronie => dziennikustaw.gov.pl
(JB)


Prawo farmaceutyczne - tekst jednolity
2016-12-27

W Dzienniku Ustaw z 23 grudnia 2016r poz.2142
opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne.
Tekst dostępny na stronie ISAP => isap.sejm.gov.pl
(JB)


Projekt zmian w wykazach od 1 stycznia 2017r - opracowanie DATUM
2016-12-27

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będ? obowi?zywać od 1 stycznia 2017r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Zmiana wysoko?ci ryczałtu za lek recepturowy od 1 stycznia 2017r
2016-12-27

Ze strony NIA:

Od 1 stycznia 2017 roku nowa kwota opłaty pacjenta za lek recepturowy

W zwi?zku z Rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 wrze?nia 2016 roku w sprawie wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku zmianie ulegnie kwota ryczałtu za lek recepturowy i od dnia 1 stycznia 2017 roku będzie wynosić 10 zł.

Podstawa prawna:
art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków:
„7. Odpłatno?ć ryczałtowa, o której mowa w ust. 5 wynosi 0,50 proc. wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 paĄdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.Nr 200 poz. 1679 z 2004r., Nr 240 poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157 poz. 1314), z zaokr?gleniem do pierwszego miejsca po przecinku.”

Od dnia 1 stycznia 2017 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 2 000,00 PLN brutto.
...........
(JB)


ŻYCZENIA ?WI·TECZNE
2016-12-22

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i rado?ć.
Niech każda chwila ?wiat Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok 2017 obdaruje Was pomy?lno?ci? i szczę?ciem.

Najpiękniejszych ?wi?t Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomy?lno?ci w życiu
rodzinnym i zawodowym życzy

Magdalena Ba?cik Prezes ORA
wraz z Rad? i pracownikami biura BOIA23 grudzień 2016r. - Biuro Izby nieczynne
2016-12-22

Szanowni Państwo,
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej uprzejmie informuję,
że w dniach 23 grudnia br. (pi?tek) biuro Izby będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)UWAGA w dniu 21 grudnia br. od 09:00 do 12:00 - nie bedzie pr?du
2016-12-16

Szanowni Państwo,
W zwi?zku z pracami remontowymi - wymiana instalacji elektrycznej w budynku w dniu 21 grudnia 2016r. w godzinach od 09:00 do 12:00 nie będzie pr?du. Biuro będzie czynne od 08:00 do 15:00.
(BW)UWAGA w dniu 09 grudnia br. od 08:00 do 10:30
2016-12-08

Szanowni Państwo,
W zwi?zku z pracami remontowymi - wymiana instalacji elektrycznej w budynku w dniu 09 grudnia 2016r. w godzinach od 08:00 do 10:30 może być utrudniony kontakt telefoniczny i e-mailowy
Biuro będzie czynne od 08:00 do 15:00.
(BW)Rozporz?dzenie o realizacji recept i wydawania leków z aptek podległych Ministrowi Sprawiedliwo?ci
2016-12-06

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 grudnia 2016r poz.1960
ogłoszono rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwo?ci
w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwo?ci oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek.

Rozporz?dzenie jest dostępne na stronie => dziennikustaw.gov.pl

"§ 1. Rozporz?dzenie okre?la:
1) sposób realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań,
2) sposób sporz?dzania leku recepturowego lub aptecznego,
3) sposób wydawania z apteki produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
4) wzór zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
5) sposób i tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych i zapotrzebowań oraz wzór ewidencji recept farmaceutycznych
i zapotrzebowań
– w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwo?ci."
.......
(JB)


Komunikat NFZ o realizacji recept z adnotacj? „pro familiae” oraz „pro autore"
2016-12-06

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 02.12.2016r
w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotycz?cych realizacji recept refundowanych z adnotacj? „pro familiae” oraz „pro auctore”
=> www2.nfz.gov.pl

Fragmenty :
"W zwi?zku z powyższym podczas realizacji recepty z adnotacj? „pro familiae” lub „pro auctore” nie posiadaj?cej numeru identyfikuj?cego REGON lub numeru umowy upoważniaj?cej do wystawiania recept refundowanych (zaczynaj?cy się od cyfr 98…), w komunikacie elektronicznym LEK wykazywany jest numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej."
(...)"Numer prawa wykonywania zawodu w Komunikacie Elektronicznym wprowadzany jest wtedy dwukrotnie: jako identyfikator osoby uprawnionej oraz jako identyfikator ?wiadczeniodawcy.
......
(JB)


PRACA BIURA w dniu 07 grudnia 2016r.
2016-12-05

Szanowni Państwo,
W dniu 07 grudnia 2016r. (?roda) biuro Izby będzie czynne do godziny 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)POSTĘPOWANIE ZE ?RODKAMI ODURZJACYMI, SUBSTANCJAMI PSYCHOTROPOWYMI I PREKURSORAMI KATEGORII I.
2016-11-28

W zał?czniku:
opracowanie pt.
POSTĘPOWANIE ZE ?RODKAMI ODURZJACYMI, SUBSTANCJAMI PSYCHOTROPOWYMI I PREKURSORAMI KATEGORII I.

Dokument chroniony prawami autorskimi.
(JB)


UWAGA : 28 listopada 2016r. w godzinach od 09:00 do 13:00
2016-11-25

Szanowni Państwo,
W zwi?zku z pracami remontowymi - wymiana instalacji elektrycznej w budynku w dniu 28 listopada 2016r. w godzinach od 09:00 do 12:30 może być utrudniony kontakt telefoniczny.
Biuro będzie czynne od 08:00 do 15:00.
(BW)


Pismo MZ w sprawie refundacji leków recepturowych i surowców farmaceutycznych
2016-11-24

Na stronie NIA opublikowano pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji leków recepturowych i surowców farmaceutycznych.
=> www.nia.org.pl
Fragmenty:
"(...) lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporz?dzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii."
(...)
"Natomiast wydanie surowca farmaceutycznego w oryginalnym opakowaniu wytwórcy lub w opakowaniu własnym apteki nie jest traktowana jako wykonanie leku recepturowego. Taki przypadek kwalifikuje się jako sprzedaż surowca farmaceutycznego i nie podlega refundacji ze ?rodków publicznych."
"Odnosz?c się bezpo?rednio do przedstawionych przykładów surowców farmaceutycznych należy wskazać, że niezależnie od wydawanej pacjentowi ilo?ci leku, nie jest refundowana ze ?rodków publicznych sprzedaż jednoskładnikowych surowców farmaceutycznych takich jak na przykład balsam peruwiański, glukoza lub zioła."
(...)
"Podobnie nie podlega refundacji ze ?rodków publicznych sprzedaż wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych takich jak na przykład zakupiona przez aptekę gotowa ma?ć cholesterolowa czy też gotowe mieszanki ziół."
(JB)


Wspólna WIGILIA w dniu 16 grudnia 2016r.
2016-11-24

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam w imieniu własnym i całej Rady wszystkich
farmaceutów na wigilię w dniu 16 grudnia br. (pi?tek) o godz. 15:00
w siedzibie Izby w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 27/4a.

Serdecznie i gor?co zapraszam
mgr farm. Magdalena Ba?cik
Prezes Okręgowej Rady AptekarskiejStanowiska NRA w sprawie kosmetyków i suplementów diety w aptekach
2016-11-17

W zał?cznikach - dwa stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej:

- jedno dotycz?ce prawnego uregulowania obrotu suplementami diety
w aptekach,

- drugie dotycz?ce obrotu kosmetykami w aptekach.
(JB)


Noworoczny Koncert Aptekarzy
2016-11-17

Szanowni Państwo,
Okręgow? Izba Aptekarsk? w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Noworoczny Koncert Aptekarzy pt. „Bella Italia”, który odbędzie się 7 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 (sobota) w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
W przypadku jakichkolwiek pytań zwi?zanych z koncertem prosimy o kontakt pod numerem 664 464 840.
Szczegóły na stronie :=> oia.krakow.pl
(BW)


Kurs 10 grudnia 2016r.
2016-11-10

Szanowni Państwo,
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach serdecznie zaprasza na kursu w dniu 10 grudzień 2016 r. – szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Rozporz?dzenie dotycz?ce kategorii dostępno?ci
2016-11-09

W Dzienniku Ustaw z 27.10.2016r poz. 1769
ogłoszono Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 paĄdziernika 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępno?ci.
=> isap.sejm.gov.pl

Rozporz?dzenie precyzuje, jakie wła?ciwo?ci produktów leczniczych decyduj? o zaliczeniu do kategorii dostępno?ci Rpw, Rp lub OTC.
(JB)


MZ - stosowanie Aqua pro inj. rozpuszczalnik do sporz?dzania leków parenteralnych w recepturze
2016-11-08

W zał?czniku:
odpowiedĄ Ministerstwa Zdrowia na zapytanie Naczelnej Izby Aptekarskiej dotycz?ce stosowania Aqua pro iniectione do wytwarzania leków recepturowych, w tym leków recepturowych refundowanych.

Fragment:

W odpowiedzi na pismo L.dz.P-551/2016 z dnia 6 paĄdziernika 2016 r. ← vide strona www NIA w sprawie stosowania Aqua pro iniectione do wytwarzania leków recepturowych, w tym leków recepturowych refundowanych, uprzejmie informuję, że przepis § 2 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mog? być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporz?dzaniu leków recepturowych (Dz.U. z 2012 r. poz.1259) stanowi, że ustala się wykaz leków, które mog? być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporz?dzaniu leków recepturowych, który stanowi zał?cznik do rozporz?dzenia.
W wykazie tym przewidziano lek Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione) rozpuszczalnik do sporz?dzania leków parenteralnych.

Zatem lek Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione), rozpuszczalnik do sporz?dzania leków parenteralnych może być traktowany jako surowiec farmaceutyczny przy sporz?dzaniu leków recepturowych.

Cało?ć pisma w zał?czniku.(JB)


Wspólna WIGILIA w dniu 16 grudnia 2016r.
2016-11-08

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam w imieniu własnym i całej Rady wszystkich
farmaceutów na wigilię w dniu 16 grudnia br. (pi?tek) o godz. 15:00
w siedzibie Izby w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 27/4a.

Wigilię chcemy zorganizować we własnym zakresie,
korzystaj?c z pomocy i uprzejmo?ci koleżanek i kolegów,
chcemy stworzyć serdeczn? i rodzinn? atmosferę
poprzez wspólne przygotowanie posiłków.
Wkładaj?c własne serce w przygotowane posiłki, dajemy innym siebie
i tak możemy tworzyć nasza wspóln? mał? rodzinę.

Chętne koleżanki i koledzy do pomocy w przygotowaniu wspólnej wigilii
prosimy o kontakt z biurem Izby do 21 listopada br.

Serdecznie i gor?co zapraszam
mgr farm. Magdalena Ba?cik
Prezes Okręgowej Rady AptekarskiejMaxigra Go - zmiana kategorii dostępnp?ci
2016-10-27

W zał?czniku:
Decyzja Prezesa URPL w sprawie zmiany kategorii dostępno?ci
produktu Maxigra Go z "Rp" na "OTC".
(JB)


MZ o wymaganiu przez hurtowni kopii recept przy zamawianiu niektórych leków
2016-10-25

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej
znajduje się pismo Ministra Zdrowia, w którym Minister Zdrowia nie znajduje podstaw do uzależniania przez niektóre hurtownie farmaceutyczne sprzedaży leków do aptek od przedstawienia przez te kopii zanonimizowanych recept.

Fragmenty:

Wprowadzanie przez hurtownie farmaceutyczne dodatkowej, nie przewidzianej w ustawie – Prawo farmaceutyczne reglamentacji sprzedaży produktów leczniczych do aptek (można bowiem założyć, że odmowa przedstawienia przez kierownika apteki zanonimizowanej recepty skutkować będzie odmow? sprzedaży produktu leczniczego) nie można uznać za prowadzan? zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie - Prawo farmaceutyczne.

(...) prawodawca przewidział dostęp do tre?ci recept (w cało?ci lub w czę?ci) wył?cznie dla pacjenta, osoby wystawiaj?cej receptę, osoby realizuj?cej receptę oraz kontrolerom Inspekcji Farmaceutycznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

(...) ż?danie przekazywania jakichkolwiek kopii recept do hurtowni w celu dokonania weryfikacji istnienia zapotrzebowania na lek jest działaniem nieposiadaj?cym żadnego umocowania w obowi?zuj?cych przepisach prawa. Brak jest podstaw, by pracownik hurtowni weryfikował (kwestionował) decyzję profesjonalisty, odpowiedzialnego za prowadzenie apteki.

Cały tekst pisma => www.nia.org.pl
(JB)


Ustawa o zawodzie felczera
2016-10-25

W Dzienniku Ustaw z 06.10.2016r w poz.1618
opublikowano
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 wrze?nia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera.

Fragmenty:

Art.1. (...)
2. Naczelna Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera osobom, które:
1) ukończyły liceum felczerskie lub szkołę felczersk? (...).

Art. 3. 1. Felczerowi, wykonuj?cemu zawód ponad trzy lata, przysługuje tytuł starszego felczera.

Art. 4. 1. Felczer lub starszy felczer maj? prawo przepisywać produkty lecznicze, które s? dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wył?czeniem leków bardzo silnie działaj?cych oraz niektórych ?rodków odurzaj?cych i psychotropowych, oraz ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, oraz wyroby medyczne, wyroby
medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542 i 1228).
(...)

Cały tekst można przeczytać na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych => isap.sejm.gov.pl
(JB)Zaproszenie na XXV-lecie Odrodzonego Samorz?du Aptekarskiego
2016-10-10

Szanowni Państwo,
Naczelna Rada Aptekarska serdecznie zaprasza wszystkich Farmaceutów i ich najbliższych na uroczysto?ć XXV-lecia Odrodzonego Samorz?du Aptekarskiego, która odbędzie się 9 listopada 2016r. o godz. 14:00 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie przy ul. Jasnej 5.
Informacje o potwierdzeniu przybycia na obchody XXV- lecia proszę zgłaszać do dnia 01.11.2016r. do Kancelarii Naczelnej Izby Aptekarskiej telefonicznie: 22 635-92-82, 22 635-06-70 lub e-mailem: nia@nia.org.pl
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)Nowe kursy na portalu e-dukacja
2016-10-07

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w systemie e-dukacja udostępnione zostały nowe kurs:
Ambroksol w leczeniu kaszlu produktywnego - Przegl?d dostępnych postaci farmaceutycznych - Sympozjum jest oferowane w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "MIĘKKICH".
Ambroksol w leczeniu kaszlu produktywnego - wskazania do stosowania, zastosowanie kliniczne i bezpieczeństwo terapii - Sympozjum jest oferowane w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "MIĘKKICH".
UWAGA: system został zmodyfikowany i certyfikaty będzie można wydrukować bezpo?rednio po pozytywnym zaliczeniu testu!
(BW)


NIA - Komunikat do aptek dot. produktu Atram
2016-09-26

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej znajduje się
komunikat z dnia 26.09.2016r:

"Komunikat do aptek dot. produktu Atram oraz wykonania zobowi?zania wynikaj?cego z tre?ci komunikatu do aptek z dn. 9 wrze?nia b.r., opublikowanego na stronie internetowej Sanofi"
=> www.nia.org.pl
(JB)


Ustawa o refundacji leków - tekst jednolity
2016-09-26

Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
dostępny jest Dziennik Ustaw z 23.09.2016r poz.1536
zawieraj?cy
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia - tekst jednolity
2016-09-26

Na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
dostępny jest Dziennik Ustaw z 23.09.2016r poz.1535
zawieraj?cy
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 wrze?nia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


Ustawa o izbach aptekarskich - tekst jednolity
2016-09-20

19 wrze?nia 2016r
w Dzienniku Ustaw poz. 1496
opublikowano
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich.

w/w Dziennik Ustaw dostępny jest na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


Konferencja w dniu 12 paĄdziernika 2016r.
2016-09-19

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zaprasza w dniu 12 paĄdziernika br. w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie na Konferencję nt. "Kluczowych zagadnień zwi?zanych z wdrażaniem DYREKTYWY FAŁSZYWKOWEJ W POLSCE I ZAGRANIC·", która ma charakter otwarty.

Link do informacji dot. Konferencji: :=> warszawa.oia.org.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
(BW)


GIF - komunikat w sprawie zwrotów Atramu - postępowanie w hurtowniach
2016-09-15

W zał?czniku:
KOMUNIKAT NR 7/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
z dnia 14 wrze?nia 2016r.
w sprawie postępowania w hurtowniach farmaceutycznych przy zwrocie wycofanego z obrotu produktu leczniczego Atram.

link do strony GIF z komunikatem => www.gif.gov.pl
(JB)


Aktualny wzór Karty Polaka
2016-09-14

1 wrze?nia 2016 opublikowano
w Dzienniku Ustaw poz.1382
Rozporz?dzenie Ministra Spraw Zagranicznych
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważno?ci Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka.
Szczegóły w zał?czniku.
(JB)


Syresp - zmiana kategorii odpłatno?ci z "Rp" na "OTC"
2016-09-13

Zmiana weszła w życie 05.09.2016r.
Szczegóły w zał?czniku.
(JB)


Pilny komunikat Ministerstwa Zdrowia oraz firmy SANOFI do aptek ws. produktu ATRAM.
2016-09-13

Szanowni Państwo,
W poniższym linku komunikat Ministra Zdrowia oraz firmy Sanofi :=> nia.org.pl
(BW)


GIF - Obwieszczenie w sprawie możliwo?ci zwrotu do aptek Atramu
2016-09-09

W zał?czniku:
Obwieszczenie nr 87 Głównego Inspektora Farmaceutycznego
z dnia 7 wrze?nia 2016 r.
w sprawie poinformowania o możliwo?ci zwrotu produktu leczniczego do apteki.
(JB)


Zaditen krople oczne - OTC od 31.08.2016r
2016-09-09

Od 31 sierpnia 2016 obowi?zuje zmiana kategorii dostępno?ci na
Zaditen krople oczne - z "Rp" na "OTC".
Szczegóły w zał?czniku.
(JB)


KOMUNIKAT Sanofi-Aventis - ATRAM !
2016-09-08

Szanowni Państwo,
W zał?czniku znajduje się Komunikat Sanofi-Aventis do aptek w sprawie wycofania trzech serii produktu leczniczego Atram.
(BW)


ATRAM wycofany - PILNE
2016-09-07

Szanowni Państwo,
W zwi?zku z decyzj? Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6 wrze?nia 2016 roku Nr 29 WC w sprawie wycofania z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego:
ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2561215, data ważno?ci: 11.2017
ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2510216, data ważno?ci: 01.2018
ATRAM 6,25 (Carvedilolum), 6,25 mg, tabletki, nr serii: 2010216, data ważno?ci: 01.2018
podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., Republika Czeska
przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Sanofi-Aventis sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
?l?ski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach prosi o PILNE zapoznanie się z tre?ci? komunikatu Głównego Inspektora Farmaceutycznego zamieszczonego na stronie GIF www.gif.gov.pl
Ponadto ?l?ski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prosi o informację, czy Państwa apteka zakupiła wyżej wymienione serie produktu ATRAM, jeżeli tak to proszę o podanie ilo?ci sprzedanych opakowań oraz proszę o podanie informacji czy pacjenci dokonywali lub dokonuj? zwrotów w/w produktu.
(BW)


DYŻUR PRAWNIKA
2016-09-01

Szanowni Państwo,
W dniach 07 i 14 wrze?nia 2016r. nie będzie dyżuru Prawnika
ze wzgledu na urlop wypoczynkowy.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)
PIELGRZYMKA do FATIMY 15-22 paĄdziernika 2016r.
2016-09-01

Szanowni Państwo,

NACZELNA IZBA APTEKARSKA w XXV - lecie odrodzenia samorz?du aptekarskiego zaprasza farmaceutów z całej Polski na 8 - dniow?
PIELGRZYMKĘ do FATIMY, któr? z okazji zbliżaj?cej się setnej rocznicy OBJAWIEŃ FATIMSKICH duszpastersko poprowadzi Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia Ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI w terminie: 15-22 10. 2016r.
Telefon kontaktowy do organizatora : Kazimierz Kwasiborski - 501 074 194.
Serdecznie zapraszamy.
Szczegóły w zał?cznikach
(BW)Zebranie kierowników w dniu 15 wrze?nia 2016r.
2016-09-01

Szanowni Państwo,
W dniu 15 wrze?nia 2016r. o godz. 18:30 w siedzibie Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 27/4A odbędzie się zebranie kierowników aptek, tematem spotkania będ? "SPRAWY BIEŻ·CE".
Serdecznie zapraszamy
(BW)


PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM W KRAKOWIE ŁAGIEWNIKACH
2016-08-31

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich farmaceutów (wraz z rodzinami) na Pierwsz? Ogólnopolsk? Pielgrzymkę Farmaceutów do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w dniach 15-16 paĄdziernika b.r. Pielgrzymkę poprowadzi ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ - ksi?dz, lekarz, poeta, przyjaciel chorych w jednej osobie - kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Słowo powitalne wygłosi J.E. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz.
Pielgrzymka jest organizowana między innymi przy współudziale Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
(MT)


MZ - komunikaty w sprawie recept dla osób powyżej 75 r.ż.
2016-08-28

Komunikat Ministra Zdrowia dla pracowników POZ i farmaceutów dotycz?cy leków 75+
=> www.mz.gov.pl

Fragment:
"Do otrzymania bezpłatnych leków s? uprawnieni pacjenci, o których mowa w art. 43a ust. 1 o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z póĄn. zm.) – od dnia 75. urodzin. Recepta na bezpłatne leki może być wystawiona najwcze?niej w tym dniu."
(...)
Lekarze, którzy nie s? uprawnieni do wystawiania pacjentom recept na bezpłatne leki, to m.in.:
1.lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy wystawiaj? recepty w ramach nocnej i ?wi?tecznej opieki zdrowotnej;
(...)
Farmaceuta nie ma możliwo?ci wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego okre?lonego symbolem S.(...)"

Komunikat ministra zdrowia dla lekarzy specjalistów dotycz?cy kontynuacji leczenia pacjentów 75+ uprawnionych do bezpłatnych leków
=> www.mz.gov.pl

Fragment:
"Lekarze specjali?ci nie mog? wystawiać recept na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. roku życia (chyba że s? to recepty pro auctore i pro familiae).
Je?li lekarz specjalista leczy pacjenta lekami, które znajduj? się na wykazie bezpłatnych leków, musi przekazać tę informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ będzie mógł wówczas wystawić pacjentowi receptę oznaczon? liter? S. Dzięki temu pacjent dostanie w aptece lek bezpłatnie."
(JB)
Nowelizacja roaporz?dzenia w sprawie recept lekarskich
2016-08-28

w Dzienniku Ustaw z dnia 17 sierpnia 2016r poz. 1261
opublikowano nowelizację rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich.

Nowelizacja rozporz?dzenia => isap.sejm.gov.pl

NIA udostępnia na swojej stronie opracowanie - rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich z naniesion? nowelizacj?
=> www.nia.org.pl
(JB)


Pirolam - zmiana kategorii dostępno?ci z "Rp" na "OTC"
2016-08-10

szczegóły w zał?czniku. (JB)


I Podkarpacki Rajd Rowerowy Farmaceutów - 11 wrzesień 2016r.
2016-08-08

Szanowni Państwo,
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza Państwa do wzięcia udziału w I Podkarpackim Rajdzie Rowerowym Farmaceutów wraz z Przejazdem Kolejk? W?skotorow?. Imprezie towarzyszyć będ? warsztaty żonglowania, psychologii biznesu i rozwoju osobistego. Zapraszamy również osoby, które wezm? udział w alternatywnej wersji imprezy i zechc? powitać naszych rowerzystów na mecie.
Szczegóły w linku :=> poia.pl
(BW)

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
2016-08-02

Szanowni Państwo,
W zwi?zku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Zdrowia, Naczelna Izba Aptekarska informuje o możliwo?ci dobrowolnego doł?czenia aptek do udziału w pilotażu dotycz?cym Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).
Warunkami technicznymi jakie należy spełnić aby wzi?ć udział w pilotażu ZSMOPL jest posiadanie :
- dostępu do internetu
- adres e-mail
- oraz korzystanie z przegladarki FireFox lub Chrome w najnowszej wersji.

Apteki, które chciałyby wzi?ć udział w tym przedsięwzięciu proszone s? o zgłaszanie się do biura BOIA do dnia 04 sierpnia 2016.
(BW)


GIF - komunikat w sprawie nowego schematu pliku XML dla systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia
2016-07-28

Na stronie Głównego Inspektora Farmaceutycznego znajduje się komunikat
nr 6/2016 w sprawie nowego schematu pliku XML dla systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ).
=> www.gif.gov.pl
(JB)


II edycja Kongresu Naukowego w dniach 23-24.09.2016r.
2016-07-27

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na II edycję Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "FARMACJA 21" w dniach 23-24 wrze?nia 2016r. we Wrocławiu, ul. Borowska 211
Szczegóły w zał?cznikach
(BW)


MZ - informacje dotycz?ce realizacji recept
2016-07-21

W zał?czniku:
pismo Ministra Zdrowia dotycz?ce praktycznych aspektów realizacji recept.

W pi?mie s? informacje dotycz?ce m.in.
- wydawania leków o różnych wielko?ciach opakowań,
- recept na leki zawieraj?ce w składzie paracetamol z kodein?,
- odpowiedników dla osób powyżej 75 roku życia,
- różnych nie?cisło?ci na receptach,
- wydawania leków zwi?zanych z wiekiem lub płci? pacjenta,
- wydawania leków o okre?lonej trwało?ci,
- recept dla IB
i inne.
(JB)


URPL - zmiana nazwy Apra na Apra-Swift
2016-07-21

W zał?cznikach:
decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
wprowadzaj?ca zmianę w zapisie nazwy leku Apra na Apra-Swift.
Szczegóły w zał?czniku
(JB)


V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy 2-4 wrzesnia 2016r.
2016-07-18

Szanowni Państwo,
W zał?cznikach przesyłamy informacje dotycz?ce organizowanych przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Olsztynie "V Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy", które odbęd? sie w dniach 2-4 wrze?nia 2016 r. koło Rucianego-Nidy nad jeziorem Bełdany.
Serdecznie zapraszamy
(BW)


NFZ - w sprawie recept realizowanych po zgonie pacjenta
2016-07-14

W zał?czniku:
pismo NFZ w sprawie recept realizowanych przez aptekę po zgonie pacjenta.
(JB)


GIF - komunikat 4/2016 w sprawie systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ)
2016-07-14

Na stronie GIF opublikowano komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 4/2016 w sprawie systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ).

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tre?ci? komunikatu,
ponieważ dotychczasowy system zgłoszeń dostępny pod adresem https://www.gif.gov.pl/bip/panel
przestanie funkcjonować z dniem 31 sierpnia br.
i od tego czasu zgłoszenia przyjmowane będ? wył?cznie za pomoc? systemu ZORZ.

link do komunikatu => www.gif.gov.pl
(JB)


KURSY organizowane przez ?UM w Katowicach
2016-07-08

Szanowni Państwo,
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na kursy:
24 wrzesień 2016r. Opieka farmaceutyczna dla pacjentów z cukrzyc? – 8 punktów edukacyjnych
22 paĄdziernik 2016r. Farmakoterapia w leczeniu chorób narz?du wzroku – 10 punktów edukacyjnych
26 listopad 2016r. Biotechnologia w naukach farmaceutycznych – 6 punktów edukacyjnych
10 grudzień 2016r. Farmakoterapia bólu – 10 punktów edukacyjnych
Informacja i zapisy:
Renata Duda – email: rduda@sum.edu.pl tel. 32 364 11 40
Kursy odbęd? się po zgłoszeniu minimum 40 osób.
Serdecznie zapraszamy
(BW)


Szkolenie w dniach od 28.09.2016r. do 01.10.2016r.
2016-07-07

Szanowni Państwo,
Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych zaprasza na szkolenie MasterClass z zakresu farmacji onkologicznej w dniach 28 wrze?nia 2016r. - 01 paĄdziernika 2016r. w Hotelu Orle, Gdańsk - Sobieszewo.
(BW)


Nowy kurs w systemie e-dukacja
2016-07-04

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w systemie e-dukacja udostępniony został nowy kurs: „Hormonalna terapia zastępcza”.
Kurs zawiera materiały prezentuj?ce zagadnienia:
Andrpauza – afrodyzjaki, feromony, womeroferyny.
Antykoncepcja hormonalna – wykład z doł?czonym komentarzem dĄwiękowym Autora.
Hormonalna terapia zastępcza – skuteczno?ć i bezpieczeństwo.
Menopauza – fitoestrogeny.
Kurs oferowany jest w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 7 punktów szkoleniowych z puli „twardych”.
Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w te?cie wypełnianym on-line.
(BW)


Projekt zmian w wykazach od 1 lipca - opracowanie DATUM
2016-06-28

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będ? obowi?zywać od 1 lipca 2016r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)ANKIETA
2016-06-24

Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie zwraca się z pro?b? o wypełnienie ankiety dotycz?cej szkoleń dla farmaceutów.
Szczegóły w zał?czniku.
(MT)


Szkolenie Wojskowe
2016-06-24

Procedura naboru farmaceutów, kandydatów na żołnierzy-oficerów służby zawodowej.
Szczegóły w zał?czniku.
MT


Wystawa Prac Artystycznych
2016-06-23

Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie w zwi?zku z obchodami XXV-lecia Odrodzonego Samorz?du Aptekarskiego organizuje wystawę prac artystycznych, wykonywanych przez polskich farmaceutów.
Szczegóły w zał?czniku.
MT


Pielgrzymka do Fatimy
2016-06-23

Naczelna Rada Aptekarska z okazji XXV-lecia samorz?du aptekarskiego organizuje Pielgrzymkę do Fatimy, w terminie 8-15 paĄdziernik 2016r.
Szczegóły w zał?czniku.
MT


Zmiana kategorii dostępno?ci z "Rp" na "OTC"
2016-06-22

W zał?czniku:
decyzje Prezesa URPL o zmianie kategorii dostępno?ci
z "Rp" na "OTC" leków:

Maxon Active tabl. 25mg
Alerdes roztwór
Ketesse tabl. 25mg

(JB)Dokument uprawniaj?cy do bezpłatnych leków niektórych żołnierzy zastępczej służby wojskowej
2016-06-19

Na podstawie informacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przedstawiamy
wzór za?wiadczenia uprawniaj?cego
do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępno?ci „Rp” lub „Rpz” oraz ?rodki spożywcze specjalistycznego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzj? o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
osób wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ?wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 581 z póĄn. zm. -> poz.1692):

..."Art.46 „1. Osobom będ?cym:
(...)
5) żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 wrze?nia 1994 r.o ?wiadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługuj?cych żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373), którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w zwi?zku z przymusowym zatrudnieniem
w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, okre?lone w art. 5a ust. 1 tej ustawy,

6) innymi, niż okre?leni w pkt 5, żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 wrze?nia 1994 r. o ?wiadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługuj?cych żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będ?ce następstwem
przymusowego zatrudnienia, w miejscach wymienionych w art. 1 ust. 1 tej ustawy,
(...)
– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępno?ci „Rp” lub „Rpz” oraz ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzj? o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
(JB)


Poradnik HACCP !
2016-06-16

Szanowni Państwo,
Informujemy, że BOIA zakupiła poradnik wdrożenia systemu HCCP
oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) dla aptek.
Poradnik w wersji papierowej zostanie udostępniony każdemu kierownikowi apteki, po uprzednim podpisaniu o?wiadczenia o nierozpowszechnianiu jego tre?ci.
Warunkiem otrzymania w/w poradnika jest brak zaległo?ci składek członkowskich.
(BW)Rozporz?dzenie - uznawanie praktyki zawodowej technika farmaceutycznego
2016-06-15

W Dzienniku Ustaw z 9 czerwca 2016r poz.816
ukazało się rozporz?dzenie Ministra Zdrowia
w sprawie uznawania praktyki zawodowej
odbytej przez technika farmaceutycznego.

Tekst rozporz?dzenia -> dziennikustaw.gov.pl
(JB)


UWAGA na PRZESYŁKI POCZTOWE za POBRANIEM !
2016-06-14

Szanowni Państwo,
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożno?ci przy odbieraniu przesyłek pocztowych za pobraniem w kwocie 50,00 zł od Firmy VARADERO,
ul. Górczewska 5/7/9 29, kod pocztowy 01-189 Warszawa
Dane nadawcy często sugeruj? powi?zanie z branż? farmaceutyczn?.
(BW)


Zamienniki - zasady wydawania od 12 czerwca 2016r
2016-06-13

Przypominamy - nasz komunikat z 15.05.2016r - dotycz?cy
ustawy z dnia 18 marca 2016 r.
o zmianie ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 12 maja 2016r poz. 652.

Mówi on m.in. również o wydawaniu zamienników na recepty -
zmiany wchodz?ce w życie 12 czerwca b.r. :
fragmenty:

Art. 2. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991) wprowadza się następuj?ce zmiany:
(...)
3) w art. 44:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba wydaj?ca leki, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacj? ma obowi?zek, na ż?danie ?wiadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1 (dot.zamienników - JB),
którego cena detaliczna jest **niższa** niż cena leku przepisanego na recepcie.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:
„2a. Osoba wydaj?ca leki, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacj? ma obowi?zek, na ż?danie ?wiadczeniobiorcy, po uprzednim spełnieniu obowi?zku,
o którym mowa w ust. 1 (informacja o tańszych zamiennikach - JB), wydać lek inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym,
którego cena detaliczna jest **równa lub wyższa** od ceny leku przepisanego na recepcie.

2b. Osoba wydaj?ca leki, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
objęte refundacj? może na ż?danie ?wiadczeniobiorcy, po uprzednim spełnieniu obowi?zku, o którym mowa w ust. 1, wydać lek **nieobjęty refundacj?**, inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce oraz o postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych,
za 100% odpłatno?ci?.
(...)
...........................
(JB)V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy w dniach 2-4 wrze?nia 2016 r.
2016-06-09

Szanowni Państwo,
W zał?czniku przesyłamy informacje dotycz?ce organizowanych przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Olsztynie "V Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy", które odbęd? sie w dniach 2-4 wrze?nia 2016 r. koło Rucianego-Nidy nad jeziorem Bełdany.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Uroczysto?ć rozdania Praw Wykonywania Zawodu
2016-05-23

Kolejny rocznik absolwentów Wydziałów Farmaceutycznych odebrał
Prawa Wykonywania Zawodu.
Uroczysto?ć miała miejsce w siedzibie naszej Izby.
Najpierw było uroczyste ?lubowanie
a następnie rozdanie Praw Wykonywania Zawodu
przez Pani? Prezes Magdalenę Ba?cik.
Na zakończenie - wspólne zdjęcie.
A po zakończeniu czę?ci oficjalnej
- kameralna czę?ć nieoficjalna.
(JB)92 Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia
2016-05-16

Szanowni Państwo,
w zał?czeniu przesyłam zaproszenie na 92. Ogólnopolsk? Pielgrzymkę Służby
Zdrowia na Jasn? Górę w dniach 21-22.05.2016 r.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Nabór na specjalizację z farmacji aptecznej w maju 2016 r.
2016-05-16

Szanowni Państwo,
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza nabór osób chętnych do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie: farmacja apteczna.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)Zmiany w ustawach - leki dla pacjentów powyżej 75 r.ż., zamienniki - cd
2016-05-15

W zał?czniku:
fragmenty
ustawy z dnia 18 marca 2016 r.
o zmianie ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 12 maja 2016r poz. 652.

Wybrane fragmenty mówi? o lekach dla pacjentów powyżej 75 r.ż,
wykazie leków - będ? obwieszczenia,
kto może je przepisywać - lekarze poz, pielęgniarki poz,
a także o wydawaniu zamienników.
(JB)
NIA - komunikat w sprawie leków dla seniorów i innych zmian
2016-05-15

Ze strony NIA:
Ustawa wprowadzaj?ca bezpłatne leki dla seniorów - zapisy postulowane przez Naczeln? Radę Aptekarsk? zostały uwzględnione w zakresie zasad wydawania zamienników leków refundowanych - szczegóły w zał?czonym komunikacie.
=> www.nia.org.pl
(JB)Opublikowano ustawę wprowadzaj?c? bezpłatne leki dla pacjentów po ukończeniu 75r.ż.
2016-05-13

12 maja opublikowano:

Ustawę z dnia 18 marca 2016 r.
o zmianie ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 12 maja 2016r poz.652

=> ://dziennikustaw.gov.pl

Zmiany dotycz? bezpłatnego zaopatrzenia w leki pacjentów po ukończeniu 75 roku życia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
z wyj?tkiem art. 4 pkt 1, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępno?ci
2016-05-10

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępno?ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na dzień 5 maja 2016 r.:
=> www.bip.mz.gov.pl
(JB)


II Rajd Rowerowy Aptekarzy 04-05 czerwiec 2016r.
2016-04-27

Szanowni Państwo,
Rusza II edycja aktywnych spotkań aptekarzy.
Program i organizacja całej imprezy znajduje się w zał?czniku.
Serdecznie zapraszamy.
(BW)


Projekt zmian w wykazach od 1 maja - opracowanie DATUM
2016-04-25

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będ? obowi?zywać od 1 maja 2016r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2016 r.
2016-04-25

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano
projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2016 r.
=> www.bip.mz.gov.pl

Komunikat MZ:
Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 maja 2016 r.

W wyniku prac nad XXVII obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia zostało ocenionych 498 wniosków, w tym o:
objęcie refundacj? i ustalenie ceny urzędowej – 119 wniosków;
przedłużenie decyzji o objęciu refundacj? – 324 wniosków;
podwyższenie urzędowej ceny zbytu – 3 wnioski;
obniżenie urzędowej ceny zbytu – 46 wniosków;
skrócenie obowi?zywania decyzji – 6 wniosków;

W porównaniu do XXVI obwieszczenia, obowi?zuj?cego od 1 marca 2016 r., projekt XXVII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następuj?ce zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ
1) Wykaz leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę został poszerzony o dwa produkty lecznicze (kody EAN) zawieraj?ce substancję czynn? parykalcytol. Leki: Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 2 µg, 30 szt., kod EAN: 5909991144692 i Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 1 µg, 30 szt., kod EAN: 5909991144609, zostały objęte refundacj? z poziomem odpłatno?ci dla pacjentów: 30% do wysoko?ci limitu finansowania we wskazaniu: leczenie wtórnej nadczynno?ci przytarczyc zwi?zanej z przewlekł? niewydolno?ci? nerek w stadium 3 i 4 oraz z przewlekł? niewydolno?ci? nerek w stadium 5 u pacjentów poddawanych hemodializom lub dializom otrzewnowym, po nieskuteczno?ci terapii alfakalcydolem.
Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 73 nowych produktów, będ?cych odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

2) W zwi?zku z:
wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowi?zywania decyzji refundacyjnych,
upłynięciem z dniem 1 maja 2016 r. terminu obowi?zywania decyzji refundacyjnych,
– w XXVII obwieszczeniu nie znajdzie się 33 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

3) Dla 230 produktów zawieraj?cych 63 substancji czynnych lub rodzajów ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrob


Rozp.w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów med.- tekst jednolity
2016-04-13

W Dzienniku Ustaw z 13 kwietnia 2016r poz.493,
został ogłoszony tekst jednolity
rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie
wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
tekst rozporz?dzenia => dziennikustaw.gov.pl

Dla przypomnienia fragmenty:

§ 1. Rozporz?dzenie okre?la:

1) obowi?zki osób realizuj?cych receptę lub zapotrzebowanie, sporz?dzaj?cych lek recepturowy lub apteczny;

2) przypadki, kiedy można odmówić wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;

3) dane, jakie powinno zawierać zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych;

4) sposób i tryb ewidencjonowania recept farmaceutycznych.

§ 2.(...)
4. Osoba realizuj?ca receptę lub zapotrzebowanie może wydać produkt leczniczy w dawce mniejszej niż okre?lona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowi wielokrotno?ć dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany;
ilo?ć substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma ł?cznie odpowiadać ilo?ci substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym w dawce okre?lonej na recepcie lub w zapotrzebowaniu.
(...)
§ 3. 1. Osoba sporz?dzaj?ca lek recepturowy:
(...)
2) stosuje surowiec o najniższym stężeniu, jeżeli na recepcie ‒ jako wchodz?cy w skład leku recepturowego ‒ wymieniony został surowiec farmaceutyczny występuj?cy w kilku stężeniach, a stężenie tego surowca nie zostało okre?lone;
(...)
4) zmniejsza ilo?ć surowca farmaceutycznego w składzie leku recepturowego do wielko?ci okre?lonej przez dawkę maksymaln?, jeżeli:

a) dawka maksymalna jest dla tego surowca ustalona,
b) ze składu oraz sposobu użycia podanego w recepcie wynika, że nast?piło przekroczenie dawki maksymalnej, a wystawiaj?cy receptę nie uczynił adnotacji o konieczno?ci zastosowania dawki wskazanej w składzie leku;

5) umieszcza na recepcie lekarskiej adnotacje o dacie i czasie sporz?dzenia leku recepturowego oraz składa swój podpis
i piecz?tkę.
(...)
§ 7. 1. Recepty farmaceutyczne, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. − Prawo farmaceutyczne,powinny być oznakowane napisem „Recepta farmaceutyczna” i podlegaj? ewidencjonowaniu.

2. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1, stanowi zał?cznik nr 2 do rozporz?dzenia.

Rozporz?dzenie zawiera dwa zał?czniki:
- wzór zapotrzebowania na produkty lecznicze,
- wzór ewidencji recept farmaceutyczn


Dexatussin Junior, Levopront syr.,Viburcol Plus krople - OTC
2016-04-12

W zał?czniku:

decyzje Prezesa URPL w sprawie zmiany kategorii dostępno?ci
z "Rp" na "OTC" preparatów:

Dexatussin Junior syrop,
Levopront syrop,
Viburcol Plus krople.

(JB)


MZ - komunikat w sprawie leków złożonych zawieraj?cych substancje kontrolowane
2016-04-11

Na stronie Ministerstwa Zdrowia,
w zakładce "Leki" -> "Aktualno?ci - leki"
znajduje się komunikat z 07.04.2016r

w sprawie warunków przechowywania oraz sposobu prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu oraz warunków wystawiania recept i zapotrzebowań oraz warunków wydawania z aptek leków złożonych o kategorii dostępno?ci „Rp” zawieraj?cych substancje kontrolowane np. fenobarbitalum w produktach leczniczych takich jak:

Milocardin (ethyli a-bromoisovaleras + phenobarbitalum natricum; 300 mg
+ 300 mg/15g; krople doustne, roztwór, opakowanie zawieraj?ce 15 ml)
Bellergot (ergotamini tartras + atropinum + phenobarbitalum; 0,3 mg + 0,1 mg
+ 20,0 mg; tabletki drażowane).

Tekst komunikatu jest na stronie => www.mz.gov.pl
oraz w zał?czniku.

Fragmenty:

Minister Zdrowia przypomina, że substancja czynna zawarta w składzie m. in. leków Milocardin i Bellergot należy do substancji kontrolowanych okre?lonych w zał?czniku nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz.124 z póĄn.zm.) okre?laj?cego wykaz substancji psychotropowych grupy IV-P pod pozycj? 24, tj.: fenobarbital; luminalum; kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy oraz jego sole.

Warunki dotycz?ce wystawiania i realizacji recept na ?rodki odurzaj?ce i substancje psychotropowe reguluj? przepisy rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 wrze?nia 2006 r w sprawie ?rodków odurzaj?cych, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawieraj?cych te ?rodki lub substancje (Dz.U. z 2015 r. poz.1889).

(...) przepisy te nie wskazuj?, że dotycz? wył?cznie leków jednoskładnikowych. Zatem szczegółowe warunki okre?lone w ww. rozporz?dzeniu będ? obowi?zuj?ce dla wszystkich preparatów zawieraj?cych ?rodki odurzaj?ce grupy I-N i II-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, w tym dla produktów leczniczych złożonych.

Apteka prowadz?ca obrót ?rodkami odurzaj?cymi, substancjami psychotropowymi, preparatami zawieraj?cymi te ?rodki lub substancje oraz prekursorami kategorii 1 jest obowi?zana do prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu tych ?rodków, substancji, preparatów oraz prekursorów kategorii 1 (...).

Recepta wy


III Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna - 25 kwietnia 2016r.
2016-04-08

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na dzień 25 kwietnia 2016 r. godz. 10.00 zaplanowana została kolejna III Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna na temat
“ Rynek aptek w Polsce – zjawiska, trendy, wyzwania”.
Konferencja organizowana jest przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Pomorsko-Kujawsk? Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Bydgoszczy.
Zaproszenia dla Prezesów ORA oraz członków NRA zostan? wysłane w najbliższym czasie.
Z uwagi na konieczno?ć zapewnienia noclegów, zwracam się z pro?b? o dokonywanie rezerwacji do dnia 20.04. 2016 r. w Hotelu City w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6.
Mamy zagwarantowan? pulę pokoi 1 osobowych w cenie 190,- wraz ze ?niadaniem.
Rezerwacji można dokonywać na hasło “Izba Aptekarska” pod adresem rezerwacja@city-hotel.pl lub 52 325-25-00
(BW)


Nabór na specjalizację z farmacji aptecznej
2016-04-08

Szanowni Państwo,
w Imieniu Pani dr Katarzyny Winsz-Szczotki, Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu informujemy o naborze na specjalizację z farmacji aptecznej.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


NOWE kursy na portalu e-dukacja
2016-04-08

Uprzejmie informuję, że w systemie e-dukacja udostępnione zostały dwa nowe kursy:
„Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha” - za 7 punktów „twardych”.
„Wybrane zagadnienia z prawa farmaceutycznego – Kodeks etyki aptekarza RP” - za 4 punkty „twarde”.
UWAGA: system został zmodyfikowany i certyfikaty będzie można wydrukować bezpo?rednio po pozytywnym zaliczeniu testu.
(BW)


Wykaz A - poprawki wg FP X
2016-04-06

W zał?czniku:
uzupełniony wykaz substancji bardzo silnie działaj?cych - wykaz A -
porównanie wykazu A z FP VIII z wykazem A z FP X.
Prosimy zwrócić uwagę na poz. Brimonidini tartras -
s? w aptece krople oczne o tym składzie.
(JB)


Przypominamy - terminy realizacji recept
2016-04-05

W zał?czniku:
wybór fragmentów przepisów prawnych dotycz?cych terminów realizacji recept.
(JB)GIF o elektronicznym składaniu wniosku o wydanie zezwolenia
2016-03-17

W zał?czniku:
KOMUNIKAT nr 1/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
w sprawie składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego w postaci elektronicznej.
(JB)


Decyzje URPL w sprawie preparatu Tribux
2016-03-17

W zał?czniku:

- decyzja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
zmieniaj?ca kategorię dostępno?ci preparatu Tribux tabl.100mg
z "Rp" na "OTC",

- decyzja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
zmieniaj?ca nazwę preparatu Tribux na Tribux Bio,

- uzupełnienie wprowadzaj?ce w/w zmiany od 15 marca 2016r.

Pod nazw? Tribux Bio tabl.100mg zarejestrowane jest tylko opakowanie zawieraj?ce 10 tabletek - z kategori? dostępno?ci OTC
(JB)


Biegiem na Bagry 2! - 24 kwiecień 2016r.
2016-03-14

Szanowni Państwo,
Partnerem wydarzenia jest Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
Zapraszamy na imprezę biegow? pn. Biegiem na Bagry 2!, która odbędzie się 24 kwietnia 2016 roku nad krakowskim Zalewem Bagry. Podczas biegu głównego zostanie rozegrana dodatkowa kategoria "Najlepsi: Farmaceutka i Farmaceuta".
Podczas drugiej edycji uczestnicy wydarzenia maj? do wyboru bieg crossowy na dystansie 10 km (Bieg Główny) lub 3 km (jedno okr?żenie zalewu). Oprócz tego zorganizowane zostan? biegi dla dzieci. Na mecie każdy otrzyma pami?tkowy, odlewany medal, a w pakiecie startowym okoliczno?ciow? techniczn? koszulkę biegow? lub użyteczny ręcznik.
(BW)
Recepty na preparaty zawieraj?ce ?rodki odurzaj?ce, substancje psychotropowe lub prekursory
2016-03-10

Przypomnienie:
Wg rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie ?rodków odurzaj?cych,
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawieraj?cych te ?rodki lub substancje
(Dz.U. 2015r poz.1889):

§ 6. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawieraj?ce ?rodki odurzaj?ce lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarzai lekarza dentysty, sumaryczn? ilo?ć ?rodka odurzaj?cego lub substancji psychotropowej wyrażon? słownie albo ilo?ć ?rodka
odurzaj?cego lub substancji psychotropowej wyrażon? słownie za pomoc? ilo?ci jednostek dawkowania oraz wielko?ci dawki.

2. Na jednej recepcie można przepisać tylko jeden preparat zawieraj?cy ?rodki odurzaj?ce lub substancje psychotropowe;
na recepcie tej nie można przepisywać innych produktów leczniczych.

§ 7. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawieraj?ce ?rodki odurzaj?ce grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilo?ci ?rodka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania.

2. Na preparaty zawieraj?ce ?rodki odurzaj?ce grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następuj?ce po sobie okresy stosowania nieprzekraczaj?ce ł?cznie 90 dni stosowania.

3. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, podaje się sposób dawkowania przepisanych ?rodków odurzaj?cych lub substancji psychotropowych.

4. Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiaj?c? receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilo?ci przepisanych ?rodków odurzaj?cych lub substancji psychotropowych, osoba wydaj?ca przyjmuje, że s? to dwa najmniejsze opakowania okre?lone w wykazie (leków refundowanych - JB) okre?lonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 345),
a w przypadku leków niepodlegaj?cych refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(...)
§ 10. 1. Recepty, na których przepisano preparaty zawieraj?ce ?rodki odurzaj?ce grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, s? realizowane nie póĄniej niż w ci?gu 30 dni od daty ich wystawienia, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Recepta wraz z zapotrzebowaniem na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych, zawieraj?cych w swoim skład


Komunikat w sprawie refundacji produktów leczniczych na bazie ziela konopi indyjskich
2016-03-10

Ministerstwo Zdrowia zamie?ciło na swojej stronie komunikat w sprawie refundacji produktów leczniczych na bazie ziela konopi indyjskich.

Fragment:
Aby leki mogły być stosowane w Polsce (również te na bazie ziela konopi indyjskich), musz? uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Jest ono wydawane po przeprowadzeniu oceny leku (pod względem jako?ci, skuteczno?ci i bezpieczeństwa stosowania). Pozwolenie to wydaje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
(...)
W Polsce jest dopuszczony do obrotu jeden produkt leczniczy zawieraj?cy w swoim składzie kannabinoidy – jest to lek o nazwie Sativex, stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Inne produkty lecznicze na bazie ziela konopi indyjskich, które zostały zarejestrowane, a s? niedostępne w Polsce, mog? być sprowadzone z zagranicy w ramach tzw. importu docelowego. Sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktu leczniczego nieposiadaj?cego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, okre?laj?:
- ustawa z dnia 6 wrze?nia 2001 roku Prawo farmaceutyczne oraz
- rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprowadzania z zagranicy produktu leczniczego nieposiadaj?cego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

cały komunikat => www.mz.gov.pl
(JB)


Wykaz leków zagrożonych brakiem dostępno?ci na dzień 5 marca 2016r
2016-03-10

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępno?ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 5 marca 2016 r.
=> www.bip.mz.gov.pl
(JB)


Targi farmaceutyczne oraz szkolenie za 7 pkt. - 19 marzec 2016r.
2016-03-10

Szanowni Państwo,
?l?ska Izba Aptekarska serdecznie zaprasza na coroczne targi farmaceutyczne oraz szkolenia za 7 punktów edukacyjnych (5 "twardych" oraz 2 "miękkie"), które odbęd? się 19 marca (tj. sobota) 2016 roku w Katowicach - Giszowcu - Dom Kultury w Katowicach - Giszowcu, pl. Pod Lipami 1.
Kurs zostanie przeprowadzony przez prof. dr hab. n. med. Urszulę Mazurek oraz dr n. biol. Grażynę Janikowsk?.
Szczegóły na stronie: :=> katowice.oia.pl
(BW)


UWAGA - zmiany na portalu e-dukacja !
2016-03-09

Uprzejmie informuję, że w zwi?zku z modyfikacj? portalu e-dukacja został wprowadzony obowi?zek podania numeru prawa wykonywania zawodu przy zakładaniu konta na portalu. Bez tej informacji, konto nie będzie mogło być założone. Osoby, które maj? już konta, proszone s? o uzupełnienie tej informacji do końca bież?cego roku.
Zmiany dokonuje się w opcji Moje konto i w polu opisanym jako Numer prawa wykonywania zawodu należy podać aktualny numer.
Jednocze?nie informujemy, że wszystkie dotychczasowe konta pozostan? aktywne, nawet bez tej informacji, i nie będzie to miało wpływu na korzystanie ze szkoleń.
(BW)Nowy kurs na portalu
2016-03-07

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku oraz Redakcja portalu Stworzone dla Farmaceuty zaprasza magistrów farmacji do udziału w kolejnym szkoleniu on-line organizowanym w ramach szkoleń ci?głych farmaceutów.
Tytuł szkolenia: „Stany zapalne układu moczowo-płciowego u kobiet: wybrane problemy”.
Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na stronie www.stworzonedlafarmaceuty.pl
(BW)


I Mistrzostwa Polski Farmaceutów 20-22 maj 2016r.
2016-03-07

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie serdecznie zaprasza na
I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu, Kraków, 20 – 22 maja 2016 r.
:=> oia.krakow.pl
Jeżeli szukacie mocnych i niezapomnianych wrażeń, to zapraszamy w dniach 20 – 22 maja do udziału w I Mistrzostwach Polski w Raftingu, które organizuje OIA w Krakowie na torze kajakarstwa górskiego Krakowskiego Klubu Kajakowego (www.kolna.pl). Obiekt ten umiejscowiony jest na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w s?siedztwie opactwa o.o. Benedyktynów w Tyńcu.
Zainteresowanych udziałem w zawodach prosimy o zgłoszenie do biura OIA w Krakowie: e-mail: wiceprezes@oia.krakow.pl lub tel. 12-264-25-53
Szczegóły w zał?cznikach.
(BW)Sprawozdanie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego za 2015r do 15 marca
2016-03-01

Szczegóły => bip.slaskie.pl

Na samym końcu strony s? adresy oraz wej?cie do wzoru sprawozdania - zał?cznik nr 1 do rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska.
(JB)


Sprawozdanie ze zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego za II półrocze do 15 marca
2016-03-01

Przypominamy (informacje ze strony GIO?):
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadz?cego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIO? w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

Sprawozdania mog? być przekazywane w formie: pisemnej, na adres: Główny Inspektorat Ochrony ?rodowiska,
ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

Informacja oraz wzór formularza => www.gios.gov.pl

-> gospodarka odpadami -> sprawozdanie obowi?zuj?ce od I półrocza 2009 -> zbieraj?cy zużyty sprzęt -> pobierz sprawozdanie
(JB)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 15 marca 2016r.
2016-03-01

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska wraz Firm? Berlin-Chemie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 15 marca 2016r. (wtorek) o godz. 18.15
Uczestnik szkolenia otrzyma 2 punkty "miękkie".
Tematy: "Pacjent z bólem w aptece" – dr Katarzyna Kózka
"Co robić, żeby pacjent do mnie wrócił?".
(BW)XXII Rekolekcje Wielkopostne 12-13 marzec 2016r.
2016-02-24

Szanowni Państwo,
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska serdecznie zaprasza na XXII Rekolekcje
Wielkopostne Aptekarzy, które odbęd? się w w dniach 12-13 MARCA 2016
R. w Kamieniu ?l?skim.
Szczegóły w zał?czeniu.
(BW)


V Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Halowej w dniach 22-24 kwietnia 2016r.
2016-02-24

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w dniach 22 - 24 kwietnia 2016 roku odbęd? się w Łęczycy V Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Organizatorem Mistrzostw jest Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi wespół z Klubem Sportowym Hurtap Łęczyca, będ?cym organizatorem technicznym. Patronat nad tym sportowym wydarzeniem objęła Naczelna Izba Aptekarska i Burmistrz Miasta Łęczyca.
Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach będ? przyjmowane do 31 marca 2016 roku. Pisemne zgłoszenia proszę przesyłać do Anny Straszewskiej (KS Hurtap Łęczyca), e-mail: anna.straszewska@hurtap.com.pl ,tel. 665 750 778 i do wiadomo?ci OIA w Łodzi, e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl ,tel. 42 6573038.
Szczegóły dotycz?ce trybu zgłaszania zespołów reprezentuj?cych okręgowe izby aptekarskie zawarte s? w zał?czonym regulaminie.
(BW)


Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jednolity
2016-02-23

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 lutego 2016r poz.224
ukazało się
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
=> dziennikustaw.gov.pl

Dla przypomnienia - kilka fragmentów:

Art. 20. 1. Zabrania się reklamy i promocji substancji psychotropowych lub ?rodkow odurzaj?cych.

2. Produkty lecznicze zawieraj?ce substancje psychotropowe lub ?rodki odurzaj?ce mog? być reklamowane na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

3. Zabrania się reklamy i promocji ?rodków spożywczych lub innych produktow przez sugerowanie, że:

1) posiadaj? one działanie takie jak substancje psychotropowe lub ?rodki odurzaj?ce lub
2) ich użycie, nawet niezgodne z przeznaczeniem, może powodować skutki takie jak skutki działania substancji psychotropowych lub ?rodków odurzaj?cych.

Art. 41. 1. Obrót detaliczny ?rodkami odurzaj?cymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami będ?cymi produktami leczniczymi prowadz? apteki i punkty apteczne, zapewniaj?c odpowiednie warunki ich przechowywania uniemożliwiaj?ce dostęp osób nieuprawnionych do tych ?rodków i substancji.

2. Preparaty zawieraj?ce ?rodki odurzaj?ce lub substancje psychotropowe s? wydawane z apteki wył?cznie na podstawie specjalnie oznakowanej recepty albo zapotrzebowania, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Do podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 40 ust. 3.

(Art.40. 3. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2, s? obowi?zani:
1) prowadzić dokumentację dotycz?c? ?rodka odurzaj?cego, substancji psychotropowej lub prekursorów kategorii 1;
2) przechowywać posiadane ?rodki odurzaj?ce, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 w sposób zabezpieczaj?cy przed kradzież? lub zniszczeniem, w tym podczas ich transportu.)

4. Preparaty zawieraj?ce ?rodki odurzaj?ce grupy II-N lub substancje psychotropowe grup III-P i IV-P mog? być wydawane z apteki na podstawie recept innych niż okre?lone w ust. 2, a preparaty zawieraj?ce ?rodki odurzaj?ce grupy III-N mog? być wydawane z apteki bez recepty.

5. Minister wła?ciwy do spraw zdrowia okre?li, w drodze rozporz?dzenia:

1) szczegółowe warunki przechowywania przez apteki ?rodków odurzaj?cych, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawieraj?cych te ?rodki lub substancje oraz sposób prowadzenia dok


Ministerstwo Zdrowia - projekt zmian w wykazach leków refundowanych
2016-02-23

Komunikat Ministerstwa Zdrowia:

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie
1 marca 2016 r.
---
W porównaniu do XXV obwieszczenia, obowi?zuj?cego od 1 stycznia 2016 r., projekt XXVI obwieszczenia refundacyjnego zawiera następuj?ce zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

1) Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 46 nowych produktów, będ?cych odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

2) W zwi?zku z:
wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowi?zywania decyzji refundacyjnych,
upłynięciem z dniem 1 marca 2016 r. terminu obowi?zywania decyzji refundacyjnych,
– w XXVI obwieszczeniu nie znajdzie się 47 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

3) Dla 191 produktów zawieraj?cych 61 substancji czynnych lub rodzajów ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 1350 zł do 1 gr.

4) Zgodnie z projektem XXVI obwieszczenia, w porównaniu do XXV obwieszczenia:
dla 440 produktów (402 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 1289,93 zł do 1 gr;
dla 475 produktów (445 pozycji obwieszczenia) wzro?nie dopłata pacjenta – od 1 gr do 359,95 zł;
dla 783 produktów (699 pozycji obwieszczenia) spadn? ceny detaliczne brutto – od 1419,10 zł do 1 gr;
dla 65 produktów (65 pozycji obwieszczenia) wzrosn? ceny detaliczne brutto – od 3 gr do 97 gr.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1) Po dwumiesięcznej przerwie refundacj? zostanie ponownie objęty lek zawieraj?cy substancję czynn? galsulfasum (1 kod EAN) w ramach programu lekowego Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux – Lamy) (ICD-10 E 76.2). W programie będ? mogli być leczeni pacjenci z rozpoznaniem mukopolisacharydozy typu VI zdiagnozowanej na podstawie udokumentowanego deficytu aktywno?ci enzymu 4-sulfatazy N-acetylogalaktozaminy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzonego badaniem molekularnym.

2) Refundacj? zostan? objęte leki zawieraj?ce now? substancję czynn?: simoktokog alfa (4 kody EAN) w ramach dotychczasowego programu lekowego Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofili? A i B (ICD-10 D 66, D 67). Decyzja o objęciu refundacj? nowych leków od 1 marca 2016 r. poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z hemofili? typu A.

3) Refundacj? zostan? objęte kolejne leki zawieraj?ce substancje czynn


Sympozjum rekolekcyjne w dniach 04-06 marca 2016r.
2016-02-22

Szanowni Państwo,
W dniach od 04 do 06 marca 2016r. w Straszynie koło Gdańska odbędzie się sympozjum rekolekcyjne dla farmaceutów pt. "Dylematy aptekarskiego sumienia trochę głębiej."
W programie między innymi następuj?ce wyst?pienia:
Sumienie – wyj?tkowy wymiar osoby ludzkiej - ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM Olsztyn)
Sprzeciw sumienia jako prawo (każdego) człowieka - dr hab. Oktawian Nawrot (UG Gdańsk)
Dylematy sumienia w aspekcie psychologicznym – prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz (GUMed Gdańsk
Cnoty kardynalne i teologalne a sumienie – o. dr Krzysztof Niewiadomski OFM Cap.
O radzeniu sobie z obron? własnych przekonań - warsztat psychologiczny - dr Danuta Szemrowicz

Szczegóły na stronie:
:=> sfkp.pl/

Za udział w sympozjum Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska przydzieliła 3 punkty edukacyjne miękkie.
Zapraszamy wszystkich farmaceutów, pracowników uczelni oraz studentów farmacji!
(BW)


Stanowisko NIA w sprawie opinii Prokuratora Generalnego o reklamie aptek
2016-02-21

W zał?czniku:
Stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie opinii Prokuratora Generalnego na temat zakazu reklamy aptek.
(JB)


Komunikat Prezesa NIA w sprawie substancji zubożaj?cych warstwę ozonowa
2016-02-14

W zał?czniku.(JB)


Informacja dotycz?ca obowi?zku rejestracji lodówek, klimatyzatorów, pomp ciepła oraz ga?nic
2016-02-12

W komunikacie z 11 lutego 2016r
?l?ska OIA opublikowała na swojej stronie
"Informację dotycz?c? obowi?zku rejestracji lodówek, klimatyzatorów, pomp ciepła oraz ga?nic"
Prezesa Rady ?l?skiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotra Brukiewicza.
=> katowice.oia.pl
(JB)


Zebranie farmaceutów 11 marzec 2016r. godz. 18:30
2016-02-11

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Prezes Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej zaprasza Pani?/Pana na zebranie farmaceutów.
Tematem zebrania będzie „Recepta- wymogi formalne”
Zebranie odbędzie się w dniu 11 marca 2016r. o godz.18.30 w sali wykładowej Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 27/4a.
Za udział w zebraniu każdy uczestnik otrzyma 2 pkt. edukacyjne.
Ze względu na ograniczon? ilo?ć miejsc na sali wykładowej zapisy przyjmuje
biuro Izby e-mail: izbabesk@bb.onet.pl lub telefonicznie: 33 812-28-85, 33 810-16-20.
Serdecznie zaprasza PREZES Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Magdalena Ba?cik
(BW)


Kiedy można odmówić w aptece wydania leku
2016-02-10

Art. 6. W ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póĄn. zm.23)) wprowadza się następuj?ce zmiany:
(...)
11) art. 96 otrzymuje brzmienie:
"Art.96.
(...)
5. Farmaceuta i technik farmaceutyczny mog? odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli:

1) jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;

2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym;

3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczno?ci recepty lub zapotrzebowania;

4) zachodzi konieczno?ć dokonania zmian składu leku recepturowego, w recepcie, do których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma możliwo?ci porozumienia się z osob? uprawnion? do
wystawiania recept;

5) od dnia sporz?dzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego sporz?dzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej;

6) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;

7) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

6. W razie w?tpliwo?ci co do wieku osoby,
której wydaje się produkt leczniczy, w przypadku zakupu produktu leczniczego, którego wydanie jest ograniczone wiekiem, farmaceuta i technik farmaceutyczny jest uprawniony do ż?dania okazania dokumentu stwierdzaj?cego wiek osoby. W przypadku nieprzedstawienia takiego dokumentu produktu leczniczego nie wydaje się.
(...)
..........
jest to fragment ustawy z dnia 9 paĄdziernika 2015r
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2015r poz. 1991
=> isap.sejm.gov.pl
(JB)Jubileuszowe XXV Sympozjum Historii Farmacji 02-05 VI 2016r.
2016-02-05

Szanowni Państwo,
W imieniu komitetu organizacyjnego XXV Sympozjum Historii Farmacji serdecznie zapraszamy na Jubileuszowe XXV Sympozjum Histori Farmacji,
które odbędzie się w dniach 02 do 05 czerwca 2016r w Hotelu "Zamkowy Młyn" Krapkowice, ul. Młyńska 3. Zgłoszenia do dnia 30 kwietnia 2016r.
Szczegóły w zał?cznikach.
(BW)


Pismo Pani Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
2016-02-04

Szanowni Państwo,
przesyłamy w zał?czeniu pismo Pani mgr Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej Prezesa NRA skierowane do farmaceutów.
(BW)


Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2016-02-02

Ze strony NIA:

Aktualno?ci, 2 lutego 2016

INFORMACJE DLA FARMACEUTÓW UBIEGAJ·CYCH SIĘ O UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Od dnia 18 stycznia 2016 roku obowi?zuj? nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podstaw? do uznania kwalifikacji zawodowych jest obecnie Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC). Aby j? uzyskać należy zapoznać się z informacjami znajduj?cymi się na tronie internetowej http://europa.eu/youreurope/citizens (dostępne w języku polskim - odpowiednia zakładka).

Do wniosku należy zał?czyć skany następuj?cych dokumentów:

Dowodu tożsamo?ci (dowód osobisty lub paszport)
Dyplomu ukończenia studiów
Za?wiadczenie NRA o zgodno?ci dyplomu z Dyrektyw? 2005/36/WE
Prawa wykonywania zawodu
Za?wiadczenie NRA o niekaralno?ci dyscyplinarnej (tzw. Good Standing)
W przypadku praw nabytych ?wiadectwa pracy dokumentuj?ce ci?głe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ci?gu ostatnich 5 lat (dotyczy tylko osób, które uzyskały dyplomy przed 2004r.)

Do wniosku nie należy doł?czać skanu czę?ci B dyplomu!!!

Za?wiadczenia dot. punktów 4, 5, 6 wydaje NRA na dotychczasowych zasadach. Z każde za?wiadczenie NRA pobierze opłatę w wysoko?ci 3% minimalnego wynagrodzenia, które w 2016 r. wynosi 55,50 PLN. Opłatę tę należy wpłacić na konto NIA przed wydaniem za?wiadczeń wymienionych w pkt. 3 i 5. (art. 4g ust. 2, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE

Cało?ć → menu główne (lewa strona) → Informacja dla farmaceutów polskich ubiegaj?cych o uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej.
(J.Ł.)
................
(JB)Nowy Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
2016-02-01

Na VII Krajowym ZjeĄdzie Aptekarzy
30 stycznia 2016r w Jachrance
wybrano nowego
Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej -
mgr farm. Elżbietę Piotrowsk?–Rutkowsk?
(JB)


Pro?ba o 1% podatku !
2016-02-01

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zwracamy się z gor?c? pro?b? o przekazanie 1% podatku
na wsparcie procesu rehabilitacyjnego dla Krzysia.
To wnuczek naszej koleżanki jest chory na bardzo rzadk? chorobę.
Wszystkim, którzy przył?cz? się do wsparcia rehabilitacji Krzysia
serdecznie dziękujemy.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Ministerstwo Zdrowia do Prezesa NRA w sprawie zlecania receptury innym aptekom
2016-01-24

W zał?czniku:
pismo z Ministerstwa Zdrowia w sprawie dopuszczalno?ci praktyki zlecania przez apteki wykonywania leków recepturowych innym aptekom.
(JB)


Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej
2016-01-24

W Dzienniku Ustaw z 15 stycznia 2016r w poz.65
ukazała się ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

=> isap.sejm.gov.pl
(JB)


Spotkanie Ministra Zdrowia i Prezesa NRA
2016-01-24

O KONIECZNO?CI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW ANTYKONCENTRACYJNYCH I PROBLEMIE PERMANENTNEGO BRAKU LEKÓW W APTEKACH PODCZAS SPOTKANIE MINISTRA ZDROWIA KONSTANTEGO RADZIWIŁŁA Z PREZESEM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ GRZEGORZEM KUCHAREWICZEM

=> www.nia.org.pl
(JB)


Prezes i Wiceprezes NRA na Senackiej Komisji Zdrowia
2016-01-24

PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ GRZEGORZ KUCHAREWICZ I WICEPREZES NRA MAREK JĘDRZEJCZAK NA POSIEDZENIU SENACKIEJ KOMISJI ZDROWIA O „PAKCIE DLA FARMACJI”, SYTUACJI EKONOMICZNEJ APTEK I DOSTĘPIE PACJENTÓW DO LEKÓW REFUNDOWANYCH

=> www.nia.org.pl
(JB)


KURS 05 luty 2016r.
2016-01-19

W imieniu organizatorów zapraszamy na kurs naukowo-szkoleniowy w dniu 5.02.2016 r. Firma Aboca Polska we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Klinik? Alergologii i Pneumonologii Instytutu GruĄlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju ma zaszczyt zaprosić Państwa na Cough Day by Aboca, kurs naukowo-szkoleniowy, po?więcony diagnostyce i leczeniu kaszlu u dzieci i dorosłych.
Kurs odbędzie się 5 lutego 2016 r. w godz. 15.30-20.00 w World Trade Center, ul. Bukowska 12, 60-810 w Poznaniu (obok wej?cia północnego na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich).
Za udział w kursie przysługuje 8 punktów twardych. Certyfikaty, wystawione przez UM w Lublinie, zostan? Państwu przesłane na adres wskazany w zgłoszeniu.
Zgłoszenia będ? się odbywać za po?rednictwem e-maila info@aboca.pl, na który należy wysłać zgłoszenie udziału w kursie, podaj?c imię, nazwisko oraz nazwę i adres miejsca pracy. Ilo?ć miejsc jest ograniczona. Osoba odpowiedzalna: Bartosz Łukasik - specjalista ds. informacji medycznej i szkoleń, tel. 508 760 066.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)Małopolski Oddz.NFZ - o zmianie budowy komunikatu elektronicznego
2016-01-17

Komunikat Małopolskiego Oddziału NFZ:

2016-01-14
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie zakresu danych przekazywanych do OW NFZ

Szanowni Państwo,
w zwi?zku z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 31), Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, o konieczno?ci zapoznania się z now? wersj? komunikatu LEK (wersja 2.2), stanowi?c? zał?cznik nr 1 do ww. rozporz?dzenia (link). Informujemy również, o konieczno?ci dostosowania oprogramowania aptecznego do wymogów przedmiotowego rozporz?dzenia.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

tel. 12 29 88 497,12 29 88 493,12 29 88 492
..............
Wymienione rozporz?dzenie jest w naszym komunikacie poniżej.
(JB)


?l?ski Oddz.NFZ - o zmianie budowy komunikatu elektronicznego
2016-01-17

Komunikat ?l?skiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 6/2016
dla aptek i dostawców oprogramowania wykorzystywanego w aptekach
w zwi?zku z ogłoszeniem Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniaj?cego rozporz?dzenie
w sprawie informacji gromadzonych przez apteki
oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że ogłoszone zostało rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniaj?ce rozporz?dzenie
w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 31).
Prosimy o zapoznanie się z now? wersj? komunikatu LEK (wersja 2.2), stanowi?c? zał?cznik nr 1 do ww. rozporz?dzenia.
W zwi?zku ze zmian? budowy komunikatu zachodzi konieczno?ć dostosowania oprogramowania aptecznego do wymogów przedmiotowego rozporz?dzenia.
............
Wymienione rozporz?dzenie jest w naszym komunikacie poniżej.
(JB)


Rozporz?dzenie w sprawie recept - tekst jednolity
2016-01-17

W zał?czniku
- pochodz?cy ze strony ISAP:

Dziennik Ustaw z 14 stycznia 2016r poz.62
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015r
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Zachęcamy do przegl?dnięcia rozporz?dzenia, w którym ujęte zostały ostatnie nowelizacje.
(JB)

informacje gromadzone przez apteki oraz informacje przekazywane do NFZ - nowela
2016-01-17

W zał?czniku:

Dziennik Ustaw z 8 stycznia 2016r poz.31
Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016r
zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Rozporz?dzenie wchodzi w życie z dniem następuj?cym po dniu ogłoszenia.

Nowelizacja zawiera również trzy zał?czniki:
nr 1. Budowa komunikatu elektronicznego,
nr 2. Wzór zestawienia zbiorczego recept na leki (...),
nr 3. Wzór komunikatu elektronicznego zawieraj?cy uzgodnione zestawienie zbiorcze.
(JB)PROSIMY O OSTROŻNO?Ć !!!!!!!!!!!!!!
2016-01-13

Młody mężczyzna napadł na aptekę w Bielsku-Białej.
Groził farmaceutce nożem.
(MT)


Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępno?ci
2016-01-12

W zał?czniku:
pochodz?cy ze strony ISAP
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
z 5 stycznia 2016r poz.2

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępno?ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(JB)


Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i in.- recepty
2016-01-06

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2015r poz. 1991
opublikowano ustawę z dnia 9 paĄdziernika 2015r
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

To bardzo obszerna nowelizacja dotycz?ca również innych ustaw:
- o izbach aptekarskich (art.3)
- o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art.4)
- Prawa farmaceutycznego (art.6)
- o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej (art.7)
- o izbach lekarskich (art.12)
- ustawy refundacyjnej (art.13)
- o zawodach pielęgniarki i położnej (art.15)
i jeszcze inne.

Cytowany w poprzednim komunikacie Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczy fragmentu nowelizacji:

"po art. 96 dodaje się art. 96a–96c w brzmieniu:

„Art. 96a. 1. Recepta zawiera następuj?ce informacje:

1) dane dotycz?ce pacjenta:
a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie „NN”, w przypadku osób o nieustalonej tożsamo?ci,
b) adres (nazwa miejscowo?ci, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano):
– miejsca zamieszkania albo
– miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo
– urzędu gminy lub gminnego o?rodka pomocy społecznej – w przypadku ?wiadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych, albo ?wiadczeniodawcy, który udzielił
?wiadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z póĄn. zm.26)), albo
– „NMZ”, w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania,
c) identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
d) datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany albo jest nieustalony;

2) dane dotycz?ce podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae:
a) w przypadku:
– podmiotu wykonuj?cego działalno?ć lecznicz? – nazwę albo firmę, ł?cznie z nazw? jednostki organizacyjnej,nazw? komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy,
– osoby wystawiaj?cej receptę pro auctore albo receptę pro familiae – imię i nazwisko,
– podmiotu prowadz?cego aptekę – nazwę albo firmę, ł?cznie z nazw? i adresem apteki,
b) adres miejsca udzielania ?wia


MZ - komunikat w sprawie recept od 1 stycznia
2016-01-06

Komunikat Ministerstwa Zdrowia:

Komunikat w sprawie realizacji recept po wej?ciu w życie zmian zawartych w nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

W zwi?zku z wej?ciem w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 paĄdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), która w zakresie danych umieszczanych na recepcie wprowadziła dodatkowo:

numer telefonu do bezpo?redniego kontaktu z osob? wystawiaj?c? receptę, oraz kod pocztowy wła?ciwy dla miejsca zamieszkania pacjenta lub osoby wystawiaj?cej receptę lub podmiotu, w którym wystawiono receptę lub miejsca udzielania ?wiadczenia zdrowotnego,

informuję, że dane te mog? być umieszczane na receptach w sposób fakultatywny do czasu wej?cia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 217, z póĄn. zm.).
................
Cały komunikat w zał?czniku.

W sprawie recept, które mog? wypisywać pielęgniarki i położne - komunikat na naszej stronie w dniu 26.11.2015.
(JB)


KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
2016-01-05

W zał?czniku przesyłamy KOMUNIKAT Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie przesyłania przez apteki danych dotycz?cych strat spowodowanych obniżeniem cen leków refundowanych.
Proszę o przesyłanie samej kwoty straty. Informację t? prosimy przesyłać na adres naszej Izby: izbabesk@bb.onet.pl do dnia 11 stycznia 2016r.
(BW)


Zaproszenie na Mszę ?w. - Katowice - 2016-01-14
2016-01-05

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski w imieniu o.dra Jana Pietryji, gwardiana klasztoru oo.Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów oraz osoby zwi?zane z naukow? i zawodem, na coroczn? Adorację Bożej Dzieciny w bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach w dniu 14 stycznia 2016 r. (tj. czwartek) o godz. 18.00.
Proszę, aby nasze ?rodowisko było jak najliczniej reprezentowane. Zanie?my wspólnie nasze intencje i modlitwy o dobr? pomy?lno?ć naszego zawodu, błogosławionej pracy dla dobra pacjentów, za nas samych i naszych bliskich. Te niezwykle serdeczne, ciepłe i pełne uroku spotkania stały się już tradycj?. Chciejmy j? utrzymywać i pogłębiać.
Piotr Klima, Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski
kom. 501 088 491
e-mail: klimafarm@wp.pl
(BW)Zmiana ryczałtu za leki recepturowe od 1 stycznia 2016r
2015-12-29

Ze strony NIA:

Zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy i opłaty za zezwolenia
od 1 stycznia 2016 roku.

Aktualno?ci, 23 grudnia 2015

W zwi?zku ze zmian? od dnia 1 stycznia 2016 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 1.850,00 PLN, zgodnie z rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 wrze?nia 2015 r. w sprawie wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. ( Dz.U. 2015 poz. 1385), uległa zmianie kwota ryczałtu za lek recepturowy i wynosić będzie:
9,30 zł
(podstawa prawna- art.6 ust. 7 ustawy o refundacji leków).
.......
(JB)


Biuro Izby NIECZYNNE
2015-12-23

Uprzejmie informuję, że w dniu 24.12 i 31.12.2015r biuro Izby będzie nieczynne.
Również pragnie Państwu złożyć życzenia.
Wspaniałych ?wi?t Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczę?liwych dni w nadchodz?cym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej

życz? pracownicy biura BOIA
(MT)


Zmiany w wykazach od 1 stycznia - opracowane przez DATUM wg projektu obwieszczenia
2015-12-21

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będ? obowi?zywać od 1 stycznia 2016r
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Rozporz?dzenie w sprawie uwidaczniania cen
2015-12-17

W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2015r poz.2121
ogłoszono rozporz?dzenie Ministra Rozwoju
w sprawie uwidaczniania cen.

Fragmenty:

§ 7. Wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do:
(...)
4) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póĄn. zm.3)).
(...)
§ 13. Rozporz?dzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

( Art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne:
produktem leczniczym – jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadaj?ca wła?ciwo?ci zapobiegania lub leczenia chorób występuj?cych u ludzi lub zwierz?t lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne;)

Rozporz?dzenie pochodz?ce ze strony ISAP - w zał?czniku.
(JB)


Leki dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
2015-12-11

W Dzienniku Ustaw z 10 grudnia 2015r poz.2098
opublikowano tekst jednolity rozporz?dzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu leków
dla ?wiadczeniobiorcy posiadaj?cego tytuł
„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

warto zwrócić uwagę na podane przy wymienionych lekach
numery EAN.

W/w Dziennik Ustaw pochodz?cy ze strony http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015
znajduje się w zał?czniku.
(JB)Pani mgr farm. Magdalena Ba?cik nowym Prezesem BORA
2015-12-07

W sobotę 5 grudnia 2015r odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Nowym Prezesem Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
została wybrana
Pani mgr Magdalena Ba?cik.

Składamy wielkie podziękowania za dwie kadencje działalno?ci
ustępuj?cego Prezesa
Pana dr Kazimierza Kowalczyka.

A Pani Prezes życzymy dużo sił, energii i zapału
w pełnieniu nowej - wcale nie łatwej - funkcji.
Wszelkiej pomy?lno?ci !

Szczegóły dotycz?ce Zjazdu będ? w najbliższym naszym Biuletynie,
który niedługo każdy członek naszej Izby otrzyma do domu.
W najbliższym czasie też zaktualizujemy skład organów BOIA na naszej stronie.
(JB)


Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim - 20 luty 2016r.
2015-12-02

Szanowni Państwo,
Dolno?l?ska Izba Aptekarska szykuje się do kolejnych Mistrzostw w Narciarstwie Alpejskim - Karpacz 2016.
Szczegóły w zał?cznikach.
(BW)


Ustawa o produktach biobójczych wprowadza repelenty do Prawa farmaceutycznego
2015-12-01

Dziennik Ustaw z dnia 20 listopada 2015 r. poz. 1926
Ustawa z dnia 9 paĄdziernika 2015 r.
o produktach biobójczych

Fragmenty:

„ Zmiany w przepisach obowi?zuj?cych

Art. 47. W ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póĄn. zm.7))
w art. 72 w ust. 5 po pkt 7 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) produktami biobójczymi służ?cymi do utrzymywania higieny człowieka oraz repelentami lub atraktantami służ?cymi w sposób bezpo?redni lub po?redni do utrzymywania higieny człowieka”.”

Teraz przepis brzmi (fragment Prawa farmaceutycznego):

Art. 72. ust.1. Obrót hurtowy produktami leczniczymi, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mog? prowadzić wył?cznie hurtownie farmaceutyczne.
(...)
ust.5. Hurtownie farmaceutyczne mog? również prowadzić obrót hurtowy:
(...)
7) ?rodkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w medycynie – spełniaj?cymi wymagania okre?lone w odrębnych przepisach,
8) produktami biobójczymi służ?cymi do utrzymywania higieny człowieka oraz repelentami lub atraktantami służ?cymi
w sposób bezpo?redni lub po?redni do utrzymywania higieny człowieka”.
(...)
Art. 86.
(...)
8. W aptekach ogólnodostępnych na wydzielonych stoiskach można sprzedawać produkty okre?lone w art. 72 ust. 5 posiadaj?ce wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem że ich przechowywanie i sprzedaż nie będ? przeszkadzać podstawowej działalno?ci apteki.
(JB)Komunikat SANOFI - będzie brakować insulin INSUMAN
2015-11-30

W zał?czniku:
komunikat SANOFI o spodziewanych ograniczeniach dostaw do Polski insulin INSUMAN.
(JB)


Rozporz?dzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne
2015-11-26

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2015r
poz.1971 zostało opublikowane

ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 28 paĄdziernika 2015 r.
w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Jest zbliżone do rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich.

W tym przypadku (§ 3. 1. 7.) dane dotycz?ce osoby uprawnionej:
a) imię i nazwisko,
b) numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o którym mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
c) podpis.

W zał?czniku nr 4 jest przedstawiony sposób budowy numeru recepty "pielęgniarskiej" - fragmenty:

"Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporz?dzenia, jest zbudowany z dwudziestu dwóch cyfr, z których:

1) dwie pierwsze cyfry stanowi? oznaczenie wersji wzoru recepty 03 – dla druków recept posiadaj?cych unikalne numery identyfikuj?ce recepty przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu;

2) cyfry trzecia i czwarta stanowi? identyfikator wła?ciwego oddziału wojewódzkiego Funduszu okre?lony w zał?czniku nr 2 do rozporz?dzenia;
(...)
4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje warto?ć:
a) „5” – dla recept na leki posiadaj?ce kategorię dostępno?ci „Rp”, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegaj?ce refundacji, ordynowane samodzielnie przez pielęgniarki
i położne,
b) „6” – dla recept na leki posiadaj?ce kategorię dostępno?ci „Rp”, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegaj?ce refundacji, ordynowane przez pielęgniarki i położne w ramach
realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja);
(...)

W zał?czniku nr 6 jest wzór recepty "pielęgniarskiej".

§ 32. Rozporz?dzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
.................................
Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z rozporz?dzeniem, pomimo tego, że wydaje się znajome.

Należy też pamiętać, że wg Ustawy z dnia 11 wrze?nia 2015 r.
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (...)
pielęgniarki i położne "maj? prawo wystawiać recepty na leki, z wył?czeniem leków zawieraj?cych substancje bardzo silnie działaj?ce, ?rodki odurzaj?ce i substancje psychotropowe (...)" => komunikat z 08.11.2015r

W zał?czniku - rozporz?dzenie pochodz?ce ze strony http://dziennikustaw.gov.pl
(JB)


SUPLEMENTY DIETY- WSPÓLNA AKCJA 12 INSTYTUCJI
2015-11-26

Na stronach m.in.Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
i jeszcze innych znajduje się opis akcji informacyjnej skierowanej do konsumentów i maj?cej na celu przypomnienie o wła?ciwo?ciach suplementów diety - "suplementy diety nie lecz? ani nie zapobiegaj? chorobom - s? ?rodkami spożywczymi, czyli żywno?ci?. Nie s? lekami."

Podany jest też adres internetowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego z wykazem zgłoszonych suplementów diety i innych produktów - można sobie sprawdzić, czy produkt opisany jako suplement diety rzeczywi?cie nim jest.
Opis akcji => www.gif.gov.pl
(JB)Zaproszenie na XXV Sympozjum Farmacji od 02 do 05 czerwca 2016 r.
2015-11-20

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na XXV Sympozjum Farmacji, które odbędzie się w dniach od 02 do 05 czerwca 2016r. w Krapkowicach (ok. 30 km od Opola)
Hotel „Zamkowy Młyn” Krapkowice ul. Młyńska 3.
Szczegóły w zał?cznikach.
(BW)


Rozporz?dzenie w sprawie N, P i R - tekst jednolity
2015-11-18

W zał?czniku:
pochodz?cy ze strony dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Ustaw z dnia 17 listopada 2015 r.
Poz. 1889
OBWIESZCZENIE ministra zdrowia
z dnia 28 paĄdziernika 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie ?rodków odurzaj?cych, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawieraj?cych te ?rodki lub substancje.
(JB)


Pismo MZ w sprawie wielko?ci opakowań tego samego leku
2015-11-18

W zał?czniku:
pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie wydawania na receptę refundowan?
leku SIOFOR 500mg:
zamiast 1 opakowanie po 90 tabletek - 3 opakowania po 30 tabletek.
(JB)


Nowe sympozjum szkoleniowe w systemie e-dukacja
2015-11-14

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępnione zostało nowe szkolenie:
„Nowa postać farmaceutyczna bromku tiotropium do leczenia wziewnego pacjentów z POChP"
Szkolenie dostępne jest w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich" i certyfikowane przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Krakowie.
(BW)MZ - w sprawie wipisywania recept przez pielęgniarki i położne
2015-11-11

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się:

11.11.2015
Informacja na temat kształcenia pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept
---
Wypisywanie recept na leki, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, a także kierowanie na badania diagnostyczne to nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, wprowadzone, aby usprawnić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i ułatwić pacjentom dostęp do ?wiadczeń zdrowotnych.

Nowe kompetencje zawodowe s? uprawnieniem, które pielęgniarki i położne będ? mogły realizować od 1 stycznia 2016 r. Nie s? jednak obowi?zkiem ani warunkiem wymaganym w ich codziennej pracy zawodowej.(...)
..............
Cała informacja znajduje się na stronie => www.mz.gov.pl
(JB)


Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępno?ci
2015-11-10

W zał?czniku:
pochodz?cy ze strony ISAP:

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
z dnia 6 listopada 2015r poz.69

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępno?ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy:
otrzymywane z hurtowni kopie odmowy realizacji zamówień na produkty lecznicze zamieszczone w tym wykazie, należy zgłaszać do GIF.
(JB)


Przepisy dotcz?ce wypisywania recept przez pielęgniarki
2015-11-08

Dziennik Ustaw z dnia 19 paĄdziernika 2015 r. Poz. 1640
Ustawa z dnia 11 wrze?nia 2015 r.
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Fragmenty:

Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z póĄn.
zm.2)) wprowadza się następuj?ce zmiany:
(...)
3) w art. 15a:
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka i położna posiadaj?ce dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadaj?ce tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa maj? prawo wystawiać recepty na leki,
z wył?czeniem leków zawieraj?cych substancje bardzo silnie działaj?ce, ?rodki odurzaj?ce i substancje psychotropowe, oraz ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.”;

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyj?tkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 wrze?nia 2016 r (dotyczy gabinetu pomocy przedlekarskiej).

Dziennik Ustaw z dnia 29 paĄdziernika 2015 r. Poz. 1739
ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 paĄdziernika 2015 r.
w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych.

Rozporz?dzenie zawiera WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH
W LEKACH, KTÓRE MOG· BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI
I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY
Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,
ORAZ NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJ· PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY.
Rozporz?dzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W zał?cznikach:
w/w ustawa i rozporz?dzenie pochodz?ce ze strony ISAP.
(JB)


Bellergot, Milocardin - podlegaj? kontroli jak grupa IV-P
2015-11-03

W zał?czniku - komunikat GIF :

"KOMUNIKAT Nr 10/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 26 paĄdziernika 2015 r.
w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Milocardin
w ?wietle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W zwi?zku z napływaj?cymi zapytaniami w sprawie nadzoru nad produktami leczniczych Bellergot oraz Milocardin, zawieraj?cmi w swoim składzie
m.in. fenobarbital poniżej przedstawiam stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124, ze zm.) - fenobarbital został zaliczony do grupy IV-P substancji psychotropowych. W zwi?zku z tym produkty lecznicze Bellergot i Milocardin podlegaj? kontroli na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych.

Należy wskazać, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewiduje zwolnienia z nadzoru nad produktami leczniczymi zawieraj?cymi ?rodki odurzaj?ce lub substancje psychotropowe nawet w przypadku gdy s? preparatami złożonymi."
............
(JB)


Vigantoletten - zmiana kategorii dostępno?ci
2015-11-03

W zał?czniku:
decyzja URPL o zmianie kategorii dostępno?ci
produktu leczniczego Vigantoletten
z "Rp" na "otc".
(JB)


IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury
2015-11-02

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z Okręgow? Izb? Lekarsk? w Krakowie maj? przyjemno?ć zaprosić członków zrzeszonych w wyżej wymienionych Izbach na IV edycję Konkursu Nalewki Własnej Receptury.
http://oia.krakow.pl/storage/nalewki2015.jpg
IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury
Odbędzie się 4 grudnia 2015 r. w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. Pocz?tek o godzinie 18.00. Wstęp wolny.
Organizatorzy konkursu zapraszaj? zarówno do wzięcia udziału w rywalizacji, jak i do uczestnictwa w degustacji. Rosn?ca popularno?ć konkursu, o czym ?wiadcz? liczne zgłoszenia w roku ubiegłym pozwala przypuszczać, że kolejna IV Edycja Konkursu Nalewek Własnej Receptury będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Liczymy, że podobnie jak w roku ubiegłym zgłoszenia napłyn? do nas z całej Polski i będ? sprzyjały dalszej integracji członków obu Okręgowych Izb.
W konkursie mog? wzi?ć udział jedynie nalewki, które nie s? dostępne w sprzedaży komercyjnej. Dwie próbki nalewki w ilo?ci po 200 ml należy dostarczyć do 3 grudnia 2015 r. do godz. 15.00 do siedziby Muzeum Farmacji w Krakowie, ale im wcze?niej, tym lepiej! Liczba nalewek zgłaszanych do konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna.
Uczestników konkursu prosimy o zapoznanie się i pobranie regulaminu oraz karty zgłoszeniowej konkursu - szczegóły w zał?cznikach.
(BW)


I Pływackie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
2015-10-29

Szanowni Państwo,
w zał?cznikach przesyłamy szczegółowe informacje dotycz?ce organizowanych przez Okręgow? Izbę Aptekarsk? w Olsztynie I Pływackich Mistrzostw Polski Aptekarzy, które odbęd? się 21 listopada 2015 r. w Olsztynie.
(BW)


Pilne - dla aptek z terenu działania Małopolskiego WIF
2015-10-28

Na pro?bę Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego zamieszczamy pilny komunikat dla aptek z terenu działania
Małopolskiego WIF => w zał?czniku.
Chodzi m.in. o pilne potwierdzenie do 29 paĄdziernika
aktualnego adresu e-mail i innych danych apteki.
(JB)Nowa platforma szkoleniowa przez internet
2015-10-28

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku we współpracy z USP Zdrowie zaprasza do skorzystania z kolejnej możliwo?ci szkoleń internetowych na nowej platformie szkoleniowej www.stworzonedlafarmaceuty.pl
Portal umożliwia zdobywanie wiedzy i podnoszenie kompetencji zawodowych oraz zdobywanie „miękkich” punktów edukacyjnych pod patronatem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku.
Na chwilę obecn? dostępne s? dwa szkolenia: „Farmakoterapia chorób nosa i zatok przynosowych - wybrane zagadnienia” oraz „Leczenie chorób dolnego odcinka układu oddechowego".
Kilka kolejnych jest już przygotowywanych.
(BW)


Uprawnieni do otrzymywania bezpłatnych leków - nowelizacja ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej
2015-10-26

W zał?czniku pochodz?cy ze strony ISAP:
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 paĄdziernika 2015 r.
Poz. 1692
USTAWA z dnia 11 wrze?nia 2015 r.
o zmianie ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych.

Nowela wymienia wszystkich, którym "przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępno?ci „Rp” lub „Rpz” oraz ?rodki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego objęte decyzj? o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
(JB)Nowy kurs na portalu e-dukacja
2015-10-26

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniony został nowy kurs:
„Interakcje leków ro?linnych” obejmuj?cy tematykę:
- Kompleksowo?ć leku ro?linnego, czynniki wpływaj?ce na aktywno?ć, interakcje i działania niepoż?dane
- Dotychczas opisane interakcje i działania niepoż?dane leków ro?linnych.
- Biodostępno?ć witamin, makro- i mikroelementów, ro?linne surowce rewitaminizuj?ce i remineralizuj?ce oraz ich interakcje z innymi lekami
- Alergeny ro?linne
Kurs oferowany w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 7 punktów szkoleniowych z puli punktów "TWARDYCH".
(BW)


Komunikat dla aptek z terenu działania Małopolskiego NFZ
2015-10-23

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
zamie?ciła na swoich stronach
pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie
oraz Przewodnik dla aptek i punktów aptecznych w zakresie rozliczeń refundacji aptecznej. Katalog błędów.
Link do strony OIA w Krakowie (komunikat z 23 paĄdziernika 2015):
=> oia.krakow.pl
(JB)


XIII Międzynarodowa Konferencja PTF 2-4 grudnia 2015r.
2015-10-23

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarz?du Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIII Międzynarodowej konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, która odbędzie się w dniach 2 – 4 grudnia 2015 roku w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski. Tematem przewodnim Konferencji będzie “Farmakoekonomika w zdrowiu publicznym”.
W zał?czeniu przesyłam katalog przedkonferencyjny i wstępny ramowy plan zjazdu.
Serdecznie zapraszam.
(BW)


Fałszywe recepty z terenu Bielska
2015-10-18

W zał?czniku:
pochodz?ce ze strony WIF Katowice wzory fałszywych recept z terenu Bielska na leki psychotropowe.
(JB)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 14 listopada 2015r.
2015-10-16

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 14 listopada 2015r. (sobota) o godz. 9.00
Uczestnik szkolenia otrzyma 4 punkty edukacyjne "miękkie".
Tematy: "Niezależny farmaceuta - bezpieczny pacjent ", "Profesjonalny farmaceuta czyli jak poł?czyć wiedzę merytoryczn? ze sprzedaż? w aptece ".
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)Szkolenie Aspekty prawne wykonywania zawodu farmaceuty i funkcjonowania aptek w Polsce
2015-10-16

Centrum Kształceń Prawniczych sp. z o.o. wraz z Kancelari? Kondrat i Partnerzy oraz Centrum Szkoleniowym FarmePra przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej ma zaszczyt zaprosić farmaceutów, wła?cicieli i kierowników aptek oraz studentów farmacji na praktyczne szkolenie z zakresu problematyki prawnej dotycz?cej wykonywania zawodu farmaceuty i prowadzenia aptek w Polsce w dniu 21 listopada 2015r.
szczegóły w linku : => ckprawo.pl
(BW)
Deflegmin krople 7,5mg/ml - OTC
2015-10-13

W zał?czniku:
Decyzja URPL o zmianie kategorii dostępno?ci produktu leczniczego
Deflegmin krople 7,5mg/ml
pozwolenie nr R/3688
z kategorii "Rp." na "OTC".
(JB)


GIF o dostępno?ci leków w aptekach
2015-10-08

W zał?czniku:
informacja GIF o dostępno?ci leków w aptekach.
(JB)


List otwarty Prezesa NRA
2015-10-07

Szanowni Państwo,
W zał?czniku przesyłamy list otwarty Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza do Ryszarda Petru,Lidera Partii Nowoczesnej.
(BW)


Zaproszenie na Msza ?w. w Sosnowcu w dniu 18 paĄdziernika 2015r.
2015-09-29

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski serdecznie zaprasza na Mszę ?w. w ko?ciele pw. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu (ul. Jagiellońska 2) w dniu 18 paĄdziernika (niedziela) 2015 r. o godz. 18:00.
Dorocznym zwyczajem msza ?w. poł?czona jest ze wspomnieniem ?więtych Kosmy i Damiana, patronów farmaceutów i lekarzy oraz Inauguracj? Roku Akademickiego 2015/16 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego.
Liczymy na obecno?ć farmaceutów, analityków medycznych, lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych, pracowników ?UM oraz innych podmiotów i zakładów współpracuj?cych z farmacj?.
Drogim uczestnikom Mszy ?w. życzymy modlitewnego skupienia, wielu owoców i rado?ci ze wspólnie przeżytej uroczysto?ci religijnej oraz życzliwej pamięci i chęci przybycia na kolejne uroczysto?ci, pielgrzymki i spotkania modlitewne gromadz?ce pracowników służby zdrowia, ich rodziny i przyjaciół.
Po mszy ?w. zapraszamy na ziołow? herbatkę z Herbarium ?w.Franciszka i aptekarski kołocz w salce katechetycznej.
Informacje szczegółowe:
Piotr Klima, ZG SFKP (Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski)
kom. 501-088-491 lub e-mail: klimafarm@wp.pl
(BW)


Życzenia z okazji Dnia Aptekarza
2015-09-25

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza
składamy wszystkim APTEKARZOM i FARMACEUTOM
najserdeczniejsze życzenia.
Wasz profesjonalizm, fachowo?ć i troska o drugiego człowieka,
a także po?więcenie w pracy zasługuj? na słowa uznania i szacunku.
Życzymy zdrowia i wytrwało?ci w codziennej pracy,
satysfakcji z jej wykonywania oraz wszelkiej pomy?lno?ci w życiu osobistym.
Prezes wraz z Rad? Aptekarsk? i pracownikami biura BOIA.
(BW)
Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępno?ci
2015-09-24

W zał?czniku:
pochodz?cy ze strony ISAP:

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2015.47
Ogłoszony: 2015-09-11

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrze?nia 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępno?ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(JB)


Głosujemy na najlepsze fotografie zgłoszone do konkursu fotograficznego FotoFarm
2015-09-24

Szanowni Państwo,
15 wrze?nia 2015 r. min?ł termin zgłaszania zdjęć do Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Farmaceutów - FotoFarm. Do ?l?skiej Izby Aptekarskiej wpłynęły w postaci cyfrowej oraz papierowej w sumie 104 zdjęcia od 30 uczestników z 12 Okręgowych Izb Aptekarskich (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, ŁódĄ, Opole, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra).
Od 23 wrze?nia 2015 r. publiczno?ć ma możliwo?ć wyboru najlepszego zdjęcia bior?cego udział w konkursie FotoFarm przez „kliknięcie lajków” znajduj?cych się przy danej fotografii na stronie www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska.
Zdjęcie, które do 8 paĄdziernika br. otrzyma największ? ilo?ć lajków, wygra w kategorii - nagroda publiczno?ci.
Odrębne głosowanie przeprowadzi jury w siedzibie ?l?skiej Izby Aptekarskiej, które również wyłoni laureatów do 15 paĄdziernika 2015 r. w 4 kategoriach (K1. "Apteka i aptekarz w obiektywie", K2. "Farmacja na ?wiecie", K3. "Nie sam? prac? żyje aptekarz" oraz K4. "Varia").
Serdecznie zapraszamy do głosowania.
(BW)


Przypomnienie o możliwo?ci zakupu NAKLEJEK do APTEK
2015-09-16

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Izby s? do nabycia naklejki z informacj?,
że apteka ma podpisan? umowę z NFZ - cena za 1 szt. = 10 zł oraz wywieszki z informacj? dla pacjenta o prawie korzystania poza kolejno?ci? i o możliwo?ci nabycia tańszych odpowiedników objętych refundacj? - cena za 1 szt. = 2 zł.
(BW)Deflegmin kaps.75mg - OTC
2015-09-09

W zał?czniku:
Decyzja URPL o zmianie kategorii dostępno?ci z Rp na OTC
leku Deflegmin kaps.o przedłużonym uwalnianiu 75mg.
(JB)


WIF Kraków - formularz do przesyłania odmów od 8 IX
2015-09-09

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie
zamieszczono informację dotycz?c? przekazywania do WIF w Krakowie odmów realizacji zamówień od 8 wrze?nia - formularz i nowy adres:

"Od dnia 08 wrze?nia 2015r. powyższe dane należy zgłaszać wył?cznie za pomoc? formularza dostępnego na stronie:
wif.malopolska.pl w zakładce „PrzejdĄ do formularza odmów” (https://wif.malopolska.uw.gov.pl/odmowa).

Zgłoszenia kierowane na dotychczasowy adres elektroniczny monitoring@wif.malopolska.pl nie będ? przyjmowane."
............
Cały komunikat - w zał?cznikach.
Wej?cie na stronę z formularzem - w pi?mie z drugiego zał?cznika.
(JB)


Zmarł dr n. farm. Stanisław VOGEL
2015-09-08

Szanowni Państwo,

Zmarł dr n. farm. Stanisław VOGEL - Przewodnicz?cym Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich w 1991 r.
W I, II, III i IV kadencji członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W latach 1991-1999 oraz 2003-2007 Prezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, a w latach 1999-2003 jej Wiceprezes.
W I i II kadencji Przewodnicz?cy Komisji ds. Nauki i Szkolenia Naczelnej Rady Aptekarskiej
W IV kadencji pełnił funkcję Koordynatora Departamentu Wykonywania Zawodu i Rejestru Farmaceutów Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Uroczysto?ci pogrzebowe odbęd? się w czwartek 10 wrze?nia br. w Elbl?gu:
godz. 9.30 – wystawienie zamkniętej trumny w Ko?ciele p.w. ?więtej Rodziny przy Alei Odrodzenia 13,
godz. 10.00 – msza ?w. żałobna w Ko?ciele p.w. ?więtej Rodziny przy Alei Odrodzenia 13
godz. 11.00 – pogrzeb na cmentarzu komunalnym “Dębica” (nowa czę?ć cmentarza) przy ul. Łęczyckiej 39. Orszak żałobny uformuje się przy Nowej Kaplicy na ww. cmentarzu. Ponieważ msza żałobna odbędzie się w ko?ciele parafialnym, w Kaplicy Cmentarnej nie będzie nabożeństwa żałobnego.
Miejsce pochówku ?.p. dr Stanisława Vogla - sektor E II 7, nr rzędu 18, nr grobu 2.

Kontakt telefoniczny do Córki P. Beaty Vogel-Kluge tel. 605 725 656; e-mail: bkpoczta@onet.pl

Wyrazy współczucia dla Rodziny i znajomych.
(BW)


Zebrania przedwyborcze
2015-09-04

W zwi?zku z nadchodz?cym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym
zostaj? zorganizowane zebrania przedwyborcze w poszczególnych rejonach.
Podajemy terminy zebrań:
1. Bielsko-Biała w dniu 18 wrze?nia 2015r. o godz. 18:30;
2. Żywiec w dniu 22 wrze?nia 2015r. o godz. 18:30;
3. O?więcim w dniu 25 wrze?nia 2015r. o godz. 18:30;
4. Cieszyn w dniu 29 wrze?nia 2015r. o godz. 19:00;
5. Sucha Beskidzka w dniu 01 paĄdziernika 2015r. o godz. 18:30.
Dokładne miejsce spotkania z danego rejonu widnieje na zaproszeniu.
(BW)


Zmiany w wykazach od 1 wrze?nia - opracowane przez DATUM wg projektu obwieszczenia
2015-08-26

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będ? obowi?zywać od 1 wrze?nia
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)PILNY KOMUNIKAT WIF - wysokie temperatury - uwaga na przechowywanie leków!
2015-08-07

Z uwagi na obecnie panuj?ce warunki atmosferyczne, tj. bardzo wysokie temperatury, ?l?ski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach ponownie przypomina o konieczno?ci sprawdzania w momencie przyjmowania dostawy, warunków przechowywania oraz transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które s? przedmiotem dostawy. Ponadto przypominamy, że zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów leczniczych nieodpowiadaj?cych ustalonym wymaganiom jako?ciowym oraz produktami leczniczymi, w odniesieniu do których upłyn?ł termin ważno?ci. Jednocze?nie informuję, o przepisach reguluj?cych powyższe zagadnienie.

Cały komunikat wraz z odno?nikiem do odpowiednich przepisów,
znajduje się na stronie -> wif.katowice.pl
(BW)


PROTEST APTEKARZY TRWA !
2015-08-07

SZANOWNI PAŃSTWO,
PRZESYŁAM W ZAŁ·CZENIU KOMUNIKAT PREZESA NRA
PROTEST APTEKARZY TRWA !
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Zgłoszenia o brakach do WIF Katowice od 31.07.2015r na formularzu
2015-07-31

Komunikat WIF Katowice:

Zgłoszenie do WIF

Informacje o brakach leków Rp., RpZ., Rpw., i LZ., (nie będ?cych w wykazie MZ) a także ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych refundacj?
w co najmniej 3 hurtowniach
należy przesyłać do ?l?skiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach na adres:
sekretariat@wif.katowice.pl

Od dnia 31 lipca 2015 zgłoszenia o brakach leków należy wysłać korzystaj?c z formularza, do którego odno?nik znajduje się poniżej.

FORMULARZ => wif.katowice.pl
......
(JB)


Dyżur PRAWNIKA
2015-07-31

W dniach 05 i 12 sierpnia 2015r. nie będzie dyżuru Prawnika
ze wzgledu na urlop wypoczynkowy.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)
IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - PLAKAT
2015-07-31

Szanowni Państwo,
z upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie Pana Romana Grzechnika, w zał?czeniu przesyłam plakat dotycz?cy IV Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy. Jest to wersja aktualna plakatu.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z now? stron? internetow?
KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”: www.kzaptekarz.pl
Na stronie znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat Klubu Żeglarskiego.
(BW)"FARMACJA 21. FARMACEUCI w OCHRONIE" - 11-12.09.2015r.
2015-07-30

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-12 wrze?nia 2015r. we Wrocławiu odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pt. "FARMACJA 21. FARMACEUCI w OCHRONIE ZDROWIA".
Szczegóły w zał?czniku i na stronie: www.farmacja21.pl
(BW)


Informacje ze spotkania w GIF i MZ
2015-07-24

Szanowni Państwo,
W zał?cznikach przekazujemy informacje ze spotkania w GIF w dniu 17 lipca 2015r. oraz ze spotkania z Ministrem Zdrowia w dniu 24 lipca 2015r.
Szczegóły w zał?cznikach.
(BW)


GIF - przekazywanie odmów - c.d. - komunikat 7/2015
2015-07-20

Data publikacji : 20.07.2015
KOMUNIKAT Nr 7/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie obowi?zku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia.

W zwi?zku z wej?ciem w życie dnia 12 lipca 2015 r. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2015, poz. 788) oraz niektórych innych ustaw, od 12 lipca 2015 r. na podstawie art. 36z ust. 7 ustawy – Prawo farmaceutyczne istnieje obowi?zek przekazywania do Głównego Inspektora Farmaceutycznego kopii odmowy realizacji zapotrzebowania na produkty lecznicze, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne okre?lone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia zawieraj?cym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępno?ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 78a ust. 14 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

W celu realizacji ww. obowi?zku uruchomiony został formularz zgłoszenia kopii odmowy realizacji zamówienia (formularz III), który pozwala na zbieranie informacji w sposób usystematyzowany i umożliwiaj?cy analizę otrzymanych danych.

Jednocze?nie w odpowiedzi na uwagi użytkowników, podjęte zostały działania maj?ce na celu uproszczenie sposobu obsługi formularza. Miedzy innymi zmieniono sposób podawania informacji o produkcie, którego dotyczy odmowa tj. zamiast wpisywania danych dotycz?cych produktu wystarczy wybrać produkt z listy. Rozszerzono także listę typów plików, które można zał?czać.

Uruchomiona została możliwo?ć dodawania wielu produktów na jednym formularzu.

Ponadto został wprowadzony wymóg rejestracji apteki lub hurtowni w systemie. Rejestracja w systemie pozwoli na uniknięcie każdorazowego podawania danych zgłaszaj?cego odmowę. Konieczne będzie podanie tylko:

danych hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu odpowiedzialnego, który odmówił realizacji zamówienia,

załadowanie kopii pliku odmowy,

wybranie z listy produktu/produktów, których dotyczy odmowa,
wybranie z listy przyczyny odmowy lub w przypadku braku na li?cie stosownego wpisu, uszczegółowienie przyczyny poprzez wypełnienie pola „Inna przyczyna odmowy (uszczegółowienie)”.

W przypadku braku otrzymania pisemnej odmowy wystarczy zaznaczyć pole „Brak uzyskania odmowy realizacji zamówienia”. Wypełniaj?c dane hurtowni farmaceutycznej, która przesłała odmowę wystarczy podać identyfikator z rejestru dostępnego na stronie: http://rhf.r


Sprawozdanie ze zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego za I półrocze do 31 lipca
2015-07-20

Przypominamy - do końca lipca należy przekazać do GIO? sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadz?cego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego za okres od stycznia do czerwca 2014r
na adres:
Główny Inspektorat Ochrony ?rodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Wzór formularza do wypełnienia jest
w zał?czniku oraz
na stronie GIO? => www.gios.gov.pl :
-> gospodarka odpadami -> sprawozdanie obowi?zuj?ce od I półrocza 2009 -> zbieraj?cy zużyty sprzęt -> pobierz sprawozdanie
(JB)


Zgłaszanie braków c.d.
2015-07-16

Uzupełnienie Pani dr Lucyny Buła? z WIF Katowice - sekcja Bielsko-Biała
do naszego poprzedniego komunikatu:

"Proszę zwrócić uwagę, że do WIF kierowane s? pisemne informacje wówczas gdy faktycznie nie można zrealizować zamówienia na lek objęty refundacj? w co najmniej w dwóch hurtowniach farmaceutycznych a w aptece mamy receptę na ten lek. Dokładnie tłumacz?c, nie jeste?my w stanie zrealizować recepty dla konkretnego pacjenta. Dodatkowo w przesłanej informacji musi być podana przyczyna odmowy realizacji zamówienia przez hurtownię. Jednocze?nie korespondencja ta przechowywana jest w aptece przez okres trzech lat. "
......
(JB)
Zgłaszanie braków w dostępno?ci leków
2015-07-14

Na podstawie komunikatów
zamieszczonych wcze?niej na naszej stronie 11 VI, 9 VII i 13 VII 2015r
podpowiadamy:

Z komunikatu GIF:

"(...) obowi?zek przekazywania do Głównego Inspektora Farmaceutycznego kopii odmowy realizacji zapotrzebowania na produkty lecznicze, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne okre?lone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia zawieraj?cym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępno?ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 78a ust. 14 ustawy – Prawo farmaceutyczne."

- czyli do GIF wysyłamy kopie odmowy realizacji zapotrzebowania na leki z wykazu produktów zagrożonych brakiem dostępno?ci
na formularzu -> www.gif.gov.pl/bip/formularze

a do WIF :

"Wszelkie braki w dostępno?ci produktu leczniczego wydawanego na receptę, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętych refundacj?, zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, należy zgłaszać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wła?ciwemu wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu."

- na odpowiednie adresy :

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 15
e-mail : sekretariat@wif.katowice.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
31–011 Kraków; Plac Szczepański 5
monitoring@wif.malopolska.pl

"w temacie wiadomo?ci proszę wpisać – Braki leków, umożliwi to sprawny nadzór nad przesyłanymi informacjami" -> jest to fragment komunikatu
Małopolskiego WIF -
cały komunikat - w zał?czniku.
(JB)Komunikat nr 6/2015 GIF
2015-07-13

Szanowni Państwo,
w sprawie obowi?zku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia oraz w sprawie obowi?zku zgłaszania braków w dostępno?ci do produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych refundacj? wła?ciwym wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym, szczegóły : => www.gif.gov.pl
(BW)


Obwieszczenie MZ z dnia 12 lipiec 2015r.
2015-07-13

Szanowni Państwo,
DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.33 Ogłoszony: 2015-07-12
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępno?ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Artykuł pod tytułem "Rz?dy silniejszego"
2015-07-10

Szanowni Państwo,
Przesyłamy link do artykułu pod tytułem „Rz?dy silniejszego” prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza w najnowszym wydaniu „Aptekarza Polskiego” :
=> www.aptekarzpolski.pl
(BW)GIF - komunikat 5/2015 o przekazywaniu kopii odmowy realizacji zamówienia
2015-07-09

Data publikacji : 09.07.2015
KOMUNIKAT Nr 5/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
w sprawie obowi?zku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia

W zwi?zku z wej?ciem w życie w dniu 12 lipca 2015 r. ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2015 r. poz. 788) oraz niektórych innych ustaw, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, iż od 12 lipca 2015 r., na podstawie art. 36z ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, podmioty prowadz?ce apteki szpitalne, apteki zakładowe, działy farmacji szpitalnej oraz hurtownie farmaceutyczne maj? obowi?zek składania zamówień na zapotrzebowanie produktów leczniczych o kategorii dostępno?ci Rp, Rpz, Rpw oraz Lz, a także ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych objętych refundacj?, w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego ?rodkami komunikacji elektronicznej. (...)
.........
Cały komunikat - w zał?czniku.
(JB)


IV ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI APTEKARZY
2015-07-09

Informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje w dniach 3 - 6 wrze?nia 2015 r. IV ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI APTEKARZY. Regaty odbęd? się tak jak przed rokiem w Wilkasach koło Giżycka nad jeziorem Niegocin.
Szczegóły w zał?cznikach.
(BW)


Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - nowelizacja
2015-06-29

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw została opublikowana
w Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2015 - poz.875.

Nowelizacja wchodzi w życie 1 lipca 2015r (za wyj?tkami wymienionymi na końcu ustawy).

- w zał?czniku 1 - wybrane fragmenty nowelizacji,
- W zał?czniku 2 - tekst nowelizacji ze strony dziennikustaw.gov.pl, - należy koniecznie przeczytać !

Zmiany to m.in.:
- poszerzone wykazy grup I-N, I-P, II-P, IV-P.
M.in. do grupy IV-P dodano :
- zaleplon (preparaty Morfeo, Sonata, Zaleplon Richter),
- zopiklon (preparaty Dobroson, Imovane, Senzop)
i inne nie wymienione a zawieraj?ce te substancje.

Inne fragmenty nowelizacji:

Art. 3. W ustawie z dnia 6 wrze?nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póĄn. zm.4)) wprowadza się następuj?ce zmiany:
2) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:
(...);
„Art. 71a. 1. Obrót detaliczny produktami leczniczymi zawieraj?cymi w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, okre?lone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, posiadaj?cymi kategorię dostępno?ci „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”, mog? prowadzić wył?cznie apteki ogólnodostępne i punkty apteczne.
2. Wydawanie z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, w ramach jednorazowej sprzedaży, podlega ograniczeniu ze względu na maksymalny poziom zawarto?ci
w nich okre?lonej substancji o działaniu psychoaktywnym niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby, z wył?czeniem produktów leczniczych wydawanych
z przepisu lekarza.
3. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 lub 2, osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.
4. Wydaj?c produkt leczniczy, o którym mowa w ust. 1 lub 2, farmaceuta lub technik farmaceutyczny informuje, że wydawany produkt leczniczy zawiera substancję psychoaktywn?, i podaje pacjentowi informację na temat sposobu
dawkowania oraz o możliwych zagrożeniach i działaniach niepoż?danych zwi?zanych ze stosowaniem tego produktu leczniczego.
5. Minister wła?ciwy do spraw zdrowia okre?li, w drodze rozporz?dzenia, wykaz substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalny poziom ich zawarto?ci w produkcie leczniczym, niezbędny do


Zmiany w wykazach od 1 lipca - opracowane przez DATUM wg projektu obwieszczenia
2015-06-24

DATUM opracowało zmiany w wykazach leków refundowanych,
które będ? obowi?zywać od 1 lipca,
na podstawie projektu zmian ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Opracowanie DATUM udostępniło na swojej stronie internetowej:
www.datum.pl
(JB)Nowy kurs na portalu e-dukacja
2015-06-24

Szanowni Państwo,
Na portalu e-farmacja udostępniony został nowy kurs:
"Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy. Znaczenie w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych" - upoważnia do zdobycia 7 punktów szkoleniowych z puli punktów "twardych”
(BW)

Prawo farmaceutyczne - nowelizacja
2015-06-11

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 czerwca 2015 poz. 788
opublikowano
ustawę z dnia 9 kwietnia 2015r
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
z wyj?tkami ogłoszonymi na końcu dokumentu,
które zaczn? obowi?zywać od 01.01.2017r.

Fragmenty:

Art.36z Prawa farmaceutycznego:

"4. Podmioty uprawnione do obrotu detalicznego produktami leczniczymi, przedsiębiorcy zajmuj?cy się obrotem hurtowym produktami leczniczymi i podmioty prowadz?ce jednostki, o których mowa w art.36g ust.1 pkt 18 lit.b,
składaj? zamówienie na zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do produktów leczniczych o kategorii dostępno?ci, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2–5, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobów medycznych objętych wykazem okre?lonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego ?rodkami komunikacji elektronicznej.

5. Odmowa realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, następuje niezwłocznie, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego ?rodkami komunikacji elektronicznej.

6. Odmowa realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, w zakresie produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych wykazem okre?lonym
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zawiera uzasadnienie.

7. Kopia odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, w zakresie produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych wykazem, o którym mowa w art. 78a ust. 14, podmiot składaj?cy zamówienie przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. (...)"

W art.78a Prawa farmaceutycznego:

"14. Minister wła?ciwy do spraw zdrowia, na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi lub innych informacji dotycz?cych dostępno?ci do produktów leczniczych, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobów medycznych, uwzględniaj?c dynamikę obrotu, ogłasza co najmniej raz na 2 mie


GIF uchyla decyzję z 2013r dotycz?c? Ketoconazolu HASCO
2015-06-10

W zał?czniku:
Decyzja GIF z dnia 8 czerwca 2015r
uchylaj?ca decyzję 39/ZW/2013
zakazuj?c? wprowadzenia do obrotu Ketokonazolu HASCO
z powodu zbyt dużego ryzyka doustnego stosowania leku w grzybicach
w stosunku do korzy?ci.

Obecna decyzja ma zwi?zek z konieczno?ci? stosowania ketokonazolu
u pacjentów z inn? jednostk? chorobow?.

Szczegóły w zał?czniku.
(JB)URPL - projekty monografii narodowych do Suplementu 2015 FP X
2015-06-10

Aktualno?ci ze strony URPL:

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 8.06.2015 r. o projektach monografii narodowych do Suplementu 2015 FP X
2015-06-08

Urz?d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje,
że w przygotowywanym do publikacji Suplemencie 2015 do Farmakopei Polskiej wydanie X w dziale „Monografie narodowe”, planowana jest publikacja niżej wymienionych monografii narodowych, tj. nieposiadaj?cych odpowiedników w Farmakopei Europejskiej:

Aqua Calcis
Calcii oxidum
Coffeinum et natrii benzoas
Crataegi tinctura
Gargarisma prophylacticum
Iodoformium

Projekty powyższych monografii dostępne s? w Departamencie Farmakopei (ewa.leciejewicz@urpl.gov.pl lub maja.bialobrzeska@urpl.gov.pl).

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
......
(JB)Wzór legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu
2015-06-02

W zał?czniku:
pochodz?ce ze strony http://dziennikustaw.gov.pl

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”,
Dziennik Ustaw z 2 czerwca 2015r, poz. 755.

W rozporz?dzeniu jest również wzór legitymacji
"Zasłużony Dawca Przeszczepu".
(JB)


Farmakopea Polska X w siedzibie BOIA
2015-06-01

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Nasza Izba zakupiła dwutomowy egzemplarz Farmakopei Polskiej X.
Jest ona dostępna do przegl?dania na miejscu w siedzibie BOIA.
Zachęcamy członków naszej Izby, którzy nie maj? dostępu do tego
wydania Farmakopei, a chc? z niego skorzystać - do wizyty w Izbie.
(BW)


Po co nam Biuletyn ?
2015-05-31

W ostatnich dniach wszyscy członkowie BOIA otrzymali kolejny numer Biuletynu BOIA.

Pomimo tego, że nie jest to pismo do czytania w celach relaksacyjnych,
jednak zachęcamy - nie traktujmy Biuletynu jak poczty z kolejn? ulotk? reklamow?, której się nawet nie otwiera.

Biuletyn to wydawnictwo informacyjne.
Zawarte w nim tre?ci s? zwi?zane z nasz? prac? i w jakim? momencie mog? się przydać.
Biuletynu nie trzeba - je?li kto? nie ma cierpliwo?ci - czytać "od deski do deski". Warto jednak przynajmniej zorientować się, jakimi problemami zajmuje się nasza Izba, Naczelna Izba Aptekarska,
a także, jakie nowe przepisy weszły w życie.
I w razie potrzeby sięgn?ć do nich.

Opinie i propozycje odno?nie naszego Biuletynu można zgłaszać w Biurze naszej Izby - najlepiej e - mail.
(JB)Fałszywe recepty
2015-05-28

W zał?czniku:
ze strony WIF Katowice - wzory fałszywych recept
na Tramal, Alpragen i Poltram.
(JB)


Pismo Ministerstwa Zdrowia ws. przekazywania kopii recept
2015-05-26

W zał?czniku:
pismo Ministerstwa Zdrowia do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie przekazywania kopii recept.
Chodzi o problem ze zmuszaniem aptek do przekazywania kopii recepty, jako warunku do otrzymywania niektórych leków.
(JB)


Link do artykułu na portalu rynekaptek.pl
2015-05-21

Szanowni Państwo,
Przesyłamy link do artykułu na portalu rynekaptek.pl - „Grzegorz Kucharewicz: ta ustawa już nadaje się do nowelizacji” :
=> rynekaptek.pl
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższym artykułem.
(BW)


PROTEST APTEKARZY TRWA ...
2015-05-19

Pro?ba do wszystkich farmaceutów o poparcie PROTESTU APTEKARZY,
na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej została zamieszczona informacja
w sprawie protestu przeciw reglamentacji leków.
PROTEST należy poprzeć szczegóły :
=> nia.org.pl

(BW)


Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 13 czerwiec 2015r.
2015-05-19

Serdecznie zaproszamy wszystkich farmaceutów na Regionaln? Konferencj? Naukowo-Szkoleniow? organizowan? pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która odbędzie się 13 czerwca 2015r. w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie
Temat konferencji : „OPIEKA FARMACEUTYCZNA W CHOROBACH UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO”.
Czas trwania: 9:00 – 15:00
Punkty edukacyjne: 7 (5 „twardych” i 2 „miękkie”)
Udział w konferencji dla wszystkich farmaceutów jest BEZPŁATNY.
Szczegóły w zał?cznikach.
(BW)


III Międzynarodowa Konferencja Radiofarmaceutyczna w Łódzi 28-29.05.2015 r.
2015-05-18

Serdecznie zapraszamy na III Międzynarodow? Konferecję
"Radiofaramceutyczn?" w Łodzi w dniach 28-29 maja 2015r.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)
KONFERENCJA APTEKA XXI - WARSZAWA 2015-05-23
2015-05-18

Moda na Zdrowie, Moda na Farmację oraz Rzeczpospolita zapraszaj? na Ogólnopolsk? Konferencję Naukowo - Biznesow? dla Farmaceutów, która odbędzie się 23 maja 2015 r. w Warszawie.
Uczestnikom Konferencji przysługuj? punkty edukacyjne, przyznawane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Podczas Konferencji farmaceuci poznaj? aspekty medyczne opieki nad pacjentami z:
- Chorobami przewodu pokarmowego,
- Zespołem metabolicznym (cukrzyca, nadci?nienie i otyło?ć),
- Alergiami (oddechowymi, pokarmowymi, kontaktowymi),
oraz techniki psychologiczne i sprzedażowe, przydatne w pracy z pacjentami przy pierwszym stole.
W?RÓD PRELEGENTÓW - pracownicy naukowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ceniony trener biznesu: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński, dr n. med. Andrzej D?browski i Wojciech Haman.
AMBASADOREM KONFERENCJI jest profesor dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski.
PATRONI MERYTORYCZNYMI WYDARZENIA - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Nie może Państwa tam zabrakn?ć.
DLA PRENUMERATORÓW MODY NA ZDROWIE 50% RABATU NA UDZIAŁ W KONFERENCJI DLA DWÓCH OSÓB.
CENA UWZGLĘDNIAJ·CA RABAT TO 120 ZŁ NETTO + 23% VAT OD OSOBY.
Organizator wynegocjował również zniżkę w Hotelu Sofitel na pokoje hotelowe, z której uczestnicy Konferencji mog? skorzystać.
Hotel Sofitel kontakt: (22) 657 80 11.
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI MOŻNA SKŁADAĆ PRZEZ FORMULARZ, ZAMIESZCZONY NA STRONIE WWW.APTEKAXXI.PL [2] LUB MAILEM KONFERENCJA@MODANAZDROWIE.PL.
RAMOWY HARMONOGRAM:
- 09.00-10.00 - rejestracja uczestników konferencji
- 09.00-18.00 - stoiska firm farmaceutycznych czynne od 10.00 do 18.30
- 10.00 - 10.10 - Powitanie - prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski - Ambasador Konferencji i Adam Górczyński - redaktor naczelny Mody na Zdrowie i Mody na Farmację
- 10.10 - 10.15 - Prezentacja - PRZEDSTAWIENIE PARTNERÓW
- 10.15 - 11.00 - I wykład - ZESPÓŁ METABOLICZNY PLAGA NASZYCH CZASÓW - prof. dr hab. n.med. Zbigniew Gaciong
- 11.00 - 11.45 - II wykład - ROLA FARMACEUTY W ROZPOZNAWANIU STANÓW ZAGRAŻAJACYCH ZDROWIU I ŻYCIU ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO - prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński
- 11.45 - 12.00 - przerwa kawowa
- 12.00 - 12.45 - III wykład - CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED I W TRAKCIE SEZONU ALERGICZNEGO - dr n.med. Andrzej D?browski
- 12.45 - 13.30 - IV wykład - OPIEKA FARMACEUTYCZNA W WYBRANYCH JEDNO


PROTEST APTEKARZY
2015-05-18

Szanowni Państwo,
Przesyłamy komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Pana Grzegorza Kucharewicza z uprzejm? pro?b? do wszystkich farmaceutów o poparcie PROTESTU APTEKARZY.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)
DZIEŃ FARMACEUTY - 14 maj 2015r.
2015-05-14

Z okazji Dnia Farmaceuty
składamy wszystkim FARMACEUTOM
najserdeczniejsze życzenia.
Wasz profesjonalizm, fachowo?ć i troska o drugiego człowieka,
a także po?więcenie w pracy zasługuj? na słowa uznania i szacunku.
Życzymy zdrowia i wytrwało?ci w codziennej pracy, satysfakcji z jej wykonywania oraz wszelkiej pomy?lno?ci w życiu osobistym.

Rada Aptekarska i pracownicy biura BOIA.
(BW)


Artykuł Prezesa - Ż?damy Równego Dostepu do Leków
2015-05-12

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z artykułem Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, który ukazał się w ostatnim numerze „Aptekarza Polskiego” nt. "Równego dostępu do leków".
Szczegóły w załaczniku.
(BW)Szkolenie naukowe w Lesznie w dniu 14 maja 2015r.
2015-05-08

W dniu 14 maja 2015r. (czwartek) o godz. 18:30 w Lesznie odbędzie się spotkanie naukowo-szkoleniowe.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


KURS - 18 czerwca 2015r. - czwartek
2015-05-05

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
serdecznie zapraszaj? na kurs nt.: "Zafałszowane leki i wyroby medyczne" w dniu 18 czerwca 2015r. (czwartek) o godz. 14:00.
Uczestnik szkolenia otrzyma 6 punktów "twardych".
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)Mucofluid - ograniczenia stosowania u dzieci
2015-05-03

Szczegóły w zał?czniku pochodz?cym ze strony URPL
(JB)


Ustawa o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej
2015-05-03

W Dzienniku Ustaw z 29 kwietnia 2015r - poz. 581
ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych.

W ustawie s? m.in. przepisy dotycz?ce osób ze szczególnymi uprawnieniami
(rozdział 3, od art.43 - str 80)
- inwalidów wojennych i wojskowych,honorowych krwiodawców itd., dokumentów uprawniaj?cych,
zakresu uprawnień do bezpłatnych leków.

W zał?czniku:
Obwieszczenie pochodz?ce ze strony dziennikustaw.gov.pl
(JB)Ustawa o bezpieczeństwie żywno?ci i żywienia
2015-05-03

W Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2015r - poz. 594
opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o bezpieczeństwie żywno?ci i żywienia.

Ustawa dotyczy również suplementów diety (art.27),
?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (art.24)
i zakazie ich reklamowania (art.25),
wód mineralnych (art.33).

W zał?czniku:
Obwieszczenie pochodz?ce ze strony dziennikiustaw.gow.pl
(JB)


Kodeina - ograniczenia stosowania u dzieci
2015-05-03

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie stanowiska Grupy Koordynacyjnej ds. Procedury Wzajemnego Uznania i Zdecentralizowanej dotycz?cego wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu kodeiny na kaszel i przeziębienie u dzieci.

Grupa Koordynacyjna ds. Procedury Wzajemnego Uznania i Zdecentralizowanej dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi (CMDh)przyjęła jednomy?lnie nowe rozwi?zania, maj?ce na celu zminimalizowanie ciężkich działań niepoż?danych, m.in. zaburzeń oddychania, dla leków zawieraj?cych kodeinę stosowanych w leczeniu kaszlu i przeziębienia u dzieci.

Nowe rozwi?zania obejmuj?:
• Wprowadzenie przeciwwskazania dla stosowania kodeiny u dzieci do 12 roku życia. Oznacza to, że leki te nie mog? być stosowane u tej grupy pacjentów.
• Zastosowanie kodeiny na kaszel i przeziębienie nie jest zalecane dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami oddychania, które s? w wieku od 12 do 18 lat.
Nowe ograniczenia wynikaj? z przegl?du danych przeprowadzonego przez Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru Farmakoterapii (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee; PRAC). PRAC wzi?ł pod uwagę fakt, że choć wywołane morfin? działanie może występować u pacjentów w każdym wieku, to proces przemiany kodeiny w morfinę w organizmie dzieci do 12 roku życia, jest zmienny i nieprzewidywalny, co naraża tę grupę pacjentów w większym stopniu na działania niepoż?dane. Dodatkowo, dzieci, u których już występuj? trudno?ci z oddychaniem, mog? być bardziej narażone na tego rodzaju działania w przypadku stosowania kodeiny. PRAC zwrócił także uwagę, że kaszel i przeziębienie s? to zazwyczaj samoograniczaj?ce się dolegliwo?ci, a dowody na skuteczno?ć działania lecz?cego kaszel kodeiny u dzieci s? ograniczone.

Dodatkowo, poza ograniczeniami stosowania kodeiny u dzieci, wprowadzono także zakaz stosowania kodeiny niezależnie od wieku u osób, o których wiadomo, że ich organizm przetwarza kodeinę w morfinę szybciej niż jest to normalne (‘ultraszybki metabolizm’), oraz u matek karmi?cych piersi?, ponieważ kodeina jest przekazywana dziecku wraz z mlekiem.

Ponieważ CMDh przyjęła rozwi?zania zaproponowane przez PRAC jednomy?lnie, zostan? one wprowadzone bezpo?rednio zgodnie z ustalonymi terminami przez państwa członkowskie, w których leki te zostały dopuszczone do obrotu.
(...)
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
...........
W zał?czni


APEL gor?ca PRO?BA
2015-04-29

Szanowni Państwo,
Kierujemy pro?bę o jednorazowe przekazanie Jednego Złotego tzw. "Wdowiego
Grosza" na Fundację Budowy Pomnika - Apteki Jana Pawła II w Rybnik i Obiektu
Służby Zdrowia dla osób niepełnosprawnych.
Koleżanki i Koledzy! Przyjaciele i Czciciele Papieża ?w. Jana Pawła II.
Jeden "wdowi grosz" (1 złoty, 1 euro, 1 dolar, 1 frank), ofiarowany przez
nas, a zebrany przez wolontariuszy naszych aptek, hurtowni farmaceutycznych,
producentów leków,a także wszystkich ludzi dobrej woli - i przekazany na
konto naszej Fundacji - pozwoli wspólnie wybudować żywy Pomnik - Aptekę ?w.
Jana Pawła II - jako Dar Narodu Polskiego i Ludzi Wielkiego Serca dla
Człowieka Wszech Czasów - Naszego Papieża.
Będzie to piękna wizytówka Wszystkich Pracowników Zawodu Farmaceutycznego i
Całej Służby Zdrowia w Polsce i na ?wiecie.
Za każd? "cegiełkę", "kamyczek", "ziarnko piasku" złożone na ten cel -
składamy serdeczne Bóg zapłać! Zależy nam, aby jak najwięcej miło?ników i
przyjaciół Naszego Papieża miało swój udział w budowie tego obiektu.
Fundacja Budowa Pomnika - Apteki im. Jana Pawła II w Rybniku
Bank Pekao SA Rybnik Nr rachunku: 20 1240 4357 1111 0000 5313 9245
REGON: 240364220
NIP: 642-318-16-50
KRS: 0000048029
Za trud i po?więcenie składamy wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom -
najserdeczniejsze Bóg Zapłać!
Pamiętne słowa: Papieża Jana Pawła II "Nie lękajcie się! Niech zst?pi Duch
Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi" unosz?ce się codziennie z kopuły
pomnika na falach eteru (radio, telewizja) w najdalsze zak?tki ?wiata i Jego
błogosławieństwo - jest szczególnie potrzebne w dzisiejszych czasach
wszystkim ludziom na ?wiecie.
(BW)


Nowe kursy na portalu e-farmacja.net
2015-04-28

Szanowni Państwo,
Na portalu e-farmacja.net udostępniony został nowy kurs:
"Zadania farmacji onkologicznej i rola jak? powinien w nich odgrywać farmaceuta" - upoważnia do zdobycia 2 punktów szkoleniowych
(tzw. punkty miękkie).
Kurs przeznaczony jest nie tylko dla farmaceutów szpitalnych, ale dla wszystkich zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami.
(BW)
III INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA 20.06.2015r.
2015-04-27

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii ?rodowiskowej ?UM w Katowicach zaprasza na III Interdyscyplinarn? Konferencję Naukow? z cyklu "W przestrzeni lęku i stresu" pt. "Zrozumieć drugiego człowieka. Empatia w medycynie i komunikacji społecznej", która odbędzie się w 20 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w auli przy ul. Powstańców ?l?skich 27 w Rybniku.
?ródło informacji:
sites.google.com


PROTEST APTEKARZY
2015-04-21

Szanowni Państwo,
Przesyłamy komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Pana Grzegorza Kucharewicza z uprzejm? pro?b? do wszystkich farmaceutów o poparcie PROTESTU APTEKARZY.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


PROTEST APTEKARZY
2015-04-20

Prosimy o zapoznanie się z protestem aptekarzy w sprawie równego dostępu do leków.
Link: nia.org.pl


Międzynarodowa Konferencja w dniach 11-12 czerwca 2015r.
2015-04-17

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zaprasza na Międzynarodow? Konferencję naukowo-szkoleniow? na temat : "Farmacja dzi? i jutro - teoria i praktyka" , która odbędzie się w dniach
11-12.06.2015r. w Lublinie.
Opłata dla pracowników aptek wynosi 250,00 zł i obejmuje wstęp na wszystkie wykłady, uzyskanie certyfikatu na punkty miękkie ( 2 punkty za każdy wykład - maksymalnie 20 punktów ), catering. Szczegóły na stronie internetowej; www.farmacjastosowana.umlub.pl
(MT)


Nowa ksi?żka Aptekarz i majoliki
2015-04-17

Zachęcamy do nabycia ksi?żki mgr farm. Iwony Dymarczyk pt. "Aptekarz i majoliki" O Mateuszu B. Grabowskim i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej.
Szczegóły w zał?cznikach.
(MT)


Prezes URPL o ryzyku stosowania dużych dawek ibuprofenu
2015-04-16

Informacja Prezesa Urzędu
z dnia 15 kwietnia 2015 roku
w sprawie ibuprofenu i ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych
przy stosowaniu dużych dawek produktu leczniczego

Prezes Urzędu uprzejmie informuje, że Komitet ds. Oceny Ryzyka Nadzoru Bezpieczeństwa Farmakoterapii EMA (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) ukończył przegl?d danych, potwierdzaj?c niewielkie zwiększenie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, np. zawał serca, udar u pacjentów przyjmuj?cych duże dawki ibuprofenu (dawki dobowe wynosz?ce 2 400 mg lub więcej). Z przegl?du danych wynika, że ryzyko zwi?zane ze stosowaniem dużych dawek ibuprofenu jest podobne do ryzyka stwierdzonego dla innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym dla inhibitorów COX-2 i diklofenaku. Należy unikać podawania dużych dawek ibuprofenu (2 400 mg na dobę lub większych) pacjentom z ciężkimi chorobami serca lub układu kr?żenia , np. niewydolno?ć serca, zaburzenia czynno?ci serca i układu kr?żenia, lub którzy przebyli zawał serca lub udar. Komitet zalecił odpowiednie uaktualnienie informacji zawartych w drukach informacyjnych.

Zalecenia PRAC zostan? przekazane do Grupy koordynacyjnej ds. procedury wzajemnego uznania i zdecentralizowanej leków stosowanych u ludzi (CMDh), która ustali obowi?zuj?ce stanowisko.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych
/-/ Grzegorz Cessak
.........................
Szczegóły w zał?czniku.(JB)


Konferencja 13-14 maj 2015r.
2015-04-14

?l?ska Sieć Metropolitalna we współpracy z Miastem Gliwice zaprasza na Konferencję w dniach 13-14 maja 2015 r. w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Podczas konferencji zaprezentowane zostan? nowoczesne rozwi?zania informatyczne oraz dobre praktyki w zakresie digitalizacji i informatyzacji placówek służby zdrowia, a także innowacje technologiczne, takie jak mobilne rozwi?zania w praktyce lekarskiej, druk 3D w medycynie czy wirtualna rzeczywisto?ć w rehabilitacji. W programie panele dyskusyjne, konsultacje, warsztaty i prelekcje. Swój udział w konferencji potwierdzili m.in.: Naczelna Izba Aptekarska, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.
W trakcie konferencji będzie możliwo?ć konsultacji ze specjalistami w zakresie pozyskiwania ?rodków unijnych dla jednostek ochrony zdrowia oraz prawa medycznego i farmaceutycznego.
Konferencji towarzyszyć będ? Targi podmiotów działaj?cych w sektorze zdrowia, takich jak: producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego, oprogramowania dla placówek ochrony zdrowia, firmy farmaceutyczne.
Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga wył?cznie rejestracji online na stronie Konferencji.
Szczegółowe informacje o Konferencji znajd? Państwo na stronie: www.konferencjaith.pl oraz w zał?cznikach.
Patroni Merytoryczni: ?l?ski Uniwersytet Medyczny, Politechnika ?l?ska,
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej -Curie Oddział w Gliwicach.
Szczegóły w zał?cznikach.
(BW)


FELIETON PREZESA NRA
2015-04-14

Zachęcamy do zapoznania się z felietonem Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza.
W zał?czniku link; aptekarzpolski.pl
(MT)


Sprzedaż wysyłkowa - rozporz?dzenie
2015-04-12

W zał?czniku:
pochodz?ce ze strony dziennikustaw.gov.pl
ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
Dziennik Ustaw z dnia 3 kwietnia 2015r poz.481.
(JB)


Nabór na specjalizację dla farmaceutów
2015-04-10

Szanowni Państwo,
Informacja dotycz?ca uruchomienia naboru na specjalizację dla farmaceutów w dziedzinie: farmacja apteczna przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Serdecznie zapraszamy.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


IV Mistrzostwa Polski Aptekarzy
2015-04-07

Szanowni Państwo!
informujemy, że lista osób bior?cych udział w zawodach jest już zamknięta.
Do udziału w Mistrzostwach zgłosiło się 8 drużyn.
Losowanie drużyn z kolacj? odbędzie się w pi?tek 17 kwietnia o godzinie 20:00. Bardzo prosimy o stawienie się w hotelu możliwie wcze?niej, aby dopełnić wszelkich formalno?ci.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: 18 kwiecień 2015r. - sobota
2015-04-07

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Termin: 18 kwietnia 2015r. (sobota) o godz. 9.00
Uczestnik szkolenia otrzyma 6 punktów "miękkich".
Tematy: "Co w prawie piszczy...", "Apteki niezalezne mog? więcej".
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)Fałszywe recepty
2015-04-06

W zał?czniku:
ze strony ?l?skiego WIF - fałszywe recepty na Symbicort, Oxis, Seretide.
Informacja o fałszywych receptach.
(JB)Insuman - ograniczenie dostaw
2015-04-06

W zał?czniku:
pismo SANOFI-AVENTIS o spodziewanym czasowym ograniczeniu dostaw do Polski insulin INSUMAN.
(JB)


ŻYCZENIA ?WI·TECZNE
2015-04-02

" Zdrowych, Pogodnych ?wi?t Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miło?ci.
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i w?ród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"
życzy
dr n. farm. Kazimierz Kowalczyk
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bielsku-Białej
wraz z członkami Rady i pracownikami Biura BOIA.
(BW)


Ankieta pt. "Samorz?d zawodowy farmaceutów w Polsce - ankieta"
2015-03-31

Szanowni Państwo,
W zał?czniku przesyłamy pismo Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza
w sprawie badań obejmuj?cych ankietę pt. "Samorz?d zawodowy farmaceutów w Polsce - ankieta"
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Nowy kurs na portalu e-dukacja
2015-03-24

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniony został nowy kurs:
"Sympozjum szkoleniowe - Podstawy monitorowania i walidacji mikrobiologicznej w pracowni cytostatyków" - upoważnia do zdobycia 2 punktów szkoleniowych
(tzw. punkty miękkie).
Kurs przeznaczony jest nie tylko dla farmaceutów szpitalnych, ale wszystkich, którzy zainteresowani s? zasadami pracy aseptycznej w procesie wytwarzania leków.
(BW)
Rozporz?dzenie w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
2015-03-22

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 marca 2015 r.poz. 381
ukazało się
ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

które dotyczy przedsiębiorców prowadz?cych obrót hurtowy produktami
leczniczymi, z wył?czeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz po?redników w obrocie takimi produktami leczniczymi.

W zał?czniku:
rozporz?dzenie pochodz?ce ze strony ISAP
(JB)


W sobotę 21 marca - Zjazd BOIA
2015-03-17

Przypominamy Delegatom BOIA :

w sobotę 21 marca 2015r
o godz. 10.30
w siedzibie naszej Izby
odbędzie się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy.
(JB)Projekt nowelizacji ustawy o izbach aptekarskich
2015-03-12

Fragmenty:

"1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
„Ustawa o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich”;"

„Art. 8b. Skre?lenie z rejestru farmaceutów następuje wskutek:
(...)
5) nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.”;

Art. 14j. 1. Farmaceuta odpowiedzialny za kierowanie aptek?, punktem aptecznym lub hurtowni? farmaceutyczn?, zwany dalej „kierownikiem”, samodzielnie podejmuje decyzje w sprawach dotycz?cych kierowania aptek?, punktem aptecznym lub hurtowni? farmaceutyczn?, wynikaj?cych z odrębnych przepisów i nie jest zwi?zany w tym zakresie poleceniami podmiotu prowadz?cego aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczn?.
2. Kierownik wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę.(...)

„Art. 18b. 1. Okręgowa rada aptekarska, w porozumieniu z wła?ciwym konsultantem wojewódzkim do spraw farmacji oraz wła?ciwym wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym, dokonuje wizytacji i oceny wykonywania zawodu przez farmaceutę będ?cego członkiem okręgowej izby aptekarskiej."

Art. 44h. 1. Organizatorami szkolenia ci?głego, zwanymi dalej „organizatorami szkoleń ci?głych", mog? być:
1) Naczelna Izba Aptekarska oraz okręgowe izby aptekarskie;
2) jednostki szkol?ce.
...........
Cały projekt w zał?czniku.(JB)


Fałszywa recepta na Xarelto
2015-03-12

W zał?czniku:
wzór fałszywej recepty na Xarelto , który znajduje się na stronie
WIF Katowice.
(JB)


Pro?ba o 1% podatku
2015-03-12

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zwracamy się z gor?c? pro?b? o przekazanie 1% podatku
na wsparcie procesu rehabilitacyjnego dla Krzysia.
To wnuczek naszej koleżanki jest chory na bardzo rzadk? chorobę.
Wszystkim, którzy przył?cz? się do wsparcia rehabilitacji Krzysia
serdecznie dziękujemy.
Szczegóły w zał?czniku.
(MT)IV Mistrzostwa Polski Aptekarzy
2015-03-10

Szanowni Państwo!
W zwi?zku z organizacj? IV Mistrzostw Polski Aptekarzy w Piłce nożnej halowej
w zał?czeniu przesyłam komunikat oraz formularz zgłoszeniowy.
UWAGA:
Rezerwacja pokoi na IV Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej – Gniewino 2015 może odbywać się TYLKO za po?rednictwem Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej !!
Drodzy uczestnicy!! koszt całego pobytu dla osób towarzysz?cych to 450 zł od osoby dzieci do lat 13 - 220 zł za cały pobyt.
Serdecznie Zapraszamy!!
(BW)


OSTRZEŻENIE !
2015-03-10

Szanowni Państwo - OSTRZEŻENIE !
W zwi?zku z pojawieniem się w aptekach osób uzależnionych kradn?cych leki proszę uważać na pacjentów "kupuj?cych" leki z pseudoefedryn?.
"Pacjent" prosi najpierw o lek a następnie "wysyła" personel po strzykawki, kompresy czy ew. opatrunki wiedz?c, że farmaceuta musi oddalić się od stanowiska. Potem rezygnuje z zakupów i wychodzi.
Okazuje się, że w czasie chwilowej nieobecno?ci personelu osoba taka wyci?ga blistry z tabletkami lub podmienia je na puste.
(BW)


Kongres w dniach 11-12 wrze?nia 2015r.
2015-03-02

W dniach 11-12 WRZE?NIA 2015 R. WE WROCŁAWIU odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA.
Szczegóły w zał?cznikach
(BW)


Sprawozdanie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego za 2014r do 15 marca
2015-03-01

Przypominamy (ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa ?l?skiego):
Podmiot zobowi?zany do sporz?dzania sprawozdań - zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - jest obowi?zany sporz?dzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo?ci odpadów, które jest obowi?zany przekazać marszałkowi województwa wła?ciwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
Szczegóły => bip.slaskie.pl

Na samym końcu strony s? adresy oraz wej?cie do wzoru sprawozdania - zał?cznik nr 1 do rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska.
(JB)


Sprawozdanie dla GIO? za II półrocze 2014 do 15 marca
2015-03-01

Przypominamy (ze strony Głównego Inspektora Ochrony ?rodowiska ):
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadz?cego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIO? w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku na adres:

Główny Inspektorat Ochrony ?rodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Wzór sprawozdania => www.gios.gov.pl
(JB)


Kurs dla farmaceutów onkologicznych
2015-03-01

Ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej:

Szkolenie MasterClass Basic pod egid? Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych (ESOP).
Aktualno?ci, 25 lutego 2015

Szanowni Państwo,
zapraszamy na drug? edycję jedynego w Polsce Szkolenia MasterClass Basic prowadzonego zgodnie z wymaganiami i pod egid? Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych (ESOP).

Kurs odbywać się będzie w dniach 22-25 kwietnia 2015r. w hotelu Karczyce w Kostomłotach kolo Wrocławia:

Szczegółowe informacje na www.psfo.org w zakładce przyszłe konferencje.
...........
(JB)Pielgrzymka do Fatimy - 25.04.2015r. do 02.05.2015r.
2015-02-26

Szanowni Państwo,
z upoważnienia Prezesa NRA przesyłamy w zał?czeniu
zaproszenie na pielgrzymkę do Fatimy.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Konferencja Naukowa 27-28 lutego 2015r.
2015-02-24

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów Farmaceutów oraz osoby interesuj?ce się histori? farmacji na Konferencję Naukow? pt.: „ROZWÓJ APTEKARSTWA ?L·SKIEGO. Moda i styl w aptekach polskich ze szczególnym uwzględnieniem ?l?ska i jego specyfiki „
Termin: 27-28.02.2015 w Rudach k/Raciborza.
Szczegóły w zał?cznikach
(BW)


Nowe kursy i szkolenia dla farmaceutów
2015-02-23

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniono nowe kursy i szkolenia:
"Opieka farmaceutyczna w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) - 10 punktów twardych
"Aktualny stan wiedzy o kaszlu suchym i jego leczeniu. Substancje lecznicze w leczeniu kaszlu nieproduktywnego" - 2 punkty miękkie
"Dekstrometorfan w leczeniu kaszlu nieproduktywnego. Wskazania do stosowania, zastosowanie kliniczne i bezpieczeństwo terapii" - 2 punkty miękkie
"Opieka farmaceutyczna nad pacjentem leczonym chemioterapeutycznie" - 2 punkty miękkie
(BW)
DATUM - zmiany w wykazach od 1 marca wg projektu MZ
2015-02-20

DATUM na swojej stronie udostępnia opracowanie zmian w wykazach leków refundowanych od 1 marca 2015 wg projektu Ministerstwa Zdrowia.
=> www.datum.pl
(JB)


Prezes URPL o zgłaszaniu działań niepoż?danych
2015-02-15

Ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych:

Komunikat Prezesa Urzędu z 10 lutego 2015r
w sprawie zgłaszania niepoż?danych działań produktów leczniczych

W ramach prowadzonej kampanii Lek bezpieczny, po ponad roku od wprowadzenia zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne, Urz?d Rejestracji uprzejmie przypomina, że obowi?zek zgłaszania niepoż?danych działań produktów leczniczych spoczywa obecnie nie tylko na lekarzach i farmaceutach, ale także na pielęgniarkach, położnych i technikach farmaceutycznych.

Możliwo?ć bezpo?redniego uczestnictwa w systemie nadzoru uzyskali pacjenci i ich opiekunowie, ratownicy medyczni i diagno?ci laboratoryjni.

Pamiętaj?c o poszerzeniu definicji niepoż?danego działania leku należy zgłaszać reakcje niepoż?dane wynikaj?ce zarówno z prawidłowego jak i nieprawidłowego stosowania produktów, przypadki zatruć lekowych i przypadki powikłań będ?cych wynikiem błędu w podaniu leku.

Nadzorem objęte s? wszystkie produkty dopuszczone do obrotu w Polsce, a więc leki stosowane wył?cznie w lecznictwie zamkniętym, leki na receptę, w tym szczepionki, leki dostępne w sprzedaży odręcznej, leki stare i nowe, stosowane wył?cznie przez specjalistów i stosowane przez wszystkich pacjentów w powszechnych dolegliwo?ciach.

Zdajemy sobie sprawę, że informacja o zmianach w prawie nie dotarła jeszcze do wszystkich.

Maj?c na celu podniesienie ?wiadomo?ci pacjentów i grup zawodowych zobowi?zanych do uczestnictwa w monitorowaniu niepoż?danych działań
leków Urz?d Rejestracji przygotował kolejny krótki film przypominaj?cy podstawowe informacje na ten temat.
Można go obejrzeć na stronie Urzędu pod adresem: www.urpl.gov.pl.

Prezes Urzędu Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
...............
=> www.urpl.gov.pl
(JB)


WIF Katowice o fałszywych receptach
2015-02-15

Na stronie WIF znajduj? się fałszywe recepty, jakie pojawiły się ostatnio
na Fostex, Seretide Dysk i inne.
=> wif.katowice.pl -> Aktualno?ci -> Bież?ce informacje ?l?skiego WIF.
(JB)


URPL o lekach, które zmieniły kategorię Rp na OTC
2015-02-03

W zał?czniku:
informacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych o lekach, które zmieniły kategorię "Rp" na "OTC":
- Aleric Deslo Active,
- Migea,
- Elofen,
- Meloxilek Activ,
- Otinum,
- Helicid Control,
- Rostil.
(JB)


KLUB ŻEGLARSKI "APTEKARZ"
2015-02-02

Szanowna Pani, Szanowny Panie
jako Prezes stowarzyszenia KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”, chciałbym poinformować, iż w dniu 27 listopada 2014r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń w S?dzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego.
Ponadto odbyło się już pierwsze posiedzenie Zarz?du Stowarzyszenia, na którym zostały podjęte następuj?ce uchwały:
- uchwała w sprawie wysoko?ci składki członkowskiej w 2015r.;
- uchwała w sprawie założenia i prowadzenia konta bankowego w Banku Pekao S.A. O/ Olsztyn;
- uchwała w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia;
- uchwała w sprawie utworzenia strony internetowej Stowarzyszenia;
- uchwała w sprawie ustalenia logo Stowarzyszenia i wzoru legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia;
- uchwała w sprawie powołania Pani Mileny Bartnickiej do prowadzenia spraw prawno -rachunkowych Stowarzyszenia.
W zwi?zku z tym, serdecznie zapraszam do czynnego wspierania rozwoju żeglarstwa na terenie Warmii i Mazur i propagowania walorów żeglarstwa - w szczególno?ci w?ród farmaceutów, ich rodzin, jak i znajomych. W zał?czeniu znajduje się statut KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”, w którym przedstawione s? jego cele, zadania i działania.
Je?li wyraża Pani/Pan chęć czynnego udziału w realizacji celów stowarzyszenia i wspierania tej inicjatywy, w zał?czeniu znajduje się deklaracja członkowstwa, któr? należy uzupełnić i przesłać na adres e-mail oiaols@ol.onet.pl lub olsztyn@oia.org.pl.
Jednocze?nie chciałbym poinformować, że składka członkowska za 1 miesi?c wynosi 10 zł i podlega opłaceniu do 15 dnia każdego miesi?ca za miesi?c bież?cy na konto bankowe Stowarzyszenia o nr: 63 1240 5598 1111 0010 6128 7289. Osoby wstępuj?ce do Stowarzyszenia uiszczaj? składkę w momencie złożenia deklaracji.
W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt pod nr tel. 89 534 06 81 lub o kontakt na ww. adresy e-mail.
Z poważaniem
mgr farm. Roman Jan Grzechnik
Prezes KLUBU ŻEGLARSKIEGO „APTEKARZ”
(BW)


Informacja o naborze na stanowisko specjalisty
2015-01-27

W zał?czeniu przesyłam pismo Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dot. naboru na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru GIF.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Pro?ba magistra farmacji o 1% z podatku
2015-01-09

Goraca pro?ba magistra farmacji o 1 % z podatku dochodowego
choruje on na stwardnienie rozsiane, więcej informacji w zał?czniku.
(BW)


Życzenia ?wi?teczne
2014-12-22

Pełnych ciepła i miło?ci ?wi?t Bożego Narodzenia,
zdrowia, szczę?cia i wszelkiej pomy?lno?ci.
Niech nadchodz?cy Nowy 2015 Rok będzie
Ąródłem prawdziwej rado?ci, spełnienia marzeń,
sukcesów i wzajemnej życzliwo?ci.
Składaj?
Prezes z Rad? Aptekarsk? i pracownicy
biura BOIA w Bielsku-Białej.
(BW)
Wieczór z muzyk? i słowem - 10 styczeń 2015r.
2014-12-22

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska serdecznie zaprasza na:
WIECZÓR Z MUZYK· I SŁOWEM "OPŁATEK MIĘDZY WIERSZAMI",
który odbędzie się: 10 STYCZNIA 2015 ROKU O GODZINIE 16:00 W "ZAMKOWYM MŁYNIE" W KRAPKOWICACH.
W wieczorze wezm? udział opolscy poeci: Walter Pyka- aptekarz z Popielowa i Danuta Babicz-Lewandowska- nauczycielka z Magnuszowic.
W zał?czniku przesyłam plakat informuj?cy o tym wydarzeniu.
(BW)XV Mistrzostwa Polski Farmaceutów - 07 luty 2015r.
2014-12-10

Szanowni Państwo
Dolno?l?ska Izba Aptekarska ma zaszczyt zaprosić na XV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, które odbęd? się w dniu 07.02.2015r w Karpaczu. To już stała pozycja w zimowym kalendarzu imprez sportowych integruj?cych farmaceutów - amatorów białego szaleństwa - z terenu całej Polski. Zawody odbęd? się w sze?ciu kategoriach wiekowych. Zachęcamy do udziału całych rodzin - można rywalizować w kategorii „Puchar Rodzin”.
Emocje sportowe i dobra zabawa gwarantowane. Zapisy prowadzimy do 24 stycznia 2015 r. Wszelkie potrzebne informacje, formularz zgłoszeniowy znajd? Państwo w zał?cznikach.
(BW)


Nowe kursy dla farmaceutów
2014-12-04

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniony został nowy kurs:
"Postępy w zakresie leku ro?linnego" cz. 2, obejmuj?cy tematykę:
- Ro?linne leki przeciwwirusowe i stosowane w malarii
- Farmakologicznie aktywne substancje stosowane jako dodatki dietetyczne
- Fitoterapia w ?wietle regulacji Unii Europejskiej i Polski
- Niebezpieczeństwo stosowania preparatów pochodzenia ro?linnego
Kurs oferowany w ramach szkoleń ci?głych dla farmaceutów za 4 punkty szkoleniowe z puli punktów "TWARDYCH".
(BW)


Spotkanie OPŁATKOWE
2014-12-01

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z A P R O S Z E N I E

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska organizuje spotkanie opłatkowe,
które odbędzie się 10 grudnia 2014r. tj. ?roda o godz. 18:30 w sali wykładowej
Beskidzkiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej przy ul. 3 Maja 27/4a w Bielsku- Białej.
Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów na to spotkanie.
Koszt od osoby 50,00.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Izby do 5 grudnia 2014r.
telefonicznie (33 812 28 85)

PREZES
Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
dr farm. Kazimierz Kowalczyk

(BW)

Informacje Naczelnej Rady Aptekarskiej
2014-11-28

Szanowni Państwo,
W zał?cznikach przesyłamy następuj?ce informacje :
1.Stanowisko NRA w w sprawie dezinformuj?cego wyst?pienia Ireny REJ – Prezesa Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” ;
2.Pismo skierowane do portalu Wirtualnej Polski, w zwi?zku z zamieszczeniem na portalu wp.pl nierzetelnego i obrażaj?cego polskich farmaceutów tekstu Pawła Rybickiego pod tytułem „Aptekarze oszukuj? i zgarniaj? pieni?dze. A pacjentom grozi ?mierć”;
3.Informację o posiedzeniu (wczorajszym) Komisji Zdrowia - O ZMIANACH W USTAWIE - PRAWO FARMACEUTYCZNE POPIERANYCH PRZEZ NACZELNA IZBĘ APTEKARSK· NA POSIEDZENIU SEJMOWEJ KOMISJI ZDROWIA ;
4.Link do strony z informacjami NIA => nia.org.pl
(BW,JB)


Spotkanie dla farmaceutów 25 listopada zostaje ODWOŁANE.
2014-11-24

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo mał? frekwencję
jutrzejsze spotkanie dla farmaceutów zostaje odwołane.
(BW)Komunikat ?l.NFZ - o weryfikacji komunikatu elektronicznego z aptek
2014-11-18

Ze strony ?l?skiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 153/2014
dla aptek w sprawie weryfikacji komunikatu LEK

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, że zgodnie z zapisami art. 45 ust. 7 Ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oddział Funduszu przeprowadza weryfikację komunikatu elektronicznego przesłanego przez aptekę oraz przygotowuje i przekazuje komunikat zwrotny zawieraj?cy wynik wstępnej analizy poprawno?ci danych oraz projekt zbiorczego zestawienia recept
w ci?gu 5 dni roboczych od dnia otrzymania komunikatu z apteki.
.............
(JB)


Nowe kursy dla farmaceutów
2014-11-17

Szanowni Państwo,
Na portalu e-dukacja udostępniony został nowy kurs:
"Aktualny stan wiedzy o kaszlu suchym i jego leczeniu. Substancje lecznicze w leczeniu kaszlu nieproduktywnego"

Na portalu e-farmacja.net ukazały się nowe kursy:
„Dekstrometorfan w leczeniu kaszlu nieproduktywnego. Wskazania do stosowania, zastosowanie kliniczne i bezpieczeństwo terapii.”
„Wzbogacone Ovofosfolipidy z żółtka jaj kurzych – działanie oraz rola w prewencji chorób”

Przypominamy jednocze?nie, że każda osoba, która posiada konto na e-dukacji może je przepisać na e-farmacja.net bez dodatkowej rejestracji!
(BW)


Prezes URPL o Urzędowym Wykazie Produktów Biobójczych
2014-11-09

Ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych:

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie, informuję, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 30 wrze?nia 2014 r.

Tre?ć Obwieszczenia wraz z zał?cznikami (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2014 r., poz. 77) znajduje się pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/booktabs.html

W zał?czniku Nr 1do Obwieszczenia znalazły się produkty biobójcze, na które wydano pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 13 wrze?nia 2002 r. o produktach biobójczych ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252, z póĄn. zm.)

Zał?cznik nr 2zawiera produkty biobójcze, na które wydano pozwolenie lub pozwolenie tymczasowe.

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
...........
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - procedury przy zmianie kierownika apteki
2014-11-09

Komunikat Małopolskiego Oddz. Narodowego Funduszu Zdrowia:

2014-11-05
Komunikat dla podmiotów prowadz?cych apteki i punkty apteczne w zakresie aneksowania umowy na realizację recept w przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego

Zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym zmiana kierownika apteki, wymagaj? formy pisemnej pod rygorem nieważno?ci.

Informujemy również, iż dopiero po podpisaniu aneksu kierownik może rozpocz?ć realizację postanowień umowy tj. m.in. podpisywać zbiorcze zestawienia recept składane do MOW NFZ.
............
Cały komunikat => www.nfz-krakow.pl
(JB)Konferencja - Tajemnica zawodowa
2014-11-02

W zał?czniku:
zaproszenie na konferencję pt. "Tajemnica zawodowa powierzona przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego".

Konferencja odbędzie się 5 listopada 2014r w Łodzi.
Szczegóły w zał?czniku. (JB)


Spotkanie dla farmaceutów - 25 listopad 2014r.
2014-10-31

W Beskidzkiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej zostanie zorganizowane
spotkanie dla farmaceutów przez Firmę KS KAMSOFT,
które odbędzie się w sali wykładowej BOIA w Bielsku-Białej,
ul. 3 Maja 27/4a w dniu 25 listopada 2014r. (wtorek) godz. 18.00.
Każdy uczestnik otrzyma 2 punkty edukacyjne.
Temat spotkania : „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych”
Zapisy pod nr telefonu : 33 812 28 85 lub e-mailowo : izbabesk@bb.onet.pl
Serdecznie zapraszamy.
(BW)Ustawa o izbach aptekarskich - tekst jednolity
2014-10-23

W zał?czniku:
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 wrze?nia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 21.10.2014r poz,1429,
Tekst pochodzi ze strony ISAP
(JB)


MZ o plastrach transdermalnych jako zamiennikach
2014-10-14

W zał?czniku:
pismo z Ministerstwa Zdrowia o możliwo?ciach traktowania plastrów transdermalnych jako zamienników.
(JB)


Leki dla zasłużonego krwiodawcy i zasłużonego dawcy przeszczepu - nowelizacja
2014-10-10

w Dzienniku Ustaw z 8 paĄdziernika 2014r poz.1360
została ogłoszona nowelizacja rozporz?dzenia
w sprawie wykazu leków dla ?wiadczeniobiorcy posiadaj?cego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W zał?cznikach - pochodz?ce ze strony Internetowego Systemu aktów prawnych - rozporz?dzenia:

1 - ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 wrze?nia 2014 r.
zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie wykazu leków dla ?wiadczeniobiorcy posiadaj?cego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,

2 - ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie wykazu leków dla ?wiadczeniobiorcy posiadaj?cego tytuł
„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ o zmianach w wypisywaniu recept
2014-10-10

W zał?czniku - pochodz?ce ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - opracowanie zmian w sposobie wystawiania recept od 4 paĄdziernika 2014.
(JB)


NFZ - recepty od 4 pażdziernika
2014-10-10

Ze strony NFZ:

Komunikat dotycz?cy zmian w sposobie wystawiania recept lekarskich od dnia 4 paĄdziernika 2014 r.

Informujemy, że od 4 paĄdziernika 2014 r. zmieniaj? się zasady wystawiania recept. Zmiany polegaj? przede wszystkim na wydłużeniu okresu, na jaki może zostać wystawiona recepta, oraz zwiększeniu ilo?ci leku, jak? można przepisać na jednej recepcie.

Od 4 paĄdziernika 2014 r. lekarz może wystawić:
- receptę na ilo?ć leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania;
- do 12 recept na następuj?ce po sobie okresy stosowania nieprzekraczaj?ce ł?cznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, na więcej niż 120 dni stosowania;
- receptę na podwójn? ilo?ć leku recepturowego;
- do 16 recept na wykonywane w aptece leki recepturowe w postaci ma?ci, kremów, mazideł, past albo żeli do stosowania na skórę, niezbędnych pacjentowi do maksymalnie ł?cznie 120-dniowego okresu stosowania;
- do 6 recept na ?rodki antykoncepcyjne na następuj?ce po sobie okresy stosowania nieprzekraczaj?ce ł?cznie 6-miesięcznego stosowania.

Podstawa prawna
Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrze?nia 2014 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1239).

Ąródło - Departament Spraw ?wiadczeniobiorców
.............
Tekst rozporz?dzenia w naszym komunikacie z 25 wrze?nia 2014r.
(JB)


III edycja konkursu Nalewki Własnej Receptury !
2014-10-08

Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z Okręgow? Izb? Lekarsk? w Krakowie maj? przyjemno?ć zaprosić członków zrzeszonych w wyżej wymienionych Izbach na trzeci? edycję Konkursu Nalewki Własnej Receptury. Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w III edycji Konkursu Nalewki Własnej Receptury, który odbędzie się 28 listopada 2014 r. w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. Pocz?tek o godzinie 17.00. Wstęp wolny.
Organizatorzy konkursu zapraszaj? zarówno do wzięcia udziału w rywalizacji, jak i do uczestnictwa w degustacji. Rosn?ca popularno?ć konkursu, o czym ?wiadcz? liczne zgłoszenia w roku ubiegłym pozwala przypuszczać, że kolejna III Edycja Konkursu Nalewek Własnej Receptury będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Liczymy, że podobnie jak w roku ubiegłym zgłoszenia napłyn? do nas z całej Polski i będ? sprzyjały dalszej integracji członków obu Okręgowych Izb. Szczegóły w zał?cznikach.
(BW)


Prezes NRA do Premiera o ratowanie niezależnych aptek i hurtowni
2014-10-07

W zał?czniku:
APEL PREZESA NRA DO PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE RATOWANIA NIEZALEŻNYCH APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH.

Fragmenty:

Pani EWA KOPACZ
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu samorz?du aptekarskiego oraz wszystkich polskich farmaceutów apeluję do Pani Premier o podjęcie decyzji ratuj?cych niezależne apteki prowadzone przez polskich farmaceutów.(...)

Należy wyraĄnie stwierdzić, że w obecnych realiach:
1. pacjent nie ma równego dostępu do leków ratuj?cych życie i zdrowie;
2. nie ma możliwo?ci prowadzenia niezależnych aptek, realizuj?cych ich podstawowe ustawowe zadania w postaci ochrony zdrowia publicznego, ponieważ:
3. niezależne apteki nie maj? dostępu do wszystkich produktów leczniczych,
4. o dostępie do leków decyduj? podmioty sieciowe,
5. warunki oferowane niezależnym aptekom s? gorsze od warunków dla aptek sieciowych,
6. nie istniej?, wzorem większo?ci krajów Unii Europejskiej, ograniczenia demograficzne i geograficzne przy zakładaniu nowych aptek, co w konsekwencji oznacza, że każd? niezależn? aptekę sieć może „zniszczyć” w bardzo krótkim czasie (...)
........
Całe pismo w zał?czniku. (JB)Kurs - Postępy w zakresie leku ro?linnego.
2014-10-06

Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na kurs
"Postepy w zakresie leku roslinnego. Czę?ć I", który odbedzie się
25 paĄdziernika 2014r.(sobota) o godz. 8:30 w Sali Wykładowej nr 1
Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)
Rekolekcje wielkopostne 1-2 marzec 2015r.
2014-09-29

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski (SFKP) serdecznie zaprasza na rekolekcje wielkopostne farmaceutów, w których mog? wzi?ć udział farmaceuci, ich rodziny i nasi przyjaciele w dniach 1-2 marca 2015r. Miejsce: Zespół Klasztorno-Pałacowy Diecezji Gliwickiej w Rudach Wielkich k/Raciborza (b.opactwo cysterskie) – O?rodek Formacyjno-Edukacyjny Diecezji Gliwickiej. Dyrektor: ks. Jan Rosiek.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Zaproszenie na Mszę ?w. w dniu 3 paĄdziernika 2014r.
2014-09-29

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski (SFKP) serdecznie zaprasza Szanownych Państwa Koleżanki i Kolegów Farmaceutów, pracowników aptek i firm farmaceutycznych, laboratoriów analitycznych, pracowników i studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego wraz z rodzinami, wszystkich zwi?zanych ze służb? zdrowia, zacnych Seniorów oraz Szanownych Parafian na coroczn? uroczyst? mszę ?w. z okazji liturgicznego wspomnienia ?więtych Kosmy i Damiana, patronów farmaceutów i lekarzy oraz inauguracji roku akademickiego, która zostanie odprawiona w dniu 3 paĄdziernika (pt.) 2014r. o godz. 18.oo w ko?ciele Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2 (w bezpo?rednim s?siedztwie naszego Wydziału) Mszy ?w. będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. Zenon Pikuła, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, wieloletni duszpasterz akademicki w Sosnowcu. Koncelebrować będzie ks. dr Paweł Pielka, duszpasterz akademicki. W Eucharystii wezm? również udział uczestnicy pieszej akademickiej pielgrzymki na Jasn? Górę. Nasze zaproszenie prosimy przekazać współpracownikom i znajomym.
(BW)


Rozporz?dzenie w sprawie ?rodków N, P i R1 - nowelizacja
2014-09-28

W zał?czniku:
obowi?zuj?ce już rozporz?dzenie Ministra Zdrowia
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie ?rodków odurzaj?cych, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1
i preparatów zawieraj?cych te ?rodki lub substancje.
Dz.U. pochodzi ze strony ISAP.

Fragmenty:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Recepta wystawiona na preparaty zawieraj?ce ?rodki odurzaj?ce lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, sumaryczn? ilo?ć ?rodka odurzaj?cego lub substancji psychotropowej wyrażon? słownie albo ilo?ć ?rodka odurzaj?cego lub substancji psychotropowej wyrażon? słownie za pomoc? ilo?ci jednostek dawkowania oraz wielko?ci dawki.”;

§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawieraj?ce ?rodki odurzaj?ce grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilo?ci ?rodka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania.
2. Na preparaty zawieraj?ce ?rodki odurzaj?ce grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następuj?ce po sobie okresy stosowania nieprzekraczaj?ce ł?cznie 90 dni stosowania.
3. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, podaje się sposób dawkowania przepisanych ?rodków odurzaj?cych lub substancji psychotropowych.(...)

Więcej - w zał?czniku. (JB)


Rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich - nowelizacja
2014-09-25

W zał?czniku:
Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrze?nia 2014 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich
Dziennik Ustaw z 19 wrze?nia 2014, poz.1239,
- wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Rozporz?dzenie pochodzi ze strony ISAP.

Przeczytać koniecznie !
Zachęcamy do wnikliwego przeczytania nowelizacji - zawiera "rewolucyjne" zmiany je?li chodzi m.in. o ilo?ci leku gotowego, leku recepturowego,
okresu na jaki lekarz morze wypisać leki.

Lekarz będzie mógł przepisać
"podaj?c na recepcie sposób dawkowania – ilo?ć leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędn? pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie okre?lonego na recepcie sposobu dawkowania.”,
a także
"przepisać podwójn? ilo?ć leku recepturowego, ustalon? na podstawie przepisów okre?laj?cych leki, które mog? być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporz?dzeniu leków recepturowych.”,
a nawet
"W przypadku recept, o których mowa w ust. 2, na ma?ci, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotn? ilo?ć leku recepturowego (...)".

Je?li chodzi o ilo?ci recept:
"„3. Osoba uprawniona może wystawić:
1) do 12 recept na następuj?ce po sobie okresy stosowania nieprzekraczaj?ce ł?cznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania;
2) w przypadku recept na ?rodki antykoncepcyjne – do 6 recept na następuj?ce po sobie okresy stosowania nieprzekraczaj?ce ł?cznie 6-miesięcznego stosowania;
3) w przypadku recept, o których mowa w ust. 2a – do 16 recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie ł?cznie 120-dniowego okresu stosowania.”;

- to s? fragmenty - szczegóły w zał?czniku. (JB)


Program Opieki Farmaceutycznej” ostatecznie zakazany
2014-09-04

Ze strony NIA:

„Program Opieki Farmaceutycznej” ostatecznie zakazany.
Aktualno?ci, 2 wrze?nia 2014
Dnia 27 sierpnia 2014 r. zapadł wyrok Naczelnego S?du Administracyjnego w Warszawie, oddalaj?cy skargę złożon? wobec wyroku Wojewódzkiego S?du Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r., którym S?d utrzymał w mocy decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki w formie programu lojalno?ciowego - „Program Opieki Farmaceutycznej”

Tym samym, S?d potwierdził w całej rozci?gło?ci, stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie uznania, iż organizowanie i prowadzenie przez apteki ogólnodostępne programów lojalno?ciowych stanowi naruszanie zakazu reklamy aptek zawartego w art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z póĄn. zm.).

?ródło: www.gif.gov.pl
.......
(JB)


XXIV Sympozjum Historii Farmacji w Bydgoszczy w dniach 28-29 V 2015r.
2014-08-11

Organizatorzy - Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego oraz Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapraszaj? gor?co do wzięcia udziału w
XXIV Sympozjum Historii Farmacji pt. "Historia panaceum. Między
marzeniem a oszustwem", które odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 28 - 29
maja 2015 r. W zał?czniku przesyłamy Komunikat I wraz formularzem
zgłoszeniowym.
(BW)


III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy 4-7 wrzesień 2014r.
2014-08-06

Szanowni Państwo,
z upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie Pana Romana Grzechnika, w zał?czeniu przesyłamy plakat dotycz?cy III Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy. Jest to wersja aktualna plakatu.
(BW)


7 wrze?nia 2014 r. - szansa na farmaceutę w Sejmie RP !
2014-08-06

Komunikat Prezesa ?l?skiej Izby Aptekarskiej w Katowicach
dr farm. Piotra Brukiewicza.
Szczegóły w załaczniku.
(BW)


KOMUNIKAT WICEPREZESA NRA
2014-07-30

W zał?czeniu przekazujemy informację Wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie trudno?ci zaopatrywania się aptek w leki.
(MT)


Sprawozdanie ze zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego za I półrocze
2014-07-23

Przypominamy - do końca lipca należy przekazać do GIO? sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadz?cego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego za okres od stycznia do czerwca 2014r
na adres:
Główny Inspektorat Ochrony ?rodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Wzór formularza do wypełnienia jest na stronie GIO?
==> www.gios.gov.pl
(JB)


Dyżur PRAWNIKA
2014-07-10

W dniach 16 i 23 lipiec 2014r. nie będzie dyżuru Prawnika
ze wzgledu na urlop wypoczynkowy.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)
III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy 4-7 wrzesień 2014r.
2014-07-10

Szanowni Państwo,
Z upoważnienia Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie Pana mgr farm. Romana Jana Grzechnika , w zał?czeniu przesyłamy informację i deklarację o organizacji "III Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy", które odbęd? sie w dniach 4-7.09.2014 r. w Wilkasach kolo Giżycka nad jeziorem Niegocin.
(BW)


Solik comlex - wycofanie z obrotu trzech serii
2014-07-09

W zał?czniku:
ze strony URPL - notatka bezpieczeństwa firmy ARKONA TRADE and SCIENCE wycofuj?ca z obrotu trzy serie wyrobu medycznego
Solik complex spray do nosa.
(JB)


Komunikat GIF w sprawie programów lojalno?ciowych
2014-06-29

W zał?czniku:
komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie programów lojalno?ciowych.
(JB)


URPL - sfałszowane prezerwatywy Durex Extra Safe
2014-06-29

W zał?czniku:
KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie sfałszowanych prezerwatyw Durex Extra Safe znajduj?cych się w obrocie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
(JB)


?l?ski Oddz.NFZ przypomina o nowych wzorach zleceń na wyroby medyczne
2014-06-25

Komunikat nr 97/2014
w sprawie zmiany wzoru zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina:

od 1 lipca 2014 r. zaczn? obowi?zywać nowe wzory zleceń okre?lone
w zał?cznikach do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678) -
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&m
a=033029
Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowuj? swoj? ważno?ć:
 w przypadku wyrobów medycznych przysługuj?cych comiesięcznie
do 31 grudnia 2014 roku,
 w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługuj?ce comiesięcznie do 31 lipca 2014 roku.
Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., które nie zostały potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, trac? ważno?ć.
Procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagaj?ca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.

?ródło:
WSM II - Dział ds. ?rodków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
- 32 735 05 20, 32 735 05 28, 32 735 05 31, 32 735 05 24
.....
(JB)


KURS ANDROPAUZA ODBĘDZIE SIĘ.
2014-06-20

Kurs SC-1/2014 "Andropauza" odbędzie się w dniu 28.06.2014 tj sobota o godz. 9.oo .Prosimy o dokonywanie wpłat na ten kurs.
(MT)


URPL o plastrach z fentanylem
2014-06-17

W zał?czniku:
informacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych o niebezpieczeństwie jakie może wyst?pić po przypadkowej ekspozycji na plastry z fentanylem.
(JB)


KURS NR SC-1/2014 - 28 czerwca 2014r.
2014-06-16

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że w dniu 28.06.2014r.(sobota) o godz. 9.00 w sali Izby organizuje kurs "Andropauza", kurs jest prowadzony przez nowego wykładowcę - lek.med. Małgorzata Dosiak.
Uczestnik uzyskuje 8 punktów twardych.
Zapisy do 16 czerwca 2014r. - pod nr telefonu : 32 364-11-40
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)
Nowe tematy kursów !
2014-06-16

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku uruchomiła dwa nowe kursy w projekcie szkoleń internetowych pod nazw? : www.farmaklub.pl , tj:
1. Obsługa pacjenta, techniki sprzedaży - psychologia pacjenta/klienta apteki.
2. Kamica moczowa - leczyć czy zapobiegać?
Zachęcamy do udziału w szkoleniach.
(BW)


Rozporz?dzenie o dopłatach w porze nocnej - tekst jednolity
2014-06-11

W Dzienniku Ustaw z 9 czerwca 2014r poz.765 opublikowano
Obwieszczenie Ministra zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014r
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysoko?ci dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz okre?lenia grupy
produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.
Tekst pochodz?cy ze strony Rz?dowego Centrum Legislacji
w zał?czniku.
(JB)


Iwabradyna - komunikat bezpieczeństwa
2014-06-11

Urz?d Rejestracji Produktów Leczniczych zamie?cił komunikat SERVIERA dotycz?cy zasad bezpieczeństwa w stosowaniu iwabradyny (Procoralan/Corlentor).
Komunikat w zał?czniku.
(JB)


?l?ski Oddz.NFZ o nowym wzorze zleceń na wyroby medyczne
2014-06-10

Komunikat nr 89/2014 dla ?wiadczeniobiorców i ?wiadczeniodawców
w sprawie nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
które będ? obowi?zywać od dnia 1 lipca 2014 r.

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 lipca 2014 r zaczn? obowi?zywać wzory zleceń okre?lone w zał?cznikach do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678).
Jednocze?nie informujemy, że przepisy przej?ciowe rozporz?dzenia wprowadzaj? rozwi?zania umożliwiaj?ce zachowanie ważno?ci zleceń potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przed dniem wej?cia
w życie przedmiotowego rozporz?dzenia.
Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowuj? swoj? ważno?ć:
- w przypadku wyrobów medycznych przysługuj?cych comiesięcznie do 31 grudnia 2014 r.,
- w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługuj?ce comiesięcznie do 31 lipca 2014 r.
Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale nie potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, trac? ważno?ć.
Procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagaj?ca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.
?ródło:
WSM II - Dział ds. ?rodków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
- 32 735 05 20, 32 735 05 28, 32 735 05 31, 32 735 05 24
.....
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ o nowym wzorze zleceń na wyroby medyczne
2014-06-08

Ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

2014-06-06
Komunikat dla ?wiadczeniobiorców oraz dla ?wiadczeniodawców zlecaj?cych i realizuj?cych zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne dotycz?cy nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w zwi?zku ze zbliżaj?cym się terminem wej?cia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1678), uprzejmie informuje, iż od tej daty zaczn? obowi?zywać nowe wzory zleceń okre?lone w zał?cznikach do ww. rozporz?dzenia.
Procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagaj?ca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.
Ponadto informujemy, że przepisy przej?ciowe rozporz?dzenia wprowadzaj? rozwi?zania umożliwiaj?ce zachowanie ważno?ci zleceń potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przed dniem wej?cia w życie przedmiotowego rozporz?dzenia.
Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowuj? swoj? ważno?ć:
- w przypadku wyrobów medycznych przysługuj?cych comiesięcznie - do 31 grudnia 2014 r.,
- w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługuj?ce comiesięcznie - do 31 lipca 2014 r.
Jednocze?nie należy zaznaczyć, iż zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale niepotwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, trac? ważno?ć.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i ?wiadczeniobiorców
Dział ds. ?rodków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364,374
.....
(JB)


Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania ?wiadczeń osobom szczególnie uprawnionym
2014-06-05

Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania ?wiadczeń osobom szczególnie uprawnionym:
=> nia.org.pl
S? tam także informacje dla aptek dotycz?ce obsługi poza kolejno?ci?.
(JB)KURS NR SC-1/2014 - 28 czerwca 2014r.
2014-06-03

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że w dniu 28.06.2014r.(sobota) o godz. 9.00 w sali Izby organizuje kurs "Andropauza", kurs jest prowadzony przez nowego wykładowcę - lek.med. Małgorzata Dosiak.
Uczestnik uzyskuje 8 punktów twardych.
Zapisy do 16 czerwca 2014r. - pod nr telefonu : 32 364-11-40
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)
Prezes URPL o kojarzeniu leków działaj?cych na układ renina-angiotensyna
2014-05-30

Ze strony URPL:

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 29.05.2014 r. w sprawie ograniczenia skojarzonego stosowania leków oddziałuj?cych na układ renina-angiotensyna (RAS).

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi w Europejskiej Agencji Leków (Committee for Medicinal Products for Human Use; CHMP) zatwierdził zalecenia dotycz?ce ograniczeń skojarzonego stosowania różnych klas leków oddziałuj?cych na hormonalny układ renina-angiotensyna (RAS), który reguluje ci?nienie tętnicze krwi i objęto?ć płynów w organizmie. Leki te (nazywane ?rodkami oddziałuj?cymi na RAS) należ? do trzech głównych klas: antagoni?ci receptora angiotensyny (ARBs, czasami nazywane sartanami), inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) oraz bezpo?rednie inhibitory reniny, np. aliskiren. Ł?czenie leków z dwóch z tych klas nie jest zalecane, w szczególno?ci nie należy podawać ARB z inhibitorem ACE pacjentom z problemami z nerkami wywołanymi cukrzyc? (nefropatia cukrzycowa).
W przypadkach, kiedy skojarzone stosowanie tych leków (podwójna blokada) jest absolutnie konieczne, musi być zastosowany szczególny nadzór specjalisty, polegaj?cy na dokładnym kontrolowaniu czynno?ci nerek, równowagi wodno-elektrolitowej i ci?nienia krwi. Zalecenie to dotyczy kandesartanu i walsartanu, które należ? do grupy ARB, i można je stosować z inhibitorami ACE u pacjentów z problemami z sercem, którzy wymagaj? takiego poł?czenia. Skojarzone leczenie aliskirenem i ARB lub inhibitorami ACE jest bezwzględnie przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami czynno?ci nerek lub cukrzyc?.

Więcej informacji znajduje się w zał?czonym poniżej komunikacie Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz jego tłumaczeniu.

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak
2014-05-29 magkac
.....
(JB)


Komunikat dotycz?cy stosowania leków zawieraj?cych imatynib
2014-05-28

Aktualno?ci, 28 maja 2014
MINISTER ZDROWIA
MZ-PLA-460-18630-77/DJ/14

Pan dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
ul. Długa 16 00-238 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie
Doceniaj?c rolę Farmaceutów pracuj?cych w Aptekach Szpitalnych w systemie ochrony zdrowia, przekazuje w zał?czeniu stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie stosowania leków zawieraj?cych imatynib, dostępne również na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, z uprzejm? pro?b? o rozpowszechnienie w ?rodowisku Aptekarzy Szpitalnych zawartych w nim informacji.

Z poważaniem
z upoważnienia MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU Igor Radziewicz-Winnicki
...........
Stanowisko w zał?czniku.(JB)


Wycofanie z obrotu termometrów szklanych
2014-05-27

Ze strony URPL:
Decyzja w sprawie wycofania z obrotu i z używania termometrów lekarskich szklanych, których wytwórc? jest Yancheng Diling Medical Instruments Co., Ltd., Chiny, autoryzowanym przedstawicielem Robson UK Ltd., UK, a importerem KVARTIM d.o.o., Chorwacja
=> w zał?czniku.
(JB)Małopolski Oddz.NFZ - o weryfikacji komunikatu LEK
2014-05-27

Komunikat Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

2014-05-27
Komunikat w sprawie aptek/punktów aptecznych w sprawie weryfikacji komunikatu LEK

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2014 roku Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ wprowadza nowy sposób weryfikacji komunikatów szczegółowych xml przekazywanych przez apteki (LEK 2.01). Obowi?zek weryfikacji sprawozdań szczegółowych dotycz?cych zrealizowanych refundowanych recept lekarskich wynika tre?ci ust. 3 art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2011,Nr 122, poz.696).
Dane przekazywane przez apteki, po sprawdzeniu poprawno?ci budowy pliku xml, będ? otrzymywać status „trwa weryfikacja komunikatu”. Nowy schemat weryfikacji komunikatu LEK zakłada, że wynik sprawdzenia (komunikat zwrotny) zostanie opublikowany w terminie maksymalnie do 48 godzin liczonych od momentu importu pliku (ze swojej strony MOW NFZ będzie d?żył do maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na weryfikację plików). Apteka będzie mogła wyst?pić z poleceniem wygenerowania projektu zestawienia zbiorczego dopiero po zakończeniu weryfikacji przesłanego pliku (plików). Jednocze?nie przypominamy, że w komunikacie zwrotnym wyniki sprawdzeń będ? prezentowane jak dotychczas ze statusem „ostrzeżenie” lub „bł?d”. W przypadku wyst?pienia statusu „ostrzeżenie” apteka zostaje powiadomiona przez Fundusz o potencjalnej nieprawidłowo?ci dotycz?cej przekazanych danych (jednak recepta zostanie ujęta w projekcie zestawienia zbiorczego
i zrefundowana). Działanie apteki w tym wypadku powinno sprowadzić się do sprawdzenia zgodno?ci przekazanych danych z danymi zamieszczonymi na oryginale recepty. Status „bł?d” oznacza, że apteka przekazała nieprawidłowe dane, które nie zostan? ujęte w projekcie zestawienia zbiorczego (recepta zostaje odrzucona z projektu zestawienia zbiorczego).
Prosimy pamiętać, że w przypadku poprawy recept ze statusem „bł?d” lub „ostrzeżenie” należy przekazać now? (wyższ?) wersję danej realizacji.

Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń
.....
(JB)


Odblokowanie kursów i szkoleń z portali edukacyjnych
2014-05-27

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Odblokowanie bezpłatnych kursów i szkoleń z portali edukacyjnych
e-farmacja i e-duk@cja leży w gestii okręgowych izb aptekarskich,
czyli w przypadku członków naszej Izby - w gestii Beskidzkiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej. Warunkiem korzystania z powyższych portali s?
uregulowane składki członkowskie.
W razie pytań proszę o kontakt z biurem Izby pod numerem telefonu :
33 812-28-85, 33 810-16-20 lub e-mailowo : izbabesk@bb.onet.pl
(BW)


VI Piknik Farmaceutyczny MIXTURA 2014r.
2014-05-27

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie serdecznie zapraszam na VI Piknik Farmaceutyczny MIXTURA 2014, który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2014 r. w Krakowie, ul. Pod Strzech? 16 C. Pocz?tek o godz. 13.00
Szczegóły w linku : =>oia.krakow.pl
(BW)


Zaproszenie do udziału w badaniu naukowym
2014-05-20

Zakład Farmacji Społecznej CM UJ zaprasza magistrów farmacji do udziału w międzynarodowym badaniu naukowym pt. „WskaĄniki oceny jako?ci opieki farmaceutycznej.” Badanie, którego celem jest ocena poziomu usług farmaceutycznych, jest inicjowane i wspierane przez Radę Europy. Wyniki badania mog? przyczynić się do poprawy praktyki farmaceutycznej.
W ramach badania farmaceuci kwalifikuj? pacjentów i z każdym przeprowadzaj? jednorazowy wywiad lekowy, który może zaj?ć ok. 25-30 min. Badanie dotyczy pacjentów po 65 r.ż., którzy stosuj? 5 lub więcej leków, oraz chorych, którym po raz pierwszy zapisano lek do stosowania przewlekle.
Udział w badaniu farmaceutów i pacjentów jest bezpłatny i w pełni anonimowy.
Szczegółowe informacje o badaniu i formularz zgłoszenia na stronie: =>ldv.farmacja.cm-uj.krakow.pl lub telefonicznie 12 62 05 820.
Zapraszamy do udziału!
(BW)


Powstaje Muzeum Historii Farmacji w Sosnowcu
2014-05-14

Na Wydziale Farmaceutycznym ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu powstaje Muzeum Historii Farmacji.
Prosimy wszystkich będ?cych w posiadaniu eksponatów zwi?zanych z prac? w dawnej aptece, którzy zechcieliby je przekazać lub wypożyczyć np. na rok
powstaj?cemu Muzeum o kontakt z nasz? Izb?.
(JB)


KURS NR SC-6/2014
2014-05-12

Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na kurs
"Interakcje i działanie niepoż?dane leków", który odbedzie się
07 czerwca 2014r.(sobota) o godz. 8:30 w Sali Wykładowej nr 1
Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Konferencja naukowo-szkoleniowa 13-14 czerwca 2014r.
2014-05-12

Trzecia Ogólnopolska Konferencja Naukow-Szkoleniowa na temat :
"Prowadzenie opieki farmaceutycznej" w dniach 13-14 czerwiec 2014r.
Miejsce : Dom Go?cinny UJ - "Przegorzały" - Kraków, ul. Jodłowa 13
termin rejestracji do 18 maja 2014r.!
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


KURS NR SC-1/2014 - 28 czerwca 2014r.
2014-05-09

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że w dniu 28.06.2014r.(sobota) o godz. 9.00 w sali Izby organizuje kurs "Andropauza", kurs jest prowadzony przez nowego wykładowcę - lek.med. Małgorzata Dosiak.
Uczestnik uzyskuje 8 punktów twardych.
Zapisy do 16 czerwca 2014r. - pod nr telefonu : 32 364-11-40
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Nabór na specjalizację z zakresu farmacji aptecznej
2014-05-06

Zespół Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłosza nabór na specjalizację z zakresu: farmacji aptecznej.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Zmarł mgr Ignacy Ambroży
2014-05-05

Zmarł mgr farm. Ignacy Ambroży długoletni kierownik Apteki Szpitalnej w Cieszynie.
Pogrzeb odbędzie się 6 maja br. o godz. 13.30 w Ko?ciele ?w. Jerzego w Cieszynie ul. Frysztacka.
(MT)


?L.NFZ - wniosek o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego – instrukcja
2014-05-01

?l?ski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia -
Wniosek o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego – instrukcja
w zał?czniku.
(JB)


?l?ski Oddz.NFZ - uprawnienia Zasłużonego Honorowego Krwiodawcy i Dawcy Przeszczepu
2014-04-24

?l?ski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia:

Komunikat nr 71/2014
dla ?wiadczeniodawców w sprawie uprawnień osób
posiadaj?cych tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

W zwi?zku z licznymi pytaniami oraz sygnałami o nierespektowaniu przepisów, wynikaj?cych z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków
publicznych (j.t. z 2008 roku Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z póĄn. zm.), dotycz?cych szczególnych uprawnień do ?wiadczeń opieki zdrowotnej, przypominamy, że osobom posiadaj?cym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, które przedstawi? legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego
Dawcy Przeszczepu” przysługuje:
- zgodnie z art. 43 ww. ustawy – prawo do bezpłatnego, do wysoko?ci limitu finansowania (o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji), zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy,
2) leków, które ?wiadczeniobiorca posiadaj?cy tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" może stosować w zwi?zku z oddawaniem krwi lub w zwi?zku z oddawaniem szpiku lub innych regeneruj?cych się komórek i tkanek albo narz?dów
- na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnion? w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.
- zgodnie z art. 47 c ww. ustawy – prawo do korzystania poza kolejno?ci? ze ?wiadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Prosimy o respektowanie zapisów ustawy i zawieszenie w miejscu udzielania ?wiadczeń stosownej informacji dotycz?cej powyższych uprawnień, a także przypomnienie pracownikom, szczególnie realizuj?cym czynno?ci z zakresu rejestracji pacjentów, tre?ci ww. przepisów.
.....
(JB)


Wiadomo?ć z ostatniej chwili - ECOP 2014 !
2014-04-24

W zał?czniku przesyłamy wiadomo?ć z ostatniej chwili o Konferencji ECOP 2014.
(BW)PLAKATY do odbioru
2014-04-23

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej uprzejmie informuję,
że w siedzibie Izby s? do odbioru PLAKATY z informacj? :
„ceny leków refundowanych s? jednakowe we wszystkich aptekach”
(BW)Suplementy diety - tekst jednolity rozporz?dzenia
2014-04-09

W zał?czniku:
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r.
Poz. 453
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2014 r
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia
w sprawie składu i oznakowania suplementów diety.
Tekst pochodzi ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
Fragmenty:
§ 2. 1. Wykaz witamin i składników mineralnych, które mog? być stosowane w produkcji suplementów diety, okre?la zał?cznik nr 1 do rozporz?dzenia.
2. Formy chemiczne witamin i składników mineralnych, które mog? być stosowane w produkcji suplementów diety, okre?la zał?cznik nr 2 do rozporz?dzenia.
§ 5. 2. Suplementy diety wprowadzane do obrotu znakuje się, umieszczaj?c na opakowaniu następuj?ce informacje:
1) okre?lenie „suplement diety”;
2) nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzuj?cych produkt lub wskazanie ich wła?ciwo?ci;
3) porcję produktu zalecan? do spożycia w ci?gu dnia;
4) ostrzeżenie dotycz?ce nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ci?gu dnia;
5) stwierdzenie, że suplementy diety nie mog? być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety;
6) stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
.........
(JB)


OIA MA PRAWO Ż·DAĆ ZBADANIA LEGALNO?CI UŻYWANIA NAZW APTEK ZAWIERAJ·CYCH ELEMENTY REKLAMOWE
2014-04-07

Ze strony NIA:
2014-04-03
KOLEJNY WYROK WOJEWÓDZKIEGO S·DU ADMINISTRACYJNEGO
W WARSZAWIE POTWIERDZA, ŻE SAMORZ·D APTEKARSKI MA PRAWO Ż·DAĆ ZBADANIA LEGALNO?CI UŻYWANIA NAZW APTEK ZAWIERAJ·CYCH ELEMENTY REKLAMOWE

Izba aptekarska, ż?daj?c wszczęcia postępowania administracyjnego, którego przedmiotem ma być zbadanie zgodno?ci z prawem używania w obrocie nazw z elementami reklamowymi, może występować w tym postępowaniu na prawach strony, ponieważ jest to uzasadnione celami statutowymi izb aptekarskich oraz przemawia za tym interes społeczny – orzekł Wojewódzki S?d Administracyjny w Warszawie.

27 marca 2014 r. w Wojewódzkim S?dzie Administracyjnym w Warszawie rozpatrywana była skarga,
któr? Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej
złożyła na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego utrzymuj?ce w mocy postanowienie ?l?skiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, odmawiaj?ce wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zbadania zgodno?ci z prawem używania nazwy apteki zawieraj?cej elementy reklamowe.
W zaskarżonych postanowieniach Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz ?l?ski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach uznali, że izby aptekarskie nie maj? prawa strony w postępowaniach administracyjnych dotycz?cych zakazu reklamy aptek i ich działalno?ci. Wojewódzki S?d Administracyjny w Warszawie uwzględniał skargę i uchylił postanowienie GIF.
Podaj?c motywy ustne orzeczenia, s?d podkre?lił, że w Wojewódzkim S?dzie Administracyjnym w Warszawie kształtuje się linia orzecznicza, zgodnie z któr? izby aptekarskie maj? prawo uczestniczyć na prawach strony w postępowaniach dotycz?cych ustalenia zgodno?ci z prawem działań podmiotów prowadz?cych apteki, w szczególno?ci w zakresie przestrzegania zakazu reklamy aptek i ich działalno?ci. Udział ten jest uzasadniony celami statutowymi izb aptekarskich oraz przemawia za tym interes społeczny.

EUGENIUSZ JAROSIK
Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej
.......
(JB)?l.Oddz.NFZ - komunikat 60/2014 o weryfikacji komunikatu LEK
2014-04-01

Ze strony ?l?skiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 60/2014
dla aptek w sprawie weryfikacji komunikatu LEK

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że wprowadza nowy sposób weryfikacji komunikatu LEK. Obowi?zek weryfikacji komunikatu wynika wprost z tre?ci ust. 3 art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Dane przekazane przez aptekę, po sprawdzeniu poprawno?ci budowy komunikatu, otrzymaj? status „trwa weryfikacja komunikatu”.
Nowy schemat weryfikacji komunikatu LEK zakłada, że wynik
sprawdzenia (komunikat zwrotny) zostanie opublikowany w terminie do dwóch dni roboczych liczonych od momentu importu pliku.
Apteka będzie mogła wyst?pić z poleceniem wygenerowania projektu zestawienia zbiorczego w przypadku zakończenia weryfikacji danych we wszystkich przekazanych komunikatach.
Jednocze?nie przypominamy, że w komunikacie zwrotnym sprawdzenia mog? być prezentowane ze statusem „ostrzeżenie” lub „bł?d”.
W przypadku wyst?pienia statusu „ostrzeżenie” apteka zostaje
powiadomiona przez Fundusz o potencjalnej nieprawidłowo?ci dotycz?cej przekazanych danych (recepta zostanie ujęta w projekcie zestawienia zbiorczego). Działanie apteki powinno sprowadzić się do sprawdzenia zgodno?ci przekazanych danych. W przypadku wyst?pienia nieprawidłowo?ci należy przekazać now? („wyższ?”) wersję danej realizacji.
Status „bł?d” oznacza, że apteka przekazała nieprawidłowe dane, które nie zostan? ujęte w projekcie zestawienia zbiorczego.
?ródło:
Wydział Gospodarki Lekami – 32 735 17 09, 32 735 17 83
.....
(JB)


?l.NFZ - w sprawie szczególnych uprawnień do bezpłatnych leków
2014-03-28

W zał?czniku:
Komunikat nr 56/2014 dla ?wiadczeniobiorców i ?wiadczeniodawców
w sprawie szczególnych uprawnień do bezpłatnych leków.

W komunikat wymienia, kto jest uprawniony do bezpłatnych leków
oraz jakimi dokumentami uprawnieni musz? się legitymować.
(JB)Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP
2014-03-24

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2014.45
Ogłoszony: 2014-03-21

obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
=> dziennikmz.mz.gov.pl
(JB)


Suplement 8.1 do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej
2014-03-17

W zał?cznikach:
KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 14 marca 2014 roku
w sprawie zawarto?ci Suplementu 8.1
do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej.
(JB)


Rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich - tekst jednolity.
2014-03-16

W zał?czniku:
Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 319
z 14 marca 2014r
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.
- ze strony http://dziennikustaw.gov.pl.

Zachęcamy do wnikliwego przeczytania całego tekstu
rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich z 2012r
wraz z póĄniejszymi zmianami
- wszystko w jednym akcie prawnym, a więc bardziej czytelne.
(JB)XIX Międzynarodowy Kongres IMEK !
2014-03-11

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oddział w Krakowie oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie maj? zaszczyt zaprosić państwa na 19 międzynarodowy Kongres IMEK, który odbędzie się w BUDAPESZCIE w dniach 16–20 lipca 2014 r.
Patronat honorowy nad kongresem obj?ł Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusz Pluta oraz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr n. farm Grzegorz Kucharewicz, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Piotr Laidler
Temat wiod?cy kongresu:
CHOROBY PRZEWLEKŁE WYZWANIEM DLA SPOŁECZEŃSTW XXI WIEKU
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez rejestrację na stronie internetowej IMEK lub zgłoszenie mailowe do naszej izby: szkolenia@oia.krakow.pl
W załacznikach szczegóły
(BW)


?l?ski Oddz.NFZ - komunikat o weryfikacji danych przesyłanych przez apteki
2014-03-09

Komunikat nr 38/2014 dla aptek województwa ?l?skiego
w sprawie weryfikacji danych przekazywanych przez wybrane apteki

Informujemy, że ?l?ski OW NFZ przeprowadza weryfikację danych przekazywanych przez wybrane apteki. W zwi?zku z powyższym prosimy o zapoznanie się z tre?ci? zawiadomienia zamieszczonego na portalu apteki.
?cieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następuj?ca:
z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE (następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać „Pokaż więcej…”), z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCH NFZ
a potem PLIKI DEDYKOWANE.
.....
(JB)


Zarz?dzenie Prezesa NFZ nr 9/2014
2014-03-06

ZARZ·DZENIE NR 9/2014/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 4 marca 2014 r.
zmieniaj?ce zarz?dzenie w sprawie okre?lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

w zał?cznikach:
zarz?dzenie oraz zał?cznik do zarz?dzenia.

Zarz?dzenie nr 90/2013, którego dotyczy zmiana => www.nfz.gov.pl
(JB)


Zmiana kategorii dostępno?ci leków Zilola i Viburcol Compositum
2014-03-04

W zał?czniku - decyzje Prezesa URPL. (JB)


Sprawozdanie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego za 2013r - do 15 marca
2014-03-04

Przypominamy (ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa ?l?skiego):
Podmiot zobowi?zany do sporz?dzania sprawozdań - zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - jest obowi?zany sporz?dzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo?ci odpadów, które jest obowi?zany przekazać marszałkowi województwa wła?ciwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
Szczegóły => bip.slaskie.pl

Na samym końcu strony s? adresy oraz wej?cie do wzoru sprawozdania.
(JB)


Sprawozdanie dla GIO? za drugie półrocze 2013r - do 15 marca
2014-03-04

Przypominamy (ze strony GIO? ):
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadz?cego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIO? w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.
Wzór sorawozdania => www.gios.gov.pl
(JB)


Kursy - marzec i kwiecień 2014r.
2014-02-28

Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu,
?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na kursy farmaceutów w ramach szkoleń ci?głych w marcu i kwietniu.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


WIF Katowice - komunikat o repelentach w aptekach
2014-02-26

-> w zał?czniku. (JB)


URPL - Pulneo i Fenspogal - zmiana kategorii dostępno?ci - decyzje
2014-02-26

-> w zał?czniku. (JB)


Zaproszenie na Europejsk? Konferencję Farmacji Onkologicznej
2014-02-26

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w największym europejskim spotkaniu z zakresu farmacji onkologicznej - II Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej (ECOP2), organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Onkologicznej i Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się w dniach 26 - 28 czerwca 2014 roku w Krakowie.
Założeniem spotkania, w którym wezm? udział specjali?ci z całego ?wiata, jest zaprezentowanie wiedzy o postępie najnowszych badań klinicznych oraz implementacji wyników do leczenia pacjentów z chorob? nowotworow?.
Podstawowym celem konferencji jest promowanie najwyższej jako?ci standardów opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym, której powodzenie opiera się na ?cisłej współpracy pomiędzy lekarzami i farmaceutami.
Tematyka kongresu będzie prezentowana równolegle w aspekcie klinicznym i praktycznym, w formie zarówno wykładów plenarnych, sympozjów naukowych jak i sesji plakatowych.
I Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej odbyła się w Budapeszcie w dniach 27 – 29 wrze?nia 2012 roku. Skupiła  ponad 500 uczestników z 49 krajów z całego ?wiata. Podczas 19 sesji (klinicznych i praktycznych) 45 zaproszonych specjalistów wygłosiło 112 wykładów.
Bież?ce informacje dotycz?ce konferencji znajd? Państwo na stronie:
http://ecop2014.wordpress.com

Zapraszamy do udziału w ECOP 2014.
Komitet Organizacyjny Konferencji
.....
(JB)


Zmiany w wykazach leków refundowanych wg projektu - opracowanie DATUM
2014-02-23

=> www.datum.pl
(JB)


List NIA do Premiera o dramatycznej sytuacji ekonomicznej aptek
2014-02-23

W zał?czniku:

Dramatyczna sytuacja ekonomiczna polskich aptek, groż?ca destabilizacj? systemu dystrybucji aptecznej ... List NIA do Prezesa Rady Ministrów RP.
.....
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - dobór rodzajów ?rodków pomocniczych
2014-02-23

Ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

2014-02-20
Komunikat dla ?wiadczeniobiorców oraz dla ?wiadczeniodawców zlecaj?cych i realizuj?cych zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne – pieluchomajtki i ich zamienniki

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1565) ?wiadczeniobiorcom, którzy spełniaj? wymagania zdrowotne okre?lone w ww. przepisach przysługuje na zlecenie lekarza, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego zaopatrzenie w refundowane pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, wkłady anatomiczne lub podkłady.
W przepisach nie okre?lono poziomu chłonno?ci ww. ?rodków absorpcyjnych, w zwi?zku z czym dobór wła?ciwego asortymentu powinien być odpowiedni do indywidualnych potrzeb ?wiadczeniobiorcy (czyli w zależno?ci od natężenia nietrzymania moczu, częstotliwo?ci oddawania moczu oraz stopnia samodzielno?ci ?wiadczeniobiorcy). Wykazane w ww. przepisach pieluchomajtki i ich zamienniki przeznaczone s? dla ?wiadczeniobiorców ze ?rednim lub dużym stopniem nietrzymania moczu, tak więc zasadnym jest aby wyroby te wła?ciwie zabezpieczały ich potrzeby, a poziom ich chłonno?ci gwarantował optymaln? ochronę i pielęgnację ?wiadczeniobiorcy.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i ?wiadczeniobiorców
Dział ds. ?rodków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364
.....
(JB)


Akcja zbierania głosów
2014-02-13

Na portalu farmacja.net prowadzona jest akcja zbierania głosów pod listem otwartym do Premiera i Ministra Zdrowia. Zachęcamy do przył?czenia się do akcji.
adres strony internetowej: (http://farmacja.net/dzialanie/list-do-MZ)


XIV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim-Karpacz 2014r.
2014-02-13

„Dolno?l?ska Izba Aptekarska potwierdza, że w dniu 22 lutego 2014 r. odbędę się XIV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim – Karpacz 2014.
Zapraszamy aptekarzy i ich rodziny oraz sympatyków narciarstwa do udziału w zawodach (zgodnie z ustalonym regulaminem).
Tak jak było zaplanowane Mistrzostwa odbęd? się w Karpaczu. Nazwa stoku zostanie przedstawiona przez organizatora w pi?tek (21 lutego), w dniu wydania numerów startowych. Miejsce zawodów jest uzależnione od warunków pogodowych (?niegowych). W obecnej chwili s? w Karpaczu stoki, na których pokrywa ?nieżna – 50 cm – pozwala na rozegranie zawodów.
Na stronie internetowej Dolno?l?skiej Izby Aptekarskiej można zobaczyć fotografie przedstawiaj?ce aktualne warunki ?niegowe na jednym ze stoków. Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału.”
(BW)


Komunikat nr I - Piłka nożna halowa
2014-02-10

III MISTRZOSTWA POLSKI OKRĘGOWYCH IZB APTEKARSKICH
W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ
Termin: 25-27 kwietnia 2014r.
Miejsce: Hala Widowiskowo - Sportowa w Gniewinie, ul. Sportowa 5
Organizator: Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
Warunki zakwaterowania, koszt oraz regulamin zostan? podane
w komunikacie nr2.
Prosimy o uwzględnienie powyższego terminu w swoich planach.
(BW)


List Prezesa NRA do Ministra Zdrowia o stratach poniesionych przez apteki w wyniku zmian cen leków
2014-01-28

List dr Grzegorza Kucharewicza do Ministra Zdrowia - fragment:

Pan Bartosz ARŁUKOWICZ
Minister Zdrowia

W imieniu samorz?du aptekarskiego oraz wszystkich farmaceutów prowadz?cych apteki ogólnodostępne proszę Pana Ministra o podjęcie pilnych i skutecznych działań w celu usunięcia poważnej wady systemu zaopatrywania pacjentów w refundowane leki, która wynika z regulacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z póĄn. zm.).

Istota problemu polega na tym, że polscy aptekarze s? systematycznie obci?żani skutkami finansowymi zmian w wykazach leków refundowanych, wprowadzanych obwieszczeniami Ministra Zdrowia, które s? efektem negocjacji między podmiotem odpowiedzialnym a Ministrem Zdrowia.

Obecnie obowi?zuj?cy system przerzuca na aptekarzy cały ciężar wprowadzanych, z dnia na dzień, zmian i generuje dotkliwe straty po stronie osób prowadz?cych apteki. Straty powodowane s? konieczno?ci? sprzedawania leków po cenie dużo niższej niż cena, jaka powinna być ustalona z uwagi na cenę ich zakupu w hurtowni farmaceutycznej.

Szacunkowa warto?ć straty, jak? poniosła przeciętna apteka w wyniku ostatniej przeceny magazynu, dokonywanej na przełomie roku 2013/2014, wyniosła ok. 3 tys. złotych (według danych IMS Polska).
.....
Cały list w zał?czniku.(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - zlecenia na refundowane wyroby medyczne
2014-01-28

Komunikat ze strony Małopolskiego Oddziału NFZ:
2014-01-27
Komunikat dla ?wiadczeniobiorców oraz dla ?wiadczeniodawców zlecaj?cych i realizuj?cych zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że:
• zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1565):
§ 2. ust. 1. Wyrób medyczny oraz ?rodek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wej?cia w życie niniejszego rozporz?dzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz
• zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (rozporz?dzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.)
§ 3 Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed dniem wej?cia w życie niniejszego rozporz?dzenia w przypadku:
1) wyrobów medycznych przysługuj?cych comiesięcznie zachowuje ważno?ć do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2) wyrobów medycznych innych niż okre?lone w pkt 1 zachowuje ważno?ć do dnia 31 lipca 2014 r.

W zwi?zku z powyższym:
1. Zlecenia wystawione i potwierdzone do refundacji do dnia 31 grudnia 2013 r. (na druku zlecenia obowi?zuj?cym do końca czerwca 2014 r. zawieraj?cym kod zaopatrzenia zgodny z Zarz?dzeniem Prezesa NFZ z dnia 29 paĄdziernika 2009 r. w sprawie okre?lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będ?ce przedmiotami ortopedycznymi oraz ?rodkami pomocniczymi z póĄn. zm.) mog? zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. „Czę?ci B” zleceń wydane przed dniem 1 lipca 2014 r. zachowuj? ważno?ć do 31 grudnia 2014 r.
3. Zlecenia wystawione i potwierdzone do refundacji w terminie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. (na druku zlecenia obowi?zuj?cym do końca czerwca 2014 r. zawieraj?cym oznaczenia zgodne z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565) – tj. grupa wyrobów medycznych oznaczona liter? i liczba porz?dkowa – oznaczaj?ce jednoznacznie rodzaj asortymentu) mog? być realizowane do dnia 31 lipca 2014 r.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i ?wiadczeniobiorców
Dział


Zmarła mgr farm. Janina Herma
2014-01-27

Z przykro?ci? zawiadamiamy, że zmarła mgr farm. Janina Herma, długoletni pracownik aptek cieszyńskich.
Pogrzeb odbędzie się 29 stycznia 2014r. (tj. ?roda) o godz. 12:00 w Ko?ciele im. Naj?więtszej Maryi Panny w Cieszynie - Bobrku.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego,
składa Rada i Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
(BW)
Zakończony okres szkoleniowy 01.01.2009r. - 31.12.2013r.!
2014-01-15

Przypominamy, że z dniem 31 grudnia 2013r. zakończył się 5-letni okres edukacyjny dla osób, które rozpoczęły szkolenia od 01 stycznia 2009r.
Prosimy o dostarczenie certyfikatów i za?wiadczeń do biura BOIA,
celem zakończenia 5-letniego okresu (2009 -2013)
W razie nie zebrania 100 pkt edukacyjnych jest możliwo?ć złożenia
wniosku przedłużaj?cego okres szkoleniowy do 24 miesięcy.
(wniosek o przedłużenie jest na naszej stronie w zakładce :
PRAWO -Wniosek o przedłuż. okresu edukacyjnego)
Wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego s? przyjmowane do 31 marca 2014r.
(BW)


Dyżury Aptek na terenie miata Bielsko-Biała na 2014r.!
2014-01-15

Na terenie miasta Bielsko-Biała dyżury pełni? dwie całodobowe apteki :
Apteka KLIMCZOK przy ul. Cyniarskiej 11 nr tel. 33 812-48-66
Apteka Na Dworcu przy ul. Warszawskiej 2 nr tel. 33 812-24-76,
w zwi?zku z powyższym w 2014r. nie będzie dodatkowych dyżurów.
(BW)Numery telefonów do WIF Katowice w Bielsku - Białej
2014-01-12

Ze strony WIF Katowice:

UWAGA, 10.10.2013 uległy zmianie numery telefonów w Bielsku-Białej
tel. (33) 813 62 32;
(33) 811 05 84
fax: (33) 813 62 32
.....
(JB)?l.WIF - w sprawie sprawozdań z rozchodu I-N i II-P
2014-01-12

Komunikat skierowany do kierowników :
- aptek ogólnodostępnych
- aptek szpitalnych
- działów farmacji szpitalnej

?l?ski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uprzejmie informuje,
że odstępuje od sprawozdań za 2013r
z rozchodu ?rodków odurzaj?cych grupy I-N
i substancji psychotropowych grupy II-P.
.....
(JB)
?L.Oddz.NFZ - ?rodki pomocnicze
2014-01-12

W zał?czniku:
komunikat i aneks do umowy z zał?cznikami.
(JB)


Komunikaty OIA w Krakowie - plany kontroli WIF, komunikat NFZ o wyrobach medycznych
2014-01-09

Apteki BOIA podlegaj?ce WIF i NFZ w Krakowie zachęcamy do zagl?dnięcia na stronę Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie:
=> oia.krakow.pl
(JB)


?l.Oddz.NFZ - komunikat o receptach CN, DN, IN i BW.
2014-01-09

Komunikat nr 6/2014 dla aptek
w sprawie przekazywania kserokopii recept
zrealizowanych z uprawnieniami CN, DN, IN i BW celem weryfikacji

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od stycznia 2014 nie ma potrzeby przekazywania kopii recept wystawionych i zrealizowanych w aptekach z dodatkowym uprawnieniem CN, DN, IN i BW.
Jednocze?nie komunikat nr 84/2012 z dnia 25.04.2012 r. przestaje obowi?zywać.
.....
(JB)


?l.Oddz.NFZ - komunikat dotycz?cy przesyłanych danych o receptach refundowanych
2014-01-09

Komunikat nr 5/2014 dla aptek
w sprawie ostrzeżeń po weryfikacji pliku z danymi szczegółowymi
dotycz?cymi realizacji recept refundowanych

W zwi?zku z licznymi zapytaniami ?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach wyja?nia, że wyniki przetworzenia danych zawartych w pliku z danymi szczegółowymi dotycz?cymi realizacji recept refundowanych o statusie „Typ problemu: ostrzeżenie” nie powoduj?
odrzucenia recept z zestawienia refundacyjnego a pełni? jedynie funkcję informacyjn? i pojawienie się takiej recepty na li?cie pozycji zakwestionowanych nie wstrzymuje procedury naliczania szablonu.
.....
(JB)


GIF - komunikat w sprawie obowi?zków hurtowni farmaceutycznych
2014-01-09

W zał?czniku :
komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowi?zków hurtowni farmaceutycznych - w kwestii zaopatrzenia.
(JB)


PILNE - zgłaszanie strat w aptece po zmianie cen - do BOIA - do 13 stycznia
2014-01-09

W zwi?zku z pismem prezesa NRA w sprawie strat poniesionych przez apteki po ostatniej obniżce cen, prosimy o przesłanie informacji okre?laj?cych wysoko?ć strat poniesionych przez poszczególne apteki do biura BOIA.

Prosimy o podanie dwóch kwot:
1. strata poniesiona w grudniu 2013
2. ł?czna strata poniesiona w całym roku 2013

Dla aptek korzystaj?cych z programu aptecznego Kamsoft stratę zobaczymy w protokole zmian cen detalicznych, których możemy znaleĄć w 14 (Magazyn) →Operacje →Raport z przeceny →Dokumenty

Z poważaniem Magdalena Ba?cik
.....
Straty prosimy zgłaszać do naszej Izby do 13 stycznia (poniedziałek)
najlepiej na adres e-mail izbabesk@bb.onet.pl, lub fax. (033) 812 27 90
tak, aby Panie w Biurze Izby mogły od rana we wtorek zestawiać informacje dla NIA.
(JB)Zmarł mgr farm. Zdzisław Kowalewski !
2014-01-07

Z przykro?ci? zawiadamiamy, że zmarł mgr farm. Zdzisław Kowalewski.
Pogrzeb odbędzie się 11 stycznia 2014r. (tj. sobota) o godz. 11:00 w Ko?ciele Matki Bożej Szkaplerskiej w Tarnowie na Burku.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego,
składa Rada i Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
(BW)

NRA - apel o zgłaszanie strat w aptekach po ostatniej zmianie cen leków
2014-01-06

Pismo prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza w sprawie strat po przecenie leków.
Aktualno?ci, 4 stycznia 2014
Apel o przesyłanie do 16-go stycznia informacji o stratach w aptekach po "noworocznej" przecenie leków. Niezwykle ważne jest aby?my zebrali jak największ? ilo?ć zgłoszeń.
Tre?ć listu prezesa NRA w zał?czniku.
.....
(JB)Zmiany dotycz?ce zleceń na wyroby medyczne
2014-01-06

Komunikat nr 1/2014
dla ?wiadczeniodawców wystawiaj?cych i realizuj?cych
„Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie”
oraz dla ?wiadczeniobiorców w zwi?zku ze zmianami zasad zaopatrzenia
w refundowane wyroby medyczne -
- w zał?czniku.


ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
=> www2.mz.gov.pl

Zarz?dzenie Nr 90/2013/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie okre?lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne => www.nfz.gov.pl

ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy => www2.mz.gov.pl
(JB)


Przypominamy - zmiana adresu siedziby delegatury NFZ w Bielsku-Białej
2014-01-06

Komunikat nr 138/2013 dla ?wiadczeniobiorców i ?wiadczeniodawców w sprawie zmiany lokalizacji Delegatury ?l?skiego OW NFZ w Bielsku-Białej

?l?ski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje o zmianie lokalizacji Delegatury w Bielsku-Białej. Z dniem 30 grudnia 2013 r. przestaje funkcjonować Delegatura przy ulicy Dworkowej 2 (biuro będzie czynne do godziny 15.30).
Od 31 grudnia 2013 r. placówka zacznie funkcjonować pod nowym adresem: Bielsko-Biała, ulica Karpacka 24.
.....
(JB)


Zaproszenie na Noworoczny koncert w dniu 02 stycznia 2014r.
2014-01-02

Serdecznie zapraszamy srodowisko medyczne wraz z Rodzinami i Przyjaciółmi na Noworoczne spotkanie pracowników służby zdrowia w Katowicach-Panewnikach,
które odbędzie się w dniu 02 stycznia 2014r.(czwartek) o godz. 18:00 w Bazylice Zakonu Braci Mniejszych-Franciszkanów ?w.Ludwika Króla i Wniebowziecia NMP w Katowicach-Paniewnikach.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Zmiany w wykazach leków od 1 stycznia 2014
2013-12-23

Ze strony Ministerstwa Zdrowia:
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r. ==> www.mz.gov.pl

Ze strony DATUM s.c. :

21.12.2013
Opracowanie zmian w listach leków refundowanych przygotowane na podstawie PROJEKTU Ministra Zdrowia
==> www.datum.pl
(JB)
Życzenia ?wi?teczne
2013-12-23

Z najlepszymi życzeniami, radosnych ,pełnych ciepła i spokojnych ?wi?t Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku spełnienia marzeń , szczę?cia
i pomy?lno?ci
Składaj?
Prezes z Rad? Aptekarsk? i pracownicy
biura BOIA w Bielsku-BiałejURPL - zmiany kategorii dostępno?ci
2013-12-16

Decyzje Prezesa URPL zmieniaj?ce kategorie dostępno?ci
z Rp na OTC dla leków:
Raniberl tabl. 150mg,
Hascofungin płyn,
Fluimucil tabl.mus. 600mg.
Szczegóły w zał?czniku.
(JB)


XXIII Sympozjum Historii Farmacji w dniach 5-8 czerwca 2014r.
2013-12-16

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Katowicach oraz Zespół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zapraszaj? na XXIII SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI, które odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2014r. w O?rodku Wypoczynkowym „Beskid Park” w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 316.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)Zmiana lokalizacji Delegatury NFZ w Bielsku-Białej od 31 grudnia
2013-12-13

Komunikat nr 138/2013 dla ?wiadczeniobiorców i ?wiadczeniodawców w sprawie zmiany lokalizacji Delegatury ?l?skiego OW NFZ w Bielsku-Białej

?l?ski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje o zmianie lokalizacji Delegatury w Bielsku-Białej. Z dniem 30 grudnia 2013 r. przestaje funkcjonować Delegatura przy ulicy Dworkowej 2 (biuro będzie czynne do godziny 15.30).
Od 31 grudnia 2013 r. placówka zacznie funkcjonować pod nowym adresem: Bielsko-Biała, ulica Karpacka 24.
.....
Szczegóły w zał?czniku.(JB)


Zmarła Mama Pani Wiceprezes dr n. farm. Barbary Uniejewskiej
2013-12-03

Z przykro?ci? zawiadamiamy, że zmarła Mama Pani Wiceprezes
dr n. farm. Barbary Uniejewskiej. Pogrzeb odbędzie się 04 grudnia br.
(tj. ?roda) o godz. 12:00 w Ko?ciele ?w. Jana Chrzciciela w Sosnowcu - Niwce przy ul. Wojska Polskiego.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej,
składa Rada i Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
(BW)?l.NFZ - zgłaszanie zmian w ewidencji pracowników apteki
2013-11-29

Komunikat nr 130/2013 dla aptek
w sprawie zmiany ewidencji osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym
?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowi?zku poinformowania Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez podmiot prowadz?cy aptekę/punkt apteczny o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece wynikaj?cym z zapisów § 3 ust. 2 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. (Dz. U. Nr 271, poz. 1606 z póĄn. zm.).
Termin na zgłaszanie zmian wynosi do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.
Apteki, które zgłaszały zmiany w ewidencji personelu (pisemnie b?dĄ przez wpis w Portalu ?wiadczeniodawcy) proszone s? o utworzenie wniosków zgodnie z instrukcj?, w celu aktualizacji danych w systemie informatycznym.

Doł?czone zał?czniki:
Instrukcja postępowania w przypadku zmiany ewidencji personelu w aptece/punkcie aptecznym.
.....
(JB)


Legalizacja wag nieautomatycznych po 1 stycznia 2014r
2013-11-29

Ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej:

Komunikat w sprawie legalizacji wag nieautomatycznych po 1 stycznia 2014 r.
Aktualno?ci, 28 listopada 2013

dn. 4 listopada 2013 r.
Komunikat w sprawie legalizacji wag nieautomatycznych
po 1 stycznia 2014 r.

W zwi?zku z zamieszczon? na stronie internetowej jednego z producentów wag nieautomatycznych informacj?, że legalizacja ponowna wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed 31 grudnia 2003 r., nie będzie możliwa po dniu 31 grudnia 2013 r., Główny Urz?d Miar przedstawia poniższe wyja?nienia.
Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069), który stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r., podczas legalizacji ponownej wag nieautomatycznych zalegalizowanych na podstawie przepisów obowi?zuj?cych przed wej?ciem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach i jej przepisów wykonawczych, sprawdzenie przyrz?du pomiarowego przeprowadzane może być pod względem zgodno?ci z wymaganiami okre?lonymi w przepisach, na podstawie których przyrz?d ten został zalegalizowany, czyli wymaganiami okre?lonymi w przepisach obowi?zuj?cych przed dniem wej?cia w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.
Po dniu 1 stycznia 2014 r. wagi nieautomatyczne podlegaj?ce prawnej kontroli metrologicznej będ? legalizowane po sprawdzeniu spełniania przez te przyrz?dy, wymagań okre?lonych w przepisach obowi?zuj?cych w dniu ich legalizacji. Obecnie obowi?zuj?ce wymagania okre?lone s? w rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrz?dów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).
Upływ terminu 31 grudnia 2013 r. nie ogranicza możliwo?ci zgłaszania do legalizacji ponownej wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, użytkownik wagi nieautomatycznej podlegaj?cej prawnej kontroli metrologicznej ma obowi?zek zgłoszenia tego przyrz?du do legalizacji ponownej w sytuacjach okre?lonych w art. 8k ust. 2 ustawy (obowi?zek ten zastępczo może być wykonany przez wykonawcę naprawy lub instalacji przyrz?du pomiarowego, zgodnie z art. 8k ust. 1 ustawy). Warunkiem użytkowania wagi nieautomatycznej podlegaj?cej prawnej kontroli metrologicznej jest posiadanie wymaganego do


Konferencja w dniach 29-30 listopad 2013r. w Szczyrku
2013-11-26

Sekcja Aptek Szpitalnych Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2013 r. w Szczyrku w hotelu KLIMCZOK.
Koszt kursu 100,- zł/osoby, zapisy przyjmuje mgr farm. Małgorzata Sawczuk tel. 33 828-40-18 lub 604-751-491.
Uczestnicy otrzymaj?:
6 punktów edukacyjnych twardych – za udział w kursie zakończony testem,
4 punkty edukacyjne - za udział w konferencji.
Szczegóły w zał?czniku.
(BW)Data wej?cia w życie Suplementu 2013 do FP IX
2013-11-25

Ze strony URPL:

DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r.

Poz. 1
KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie daty, od której obowi?zuj? wymagania
okre?lone w Suplemencie 2013 do Farmakopei Polskiej wydanie IX
(Suplement 2013 FP IX)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (Dz.U. Nr 82, poz. 451, ze zm.) ogłasza się, iż dat?, od której obowi?zuj? wymagania okre?lone w Suplemencie 2013 do Farmakopei Polskiej wydanie IX (Suplement 2013 FP IX) w zakresie wymagań narodowych, tj. nieposiadaj?cych odpowiedników w Farmakopei Europejskiej, zawartych w dziale „Monografie narodowe”,„Wykaz dawek” i „Wykaz substancji bardzo silnie działaj?cych, silnie działaj?cych oraz ?rodków odurzaj?cych”, jest
dzień 1 stycznia 2014 r.
Prezes Grzegorz Cessak
.....
(JB)


URPL o zgłaszaniu działań niepoż?danych
2013-11-25

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie uruchomienia strony internetowej po?więconej bezpieczeństwu farmakoterapii w zwi?zku z wej?ciem w życie ustawy z dnia 27 wrze?nia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 1245 z 2013 roku)
 
Prezes Urzędu uprzejmie informuje, że w dn. 25 listopada 2013 roku wchodzi w  życie ustawa z dnia 27 wrze?nia 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa zmieniaj?c ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nadała pacjentom uprawnienia do zgłaszania działań niepoż?danych do osób wykonuj?cych zawód medyczny, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub do podmiotu odpowiedzialnego.
Ustawa nałożyła na Prezesa Urzędu obowi?zek stworzenia strony internetowej po?więconej bezpieczeństwu farmakoterapii, która będzie zawierała między innymi:
1.opis systemu zbierania działań niepoż?danych,
2.formularze do wykorzystania, przy przekazywaniu informacji o działaniach niepoż?danych przez osoby wykonuj?ce zawód medyczny oraz przez pacjentów lub ich opiekunów,
3.wskazówki, jak wypełniać formularz,
4.zalecenia europejskiego Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem farmakoterapii (and. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC),
5.leki podlegaj?ce dodatkowemu monitorowaniu,
6.komunikaty dotycz?ce bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych,
7.streszczenia planów zarz?dzania ryzykiem,
8.wykaz badań porejestracyjnych dotycz?cych bezpieczeństwa.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z now? stron? internetow? – dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl
Prezes
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych
/-/ Grzegorz Cessak
......
link do strony ==> dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl
(JB)


URPL - komunikat o ryzyku stosowania dożylnie preparatów żelaza
2013-11-19

W zał?czniku:
komunikat ze strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych:
nowe zalecenia dotycz?ce ryzyka ciężkich reakcji nadwrażliwo?ci zwi?zanych ze stosowaniem dożylnych produktów leczniczych zawieraj?cych żelazo.
.....
(JB)XIV Mistrzostwa Polskich Farmaceutów
2013-11-19

Dolno?l?ska Izba Aptekarska we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić farmaceutów i członków ich rodziny - entuzjastów białego szaleństwa, do udziału w XIV Mistrzostwach Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim Karpacz 2014. Termin zawodów - 25 stycznia 2014r.
W tej edycji zwiększamy ilo?ć kategorii startowych tak, aby jak największa liczba uczestników mogła zakosztować smaku zwycięstwa.
Zapisy przyjmowane s? w biurze Dolno?l?skiej Izby Aptekarskiej,
tel. 71 321-18-77, 71 322-00-70, e-mail: biuro@dia.com.pl, ewidencja@dia.com.pl. Ilo?ć miejsc jest ograniczona
Więcej informacji, w tym szczegóły dotycz?ce przyjmowania zgłoszeń znajd? Państwo w zał?czniku „Informacja o Mistrzostwach Karpacz 2014” oraz na stronie internetowej Dolno?laskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.
Zapraszamy serdecznie i zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa.
(BW)


SPOTKANIE OPŁATKOWE !
2013-11-18

Szanowne koleżanki i koledzy!!!
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska organizuje spotkanie opłatkowe i serdecznie zaprasza na to spotkanie.
Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2013r. o godz. 17.00 w sali wykładowej BOIA ul.3 Maja 27/4a w Bielsku-Białej.
Koszt od osoby 50 złotych.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Izby do 29.11.br telefonicznie 33/8101620.
(MT)
Zmarła mgr farm. Justyna Górecka
2013-11-18

Z przykro?ci? zawiadamiamy, że zmarła w wieku 33 lat, mgr farm. Justyna Górecka, kierownik apteki ZIKO w Bielsku - Białej. Absolwentka ?l?skiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Pogrzeb odbędzie się 20 listopada (tj. ?roda) 2013 roku na Cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu przy al. Mireckiego o godz. 12:00.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej,
składa Rada i Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
(BW)
Nowy projekt szkoleń internetowych
2013-11-15

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku
uruchomiła nowy projekt szkoleń internetowych pod nazw? www.farmaklub.pl
Na chwilę obecn? strona www.farmaklub.pl zawiera 4 szkolenia.
W niedalekiej przyszło?ci planuje uruchomienie kolejnych szkoleń.
(BW)


?l?ski Oddz.NFZ - komunikat 121/2013 o czasie pracy delegatur
2013-11-11

Ze strony ?l?skiego Oddziału NFZ :

Komunikat nr 121/2013 dla ?wiadczeniobiorców i ?wiadczeniodawców
w sprawie zmiany czasu pracy Biura Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach oraz Delegatur ?l?skiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach uprzejmie informuje,
że od dnia 19 listopada 2013 roku w Delegaturach
w Bielsku-Białej, Częstochowie, D?browie Górniczej i Rybniku
oraz w Biurze Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach przy ulicy Kossutha 13
w każdy wtorek
obsługa ubezpieczonych oraz ?wiadczeniodawców będzie prowadzona w godzinach 8.00 - 18.00.
Jednocze?nie informujemy, że
w pi?tki ww. Delegatury oraz BOU będ? czynne
od godziny 8.00 do godziny 14.00.
.....
(JB)


Leki dodatkowo monitorowane
2013-11-11

Ze strony NIA:

Unia Europejska (UE) wprowadziła nowa,procedur? oznakowania leków szczególnie uważnie monitorowanych przez organy ds. rejestracji. Leki te opisane s? jako „dodatkowo monitorowane".

Leki dodatkowo monitorowane s? oznaczone symbolem czarnego odwróconego trójk?ta widniej?cym na ulotce doł?czonej do opakowania oraz w informacji przeznaczonej dla pracowników opieki zdrowotnej, nazywanej Charakterystyk? Produktu Leczniczego. Wraz z symbolem zamieszczone jest krótkie zdanie wyja?niaj?ce znaczenie trójk?ta.
.....
Całe pismo - w zał?czniku.(JB)MZ - recepta transgraniczna
2013-11-11

W zał?czniku nr 1:
komunikat Ministerstwa Zdrowia dla aptekarzy dotycz?cy nowelizacji rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich wprowadzaj?cej receptę transgraniczn?.

W zał?czniku nr 2:
nowelizacja rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich,
w której jest mowa o recepcie transgranicznej -
Dziennik Ustaw z 7 listopada 2013r, poz,1293,
pochodzi ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
(JB)


Prezes NRA - o kolejnym ogólnopolskim Badaniu Profilowym Aptek
2013-11-11

Warszawa, 8 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

Duże zmiany na rynku farmaceutycznym, jakie zaszły w ostatnim czasie, wpłynęły na kondycję całego sektora, w tym na zmiany liczby i rentowno?ci aptek działaj?cych na rynku. Naczelna Izba Aptekarska i IMS Health rozpoczęły współpracę w obszarze oceny zachodz?cych zmian na dystrybucję leków w Polsce. IMS Health, obecna na polskim rynku farmaceutycznym od ponad 20 lat firma badawcza, rozpoczęła kolejn? edycję ogólnopolskiego Badania Profilowego Aptek. Celem tego badania jest uaktualnienie wiedzy na temat polskiego rynku aptek, jego struktury, a także kondycji. Jest to szczególnie ważne w okresie, gdy planowane s? kolejne zmiany, mog?ce w istotny sposób wpływać na przyszło?ć tego rynku i rentowno?ć prowadzonej działalno?ci. Cele i metody tego badania, realizowanego zgodnie z przyjętymi w branży standardami badawczymi, IMS Health przedstawił Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

W najbliższym czasie pracownicy IMS Health będ? przeprowadzać bezpo?rednio w aptekach wywiady z wybran? grup? wła?cicieli oraz kierowników aptek. Wszystkie zebrane informacje zostan? zakodowane i zanonimizowane. Wnioski z badania będ? przedstawione Naczelnej Izbie Aptekarskiej oraz okręgowym izbom aptekarskim w specjalnie przygotowanych raportach.

Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z apelem o aktywne wsparcie projektu realizowanego przez IMS Health, którego wyniki będ? stanowiły istotny, dostępny dla NIA zestaw informacji przydatny w debacie na temat polskiego rynku aptek.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
.....
(JB)


SPOTKANIE OPŁATKOWE
2013-11-07

Szanowne koleżanki i koledzy!!!
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska organizuje spotkanie opłatkowe i serdecznie zaprasza na to spotkanie.
Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2013r. o godz. 17.00 w sali wykładowej BOIA ul.3 Maja 27/4a w Bielsku-Białej.
Koszt od osoby 50 złotych.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Izby do 29.11.br telefonicznie 33/8101620.
(MT)


Noworoczny Koncert Aptekarzy - 03.01.2014r.
2013-11-07

Szanowni Państwo!
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Noworoczny Koncert Aptekarzy, który odbędzie się w dniu 3 stycznia 2014 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie o godz.18.00
Będzie nam miło go?cić członków samorz?du z innych Izb Aptekarskich.
Uwaga!
Dostępne s? już bilety w cenie: 70 zł, 90 zł, 110 zł
Rezerwacja miejsc pod telefonem: 12-264-25-53
(BW)


Komunikat Prezesa NRA ! - WAŻNE
2013-11-07

Szanowni Państwo,
Z up. Pana Prezesa w zał?czniku przesyłam Komunikat Prezesa NRA w sprawie zakazu reklamy aptek.
(BW)

Komunikat dotyczy pisma Zwi?zku Pracodawców Aptecznych PharmaNet -Prezes NRA apeluje o niepodpisywanie tego dokumentu.
(JB)


PILNE - ANKIETA !!!
2013-11-07

Pilne - ankieta dotycz?ca problemów z elektroniczn?
ł?czno?ci? z Portalem NFZ
- informacje zebrane wg tabeli (strona 2 zał?cznika)
prosimy pilnie zgłaszać w naszej Izbie
e-mail : izbabesk@bb.onet.pl lub faxem : 33 812-27-90.
(BW)


Suplement 2013 do Farmakopei Polskiej wydanie IX
2013-10-30

W zał?czniku:
informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
o Suplemencie 2013 do IX wydania Farmakopei Polskiej.
(JB)


Wydawanie mniejszych dawek - stanowisko MZ
2013-10-29

Ze strony Małopolskiego Oddz.NFZ :

2013-10-29
Informacja dla farmaceutów dotycz?ca wydawania leków w dawce mniejszej niż zapisana na recepcie

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do wiadomo?ci i stosowania stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie dopuszczalno?ci zamiany w aptece refundowanego leku przepisanego na recepcie na tańszy odpowiednik refundowany zawieraj?cy mniejsz? dawkę terapeutyczn?.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473
.....
Pismo w zał?czniku.(JB)
Zmarła mgr farm. Halina Stanisławska
2013-10-28

Z żalem informujemy, że zmarła Pani mgr farm. Halina Stanisławska.
Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w dniu 29 paĄdziernika 2013r o godz. 14.00 w Ko?ciele ?w. Maksymiliana Marii Kolbe w Bielsku-Białej,
po mszy ?w. złożenie zwłok na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłej,
składa Rada i Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
(BW)?l?ski NFZ - o weryfikacji danych przekazywanych przez apteki
2013-10-16

Komunikat nr 111/2013
dla aptek województwa ?l?skiego
w zwi?zku z przeprowadzan? przez ?l?ski OW NFZ weryfikacj? danych
przekazywanych przez wybrane apteki

Informujemy, że ?l?ski OW NFZ przeprowadza weryfikację danych przekazywanych przez wybrane apteki.
W zwi?zku z powyższym prosimy o zapoznanie się z tre?ci? zawiadomienia zamieszczonego na portalu apteki.
?cieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następuj?ca:
z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE
(następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać
„Pokaż więcej…”,
z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCH NFZ
a potem PLIKI DEDYKOWANE.
.....
(JB)


Szkolenia internetowe !
2013-10-03

Podajemy strony internetowe z których można korzystać
i szkolić się bezpłatnie.

Portale bezpłatne:
www.e-dukacja.pl
www.e-farmacja.net
www.e-umed.pl
www.font.edu.pl
www.szkolenia.ptfarm.pl
www.farmacja.edu.pl

(BW)
Oxodil - cd
2013-09-16

Ze strony NIA:

Skrócenie ważno?ci pozwolenia nr 10836 na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego OXODIL.
Aktualno?ci, 3 wrze?nia 2013

W zwi?zku z publikacj? na stronie internetowej Naczelnej Rady Aptekarskiej pisma Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w sprawie sposobu realizacji recept na leki Oxodil, uprzejmie informujemy, że Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Oxodil (formoteroli fumaras dihydricus) proszek do inhalacji w kapsułkach twardych. 12 pg straciło ważno?ć z dniem 27.08.2013 r. (w zał?czeniu).

Aktualnie do obrotu dopuszczony jest tylko produkt leczniczy Oxodil PPH i wpisanie na recepcie nazwy skróconej Oxodil, pozwala w sposób jednoznaczny okre?lić przepisany przez lekarza lek.
.....
W zał?czniku:
pismo POLPHARMY i decyzja Prezesa URPL.
(JB)


NRA do MZ w sprawie zmian w przepisach dotycz?cych reklamy aptek
2013-09-16

Pismo Prezesa NRA do Ministra Zdrowia ws. zmian w przepisach ustawy - Prawo farmaceutyczne dotycz?cych zakazu reklamy aptek i ich działalno?ci-
- fragment :

Szanowny Panie Ministrze !
W zwi?zku z szeroko zakrojon? akcj? propagandow? przeciwników przepisów zakazuj?cych reklamy aptek, punktów aptecznych i ich działalno?ci samorz?d aptekarski wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich działań zmierzaj?cych do zakwestionowania tego zakazu. Protestujemy przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w bł?d przez sygnatariuszy listu skierowanego do Pana Ministra w sprawie konieczno?ci tzw. doprecyzowania art. 94a ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 roku - Prawo farmaceutyczne. Tre?ć listu podpisanego przez szefów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Zwi?zku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Centrum im. Adama Smitha, Federacji Pacjentów Polskich (nie po raz pierwszy w działaniach lobbystycznych wykorzystywani s? polscy pacjenci) i Izby Gospodarczej Farmacja Polska zawiera informacje niezgodne z prawd? i argumenty, których nie akceptuje samorz?d aptekarski i zdecydowana większo?ć polskich farmaceutów.(...)
Całe pismo w naszym zał?czniku.
(JB)Podpisy pod listem do Ministra Zdrowia można składać do 16 wrze?nia
2013-09-12

Naczelna Izba Aptekarska
L. Dz. 324/2013
Warszawa, dnia 11 wrze?nia 2013 r.

KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie listu aptekarzy do Ministra Zdrowia

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim farmaceutom, którzy złożyli podpisy pod listem otwartym aptekarzy do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Tre?ć listu zaakceptowało dotychczas około czterech tysięcy członków naszego samorz?du. W zwi?zku z szeroko zakrojon? akcj? propagandow? przeciwników przepisów zakazuj?cych reklamy aptek, punktów aptecznych i ich działalno?ci wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich działań zmierzaj?cych do zakwestionowania tego zakazu. Polskie apteki nie chc? i nie potrzebuj? reklamy! Pragniemy przedstawić Panu Ministrowi stanowisko aptekarzy wobec praktyk godz?cych w wizerunek apteki jako placówki ochrony zdrowia i farmaceuty jako osoby wykonuj?cej zawód zaufania publicznego. Podpisy pod listem zamieszczonym na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej (www.nia.org.pl) można składać do 16 wrze?nia 2013 roku. Podczas obchodów tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, które odbęd? się 18 wrze?nia w Warszawie, list wręczony zostanie ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
.....
(JB)


Metoclopramid - informacja Prezesa URPL
2013-08-25

W zał?czniku:
Informacja Prezesa Urzędu o zaleceniach Europejskiej Agencji Leków wprowadzenia zmian w stosowaniu metoklopramidu.
Zmiany maj? na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka neurologicznych działań niepoż?danych.
Fragmenty:
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee on Medicinal Products for Human Use, CHMP) Europejskiej Agencji Leków zalecił zmiany w stosowaniu leków zawieraj?cych metoklopramid w Unii Europejskiej (UE), wł?cznie z ograniczeniem dawki i czasu stosowania leku, w celu ograniczenia znanego ryzyka potencjalnie ciężkich, neurologicznych działań niepoż?danych.(...)
Przegl?d danych potwierdził dobrze znane ryzyko niepoż?danych działań neurologicznych, np. krótkotrwałe zaburzenia pozapiramidowe, zaburzenia ruchowe, które mog? obejmować skurcze mię?ni (często dotycz? głowy i szyi), oraz dyskinezy póĄne (niekontrolowane ruchy, np. grymasy i drganie).Ryzyko ostrych (krótkotrwałych) powikłań neurologicznych jest większe w przypadku dzieci (...).
Dowody sugeruj?, że ryzyko przeważa nad korzy?ciami stosowania metoklopramidu w schorzeniach wymagaj?cych długotrwałego leczenia. Były także bardzo rzadkie przypadki ciężkich działań niepoż?danych dotycz?cych serca i układu kr?żenia, w szczególno?ci po podaniu iniekcji.(...)
Komitet zalecił przepisywanie metoklopramidu tylko do stosowania przez krótki okres (do 5 dni), oraz że nie powinien być stosowany u dzieci do pierwszego roku życia.(...).
.......
Więcej szczegółów w zał?czniku.
(JB)Projekt zmian w wykazach refundacyjnych od 1 wrze?nia wg DATUM
2013-08-25

=> www.datum.pl
(JB)


Małopolski WIF - recepty na nierefundowane III-P, IV-P i II-N
2013-08-22

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE
FAKR-II.8522.148.2013
Kraków dnia 02.08.2013 r.

KOMUNIKAT
Kierownicy aptek ogólnodostępnych
– wszyscy –

W zwi?zku z licznymi skargami napływaj?cymi do tut. Inspektoratu, a dotycz?cymi odmowy przez apteki realizacji recept na nierefundowane ?rodki odurzaj?ce grupy II-N oraz substancje psychotropowe grup III-P i IV-P Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie przypomina, że:

- zgodnie z aktualnym brzmieniem § 11 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich /Dz. U.poz. 260/ zmienionego Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich /Dz. U. poz. 1506/ „Recepta, na której przepisano wył?cznie leki niepodlegaj?ce refundacji posiadaj?ce kategorię dostępno?ci „Rp”, nie musi odpowiadać wzorowi okre?lonemu w zał?czniku nr 6 do rozporz?dzenia” - dotyczy to również recept na nierefundowane ?rodki odurzaj?ce grupy II-N oraz substancje psychotropowe grup III-P i IV-P,

- zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporz?dzenia na receptach na których przepisano nierefundowane ?rodki odurzaj?ce grupy II-N oraz substancje psychotropowe grup III-P i IV-P oprócz danych okre?lonych w § 5 ust. 1 (które musz? znajdować się na receptach z lekiem o kategorii dostępno?ci Rp i odpłatno?ci 100%) umieszcza się dodatkowo numer PESEL, albo paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzaj?cym tożsamo?ć.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Józef Ło?
.......
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - OXODIL i OXODIL PPH
2013-08-22

2013-08-21
Komunikat dla lekarzy i farmaceutów w sprawie wpisywania na receptach nazw leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia znak: MZ-PLO-460-17665-84/KP/13 z dnia 19 sierpnia 2013 r., Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w ?wietle zapisów §3 ust. 1 pkt 4 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.260 z póĄn. zm.), recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych, leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacj? w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych (Dz.U.11.122.696 z póĄn. zm.), ma być wydany za odpłatno?ci?, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje dane dotycz?ce przepisanych leków (…), o których mowa w §6.

Zgodnie z §6 ust.1 pkt 1 ww. rozporz?dzenia dane dotycz?ce przepisanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmuj?: nazwę lub nazwę powszechnie stosowan? (międzynarodow?) leku albo rodzajow? lub handlow? nazwę ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skrócon?, która w jednoznaczny sposób pozwala okre?lić przepisany lek, ?rodek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny.

Maj?c powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy do obrotu dopuszczone s? dwa leki np. Oxodil i Oxodil PPH, wpisanie na recepcie nazwy skróconej „Oxodil” nie pozwoli w sposób jednoznaczny okre?lić przepisanego leku, w zwi?zku z czym w sytuacji gdy lekarz chce wypisać refundowany Oxodil PPH musi wpisać jego pełn? nazwę.

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473, 495
.....
W zał?czniku Małopolski Oddz.NFZ przedstawia pismo,
które jest przy naszym poprzednim komunikacie.
(JB)Oxodil - Oxodil PPH - wydawanie na recepty
2013-08-21

Na stronie ?l?skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej znajduje się pismo Ministerstwa Zdrowia będ?ce odpowiedzi? na zapytanie Prezesa Rady Aptekarskiej ?l?skiej OIA dotycz?ce realizacji recept na OXODIL.
==> www.katowice.oia.pl
(JB)Prezes URPL - ograniczenia w stosowaniu diklofenaku
2013-08-20

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych - Komunikat do fachowych pracowników opieki zdrowotnej w sprawie ograniczeń w stosowaniu diklofenaku w zwi?zku z zagrożeniami sercowo-naczyniowymi.
Szczegóły w zał?czniku.
(JB)


Zmarła Pani mgr Jadwiga Kohutek
2013-08-13

Z żalem informujemy, że zmarła Pani mgr Jadwiga Kohutek - długoletnia farmaceutka Apteki Bonifratrów w Cieszynie.
Pani Magister dożyła pięknego sędziwego wieku
- w sierpniu skończyła 103 lata.
Pogrzeb odbędzie się 16 sierpnia 2013r o godz. 16.00
w Ko?ciele Pod Wezwaniem Marii Magdaleny w Cieszynie.
(JB)


Sprzedam Punkt Apteczny
2013-08-08

Sprzedam Punkt Apteczny w okolicy Andrychowa lub jego wyposażenie.
Kontakt 602 553 125


Dyżur PRAWNIKA
2013-08-02

W dniach 14 i 21 sierpnia 2013r. nie będzie dyżuru Prawnika
ze wzgledu na urlop wypoczynkowy.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)
Praca biura
2013-07-24

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej uprzejmie informuję,
że w dniach 25 i 26 lipiec br. (czwartek-pi?tek) biuro Izby będzie nieczynne
z powodów losowych.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)Komunikat Prezesa NRA w sprawie listu aptekarzy do MZ i ankiety dot. braku dostępno?ci do leków
2013-07-22

KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie listu aptekarzy do Ministra Zdrowia i ankiety dotycz?cej braku dostępno?ci do leków ==> nia.org.pl
(JB)


NIA - LIST APTEKARZY DO MINISTRA ZDROWIA - w sprawie reklamy aptek
2013-07-22

Na stronie NIA jest zamieszczony list aptekarzy do Ministra Zdtrowia.
Fragment listu:
"Szanowny Panie Ministrze!
W zwi?zku z bardzo siln? akcj? propagandow? zmierzaj?ca do podważenia zasadno?ci przepisu ustalaj?cego całkowity zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalno?ci JAKO FARMACEUTA STANOWCZO SPRZECIWIAM SIĘ JAKIMKOLWIEK ZMIANOM DOTYCZ·CYM WSKAZANEGO ZAKAZU.
Jako osoba wykonuj?ca zawód zaufania publicznego, zobowi?zana do troski o dobro pacjenta, znaj?c obowi?zuj?ce przepisy prawa, uważam, że nie istnieje żadna merytoryczna przesłanka do prowadzenia reklamy aptek i ?wiadczonych przez nie usług.(...)
....
Cały tekst listu - w naszym zał?czniku.
Po wejsciu na stronę NIA można elektronicznie podpisać się pod listem:
==> nia.org.pl
(JB)


OIA Bydgoszcz - spotkanie absolwentów Wydziału Farmaceutycznego AMG
2013-07-22

Informacja OIA w Bydgoszczy:
Komitet Organizacyjny Obchodów 40 lecia ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym AMG w 1973 r
uprzejmie prosi koleżanki i kolegów o wzięcie udziału w spotkaniu koleżeńskim w dniach 5-6 paĄdziernika 2013 r w Bydgoszczy.
Kontakt:
prof. Marek Wesołowski GUM Al. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
tel. 58 349-910-96 lub 510-291-285
.....
(JB)
Prezes URPL o produktach zawieraj?cych hydroksyetyloskrobię
2013-07-15

INFORMACJA PREZESA URZĘDU z dnia 11 lipca 2013 roku
w zwi?zku z decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego zakazuj?cymi wprowadzania do obrotu roztworów infuzyjnych zawieraj?cych hydroksyetyloskrobię*

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL,WM i PB) w zwi?zku ze stanowiskiem Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków (PRAC) wskazuj?cym, że korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania roztworów infuzyjnych zawieraj?cych hydroksyetyloskrobię (HES) nie przeważaj? ryzyka, zwrócił się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o zakaz wprowadzania do obrotu przedmiotowych produktów leczniczych.
PRAC zalecił zawieszenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów zawieraj?cych hydroksyetyloskrobię do czasu gdy podmioty odpowiedzialne zidentyfikuj? grupy chorych, dla których korzy?ci ze stosowania tych płynów będ? większe od ryzyka. Podmioty te maj? czas do jesieni br. na przedstawienie swojego stanowiska.
Jednocze?nie, Urz?d Rejestracji przypomina, że zgodnie z zaleceniami PRAC opartymi na wynikach trzech badań klinicznych, stosowanie tych produktów we wstrz?sie hipowolemicznym i u pacjentów w stanie krytycznym, w tym u chorych z seps? niesie za sob? zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek oraz większe ryzyko zgonu [1],[2],[3].
Ponadto, podawanie produktów z hydroksyetyloskrobi? w innych wskazaniach należy prowadzić po wnikliwym rozważeniu zagrożeń, bior?c pod uwagę stan kliniczny chorego, korzy?ci z zastosowanego leczenia oraz ewentualnej możliwo?ci użycia alternatywnej procedury medycznej b?dĄ alternatywnego produktu leczniczego.

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak

[1]Perner, A. et al. Hydroxyethyl Starch 130/0.42 versus Ringer’s acetate in severe sepsis. N Engl J Med 2012; 367(2):124-134.
[2]Brunkhorst, F.M. et al. Intensive insulin therapy and pentastarch resuscitation in severe sepsis. N EnglJ Med, 2008; 358(2):125-39.
[3]Myburgh, J.A. et al. Hydroxyethyl starch or saline for fluid resuscitation in intensive care; N Engl J Med 2012; 367(20):1901-11.
2013-07-11 barmal
.......
(JB)


Sprawozdanie ze zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego za I półrocze
2013-07-14

Przypominamy - do końca lipca należy przekazać do GIO? sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadz?cego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego za okres od stycznia do czerwca 2013r
na adres:
Główny Inspektorat Ochrony ?rodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Wzór formularza do wypełnienia jest na stronie GIO?
==> www.gios.gov.pl
(JB)
Artykuł Prezesa NRA w nr 6/2013 miesięcznika OSOZ "Wszystko na sprzedaż?"
2013-07-14

Fragment:
Bardzo kosztowna i szeroko zakrojona kampania przeciwników
zakazu reklamy aptek i ich działalno?ci wskazuje, jak ważne interesy
zostały naruszone. Polem bitwy s? na razie przede wszystkim ?rodki masowego przekazu.
dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Cały artykuł w zał?czniku.
(JB)


Spotkanie Prezesów ORA z Inspektorami GIF i WIF
2013-07-14

4 lipca 2013 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zofii Ulz i wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych z przedstawicielami samorz?du aptekarskiego. Naczeln? Radę Aptekarsk? reprezentowali: prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz, wiceprezesi NRA dr Marek Jędrzejczak i Michał Pietrzykowski, sekretarz NRA dr Tadeusz B?belek i skarbnik NRA Krzysztof Przystupa, a okręgowe rady aptekarskie - ich prezesi.
Spotkanie zorganizowane z inicjatywy prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza po?więcone było problemom zwi?zanym z przestrzeganiem przepisów dotycz?cych zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalno?ci (...).
Szczegóły ==> nia.org.pl
(JB)Felieton Prezesa NRA w "Aptekarzu Polskim" o zakazie reklamy
2013-07-14

Felieton Prezesa NRA o zakazie reklamy ukazał się w ostatnim numerze "Aptekarz Polskiego".
Fragment:
KRUCJATA
Gdy podczas prac legislacyjnych w Sejmie nad projektem ustawy o refundacji leków przedstawicielom samorz?du aptekarskiego (kierowałem zespołem Naczelnej Izby Aptekarskiej w czasie posiedzeń komisji zdrowia w Sejmie i Senacie) udało się przekonać stronę rz?dow? i posłów do zaaprobowania przepisów dotycz?cych zakazu reklamy aptek, przeciwnicy tych regulacji natychmiast zapowiedzieli, że nie spoczn?, że porusz? niebo i ziemię, żeby ten zakaz znikn?ł z polskiego porz?dku prawnego. Codziennie jeste?my ?wiadkami tej swoistej krucjaty przeciwników zakazu reklamy aptek.(...)
Cały tekst ==> www.aptekarzpolski.pl
(JB)


?l?ski Oddz.NFZ zwraca się o piln? weryfikację recept
2013-07-04

Komunikat na Portalu ?wiadczeniodawcy ?l?skiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

W zwi?zku z licznymi błędami w sprawozdawanych przez apteki danych wynikaj?cych ze realizowanych recept ?l?ski OW NFZ udostępnia w zał?czeniu listę recept zrealizowanych w okresie od 01.04.2013r do 15.06.2013 r. w poszczególnych aptekach, które budz? w?tpliwo?ci co do poprawno?ci przekazanych danych.
Prosimy o ich piln? weryfikację.
.....
Cały komunikat oraz listę recept wytypowanych do weryfikacji można odnaleĄć po zalogowaniu się na Portalu i wej?ć w okienku "Nowo?ci".
(JB)Małopolski Oddz.NFZ do aptekarzy - o prawidłowe przekazywanie danych z recept
2013-07-03

Komunikat dla aptek ogólnodostępnych w sprawie nieprawidłowo?ci dotycz?cych przekazywania danych ze zrealizowanych recept lekarskich w komunikatach xml.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z uprzejm? pro?b? o podjęcie działań dyscyplinuj?cych personel apteczny odpowiedzialny za realizację recept refundowanych w aptekach, w zakresie przekazywania niezbędnych informacji dotycz?cych zrealizowanych refundowanych recept lekarskich do Małopolskiego OW NFZ.
Zakres przekazywanych informacji precyzuje Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. (Dz.U.2011.294.1742 z póĄn.zm.) Ponadto § 8.6.2 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t.) wskazuje, iż w „W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na realizację recept, będ?cego następstwem okoliczno?ci, za które pomiot prowadz?cy aptekę ponosi odpowiedzialno?ć, oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, nakłada karę umown?..: [...] „..Wysoko?ć kary umownej wynosi do 2% kwoty refundacji ustalonej w sposób okre?lony w ust. 3-5 w przypadku:...” [...] „...przedstawienia danych o obrocie lekami, ?rodkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacj?, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, dokonał nienależnej refundacji”.
W trakcie przeprowadzonej weryfikacji recept, dotycz?cej wystawiania recept przez lekarzy bez uprawnień, ujawniono bardzo duż? liczbę przypadków przekazywania przez apteki, innych, b?dĄ nieprawidłowych numerów REGON ?wiadczeniodawców oraz numerów praw wykonywania zawodów lekarzy, a także dat wystawienia z recept refundowanych. Realizowane s? również recepty, w których kody kreskowe REGON lub numery prawa wykonywania zawodu s? niezgodne z danymi ?wiadczeniodawcy lub lekarza, oznaczonymi na receptach. Wobec aptek, u których stwierdzono nagminne przedstawianie nieprawdziwych danych, w pierwszej kolejno?ci zostan? wszczęte postępowania kontrolne oraz nałożone kary umowne wynikaj?ce z tre?ci umów, za przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
Nadmieniamy, że MOW NFZ dołoży wszelkich starań, aby poziom sprawozdawczo?ci aptecznej był rzetelny


Małopolski Oddz.NFZ o kodach na receptach
2013-06-27

Strona NFZ - Kraków 2013-06-27
Komunikat dotycz?cy sposobu przedstawiania kodów kreskowych na receptach refundowanych:
W zwi?zku z nowelizacj? Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U.2012.260 z póĄn.zm.) od 1 kwietnia 2013 r. recepty refundowane mog? być wystawiane w oparciu o druki zawieraj?ce zakresy numeryczne zaczynaj?ce się od cyfr ‘02’ i posiadaj?ce 22 cyfrow? liczbę znaków w kodzie.
Recepty takie musz? ponadto zawierać informacje służ?ce do ich automatycznego odczytu, obligatoryjnie kod kreskowy numeru recepty oraz dodatkowo: kod kreskowy numeru REGON, odpowiadaj?cy numerowi umieszczonemu w danych ?wiadczeniodawcy oraz kod kreskowy numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, odpowiadaj?cy numerowi umieszczonemu w polu dane lekarza na recepcie.
Informujemy ponadto, że zgodnie z cytowanym rozporz?dzeniem, kody kreskowe REGON i numeru prawa wykonywania zawodu lekarza s? wymagan? informacj? dodatkow? i nie zastępuj? obowi?zku umieszczenia tych informacji w danych ?wiadczeniodawcy (regon) i danych lekarza (npwz). Oznacza to także, że w każdym przypadku numer REGON z pola dane ?wiadczeniodawcy musi być zgodny z numerem REGON przedstawionym w kodzie kreskowym i analogicznie numer prawa wykonywania zawodu z pola dane lekarza musi być zgodny z numerem prawa wykonywania zawodu przedstawionym w kodzie kreskowym.
Niektóre z drukarni w polach dane ?wiadczeniodawcy lub dane lekarza, zamieszczaj? pod kodami kreskowymi ci?g cyfrowy numeru REGON lub numeru prawa wykonywania zawodu lekarza rozszerzony o trzy dodatkowe cyfry służ?ce do przedstawienia ci?gu znaków w postaci kodu kreskowego. Nie jest to bł?d, pod warunkiem, że po zaczytaniu kodu – będzie on zgodny z ci?giem numerycznym umieszczonym w danych ?wiadczeniodawcy lub lekarza, a na recepcie będzie przedstawiony w postaci cyfrowej: 9 lub 12 znakowy numer REGON i 7 znakowy numer prawa wykonywania zawodu.
Nie jest konieczne umieszczanie ci?gów znaków pod kodami kreskowymi, jeżeli zostały już przedstawione w postaci ci?gów numerycznych – 9 lub 12 cyfrowych dla numeru REGON (w polu dane ?wiadczeniodawcy na recepcie) i 7 cyfrowych dla numeru prawa wykonywania zawodu (w polu dane lekarza na recepcie).
Sposób przedstawienia kodów kreskowych na refundowanych receptach lekarskich:
1. Recepta refundowana dla osoby ubezpieczonej lub dla siebie i członków rodziny wystawiona w miejscu udzielania ?wiadczeń.
W zakresie okodow


WIF w Katowicach o osobnym stoisku na suplementy diety
2013-06-25

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przypomina o obowi?zku umieszczania suplementów diety, wyrobów medycznych itp.
w aptekach na wydzielonych stoiskach.
Pismo w zał?czniku. (JB)Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych od 1 lipca
2013-06-25

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, ?rodków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na dzień 1lipca 2013 r
==> www.mz.gov.pl
(JB)Opracowanie zmian na listach refundacyjnych od 1 lipca wg DATUM
2013-06-25

==> www.datum.pl
(JB)


MZ do NRA w sprawie problemów z dostępno?ci? do leków
2013-06-21

W zał?czniku:
odpowiedĄ Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezesa NRA dotycz?ce problemów z dostępno?ci? do niektórych produktów leczniczych.
(JB)


WIF w Katowicach do kierowników hurtowni farmaceutycznych
2013-06-21

W zał?cznikach:
pisma Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach do kierowników hurtowni farmaceutycznych w zwi?zku z decyzjami o wycofaniach produktów leczniczych:
AmBisone i Triderm.
(JB)


?l.Oddz.NFZ o kodach kreskowych na recepcie
2013-06-18

Komunikat nr 79/2013 dla aptek
w sprawie realizacji recept wystawionych na leki refundowane

W zwi?zku z pojawiaj?cymi się w?tpliwo?ciami w trakcie realizacji recept, dotycz?cymi sposobu w jaki kod kreskowy przedstawia dane, uprzejmie informujemy, że na recepcie refundowanej dopuszcza się przedstawianie danych w postaci kodów kreskowych jako ci?g 30, 22 lub 18 cyfr, o których mowa w Zał?czniku 5 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r.z póĄniejszymi zmianami.
Należy zwrócić uwagę, że recepty, na których zastosowano przedstawianie
danych w postaci kodu kreskowego jako ci?g 30, 22 lub 18 cyfr, dodatkowo musz? zawierać wszystkie nieobecne dane (nie wchodz?ce w skład ww. kodu) okre?lone w §3 ust. 5 rozporz?dzenia za pomoc? techniki służ?cej do ich automatycznego odczytu (np. numer recepty).
.....
(JB)


GIF o nielegalnym obrocie preparatami z dinitrofenolem
2013-06-16

KOMUNIKAT NR 3/2013
GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
dotycz?cy nielegalnego handlu niedopuszczonymi do obrotu preparatami na
odchudzanie zawieraj?cymiw swoim składzie 2,4 dinitrofenol

Główny Inspektorat Farmaceutyczny ostrzega przed kupowaniem i stosowaniem niedopuszczonych do obrotu preparatów nazwach "ONP", "ONP Fat Bumer", "2,4 dinitrofenol" oraz .Pure Coffein 200" (300 mg dinitrofenolu na kapsułkę), stosowanych w celu redukcji tkanki tłuszczowej . Oferowane s? one jako suplementy diety w postaci tabletek na nielegalnych stronach internetowych i forach. Produkty te stanowi? zagrożenie dla zdrowia i
życia przyjmuj?cych je osób.
Zwi?zek chemiczny dinitrofenol został zaklasyfikowany jako substancja
niebezpieczna, rakotwórcza oraz toksyczna, która powoduje poważne zaburzenia zdrowotne, uszkodzenie ciała i może doprowadzić do ?mierci.
.....
Cały komunikat w zał?czniku.(JB)


URPL o decyzjach GIF dotycz?cych Fervexu
2013-06-16

Informacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 24 maja 2013 r. w zwi?zku z decyzjami GIF w sprawie produktów leczniczych Fervex i Fervex Junior

W nawi?zaniu do wydanych w dniu 23.05.2013 r. przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji o wycofaniu z obrotu wszystkich serii produktów leczniczych Fervex oraz Fervex Junior Urz?d Rejestracji informuje co następuje:

Do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie wpływały doniesienia o działaniach niepoż?danych wskazuj?cych na wadę jako?ciow? wywołan? przedmiotowym zanieczyszczeniem.
Ze zgłoszenia wady jako?ciowej przesłanego, za po?rednictwem systemu Rapid Alert, przez francusk? Agencję ds. Leków, wynika, iż zdarzeniu nadano klasę II co oznacza, iż nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów i zarekomendowano wycofanie wszystkich serii do poziomu aptek ogólnodostępnych.
W zwi?zku z powyższym Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował również na stronie http://www.gif.gov.pl , że produkty wskazane w decyzji wycofuj?cej nr 26/WC/2013 z dnia 23-05-2013 FERVEX oraz nr27/WC/2013 z dnia 23-05-2013 FERVEX JUNIOR nie zagrażaj? życiu lub zdrowiu pacjentów.
Ponadto, zgodnie z deklaracj? firmy Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. przekazan? w zwi?zku z zaistniał? sytuacj? od dnia 10. maja 2010 roku do dzisiaj nie otrzymano żadnej reklamacji jako?ciowej zwi?zanej z tym problemem.
Dodatkowo, w przegl?dzie baz bezpieczeństwa firmy BMS obejmuj?cym ten sam okres, nie stwierdzono zdarzeń niepoż?danych, które s? bezpo?rednio zwi?zane z możliwo?ci? zakażenia E. faecium. Poszukiwanie odpowiednich zdarzeń niepoż?danych wykonano, stosuj?c następuj?ce Terminy Zalecane: ból brzucha, gor?czka, wymioty, biegunka oraz w zbiorze High Level Group Term: bakteryjne choroby infekcyjne. Dodatkowe badanie z zastosowaniem tych samych Terminów Zalecanych i obejmuj?ce wymienione powyżej produkty nie ujawniło nowych działań niepoż?danych, które byłyby jednoznacznie zwi?zane z możliwym zakażeniem E. faecium.
/-/ Wojciech Łuszczyna
Rzecznik Urzędu
.....
(JB)NIA - Komunikat z konferencji dziekanów wydz.farmac.uniwersytetów medycznych
2013-06-16

Ze strony NIA:
KOMUNIKAT Z KONFERENCJI DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW FARMACEUTYCZNYCH UNIWERSYTETÓW MEDYCZNYCH W POLSCE
Wrocław, 25 kwietnia 2013 roku.

W komunikacie jest mowa m.in. o konieczno?ci zapisania w przepisach prawnych:
- obowi?zku noszenia identyfikatorów przez farmaceutów i techników farmaceutycznych,
- powrotu do obowi?zku posiadania przez kierownika apteki specjalizacji,
- apteka dla aptekarza,
- zmiana sposobu naliczania marży na leki refundowane.
Więcej - w zał?czniku.
(JB)
Sprzedam Aptekę
2013-06-12

Sprzedam aptekę w nowym O?rodku Zdrowia koło Bielska-Białej.
kontakt: 881 788 750


?l?ski Oddz.NFZ - komunikat dla aptek o weryfikacji przekazywanych danych
2013-06-07

Komunikat nr 71/2013 dla aptek województwa ?l?skiego
w zwi?zku z przeprowadzan? weryfikacj? danych przekazywanych przez apteki:

Informujemy, że ?l?ski Oddział Wojewódzki NFZ przeprowadza weryfikację danych przekazywanych przez wybrane apteki.
W zwi?zku z powyższym prosimy o zapoznanie się z tre?ci? zawiadomienia zamieszczonego na portalu apteki.
?cieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następuj?ca:
z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE (następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać „Pokaż więcej…”,
z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCH NFZ,
kolejno PLIKI TECHNICZNE, a potem PLIKI DEDYKOWANE.
.....
(JB)


UWAGA - ODWOŁANY KURS z dnia 08 czerwca 2013r.
2013-05-29

Uprzejmie informujemy, że kurs "Bezpieczeństwo stosowania leków", który miał się odbyć w dniu 08 czerwca 2013r. w sobotę ze względu na bardzo mał? ilosci? osób zostaje ODWOŁANY.
Kurs zostanie wznowiony jesieni?.
(BW)

Drużyna Piłkarska przy BOIA
2013-05-23

W Beskidzkiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej organizuje się grupa chętnych osób do utworzenia drużyny piłkarskiej (w perspektywie udział w halowych mistrzostwach w piłce nożnej).
Chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu prosimy o kontakt z mgr farm. Bartoszem Dziembowskim tel. 601-061-709 lub Biurem Izby tel. 33/8122885.
(MT)


NIA - ankieta o brakach leków
2013-05-16

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r.

KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie ankiety dotycz?cej braku dostępno?ci do leków

Na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej
==> nia.org.pl
można wypełnić ankietę skierowan? do aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych i punktów aptecznych, dotycz?c? braku dostępno?ci do produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o regularne wypełnianie ankiety (można to zrobić bezpo?rednio na stronie NIA). Należy zwrócić szczególn? uwagę, by nie powielać informacji dotycz?cych już raz zgłoszonego przez aptekę w danym dniu braku konkretnego leku.
Zebrane przez NIA informacje na temat brakuj?cych leków s? sukcesywnie przekazywane do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
.....
(JB)Kontrole w aptekach w 2012roku
2013-05-10

Wynik kontroli aptek przez NFZ w 2012 roku.
(BW)


Małopolski Oddz.NFZ - o danych pacjentów uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji
2013-05-09

2013-05-08
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych dotycz?cy sprawozdawania w komunikatach elektronicznych danych z dokumentów potwierdzaj?cych prawo osób uprawnionych do ?wiadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji:
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami apteka ma obowi?zek sprawozdawać w komunikacie elektronicznym dane identyfikuj?ce pacjenta korzystaj?cego ze ?wiadczeń́ opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, o których mowa m.in. w §3 ust. 1 pkt 2 litera e rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.260 z póĄn. zm.): „numer po?wiadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy - w przypadku korzystania ze ?wiadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w razie braku tego po?wiadczenia - numer dokumentu uprawniaj?cego do korzystania ze ?wiadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wystawionego przez wła?ciw? instytucję zagraniczn?.”

Apteka przekazuje ww. numer w komunikacie elektronicznym przekazywanym do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, którym jest w przypadku:
1. karty EKUZ - numer z pozycji 8
2. Certyfikatu Tymczasowo Zastępuj?cego kartę EKUZ – numer z pozycji 8
3. po?wiadczenia wydanego przez Oddział Wojewódzki NFZ – numer po?wiadczenia.

Prosimy o wprowadzanie pełnych numerów po?wiadczeń i dokumentów potwierdzaj?cych uprawnienia (bez pomijania cyfr, liter, uko?ników itp.) i sprawdzanie poprawno?ci wprowadzonych danych, widocznych w czę?ci B zestawienia zbiorczego, przed zatwierdzeniem szablonu rozliczeniowego.
Usunięcie ewentualnych błędów stwierdzonych podczas weryfikacji dokumentów będzie wymagało wykonania korekty zestawienia zbiorczego recept.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski OW NFZ
tel. 12/29-88-472, 473, 493
......
(JB)


Nowelizacja rozporz?dzenia dot. opłaty w porze nocnej
2013-04-25

ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie maksymalnej wysoko?ci dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz okre?lenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 19 kwietnia 2013r, poz.478.
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 4 maja 2013r.
W zał?czniku:
tekst rozporz?dzenia - pochodzi z sejmowej strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
(JB)?l.Oddz.NFZ - komunikat 63 o danych pacjentów uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji
2013-04-25

Komunikat nr 63/2013 dla aptek i punktów aptecznych
w sprawie sprawozdawania danych z dokumentów potwierdzaj?cych prawo osób uprawnionych do ?wiadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji

W zwi?zku z rozbieżno?ci? przepisów dotycz?cych danych identyfikuj?cych pacjenta jakie należy sprawozdać w komunikacie elektronicznym w przypadku korzystania przez pacjentów ze ?wiadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji ?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z zaleceniem Centrali NFZ apteka ma obowi?zek sprawozdać w komunikacie elektronicznym dane identyfikuj?ce pacjenta zgodne z tre?ci? Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich § 3. Ust. 1 pkt 2 litera e.
.......
komunikat ze szczegółami w zał?czniku.
(JB)


?l?ski Oddz.NFZ - komunikat 58 o aneksie do umowy przy zmianie konta bankowego
2013-04-25

Komunikat nr 58/2013 dla aptek
w sprawie aneksowania umowy na realizację recept w przypadku zmiany
numeru rachunku bankowego apteki/punktu aptecznego

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego odbywa się na pisemny wniosek apteki wygenerowany w systemie informatycznym NFZ,
za po?rednictwem Portalu ?wiadczeniodawców.
Instrukcja dla podmiotu prowadz?cego aptekę opisuj?ca sposób postępowania w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego została przedstawiona w zał?czniku.
Doł?czone zał?czniki:
1. Instrukcja postępowania w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego.
.....
(JB)


c.d. - instrukcja aneksowania umowy po zmianie kierownika
2013-04-14
?l?ski NFZ - aneksowanie umów przy zmianie kierownika
2013-04-14

Komunikat nr 50/2013 dla aptek
w sprawie aneksowania umowy na realizację recept:
w przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego
?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że każdorazowa zmiana na stanowisku kierownika apteki wymaga aneksowania umowy podpisanej z ?l?skim OW NFZ przez Podmiot prowadz?cy aptekę. Zmianę tak? Podmiot zgłasza niezwłocznie.
Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zmiany umowy wymagaj? formy
pisemnej pod rygorem nieważno?ci.
Instrukcja dla podmiotu prowadz?cego aptekę opisuj?ca sposób postępowania w przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki oraz wzory dokumentów niezbędnych do aneksowania umów z aptekami w przypadku zmiany kierownika apteki zostały przedstawiona w zał?cznikach.
Doł?czone zał?czniki:
Instrukcja postępowania w przypadku zmiany kierownika
Wniosek o aneks do umowy – zmiana kierownika
Zał. 1 O?wiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Zał. 2 O?wiadczenie o odpowiedzialno?ci karnej
Zał. 3 Wzór podpisu i parafy osób podpisuj?cych aneks
Zał. 4 O?wiadczenie kierownika apteki
.....
(JB)


?l?ski NFZ - pełnomocnictwa do podpisywania zestawień refundacyjnych
2013-04-14

Komunikat nr 51/2013 dla aptek
w sprawie wzorów pełnomocnictw dla aptek/punktów aptecznych
Dział Refundacji i Rozliczeń Aptek udostępnia w zał?czeniu wzory pełnomocnictw.
Pełnomocnictwa dotycz? sytuacji w której podmiot b?dĄ kierownik apteki/punktu aptecznego upoważnia do podpisywania w swoim imieniu zestawień zbiorczych dot. refundacji cen leków, ?rodków specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.
Doł?czone zał?czniki:
- pełnomocnictwo w imieniu wła?ciciela
- pełnomocnictwo w imieniu kierownika
.....
(JB)


Nowelizacja rozporz?dzenia w sprawie opłaty pobieranej przez aptekę w porze nocnej
2013-04-14

ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie maksymalnej wysoko?ci dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz okre?lenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póĄn. zm.2) ) zarz?dza się, co następuje:
§ 1.
W rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysoko?ci dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz okre?lenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz. U. Nr 85, poz. 778) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Maksymalna wysoko?ć dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję leków w porze nocnej, niezależnie od ilo?ci wydanych produktów leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł.”.
§ 2.
Rozporz?dzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA
..........
Rozporz?dzenie podpisane przez Ministra Zdrowia - jeszcze nie zostało ogłoszone w dzienniku ustaw.
(JB)


Przepisy dotycz?ce narkotyków, psychotropów i prekursorów
2013-04-07

W naszym dziale PRAWO jest jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z 10 stycznia 2012r.
Dla przypomnienia: ustawa ta precyzuje zasady obrotu detalicznego ?rodkami odurzaj?cymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami (art.41.)
oraz zawiera wykazy ?rodków odurzaj?cych i substancji psychotropowych.
(JB)


Aktualne rozporz?dzenie w sprawie recept oraz jego nowelizacje s? w dziale PRAWO
2013-04-07

W naszym dziale PRAWO jest aktualne rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich oraz jego nowelizacje - pochodz? ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
(JB)Uwaga kradzieże w Aptekach na terenie Bielska-Białej
2013-04-03

Chcieli?my poinformować o zdarzaj?cych się w ostatnim czasie kradzieżach
w aptekach bielskich. Takie kradzieże miały miejsca w minionych dniach. Schemat jest bardzo podobny, młody mężczyzna kupuje drogie kosmetyki
i inne leki, kiedy towar jest przygotowany przy ladzie, prosi o przyniesienie pieluchomajtek, które znajduj? się w magazynie z tyłu apteki i kiedy farmaceuta idzie po proszony towar, klient wychodzi z niezapłaconymi kosmetykami.
(BW)


Informacja dla aptek z terenu działania BOIA podlegaj?cych WIF w Krakowie
2013-03-21

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie na swojej stronie podała
link do strony WIF w Krakowie,
na której jest opublikowany plan kontroli aptek
na terenie działania Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej w Krakowie:
==> www.wrotamalopolski.pl
(JB)


NFZ przypomina o uprawnionych do obsługi poza kolejno?ci?
2013-03-21

Ze strony ?l?skiego Oddziału Narodpwego Funduszu Zdrowia:

Komunikat nr 39/2013 dla ?wiadczeniodawców i aptek -
przypomnienie o prawie do korzystania ze ?wiadczeń opieki zdrowotnej
oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejno?ci?
Przypomina się, że zgodnie z art. 43 ust. 1 i art. 47c ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027) ?wiadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy tj. posiadaj?cym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom, przysługuje prawo do korzystania ze ?wiadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznychudzielanych w aptekach poza kolejno?ci?.
......
(JB)


NRA do GIF o sprzedaży bezpo?redniej
2013-03-19

W zał?czniku:
pismo Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie niezgodnego z polskim Prawem farmaceutycznym zjawiska dystrybucji bezpo?redniej.
(JB)


Klasyfikacja odpadów w aptekach
2013-03-19

W zał?czniku:
pismo przedstawiaj?ce stanowisko Ministerstwa ?rodowiska w sprawie kodów odpadów występuj?cych w aptekach.(JB)


Uzupełnienie do wcze?niejszego komunikatu o niepracuj?cych farmaceutach
2013-03-13

W przypadku farmaceutów, którzy >ZAPRZESTALI< wykonywanie zawodu, w kwestii dotycz?cej terminów zgłaszania obowi?zuje art.15. punkt 6 Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991r z póĄniejszymi zmanami:

Art.15.6. Osoby, które przestały wykonywać zawód aptekarza , obowi?zane s? w ci?gu trzech miesięcy zawiadomić o tym okręgow? radę aptekarsk?, a w razie ponownego zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu aptekarza - najpóĄniej w ci?gu 30 dni od chwili rozpoczęcia pracy.

Do farmaceutów >CZASOWO< pozostaj?cych bez pracy stosuje się:

Uchwałę ORA BOIA z 7 lipca 2004r
w sprawie zwolnienia z obowi?zku płacenia składek przez farmaceutów czasowo pozostaj?cych bez pracy.
Wówczas farmaceuta informuje Beskidzk? Okręgow? Izbę Aptekarsk?
w terminie 7 dniu od dnia rozwi?zania stosunku pracy, że czasowo pozostaje bez pracy.
Po ponownym zatrudnieniu zgłasza ten fakt w Izbie w ci?gu 7 dni od podjęcia pracy.

W zał?cznikach - w/w uchwała.
(JB)Nowelizacja rozp.o receptach ogłoszona 7 marca 2013r
2013-03-11

W zał?czniku:
pochodz?cy ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Dziennik Ustaw z dnia 7 marca 2013r poz. 321
publikuj?cy ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich.

Fragment ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej, na który powołuje się rozporz?dzenie, dotyczy oznaczenia CN i DN:

Art. 2. 1. Do korzystania ze ?wiadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych na zasadach okre?lonych w ustawie maj? prawo:
1) osoby objęte powszechnym - obowi?zkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi",
2) inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadaj?ce obywatelstwo polskie i posiadaj?ce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniaj? kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono okoliczno?ci, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie okre?lonych dla ubezpieczonych,
3) inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadaj?ce obywatelstwo polskie:
a) które nie ukończyły 18. roku życia, lub
b) posiadaj?ce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które s? w okresie ci?ży, porodu lub połogu(...)
.............
(JB)


Farmaceuci pozostaj?cy bez pracy nie płac? składek
2013-03-10

Przypominamy:
farmaceuci, którzy przestali pracować w swoim zawodzie - odeszli z apteki,, zostali zwolnieni, zlikwidowali własn? aptekę itp.- nie płac? składek członkowskich na izbę aptekarsk? za czas pozostawania bez pracy.
Fakt pozostawania bez pracy należy zgłosić pisemnie do swojej Izby Aptekarskiej.

W momencie ponownego podjęcia pracy jako farmaceuta - o czym również należy powiadomić swoj? Izbę Aptekarsk? - powraca też obowi?zek płacenia składek.

Przepisy nie przewiduj? możliwo?ci zwolnienia z płacenia składek ani ich zmniejszenia dla pracuj?cego w swoim zawodzie farmaceuty. Natomiast nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialno?ci zawodowej podlegaj? ?ci?gnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art.66 ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991r Dz.U. nr 41 poz.179 z póĄniejszymi zmianami).
(JB)


Komunikat ?l?skiego Oddz.NFZ - o zawiadomieniu na portalu
2013-03-07

Komunikat ?l?skiego Oddziału Narodowego Funduszu zdrowia:

Komunikat nr 30/2013 dla aptek województwa ?l?skiego -
pro?ba o zapoznanie się z tre?ci? zawiadomienia zamieszczonego na portalu apteki w sprawie weryfikacji danych:
Informujemy, że ?l?ski OW NFZ przeprowadza weryfikację danych przekazywanych przez wybrane apteki. W zwi?zku z powyższym prosimy o zapoznanie się z tre?ci? zawiadomienia zamieszczonego na portalu apteki.
?cieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następuj?ca: z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE (następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać „Pokaż więcej…”), z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCH NFZ,kolejno PLIKI TECHNICZNE, a potem PLIKI DEDYKOWANE.”
.......
(JB)


Nowelizacja rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich
2013-03-06

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano rozporz?dzenie podpisane przez Ministra Zdrowia ale jeszcze nie ogłoszone w Dzienniku Ustaw:

link do strony ==> www.mz.gov.pl

ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 marca 2013 r.
zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z póĄn. zm.2)) zarz?dza się, co następuje:
§ 1.
W rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260 i 1506) wprowadza się następuj?ce zmiany:
1) w zał?czniku nr 1 do rozporz?dzenia w tabeli lp. 2 i 3 otrzymuj? brzmienie:
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 - CN - Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 - DN - Pacjent, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy
--------------------------------------------------------------------------------------------
2) w zał?czniku nr 4 do rozporz?dzenia pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje warto?ć:
a) „8” – dla recept na leki posiadaj?ce kategorię dostępno?ci „Rp”, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegaj?ce refundacji,
b) „9” – dla recept na leki posiadaj?ce kategorię dostępno?ci „Rpw”;”.
§ 2.
Rozporz?dzenie wchodzi w życie z dniem następuj?cym po dniu ogłoszenia, z tym że:
1) § 1 pkt 1 wchodzi w życie z moc? od dnia 1 stycznia 2013 r.;
2) § 1 pkt 2 wchodzi w życie z moc? od dnia 30 grudnia 2012 r.

MINISTER ZDROWIA
..........
(JB)


NFZ o zdublowanych numerach recept
2013-03-06

W zał?czniku:
odpowiedĄ Prezesa NFZ na zapytanie NRA dotycz?ce dublowania się numerów recept.(JB)


Do 15 marca należy przekazać zestawienie danych o odpadach za 2012r
2013-02-20

Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa ?l?skiego:
==> bip.slaskie.pl

Pod koniec strony znajduje się
adres, na który należy wysłać zestawienie
oraz link do
ROZPORZ·DZENIA MINISTRA ?RODOWISKA
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służ?cych do sporz?dzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach
wraz z wzorami formularzy.
W zał?czniku nr 1 do rozporz?dzenia jest
WZÓR FORMULARZA DO SPORZ·DZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILO?CI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZ·DZENIACH SŁUŻ·CYCH DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
(JB)

Dane podmiotu drukuj?cego na recepcie
2013-02-13

Ze względu na zapytania - fragmenty z rozporz?dzenia z dnia 9 marca 2012r
w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012 poz.260),
dotycz?ce danych podmiotu drukuj?cego, umieszczonych na recepcie:

Pragraf 2.4.
Na dole recepty zamieszcza się, w formie wydruku, nazwę i adres lub numer REGON podmiotu drukuj?cego receptę, a w przypadku gdy wydruku dokonuje osoba wystawiaj?ca receptę - zwrot "wydruk własny".
(...)
Paragraf 16.4.
Osoba wydaj?ca realizuje receptę, na której:
1) nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukuj?cego,
o których mowa w paragrafie 2 ust. 4;
(...)
........
(JB)


Kurs "Andropauza" w Sosnowcu - s? jeszcze wolne miejsca
2013-02-08

S? jeszcze wolne miejsca na kurs "Andropauza",
który odbędzie się w Sosnowcu 23 lutego 2013r.
Szczegóły we wcze?niejszym naszym komunikacie.
(JB)


Wielko?ci opakowań leków na receptach
2013-02-07

W zał?czniku:
pismo Ministra Zdrowia będ?ce odpowiedzi? na zapytanie Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, dotycz?ce wielko?ci opakowań na recepcie.
(JB)
NFZ o receptach bez regonu
2013-02-05

Komunikat ze strony ?l?skiego Oddz.NFZ z 05 lutego 2013r:
O receptach bez REGON-u

W zwi?zku z w?tpliwo?ciami dotycz?cymi interpretacji możliwo?ci wypisywania leków refundowanych przez lekarzy niemaj?cych zarejestrowanej praktyki lekarskiej informuję, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz w zarz?dzeniu z 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy
upoważniaj?cej do wystawiania recept na leki refundowane w?ród lekarzy mog?cych zawrzeć tak? umowę wymieniła również lekarzy niemaj?cych takiej praktyki, a pracuj?cych na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. o pracę lub umowy-zlecenia w podmiocie, z którym NFZ nie ma podpisanej umowy na ?wiadczenia zdrowotne.
W?tpliwo?ci, jakie pojawiały się w tej kwestii, wynikały z tre?ci obowi?zuj?cego do 29 grudnia 2012 r rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (DzU poz. 260), które obligowało lekarza do umieszczania numeru REGON na recepcie. Zmiana rozporz?dzenia, która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2012 r., expressis verbis wskazała, że dane osoby uprawnionejwpisywane na recepcie obejmuj? numer REGON wył?cznie wtedy gdy osoba uprawniona taki numerposiada.
Tak zapisana fakultatywno?ć wpisywania numeru REGON rozwiała wszelkie dotychczas pojawiaj?ce się w?tpliwo?ci odno?nie do możliwo?ci zawierania umów upoważniaj?cych do wystawiania receptrefundowanych przez lekarzy wykonuj?cych zawód w innych formach niż wskazane w art. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno?ci leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 z póĄn. zm.).
Departament Gospodarki Lekami Centrala NFZ
.......
(JB)


NFZ o "starych" drukach recept
2013-02-05

W zał?czniku:
pismo dotycz?ce ważno?ci druków recept z 20 - cyfrowym numerem,
z 22 - cyfrowym numerem i okienkiem "choroby przewlekłe",
z 22 - cyfrowym numerem zaczynaj?cym się od "01",bez okienka "choroby przewlekłe",
oraz druków recept na leki "Rpw".
(JB)


Rpw a "data realizacji od dnia" - interpretacja MZ
2013-02-05

W zał?czniku:
interpretacja Ministerstwa Zdrowia dotycz?ca możliwo?ci wystawiania do trzech recept na 90 dni leków posiadaj?cych kategorię dostępno?ci "Rpw".
(JB)?l?ski Oddz.NFZ - komunikat 11/2013 o informacji na Portalu
2013-02-05

Komunikat nr 11/2013 dla aptek województwa ?l?skiego
z dnia 28 stycznia 2013r- pro?ba o zapoznanie się z tre?ci? zawiadomienia
zamieszczonego w folderze PLIKI DEDYKOWANE

Informujemy, że ?l?ski Oddział Wojewódzki NFZ przeprowadza kontrolę elektroniczn? danych przekazywanych przez apteki. W zwi?zku z powyższym prosimy o zapoznanie się z tre?ci? zawiadomienia zamieszczonego w folderze PLIKI DEDYKOWANE.
?cieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następuj?ca:
z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE (następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać „Pokaż więcej…”), z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCHNFZ,
PLIKI TECHNICZNE, a potem PLIKI DEDYKOWANE.
..............
(JB)


OIA w Krakowie - odpowiedzi Małopolskiego NFZ na pytania farmaceutów
2013-01-18

Zachęcamy do zagl?dnięcia na stronę internetow? OIA w Krakowie -
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zamie?ciła na swojej stronie
(komunikat z 17 stycznia 2013r) zbiór odpowiedzi Małopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia na zapytania OIA w Krakowie.
Link do strony OIA w Krakowie:
==> oia.krakow.pl
link do strony OIA w Krakowie z zebranymi odpowiedziami:
==> oia.krakow.pl
(JB)


NIA - komunikat w sprawie wieku kierownika apteki
2013-01-18

W zał?czniku:
komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zmiany warunków wymaganych od osób pełni?cych funkcję kierownika apteki.
(JB)


NFZ o numeracji recept
2013-01-18

W zał?czniku:
pismo dotycz?ce przedostatniej cyfry w numerze recepty.
(JB)


Dyżury Aptek na terenie miasta Bielsko-Biała w 2013r.
2013-01-07

Na terenie miasta Bielsko-Biała dyżury pełni? dwie całodobowe apteki :
Apteka KLIMCZOK przy ul. Cyniarskiej 11 nr tel. 33 812-48-66
Apteka Na Dworcu przy ul. Warszawskiej 2 nr tel. 33 812-24-76,
w zwi?zku z powyższym w 2013r. nie będzie dodatkowych dyżurów.
(BW)Nowelizacja rozporz?dzenia w sprawie recept od 30 grudnia 2012
2012-12-31

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich zostało ogłoszone
w Dzienniku Ustaw poz.1506 z 28 grudnia 2012r.
Obowi?zuje od 30 grudnia 2012r.
==> dziennikustaw.gov.pl

W zał?czniku:
Komunikat Ministra Zdrowia dla aptekarzy
w sprawie w/w rozporz?dzenia.
(JB)


NIA - opłata ryczałtowa za leki recepturowe
2012-12-28

Ze strony NIA:

Warszawa, 28 grudnia 2012 r.
KOMUNIKAT w sprawie zmiany opłaty ryczałtowej za leki recepturowe

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2013 r. ulega podwyższeniu warto?ć najniższego wynagrodzenia, jakie obowi?zuje w naszym kraju. Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych również z dniem 1 stycznia 2013 r. ulega podwyższeniu kwota ryczałtu, jaki pobieraj? apteki za lek recepturowy.

Obecnie obowi?zuj?ca kwota 7,50 PLN zostaje zast?piona od dnia 1 stycznia now? kwot? 8,00 PLN.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
................
(JB)?l?ski Oddz.NFZ - komunikat 198 dotycz?cy komunikatów 196 i 197
2012-12-28

Ze strony ?l?skiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

Komunikat 198/2012
dotyczy realizacji recept wystawionych na leki refundowane

W nawi?zaniu do komunikatów nr 196 i 197 zamieszczonych na stronie internetowej ?l?skiego OW NFZ informujemy, że zgodnie z § 31 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich, z jego póĄniejszymi zmianami, dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych z wzorem obowi?zuj?cym przed dniem 1 stycznia 2012, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012, na dotychczasowych zasadach. Powyższe oznacza możliwo?ć ordynowania leków na w/w wzorach do dnia 31 grudnia 2012, natomiast realizacja w aptece może nast?pić po tym dniu zgodnie z terminem ważno?ci recepty okre?lonym w ww. rozporz?dzeniu.
.............
(JB)


Nowelizacja rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich
2012-12-27

Minister Zdrowia podpisał 21 grudnia 2012r
rozporz?dzenie zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich.

W zał?czniku tekst podpisanego rozporz?dzenia,
pochodz?cy ze strony Ministerstwa Zdrowia.

Rozporz?dzenie (na t? chwilę) jeszcze się nie ukazało w Dzienniku Ustaw.
(JB)


Komunikaty oddziałów NFZ w sprawie druków recept
2012-12-27

W zał?cznikach:
- komunikat nr 196/2012 ?l?skiego Oddziału NFZ dla aptek,
- komunikat nr 197/2012 ?l?skiego Oddziału NFZ dla lekarzy i ?wiadczeniodawców,
- komunikat Małopolskiego Oddziału NFZ dla lekarzy i farmaceutów.
(JB)


?l?ski NFZ - komunikaty 179 i 180 o ?rodkach pomocniczych
2012-12-06

W zał?cznikach:

Komunikat nr 179/2012 dla wnioskodawców
składaj?cych wnioski o zawarcie umowy w rodzaju:
zaopatrzenie w wyroby medyczne będ?ce przedmiotami ortopedycznymi
oraz ?rodkami pomocniczymi na rok 2013,

Komunikat nr 180/2012 dla ?wiadczeniodawców
realizuj?cych umowy wieloletnie w rodzaju:
zaopatrzenie w wyroby medyczne będ?ce przedmiotami ortopedycznymi
oraz ?rodkami pomocniczymi w sprawie aneksowania umów na rok 2013
(JB)


Prezes NRA o stanowiskach podjętych przez NRA na posiedzeniu 21.XI.2012
2012-11-28

Aktualno?ci, 27 listopada 2012
Ze strony NIA:

Warszawa, dnia 23 listopada 2012 r.
KOMUNIKAT PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie stanowisk Naczelnej Rady Aptekarskiej

Na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2012 r. Naczelna Rada Aptekarska podjęła praktycznie jednogło?nie siedem stanowisk, w których odniosła się do najważniejszych problemów dotykaj?cych polskich aptekarzy.
.....
Dotycz? one m.in. marż na leki refundowane, dyżurów nocnych, reklamy.
Szczegóły ==> nia.org.pl
(JB)


?l?ski Oddz.NFZ - komunikat 172 o kontroli elektronicznej
2012-11-22

Komunikat ?l?skiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

Komunikat nr 172/2012 dla aptek województwa ?l?skiego -
pro?ba o zapoznanie się z tre?ci? zawiadomienia
zamieszczonego na Portalu ?wiadczeniodawcy:

Informujemy, że ?l?ski OW NFZ przeprowadza kontrolę elektroniczn? danych przekazywanych przez apteki. W zwi?zku z powyższym prosimy o zapoznanie się z tre?ci? zawiadomienia zamieszczonego w folderze PLIKI DEDYKOWANE.
?cieżka dostępu do elektronicznej wersji zawiadomienia jest następuj?ca:
z poziomu działu ADMINISTRACJA I OPCJE (następnie w prawym dolnym rogu okna ekranu portalu należy wybrać „Pokaż więcej…”), z listy dostępnych opcji należy wybrać - POBRANIE PLIKÓW TECHNICZNYCH NFZ,
a potem PLIKI DEDYKOWANE.
......
(JB)Rozporz?dzenie o surowcach farmaceutycznych c.d.
2012-11-21

W nowym rozporz?dzeniu w sprawie leków, które mog? być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporz?dzaniu leków recepturowych istotn? różnic? w porównaniu z poprzednim rozporz?dzeniem
jest paragraf dotycz?cy kosztu sporz?dzania leku recepturowego w kwestii użytych leków gotowych ( litera b ):

§ 4. Koszt sporz?dzenia leku recepturowego obejmuje:
1) warto?ć użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:
a) wymienionych w zał?czniku do rozporz?dzenia,
b) innych leków niż okre?lone w lit. a,
zamieszczonych w """wykazie refundowanych""" leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod warunkiem że przepisana przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w postaci stałej stosowanej doustnie(...)

oraz paragraf dotycz?cy warto?ci użytych surowców w kwestii używanej do leków wody:
§ 5. 1. Warto?ć użytych surowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurtowej. Do warto?ci użytych surowców farmaceutycznych """nie wlicza""" się kosztów """przygotowanej w aptece wody""" wchodz?cej w skład leków recepturowych. Do warto?ci opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków oraz podkładek(...)
(JB)


Nowe rozporz?dzenie o surowcach farmaceutycznych obowi?zuje od 1 grudnia 2012
2012-11-20

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 listopada 2012 r Poz. 1259
zostało ogłoszone
ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie leków, które mog? być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporz?dzaniu leków recepturowych.

Zał?cznik 1: tekst rozporz?dzenia pochodz?cy ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Zał?cznik 2 (=> więcej): dotyczy marży na leki recepturowe - wyci?g z przepisów przygotowany przez NIA.
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - komunikat dla aptek o przesyłaniu kserokopii recept
2012-11-09

Ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
2012-11-09
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie przesłania kserokopii zrealizowanych recept:
W zwi?zku z prowadzon? weryfikacj? przekazywanych danych elektronicznych o zrealizowanych refundowanych receptach lekarskich, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego OW NFZ informuje, że na kontach portalowych wybranych aptek i punktów aptecznych umieszczone zostały komunikaty dotycz?ce przesłania wymienionych w zał?czniku kserokopii recept potwierdzonych za zgodno?ć z oryginałem.
Prosimy o zapoznanie się z komunikatami oraz przekazanie do MOW NFZ wskazanych danych.
Przesyłan? korespondencję należy oznaczyć:
1. identyfikatorem apteki wynikaj?cym z zawartej umowy
2. tre?ci?: weryfikacja-leki-paĄdziernik
Nieprzekraczalny termin przekazania kserokopii recept do MOW NFZ – 16.11.2012 r.
Recepty można przesyłać:
1. drog? elektroniczn?, na adres: sekretariat.wgl@nfz-krakow.pl
2. faksem, na numer: 12/29-88-451
3. osobi?cie na Dziennik Podawczy, Kraków, ul. Batorego 24, lub
4. osobi?cie do Wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ – Kraków, ul. Racławicka 56a, pok. 15
5. osobi?cie do Delegatur MOW NFZ

Wydział Gospodarki Lekami Małopolski OW NFZ
tel. 12/29-88-473, 493
..........
(JB)


Zarz?dzenie Prezesa NFZ nr 75 o numerach recept
2012-11-09

Zarz?dzenie Nr 75/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikuj?cego receptę

Na podstawie art. 102 ust.1 i 5 pkt 21 ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póĄn. zm.1)) oraz § 3 ust. 4 w zw. z pkt 3 zał?cznika nr 4 do rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260) zarz?dza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się następuj?cy sposób budowy unikalnego numeru identyfikuj?cego receptę nadawanego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia od cyfry pi?tej do dwudziestej, z których:
1) cyfra pi?ta - przyjmuje warto?ć "0";
2) cyfra szósta - przyjmuje warto?ć "0" lub "9";
3) cyfra siódma - przyjmuje warto?ć "0";
4) cyfra ósma - przyjmuje warto?ć "0" lub "1";
5) cyfra od dziewi?tej do dwudziestej - stanowi? kolejny numer recepty w ramach danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
§ 2.
Traci moc zarz?dzenie Nr 21/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikuj?cego receptę.
§ 3.
Zarz?dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz
......
Pismo w zał?czniku. (JB)


Rozporz?dzenie o surowcach farmaceutycznych
2012-11-08

ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie leków, które mog? być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporz?dzaniu leków recepturowych
==> www.mz.gov.pl
Rozporz?dzenie jest podpisane, ale jeszcze nie ogłoszone.
Dopiero po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw zacznie obowi?zywać.
(JB)


NFZ - uprawnienia dodatkowe BW, CN, DN, IN i brak nr oddziału NFZ na recepcie
2012-11-08

W zał?czniku:
Pismo NFZ ws prawidłowo?ci realizacji recept gdy na receptach w rubryce „Uprawnienie dodatkowe” wpisano kody uprawnień dodatkowych: BW, CN, DN lub IN, natomiast w rubryce „Oddział NFZ" pozostawiono puste miejsce lub wpisano znak „X".
(JB)


Komunikat NIA w sprawie rozporz?dzenia o surowcach farmaceutycznych
2012-10-25

W zał?czniku:
komunikat NIA w sprawie rozporz?dzenia o surowcach farmaceutycznych.
(JB)


Zaproszenie OIA w Krakowie na Jesienne Spotkania z Poezj?
2012-10-23

Zaproszenie dla członków naszej Izby, które otrzymali?my od Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie:

Zaproszenie
W dniu 10 listopada (sobota) o godz. 11.00 w lokalu OIA w Krakowie
(ul. Kobierzyńska 98/68) odbędzie się Jesienne Spotkanie z Poezj?.
Serdecznie zapraszamy nasz Klub Seniora oraz wszystkich miło?ników poezji.
Podczas spotkania swoje wiersze będzie czytał go?ć specjalny – mgr farm. Krzysztof Kokot.

Z poważaniem,
Maciej Kołaczkowski

Z upoważnienia Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot.
.....
(JB)
NFZ o zakazie reklamy aptek
2012-10-23

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia:
19.10.2012 r.
Komunikat w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o zakazie reklamy aptek i punktów aptecznych zapisanym w art. 94a ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
Zgodnie z art. 94a ust 1 Prawa farmaceutycznego zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalno?ci. Informacje o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego nie stanowi? reklamy.
Kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki lub punktu aptecznego oraz ich działalno?ci podlega karze pieniężnej w wysoko?ci do
50 000 złotych.
Informacje o stwierdzonych przez kontrolerów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przypadkach nieprzestrzegania zakazu reklamy będ? przekazywane wła?ciwym miejscowo wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym oraz przedstawicielom Okręgowych Izb Aptekarskich.

Ąródło - Departament Gospodarki Lekami, 19.10.2012 r.
.....
(JB)


Blokada od dnia 15.10.2012r numerów recept wydanych do wygasaj?cych z dniem 30.06.2012r umów lekarzy
2012-10-19

NFZ przypomina o blokadzie od dnia 15 paĄdziernika 2012r numerów recept wydanych do wygasaj?cych z dniem 30 czerwca 2012r umów lekarzy.
W zał?czniku 1 s? komunikaty Małopolskiego i ?l?skiego Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie.
W zał?czniku 2 ( -> więcej ) Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, jakie warunki musi spełniać osoba uprawniona do wystawiania recept refundowanych.
(JB)


Prezes NFZ o odrzucaniu przez serwer NFZ szczegółowych raportów refundacyjnych
2012-10-17

Szczegóły w zał?czniku. (JB)


Preduktal i Preduktal MR
2012-10-02

Komunikat firmy SERVIER o ograniczeniu wskazań terapeutycznych
dla leków Preductal i Preductal MR.
(BW)KOMUNIKAT PREZESA NRA
2012-09-03

W załaczeniu przesyłamy komunikat Prezesa NRA dotycz?cy uzyskiwania punktów edukacyjnych na "Ogólnopolskim Kongresie Farmaceutycznym 2012r."
(MT)


?l.NFZ o weteranach oraz poszkodowanych za granic?
2012-08-07

Komunikat nr 128/2012 dla ?wiadczeniodawców i aptek
w sprawie ordynacji i realizacji recept osobom uprawnionym na podstawie posiadanych legitymacji weterana i weterana poszkodowanego (ł?cznie)
lub legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa

?l?ski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach przypomina o konieczno?ci przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych dotycz?cych osób uprawnionych na podstawie posiadanych legitymacji weterana
i weterana poszkodowanego (ł?cznie) lub legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa.
Jednym z uprawnień okre?lonym w ww. ustawie jest prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniaj?cych oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państw. Recepty w takim przypadku powinny być oznaczane symbolem „PO” i zrealizowane bez żadnej odpłatno?ci ze strony uprawnionego.
Zgodnie z przepisami okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika wysoko?ć należnej kwoty dofinansowania stanowi?c? różnicę pomiędzy ł?cznym kosztem leków, których cena była wyższa od limitu finansowania ze ?rodków publicznych, a ich ł?cznym kosztem sfinansowanym przez Narodowy Fun­dusz Zdrowia w ramach limitu (czyli różnica pomiędzy kosztem leku a limitem jego finansowania przez NFZ) jest przekazywana wła?ciwemu oddziałowi wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przez jednostkę organizacyjn? podległ? Ministrowi Obrony Narodowej wła?ciw? do spraw zdrowia.
..............
(JB)


Prezes NFZ o walidacji c.d.
2012-08-07

W zał?czniku:
odpowiedĄ Prezesa NFZ na pismo Prezesa NRA dotycz?ce skutków dla aptekarzy i pacjentów wprowadzenia walidacji maj?cej na celu sprawdzanie,
czy wszystkie pozycje na jednej recepcie maj? ten sam kod uprawnień dodatkowych.
(JB)


Półroczne sprawozdanie do GIO?
2012-07-09

Przypominamy o obowi?zku przesłania do Głównego Inspektora Ochrony ?rodowiska sprawozdania o zużytym sprzęcie elektronicznym
za pierwsze półrocze 2012r
do 31 lipca 2012r.
Szczegóły w dziale "PRAWO".
(JB)


?l?ski NFZ o ważno?ci starych druków recept
2012-07-06

Ze strony ?l?skiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:

Komunikat nr 118/2012 dla ?wiadczeniodawców, lekarzy, aptek w zwi?zku
z w?tpliwo?ciami dotycz?cymi wzorów i numeracji recept

W zwi?zku z w?tpliwo?ciami dotycz?cymi wzorów i numeracji recept informujemy, że zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia numer MZ-PLO-079-14782-1/EW/12 z dnia 28 marca 2012 roku § 31 reguluje sytuację wzorów oraz numeracji recept, gdzie za prawidłowe należy uznać stosowanie starych druków recept z now? numeracj? lub nowych ze star? (Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich Dz.U.12.260 z dnia 9 marca 2012 roku).

Jednocze?nie informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku wszystkie druki recept musz? mieć nowy wzór oraz musz? posiadać 22-cyfrowy numer recepty nadany przez oddział wojewódzki Funduszu.
............
(JB)NRA - skorygowany komunikat dotycz?cy realizacji recept w czasie protestu lekarzy
2012-07-04

Komunikat NRA po wprowadzeniu przez NRA poprawki odno?nie nazwy międzynarodowej na recepcie:

Aktualno?ci, 1 lipca 2012 Warszawa, dnia 1 lipca 2012 r.
KOMUNIKAT dotycz?cy tzw. protestu receptowego

W zwi?zku z rozpoczętym protestem osób uprawnionych do wystawiania recept lekarskich Naczelna Izba Aptekarska informuje:
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia
8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych ma być refundowany, obejmować musi m.in. identyfikator płatnika. Osoba wydaj?ca leki, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne nie jest uprawniona do uzupełnienia recepty o identyfikator płatnika. Osoba ta nie ustala prawa do ?wiadczeń refundowanych. Wył?czne kompetencje w tym zakresie posiada osoba wystawiaj?ca receptę, tj. lekarz lub felczer.
W zwi?zku z tym recepta, która nie zawiera identyfikatora płatnika, nie może być wydana za odpłatno?ci?, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji.
2. Jeżeli na recepcie wystawionej przez osobę uprawnion?2 znajduj? się wszystkie dane wymagane przez obowi?zuj?ce przepisy, w tym zamieszczone zgodnie z § 16 rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich, oraz dodatkowo inne niż okre?lone w rozporz?dzeniu informacje lub znaki niestanowi?ce reklamy leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, np. adnotacja o tre?ci „Refundacja leku do decyzji NFZ”, osoba realizuje receptę z odpłatno?ci?, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji.
3. Jeżeli na recepcie przepisano co najmniej jeden lek, ?rodek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, wobec którego wydano decyzję o objęciu refundacj? w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji, a osoba wystawiaj?ca nie jest osob? uprawnion? (np. wystawiaj?cy nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerem ubezpieczenia zdrowotnego i nie zawarł umowy upoważniaj?cej do wystawiania recept refundowanych), wówczas adnotacja „Refundacja leku do decyzji NFZ” jest nieprawdziwa i wprowadza w bł?d, PONIEWAŻ sugeruje, że NFZ może zmienić obowi?zuj?ce przepisy prawa i wypłacić refundację za receptę wystawion? przez osobę nieuprawnion?.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o refundacji, realizacja ?wiadczeń gwarantowanych z zakresu leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczeni


NFZ i NIA w sprawie przekazywania danych o receptach zwi?zanych z protestem
2012-07-04

W załaczniku przesyłamy informacje z posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Apteklarskiej z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazywaniu do NFZ informacji o receptach wypisywanych w czasie protestu lekarzy.
(BW)
...................
Tekst komunikatu ze strony NIA:

Informacja Prezydium NRA Aktualno?ci, 3 lipca 2012
Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r.

Informacja Prezydium NRA
Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 3 lipca 2012 Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej zapoznało sie z komunikatami oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia dotycz?cymi przekazywania przez apteki informacji zwi?zanych z protestem lekarzy. Prezydium NRA uznało, że nie narusza obowi?zuj?cych przepisów prawa przekazywanie przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia informacji jedynie o liczbie recept wystawionych w ramach prowadzonego protestu (bez danych dotycz?cych ?wiadczeniodawców).
....................
Tekst komunikatu pochodz?cego ze strony ?l?skiego Oddz.NFZ:

Komunikat nr 117/2012 dla aptek i punktów aptecznych
w sprawie protestu lekarzy

W zwi?zku z zapowiadan? przez ?rodowisko lekarskie akcj? protestacyjn?, polegaj?c? na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, skutkuj?cych ograniczeniem praw pacjenta do refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, proszę
o przekazywanie informacji każdego dnia na temat ilo?ci recept zrealizowanych w aptece, a wystawionych w ramach akcji protestu, z informacjami dotycz?cymi ?wiadczeniodawców wystawiaj?cych recepty.
Informacje prosimy przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail:
protest_recepty@nfz-katowice.pl
...........
(JB)


KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW
2012-07-02

Prosimy o wydrukowanie komunikatu i umieszczenie w widocznym miejscu.
Link do pobrania komunikatów: nia.org.pl
(MT)


WAŻNY KOMUNIKAT
2012-07-02

W zwi?zku z rozpoczętym protestem osób uprawnionych do wystawiania recept lekarskich Naczelna Izba Aptekarska informuje:
Szczegóły w zał?czniku.
(MT)
Uwaga ! NRA dokonała korekty w komunikacie, w miejscu dotycz?cym nazw międzynarodowych na recepcie - proszę jeszcze raz zapoznać się z tre?ci? komunikatu, który jest w naszym zał?czniku.
(JB)
Zmiany w wykazach opracowane przez DATUM
2012-06-26

DATUM opracowało zmiany w wykazach refundacyjnych na podstawie projektu obwieszczenia o zmianach:
==> www.datum.pl
(JB)


NFZ - na jednej recepcie - jeden kod uprawnień
2012-06-26

W zał?czniku:
pismo z NFZ dotycz?ce kodu uprawnień dodatkowych - na jednej recepcie może być tylko jeden kod uprawnień dodatkowych.
(JB)


Szkolenia internetowe !
2012-06-19

Podajemy strony internetowe z których można korzystać
i szkolić się bezpłatnie.

Portale bezpłatne:
www.e-dukacja.pl
www.e-farmacja.net
www.e-umed.pl
www.font.edu.pl
www.szkolenia.ptfarm.pl
www.farmacja.edu.pl

(BW)


?l.NFZ o numerach recept i elektronicznych kartach ubezpieczenia zdrowotnego
2012-06-13

Ze strony ?l?skiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 105/2012 dla lekarzy i ?wiadczeniodawców
w sprawie numerowania druków recept

Informujmy, że od dnia 01.07.2012r. do numerowania druków recept należy używać wył?cznie puli unikalnych numerów przydzielonych przez ?l?ski Oddział Wojewódzki NFZ poprzez Portal Personelu (opisanym w komunikacie 96/2012 z dnia 14 maja 2012 r.), Portal ?wiadczeniodawcy lub pobranych osobi?cie. Zgodnie z § 31 ust. 3 rozporz?dzenia MZ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2012r. poz. 260) recepty, którym zostały nadane 20-cyfrowe unikalne numery zachowuj? swoj? ważno?ć do 31.12.2012 r.
Jednocze?nie informujemy, że stosowana w województwie ?l?skim elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych, jest dokumentem potwierdzaj?cym prawo ubezpieczonego do ?wiadczeń opieki zdrowotnej i nadal może być stosowana do automatycznego nanoszenia na drukach recept danych ?wiadczeniobiorcy.
.................
(JB)


Małopolski NFZ o terminie ważno?ci druków recept
2012-06-05

2012-06-05
INFORMACJA DLA LEKARZY I FARMACEUTÓW
DOTYCZ·CA TERMINU WAŻNO?CI DRUKÓW RECEPT LEKARSKICH

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. (Dz. U. 2012.260):
Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowi?zuj?cym przed dniem 1 stycznia 2012 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., z wył?czeniem możliwo?ci naniesienia na takiej recepcie w czę?ci "Choroby przewlekłe" znaku "P", natomiast z uwzględnieniem uzupełnienia recepty o dane, dotycz?ce poziomu odpłatno?ci.

Recepty, którym zostały nadane 20-cyfrowe unikalne numery identyfikuj?ce, zachowuj? ważno?ć. Numery te mog? być nadawane do dnia 31 grudnia 2012 r.
Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 472, 473
.............
(JB)


?l?ski NFZ - komunikat dot.recept na podstawie przepisów o koordynacji
2012-06-05

W zał?czniku:
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie sprawozdawania danych z dokumentów potwierdzaj?cych prawo osób uprawnionych do ?wiadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koorydnacji.
(JB)


BARDZO WAŻNE !!!
2012-05-30

Planujemy uroczyste Obchody XX-lecia Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w dniu 20 paĄdziernika br.(sobota) godzina 15.00.
Bardzo prosimy o deklarację uczestnictwa w obchodach do dnia 11.06.2012r.
W zależnosci od ilo?ci zgłoszeń wybierzemy optymaln? opcję obchodów:
- maximum - Teatr ze spektaklem + oficjalne uroczysto?ci,
- minimum - uroczysto?ci w naszej sali wykładowej.
Bardzo prosimy wszystkich członków naszej Izby o zgłaszanie uczestnictwa
w uroczysto?ciach, telefonicznie lub e-maill:
Telefon: 33/8101620 , 33/8122885,
e - mail: izbabesk@bb.onet.pl
(MT)


?l?ski NFZ - komunikaty o receptach CN, DN, IN, BW oraz o korektach
2012-05-17

Komunikat nr 84/2012 dla aptek
w sprawie przekazywania kserokopii recept zrealizowanych z uprawnieniami CN, DN, IN i BW celem weryfikacji

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku realizacji  recept z uprawnieniami CN, DN, IN lub BW należy każdorazowo doł?czyć kserokopię w/w recept wraz
z taksacj? do zbiorczego  zestawienia recept na leki, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacj? w celu weryfikacji.
.......................
Komunikat nr 85/2012 dla aptek
w sprawie przekazywania korekt do zamkniętego okresu rozliczeniowego

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz przypomina, że zgodnie z Art. 45 pkt. 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95) korekty
do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie póĄniej jednak niż do 15 marca roku następnego.
...........
(JB)


Informacje o realizowniu recept
2012-05-17

Zał?cznik 1
- ze strony Ministerstwa Zdrowia - Komunikat dot. rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 260);

następne zał?czniki po kliknięciu "więcej" :

- zał?cznik 2
Ze strony Małopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat w sprawie rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 9 marca 2012 r. poz. 260);
- zał?cznik 3
Ze strony Małopolskiego NFZ:
Komunikat dla lekarzy w sprawie refundowanych leków recepturowych
(JB)
 


NFZ o zamiennikach oraz o weryfikacji raportów aptecznych
2012-05-14

Prezes NFZ odpowiada na pismo Prezesa NRA w sprawie interpretacji i stosowania przepisów art. 44 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r o refundacji leków.
Szczegóły w zał?czniku.
(MT)

Drugi zał?cznik:
informacja NFZ o weryfikacji kodu uprawnień dodatkowych w raportach aptecznych (klikn?ć na "więcej") .
(JB)


Bardzo pilne !!! Aneks do umowy z NFZ podpisać do 10 maja !!!
2012-05-09

Poniżej - komunikat ?l?skiego NFZ, a za nim link do komunikatu Małopolskiego NFZ:

Komunikat ?l?skiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat nr 91/2012
dla podmiotów prowadz?cych aptekę/punkt apteczny w sprawie zawierania aneksów do umów na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że w zwi?zku z wej?ciem w życie rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r., poz. 259) zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie ogólnych warunków umowy na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, niezbędne jest podpisanie aneksów aktualizuj?cych tre?ć zawartych umów na realizację recept.
W zwi?zku z powyższym na kontach aptek i punktów aptecznych w Portalu NFZ w zakładce „Administracja i opcje” w menu „Pobranie plików technicznych” (dostępne po kliknięciu w „Pokaż więcej”), w ?cieżce „Pliki dedykowane > 2012” zostały umieszczone pliki zawieraj?ce wzory aneksów. Prosimy o:
- wydrukowanie aneksu w trzech egzemplarzach,
- wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadz?cego aptekę/punkt apteczny oraz zaparafowanie pierwszej strony aneksu przez kierownika apteki/punktu aptecznego i osobę reprezentuj?c? podmiot,
- podpisanie aneksu na ostatniej stronie przez kierownika i osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu prowadz?cego aptekę/punkt apteczny,
- przekazanie do ?l?skiego OW NFZ zaparafowanych i podpisanych trzech egzemplarzy aneksów
w terminie do 10 maja 2012 r.
W przypadku gdy nast?piła zmiana osoby reprezentuj?cej podmiot należy doł?czyć oryginał stosownego upoważnienia oraz wypełniony zał?cznik Nr 5 do wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych na receptę, okre?lony w zarz?dzeniu Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ.
Miejsca przyjmowania aneksów:
?l?ski Oddział Wojewódzki NFZ, 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
- Wydział Gospodarki Lekami V piętro, pok. 504 i 508,
- parterowy budynek na przeciwko budynku głównego – punkt dystrybucji recept.
Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała.
Delegatura w Częstochowie, ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa.
Delegatura w D?browie Górniczej, ul. D?browskiego 9a, 41-300 D?browa Górnicza.
Delegatur


OBWIESWZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
2012-04-26

Ukazało się OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowi?zuj?ce od 1 maja 2012 r.
Link do pobrania zał?czników:nia.org.pl
(MT)
STANOWISKO NRA
2012-04-26

W zał?czeniu stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalno?ci.
Szczegóły w zał?czniku.
(MT)


Uwag prawdopodobni "złodzieje" !!!
2012-04-17

UWAGA !!!
Od kilku dni dwie osoby okradaj? apteki z tabletek thiocodinu, acodinu i
podobnych. Odbywa się to zazwyczaj przed zamknięciem apteki. Para udaje,
że robi zakupy. Jedna osoba zagaduje farmaceutę, a druga w tym czasie
opróżnia opakowania leków. Następnie rezygnuj? z zakupów i wychodz?.
W zał?czniku zdjęcie z kamer monitoringu jednej z aptek, w której
również dokonano kradzieży. Na pierwszym widać sam moment kradzieży, a
na drugim parę w całej okazało?ci.(zał?czony materiał uzyskano
dzięki uprzejmo?ci wła?ciciela apteki)
(BW)Rozporzadzenie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych
2012-04-11

Rozporzadzenie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbednych dla ratowania zycia lub zdrowia pacjenta,
szczegóły w zał?czniku.
(BW)


Informacja o ASPICAM BIO
2012-04-11

Zmiana z Rp na OTC produktu leczniczego ASPICAM BIO,
w zał?czniku kopia decyzji Prezesa Urzędu.
(BW)


DODATKOWE UPRZYWILEJOWANIE
2012-03-30

Weteran poszkodowany dodatkowe uprzywilejowanie dla osób obowi?zuje od 30.03.2012.
Link do strony: www.prawo.farmacja.pl
(MT)


LEKARZE BYWAJ· WROGAMI ZDROWIA
2012-03-30

Przedstawiam pismo Dr Tadeusza Szuby dotyczaca gospodarki lekowej w Polsce.
Szczególy w załaczniku.
(MT)


NFZ W SPRAWIE USTALENIA NUMERU RECEPTY
2012-03-30

Zarz?dzenie Nr 21/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikuj?cego receptę
Szczególy w załaczniku.
(MT)


MINISTER ZDROWIA W SPRAWIE REKLAMY APTEK
2012-03-30

OdpowiedĄ Ministra Zdrowia do Prezeza Grzegorza Kucharewicza w sprawie naruszenia zakazu reklamy aptek.
Szczególy w załaczniku.
(MT)


Minister Zdrowia odpowiada
2012-03-29

Pismo Ministerstwa Zdrowia Sekretarza Stanu Jakuba Szulca do Prezesa NRA w sprawie interpretacji art.9 o refundacji leków.
Szczególy w zał?czniku.
(MT)


Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego
2012-03-28

Pismo GIF Zofii Ulz do Prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza dotyczy zakazu reklamy aptek i ich działalnosci oraz reklamy leków refundowanych.
Szczegóły w zał?czniku.
(MT)


INFORMACJA ZE SPOTKANIA W KOMISJI ZDROWIA
2012-03-19

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej ukazał się komunikat ze spotkania w dniu 14 marca br. w Komisji Zdrowia na temat wdrożenia przepisów o refundacji leków.
Link do strony:nia.org.pl


KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2012r
2012-03-19

W dniu 16 marca 2012r ukazał się komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z póĄn. zm.), zwanej dalej „ustaw? o refundacji"
Szczegóły w zał?czniku.
(MT)Informacje gromadzone przez apteki dla NFZ
2012-03-16

W dniu 14 marca weszło w życie Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Link do strony:www.mz.gov.pl


PISMO PREZESA NRA DO MINISTRA ZDRWIA
2012-03-14

W załaczniku przedstawiamy pismo do Ministra Zdrowia w sprawie niemożno?ci stosowania art. 9 ust. 2 Ustawy o refundacji leków ... przez ?wiadczeniodawców.
Szczególy w zał?czniku.


NIEDOZWOLONA REKALAMA APTEK
2012-03-12

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej mozemy przeczytać korespondencje Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie powstrzymania niedozwolonej reklamy aptek ogólnodostępnych.
Link do strony: nia.org.pl
(MT)


Komunikat w sprawie recept lekarskich
2012-03-12

Przedstawiamy komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie nowego rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich W dniu 8 marca 2012 r. minister zdrowia podpisał nowe rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich, obowi?zuj?ce od dnia 10 marca 2012 r.
Szczególy w zał?czniku.
(MT)


ROZPORZ·DZENIE MZ O RECEPTACH
2012-03-09

W dniu 10 marca wchodzi w życie Rozporz?dzenie Ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich.
Szczególy na stronie : nia.org.pl
oraz umieszczone jest również na portalu internetowym prawo farmacja dla osób, które posiadaj? dostęp.
(MT)


KOMUNIKAT PREZESA NRA W SPRAWIE REKLAMY
2012-03-08

Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 6.03.2012r w sprawie reklamy aptek.
Szczególy w zał?czniku.
(MT)


ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA
2012-03-05

W dniu 2 .03.2012r opublikowano rozporz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczególowych warunków i trybu postepowania ze ?rodkami odurzaj?cymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1.rozporz?dzenie wchodzi w życie z dniem 2.03.2012r. Dziennik Ustaw pozycja 236.
Link do rozporz?dzenia: dziennikustaw.gov.pl


KOMUNIKAT PREZESA NRA z dnia 1 marca 2012
2012-03-05

W dniu 29 lutego 2012r w Warszawie odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycz?ca nowego projektu rozporz?dzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich.
Szczegóły w zał?czniku.
(MT)


Zmiana refundacji leków od 1.03.2012r.
2012-02-28

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej znajduje się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2012 r.
Link do strony:nia.org.pl
(MT)


KOMUNIKAT PREZESA NRA
2012-02-28

W dniu 21.02.2012r odbyło się spotkanie w zakresie przygoptowania aktów wykonawczych do ustawy o refundacji leków w którym brał udział Prezes NRA.
Szczegóły w zał?czniku.
(MT)


Sprawozdanie o odpadach - uzupełnienie komunikatu
2012-02-20

Na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa ?l?skiego s? szczegóły dotycz?ce sprawozdania o odpadach - s? tam przepisy oraz wzory nowych formularzy, które składa się za 2011r:
=> bip.slaskie.pl
(JB)


UWAGI I PROPOZYCJE DO ROZPORZ·DZENIA
2012-02-20

Przedstawiamy uwagi i propozycje Naczelnej Rady Aptekarskiej do projektu Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.
Szczególy na stronie : nia.org.pl
(MT)


Serwis Prawny Lex Pharma !
2012-02-17

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej zakupiła możliwo?ć korzystania z Farmaceutycznego Serwisu Prawnego Lex Pharma dla wszystkich członków naszej Izby.
Osoby, które maj? uregulowane składki członkowskie prosimy o kontakt drog? e-mailow? celem uzyskania loginu i hasła do powyższego portalu internetowego.
(BW)


UWAGA -sprawozdanie o odpadach za 2011-do 15 marca 2012
2012-02-17

Sprawozdanie z ilo?ci odpadów przekazanych do utylizacji za 2011r
należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego do 15 marca 2012r,
Szczegóły w naszym dziale PRAWO.
(MT)


LIST DO MZ w spr aptek DOZ
2012-02-13

?rodowiska zrzeszaj?ce polskich farmaceutów zarówno naukowcy jak i samorz?d aptekarski przyjęły z zadowoleniem i satysfakcj? fakt obowi?zywania od pocz?tku 2012 roku przepisów, które min. zabraniaj? reklamowania się aptek i ustanawiaj? sztywne, jednakowe ceny na wszystkie refundowane produkty lecznicze.
Ci?g dalszy w zał?czniku.
(MT)PISMO PREZESA NRA W SPRAWIE RECEPT
2012-02-13

Kontrowersje wokół recept ci?g dalszy – pismo Prezesa NRA do Ministra Zdrowia w zwi?zku z interpretacj? Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. nadruku „Refundacja do decyzji NFZ”.KOMUNIKAT PREZESA NRA
2012-02-13

Przesyłamy komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie nowelizacji ustawy refundacyjnej wchodz?cej w życie w dniu 9.02.2012r.
Szczególy w zał?czniku.
(MT)


Informacja dla kierowników APTEK !
2012-02-13

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska uprzejmie informuje,
że od lutego 2012r. wszystkie informacje będ? wysyłane drog? e-mailow?,
a nie jak dotychczas telefonogramami.
W przypadku zmiany adresu e-mailowego apteki, prosimy poinformować
Biuro Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej.
(BW)Nowelizacja ustawy refundacyjnej
2012-02-01

W Dzienniku Ustaw nr 0 z 25 stycznia 2012r w poz.95 została ogłoszona ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Fragmenty nowelizacji:
Art. 7. 1. Apteka nie jest obowi?zana do zwrotu refundacji ceny leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na zasadach okre?lonych w art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa
w art.1, realizowanej na podstawie recept, które zostały wystawione przed dniem wej?cia w życie niniejszej ustawy, przez osoby uprawnione niezgodnie z art. 48 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1.
2. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie wszczyna się, a wszczęte umarza.

Art.48 ust. 8 ustawy refundacyjnej, do którego odnosi się cytowany fragment brzmiał:
8. Osoba uprawniona jest obowi?zana do zwrotu Funduszowi kwoty stanowi?cej równowarto?ć kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji, o której mowa w art. 46 ust. 7, w przypadku:
1) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;
2) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami ?wiadczeniobiorcy;
3) wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37.
.....
(JB)?l.NFZ - komunikat o zdublowanych danych po przesłaniu zestawienia
2012-02-01

Ze strony ?l?skiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 30 stycznia 2012r:

Komunikat nr 30/2012 w sprawie sposobu rozwi?zania problemu ze zdublowanymi danymi przesłanymi z aptek

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że apteki, które maj? zdublowane dane po przesłaniu zestawienia zbiorczego, w którym zamiast numeru wersji zmieniono ID realizacji, w celu rozwi?zania problemu powinny odrzucić propozycję szablonu ze strony NFZ,
a następnie przesłać nowy plik z nowym numerem wersji, w którym zostan? usunięte wszystkie realizacje z pliku (plików), który był wysłany jako pierwszy, pozostawiaj?c tylko plik, który ostatecznie zawiera poprawne dane i powinien być zaczytany do systemu informatycznego NFZ.

W przypadku otrzymania informacji, że nie jest możliwe przesłanie danych z powodu zakończenia okresu sprawozdawczego, konieczne jest przesłanie pro?by do Dyrektora ?l?skiego OW NFZ
o umożliwienie poprawy danych za pierwszy okres rozliczeniowy 2012 roku. Pro?bę można przesłać faksem na numer: 32 735 19 96 lub mailem (skan): apteki_umowy@nfz-katowice.pl
?ródło:
Wydział Gospodarki Lekami, telefon: 32 735 17 09; 32 735 17 83
.....
(JB)Mistrzostwa Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
2012-01-27

11 lutego w Karpaczu odbęd? się
XII Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim.
Zgłoszenia - do 31 stycznia 2012r.
Szczegóły w zał?czniku na plakacie.
(JB)


?l.Oddz.NFZ - generowanie poprawnych szablonów rozliczeniowych
2012-01-25

Ze strony ?l?skiego Oddziału NFZ:
Komunikat nr 27/2012 z 24 stycznia 2012r
dla aptek w sprawie generowania poprawnych szablonów rozliczeniowych

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem dzisiejszym został udostępniony prawidłowy szablon zestawienia refundacyjnego. Wygenerowane wcze?niej, wydrukowane i złożone w ?l?skim OW NFZ, zestawienia w formie papierowej zawieraj? błędy rachunkowe.
Prosimy zatem o ponowne wygenerowanie szablonu zestawienia refundacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawno?ć kwot zawartych w poszczególnych kolumnach zestawienia (warto?ć leków – dopłata = kwota podlegaj?ca refundacji) oraz zgodno?ć kwoty refundacji w wygenerowanym szablonie z kwot? refundacji wynikaj?c? z systemu aptecznego.
Wszelkie nieprawidłowo?ci prosimy zgłaszać drog? mailow? na adres:
apteki_umowy@nfz-katowice.pl
....
(JB)


Apel NRA - protest aptekarzy trwa
2012-01-25

Ze strony NIA:

PROTEST APTEKARZY TRWA !
Maj?c na uwadze dobro pacjenta oraz uwzględniaj?c deklaracje Ministra Zdrowia złożone wobec ?rodowiska aptekarskiego, VI Krajowy Zjazd Aptekarzy wezwał wszystkich aptekarzy do zmiany formy protestu poprzez zrezygnowanie z codziennego zamykania aptek w godzinach 13.00-14.00.

Równocze?nie Zjazd podtrzymał wezwanie do rygorystycznego, wymaganego przez obowi?zuj?ce przepisy prawa badania formalnej poprawno?ci recept lekarskich oraz wydawania leków refundowanych wył?cznie na podstawie prawidłowo wystawionych recept.
Ż·DAMY ZAPRZESTANIA KARANIA APTEKARZY ZA WADLIWIE WYSTAWIONE RECEPTY!

SZANOWNI PACJENCI
Ż?dajcie od swoich lekarzy prawidłowo wystawionych recept!

dr GRZEGORZ KU CHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
............................................
w zał?czniku:
plakat opracowany przez NIA, do wydrukowania i wywieszenia w aptece,
skierowany do pacjentów.
(JB)


Komunikat MZ o zamiennikach
2012-01-23

W zał?czniku:
komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie interpretacji art.44 ustaw o refundacji leków.
(JB)


Prezes NRA na now? kadencję - dr Grzegorz Kucharewicz
2012-01-23

Na VI Krajowym ZjeĄdzie Aptekarzy w Szczyrku
w dniu 21 stycznia 2012r
delegaci wybrali Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej na now? kadencję
- został nim ponownie dr Grzegorz Kucharewicz.
(JB)


Uchwała Krajowego Zjazdu Aptekarzy o zmianie formy protestu
2012-01-23

Uchwała VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 21 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany formy protestu członków samorz?du aptekarskiego

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856. z póĄn zm). VI Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia co następuje:

§ 1.
VI Krajowy Zjazd Aptekarzy, maj?c na uwadze dobro pacjenta oraz uwzględniaj?c deklaracje Ministra Zdrowia złożone podczas Zjazdu, wzywa wszystkich członków samorz?du aptekarskiego do zmiany formy protestu poprzez zrezygnowanie z codziennego zamykania aptek w godzinach 13-14.

Równocze?nie, podtrzymuje się wezwanie do rygorystycznego, wymaganego przez obowi?zuj?ce przepisy prawa oraz umowę z NFZ, badania przez aptekarzy formalnej poprawno?ci recept lekarskich oraz wydawania leków refundowanych wył?cznie na podstawie prawidłowo wystawionych recept.

Dalsze decyzje dotycz?ce protestu podejmie Naczelna Rada Aptekarska, po otrzymaniu i analizie tre?ci ostatecznych projektów rozporz?dzeń Ministra Zdrowia zmieniaj?cych:
1) rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich;
2) rozporz?dzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy
mgr farm. Marcin SKRABALAK

Przewodnicz?cy VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy
mgr farm. Bożena ?LIWA
.....
(JB)MZ o wydawaniu glukometrów z apteki
2012-01-19

W zał?czniku - pismo z komunikatem w sprawie możliwo?ci wydawania glukometrów przez apteki.
(JB)


Rozporz?dzenie dotycz?ce leków recepturowych
2012-01-19

Nadal obowi?zuje stare rozporz?dzenie Ministra Zdrowia
z dnia 24 stycznia 2011 r
w sprawie wykazu leków, które mog? być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysoko?ci opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilo?ci leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporz?dzania leku recepturowego.
Na stronie ?l?skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej -
opracowanie Pana dr Stanisława Piechuli wyja?niaj?ce ten problem:
=> www.katowice.oia.pl
(JB)Listy NRA do Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów
2012-01-19

List wystosowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów:
=> nia.org.pl
(JB)


?l?ski Oddz.NFZ - instrukcja przekazywania zestawień
2012-01-18

==> www.nfz-katowice.pl
(JB)


Apel Prezesa NRA o przył?czanie się aptek do protestu
2012-01-18

Warszawa 17.01.2012 r.
Aptekarze
Wła?ciciele Aptek
Kierownicy Aptek
(wszyscy)

A P E L
Wykonuj?c decyzje Naczelnej Rady Aptekarskiej proszę wszystkich o przył?czenie się do protestu i realizację go w formach zalecanych przez Naczeln? Radę Aptekarsk?.
Prace nad ustaw? z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wchodz? w ostatnie, najważniejsze stadium.
Tylko jednolita i stanowcza postawa całego ?rodowiska aptekarskiego doprowadzi do oczekiwanych przez nas zmian.
Pokażmy jutro, jak i w następnych dniach nasz? jedno?ć w d?żeniu do wspólnego celu.
Nasze postulaty zgłaszane s? od kilku lat, ich realizacja nie spowoduje dodatkowych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz nie obci?ży w żaden sposób polskich pacjentów.
Chcemy tylko normalno?ci w relacjach aptek z Narodowym Funduszem Zdrowia, tzn. aby wszelkie kary dotyczyły wył?cznie zachowań, za które aptekarze ponosz? odpowiedzialno?ć, a nie były instrumentem „reperowania" budżetu Funduszu.
Bardzo proszę o przył?czenie się do protestu.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

dr Marek Jędrzejczak
Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
........
(JB)Przypominamy - od dzi? protest aptekarzy
2012-01-16

Od dnia dzisiejszego - poniedziałek 16 stycznia 2012r
zgodnie z wczorajszymi komunikatami na naszej stronie
i komunikatem Naczelnej Rady Aptekarskiej z 14 styczna 2012r
rozpoczynamy w aptekach protest
zamykaj?c je w godzinach 13.00 - 14.00,
wydaj?c leki pacjentom tylko w nagłych przypadkach.
Pamiętajmy, że protestujemy w interesie nas wszystkich,
bez podziału na apteki farmaceutów, nie-farmaceutów,
czy apteki sieciowe.

Prezes BORA dr Kazimierz Kowalczyk
Wiceprezes mgr Anna Przybyła
Sekretarz Janina Ben

................
We wcze?niejszych komunikatach s? wzory plakatów
do wywieszenia w aptekach:
jeden informuje tylko o prote?cie i godzinach zamknięcia,
drugi zawiera postulaty, których spełnienia się domagamy.
(JB)


Protest aptekarzy - dlaczego?
2012-01-15

Pamiętajmy, że protest nie dotyczy tylko - tak jak się o tym głównie mówi -
piecz?tek "Refundacja do decyzji NFZ" na receptach - jest to tylko jeden z elementów na recepcie niezgodny z rozporz?dzeniem w sprawie recept lekarskich, które dokładnie precyzuje, co ma być na recepcie i mówi też, że na recepcie niczego innego nie można umieszczać.
Powtórzmy za komunikatem NRA:
Ż · D A M Y ! ! !
- Możliwo?ci uzyskania przez Pacjenta leku tańszego niż przepisany na recepcie (zmiany art. 44 ustawy refundacyjnej).
- Zaprzestania karania aptekarzy za błędy na receptach przez nich niezawinione (uchylenia art. 43 ust.1 pkt. 6 ustawy refundacyjnej).
- Rzeczywistej abolicji dla aptek w zwi?zku z wydawaniem leków na wadliwe recepty wystawione podczas protestu lekarzy, po 1 stycznia 2012 roku (zmiany ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy refundacyjnej)
Zdrowie i dobro pacjenta dobrem narodu.
.....
(JB)Protest - drugi wzór plakatu
2012-01-15

W zał?czniku - drugi wzór plakatu.
(JB)


Decyzja Naczelnej Rady Aptekarskiej o rozpoczęciu protestu 16 stycznia 2012r
2012-01-15

Warszawa dn. 14.01.20112 r.
Komunikat Naczelnej Rady Aptekarskiej

W dniu 14 stycznia 2012r. Naczelna Rada Aptekarska podjęła decyzję o rozpoczęciu protestu, wzywaj?c wszystkich aptekarzy do:

1) ograniczenia pocz?wszy od dnia 16 stycznia 2012 r. pracy
w godzinach 13.00 – 14.00 jedynie do realizacji recept w nagłych przypadkach;

2) rygorystycznego wymaganego przez obowi?zuj?ce przepisy prawa oraz umowę z NFZ, badania formalnej poprawno?ci recept lekarskich i wydawania leków refundowanych jedynie na podstawie recepty prawidłowo wystawionej.

Naczelna Rada Aptekarska

Protest
w godzinach 13.oo -14.oo
APTEKI NIECZYNNE
realizuj? recepty tylko
w nagłych przypadkach

DLA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA
i BEZPIECZEŃSTWA PRACY APTEKARZY
Ż · D A M Y ! ! !
Możliwo?ci uzyskania przez Pacjenta leku tańszego niż przepisany na recepcie (zmiany art. 44 ustawy refundacyjnej).
Zaprzestania karania aptekarzy za błędy na receptach przez nich niezawinione (uchylenia art. 43 ust.1 pkt. 6 ustawy refundacyjnej).
Rzeczywistej abolicji dla aptek w zwi?zku z wydawaniem leków na wadliwe recepty wystawione podczas protestu lekarzy, po 1 stycznia 2012 roku (zmiany ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy refundacyjnej)
Zdrowie i dobro pacjenta dobrem narodu.

Naczelna Rada Aptekarska
.....
W zał?czniku - propozycja plakatu do wydrukowania i umieszczenia w widocznym miejscu w aptece.
(JB)


Ustawa refundacyjna o wydawaniu odpowiedników
2012-01-13

Art.44.
1. Osoba wydaj?ca leki, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne OBJĘTE REFUNDACJ· ma obowi?zek poinformować ?wiadczeniobiorcę o możliwo?ci nabycia leku OBJĘTEGO REFUNDACJ·, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym,
którego CENA DETALICZNA nie przekracza LIMITU finansowania ze ?rodków publicznych oraz CENY DETALICZNEJ leku PRZEPISANEGO na recepcie. Apteka ma obowi?zek zapewnić dostępno?ć tego leku.
2. Osoba wydaj?ca leki, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne OBJĘTE REFUNDACJ· ma obowi?zek, na ż?danie ?wiadczeniobiorcy, wydać lek, O KTÓRYM MOWA w ust.1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazuj?c na niemożno?ć dokonania zamiany przepisanego leku.
(duże litery w tek?cie - JB)
.................................
(JB)


NFZ - komunikat w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz przekazywanych NFZ
2012-01-12

Komunikat ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia z 10.01.2012r:

Narodowy Fundusz Zdrowia w zwi?zku z wej?ciem w życie Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. nr 294 poz. 1742) przedstawia aptekom i producentom oprogramowania aptecznych systemów informatycznych opis wymiany komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami/punktami aptecznymi, które zawarły z NFZ umowę na realizację recept w celu zapoznania się i dostosowania tych systemów do zmian w procesie rozliczeń, wprowadzonych rozporz?dzeniem i ustaw? refundacyjn?.
==> www.nfz.gov.pl
(JB)


Rz?d przyj?ł nowelizację ustawy refundacyjnej
2012-01-12

Informacja ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 10 stycznia 2012r:

"Rz?d przyj?ł nowelizację ustawy refundacyjnej, w której dokonano istotnych zmian.

Najważniejsz? jest możliwo?ć objęcia (na podstawie decyzji podejmowanej przez ministra zdrowia) refundacj? leku o wskazaniach do stosowania, dawkowania lub podawania innego niż to okre?lono w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Chodzi o zapewnienie możliwo?ci objęcia refundacj? leków przepisywanych ze względu na ich zastosowanie kliniczne, a nie tylko ze względu na zakres rejestracji.

Lekarze nie będ? karani za niewła?ciwe wypisanie recepty (chodzi np. o receptę wypisan? niezgodnie z uprawnieniami pacjenta). Ci z nich, którzy do chwili wej?cia w życie nowych przepisów wystawili tak? receptę, będ? objęci abolicj?.

Zmieni się ponadto sposób naliczania marży detalicznej dla leków i ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy. Chodzi o tzw. import docelowy leku dla konkretnego pacjenta, realizowany na podstawie szczegółowych i zweryfikowanych zaleceń lekarza. Zrównano marżę detaliczn? dla tych leków z marż? detaliczn? obowi?zuj?c? dla pozostałych rodzajów leków, dzięki czemu pacjenci będ? mieli większy dostęp do tych ?rodków.
......
(JB)


Bardzo ważne - protest aptekarzy BOIA !
2012-01-12

W dniu 12 stycznia 2012r zostało zawi?zane pogotowie strajkowe Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
W ten sposób protestujemy przeciwko obecnej wersji nowelizacji ustawy refundacyjnej, która uwzględnia tylko postulaty lekarzy,
a nie uwzględnia postulatów aptekarzy.

Praca w aptekach staje się coraz bardziej stresuj?ca - aptekarz realizuj?c receptę, zamiast przede wszystkim zaj?ć się prawidłowym wydaniem leku na receptę i pacjentem, dla którego lek jest przeznaczony musi zastanawiać się,
co w tej recepcie może być złego, za co może być ukarany.
Sytuacja finansowa aptek jest coraz trudniejsza - realne zagrożenie zwrotem refundacji za lek wydany zgodnie tylko z zasad? "dla dobra pacjenta", sprawia, że coraz bardziej stajemy się urzędnikami kontroluj?cymi czy s? prawidłowo wydrukowane i wypełnione druki, w tym wypadku druki recept,
a dla pacjentów jeste?my "czepiaj?cymi się" biurokratami, którzy nie chc? wydać na zniżkę potrzebnego leku z niezrozumiałych dla nich powodów.

W zwi?zku z tym od 13 stycznia 2012r
dostosujemy się do zaleceń Naczelnej Izby Aptekarskiej
(pełny komunikat w naszym zał?czniku)
i będziemy realizować recepty ?ci?le wg przepisów rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich z dnia 23 grudnia 2011r.

A więc m.in. "nie powinny być realizowane recepty z jakimikolwiek błędami formalnymi czy dodatkowymi znakami, takimi jak przystawiana przez lekarzy piecz?tka "Refundacja do decyzji NFZ" " - cytat z komunikatu NIA.
Takie recepty wg rozporz?dzenia nie podlegaj? refundacji.

Prosimy też zwrócić uwagę na zapis:
Paragraf 15.1. 1) Jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporz?dzeniem:
h) odpłatno?ci okre?lonej w wykazie refundowanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych:
- w przypadku, gdy lek (...) występuje w jednej odpłatno?ci - osoba wydaj?ca dokonuje w tym zakresie zmiany(!!!) stosuj?c wła?ciw? odpłatno?ć;
osoba wydaj?ca zamieszcza wówczas na rewersie (!) recepty odpowiedni? adnotację oraz swój podpis,(...)
(wykrzykniki - JB)
(JB)


?l.Oddz.NFZ przypomina o uprawnionych poza kolejno?ci?
2012-01-10

Ze strony ?l?skiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat nr 8/2012
o prawie do korzystania poza kolejno?ci?
ze ?wiadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych

Przypominamy, że zgodnie z art. 47c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 roku nr 164; poz. 1027 z póĄn. zm.), inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Zasłużonym Dawcom Przeszczepu przysługuje prawo do korzystania poza kolejno?ci? ze ?wiadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Powyższe prawo obejmuje ?wiadczenia realizowane poza rejestrem oczekuj?cych okre?lonymw art. 20 wskazanej wcze?niej ustawy oraz przyjęcie poza kolejno?ci? w dniu zgłoszenia.
Każdy ?wiadczeniodawca jest zobowi?zany do respektowania szczególnych uprawnień dla wymienionych grup osób.

?ródło: Wydział Spraw ?wiadczeniobiorców, Dział Skarg i Wniosków
telefon: 32 735 05 13; 32 735 05 45
.....
(JB)


Ważne !
2012-01-09

Informujemy, że w siedzibie Izby s? do nabycia naklejki z informacj?, że apteka ma podpisan? umowę z NFZ - cena za 1 szt. : 10 zł.
(BW)
PYTANIA ZWIAZANE Z REALIZACJ· RECEPT
2012-01-05

Wszystkie pytania zwiazane z realizacj? recept prosimy zgłaszać pisemnie na nasz? skrzynkę e-maill. Pytania te przekażemy do Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia w celu przygotowania spotkania z kierowników aptek z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przypominamy nasz adres e-maill : izbabesk@bb.onet.pl
(MT)


Wspólny komunikat NRL, NRA, Prezesa NFZ,Ministra Zdrowia i reprezentacji pacjentów
2012-01-05

Na stronie Ministerstwa Zdrowia przedstawiono wspólny komunikat Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej, Zespołu Naczelnej Rady Aptekarskiej, reprezentacji ?rodowiska pacjentów, Prezesa NFZ oraz Ministra Zdrowia:
www.mz.gov.pl
(JB)


Zarz?dzenie Prezesa NFZ nr 1/2012 - numeracja recept oraz komunikat NFZ
2012-01-04

Zarz?dzenie Nr 1/2012/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie okre?lenia zasad numeracji recept,
link do strony z zarz?dzeniem:
==> www.nfz.gov.pl
.........................................................................................
Komunikat NFZ
4 stycznia 2012 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, ze do chwili ukazania się nowego Zarz?dzenia Prezesa NFZ reguluj?cego zasady numeracji recept na znakach od cyfry pi?tej do dwudziestej, Oddziały Wojewódzkie będ? wydawały numery recept na dotychczasowych zasadach (numery 20-znakowe).

Jednocze?nie informujemy że samodzielne kodowanie przez ?wiadczeniodawców lub osoby uprawnione oraz następnie przekazywanie zrealizowanych recept z 22-znakowym numerem jest nieuprawnione, gdyż zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz. U. nr 294 poz. 1739) - to Oddział Wojewódzki NFZ przydziela unikalne numery identyfikuj?ce recepty.
Oryginał komunikatu:
==> www.nfz.gov.pl
(JB)


Dyżury Aptek na terenie miasta Bielsko-Biała w 2012r.
2012-01-04

Na terenie miasta Bielsko-Biała dyżury pełni? dwie całodobowe apteki :
Apteka KLIMCZOK przy ul. Cyniarskiej 11 nr tel. 33 812-48-66
Apteka Na Dworcu przy ul. Warszawskiej 2 nr tel. 33 812-24-76,
w zwi?zku z powyższym w 2012r. nie będzie dodatkowych dyżurów.
(BW)


Prezes NFZ o numeracji starych druków recept
2012-01-04

Ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej - komunikat podpisany przez Prezesa NFZ:
Komunikat
Apteki i ?wiadczeniodawcy

W zwi?zku z brakiem publikacji w Dzienniku Ustaw Rozporz?dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie recept lekarskich i brakiem czasu na dostosowanie systemów informatycznych ?wiadczeniodawców i aptek do obsługi nowego wzoru recept oraz sposobu numeracji recept w formie kodu 22 znakowego, informuję, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. rozporz?dzenia do czasu dostosowania systemów informatycznych SOW NFZ wydaje lekarzom recepty na dotychczasowych zasadach z użyciem kodu 20 znakowego. Recepty z kodem o takiej formie podlegaj? refundacji.
Informacja o dostosowaniu systemu zostanie przekazana w odrębnym komunikacie.
.....
Pismo w oryginale - w naszym zał?czniku.
(JB)


WAŻNA INFORMACJA
2012-01-04

Informujemy,że jest do odbioru plakat i wywieszki dla pacjenta. Wywieszkie dla pacjentów s? w cenie 2 złote 1 sztuka.


Wykaz leków refundowanych
2012-01-03

Na stronie Ministerstwa Zdrowia:
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r
==> www2.mz.gov.pl
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr.11 poz. 79 z dnia 29 grudnia 2011 r.
(JB)


Prezes NFZ o receptach z piecz?tk? "Refundacja do decyzji NFZ"
2012-01-03

W zał?czniku:
komunikat z podpisem Prezesa NFZ.
(JB)


MAŁOPOLSKI ODDZ.NFZ W SPRAWIE DRUKÓW RECEPT I BUDOWY NUMERU RECEPTY
2012-01-02

Ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
2012-01-02

KOMUNIKAT DLA LEKARZY I FARMACEUTÓW W SPRAWIE DRUKÓW RECEPT I BUDOWY NUMERU RECEPTY
W zwi?zku z wej?ciem w życie Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.11.294.1739) i wynikaj?cych st?d zmian w zakresie budowy numeru recepty, tj. zmiany długo?ci kodu recepty z dotychczasowych 20 cyfr na kody 22 cyfrowe z przedostatni? cyfr? recepty „8” dla recept białych i „9” dla recept różowych informujemy, że w chwili obecnej Małopolski OW NFZ nie dystrybuuje jeszcze nowych zakresów numerycznych recept.
W zwi?zku z powyższym do czasu, w którym Małopolski OW NFZ nie rozpocznie dystrybucji nowych numerów 22 cyfrowych recept z przedostatni? cyfr? „8” należy używać wył?cznie dotychczasowych druków recept 20 cyfrowych z przedostatnimi cyframi w zakresie od „5” do „8” (w przypadku recept dystrybuowanych przez Małopolski OW NFZ – przedostania cyfra kontrolna przyjmuje warto?ć „6”). Zgodnie z zapisami powyższego rozporz?dzenia recepty „o starym wzorze” mog? być używane do dnia 30 czerwca 2012 r.
Informujemy ponadto, że recepty z przedostatni? cyfr? „6” rozszerzone do 22 cyfr (niektóre z aplikacji do wystawiania recept oferuj? tak? funkcjonalno?ć ) nie spełniaj? warunków budowy recepty okre?lonych w zał?czniku nr 4 rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich i nie mog? być traktowane jako recepty podlegaj?ce refundacji.
.....
(JB)


?l?ski Oddz.NFZ - Komunikat nr 3/2012 dla aptek i lekarzy w sprawie pytań o recepty
2012-01-02

Ze strony ?l?skiego Oddz.Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat nr 3/2012 dla aptek i lekarzy
w sprawie wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne

W zwi?zku z wej?ciem w życie Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie recept lekarskich oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, ?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach udostępnia adres recepty@nfz-katowice.pl, na który można kierować pytania dotycz?ce kwestii wystawiania i realizacji recept.
......
(JB)


Prezes NFZ o receptach z piecz?tk? "Refundacja do decyzji NFZ"
2012-01-02

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia - Komunikat Prezesa NFZ
==> www.nfz.gov.pl
W zał?czniku - komunikat z podpisem Prezesa NFZ
(JB)


Minister Zdrowia o receptach "starych" i "nowych"
2012-01-02

pismo w zał?czniku.
(JB)


NIA - stanowisko w sprawie recept z adnotacj? i innymi niezgodno?ciami
2011-12-31

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej jest stanowisko NIA w sprawie recept z niezgodno?ciami formalnymi,
które mog? się pojawić od 1 stycznia w aptekach:
==> nia.org.pl
(JB)


Rozporz?dzenie w sprawie recept - zał?czniki
2011-12-30

Rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich
zawiera zał?czniki, w?ród których jest m.in.nowy wzór recepty.
Prosimy zapoznać się z nimi na stronie Ministerstwa Zdrowia:
==> www.mz.gov.pl
(JB)


Komunikat o ważno?ci recept z adnotacj? oraz o problemach z Portalem NFZ
2011-12-30

Ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej:
Komunikat NFZ w sprawie ważno?ci recept od 1 stycznia 2012 roku oraz informacja o możliwo?ci złożenia przez aptekę wniosku na zawarcie umowy z OW NFZ na wydawanie leków refundacyjnych w formie "papierowej".
Aktualno?ci, 29 grudnia 2011

Naczelna Izba Aptekarska
L.dz. P-301/2011
Warszawa, dnia 29 grudnia 2011 r.

Szanowni Państwo
W dniu dzisiejszym, odpowiadaj?c na kilkukrotne moje apele dotycz?ce uproszczenia sposobu składania wniosków o zawarcie umów na realizację recept oraz wyja?nienia statusu recept z adnotacj? „Refundacja leku do decyzji NFZ" Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał Komunikat, który przekazuję w zał?czeniu

Prezes NRA Dr Grzegorz KUCHAREWICZ
_______________________________________________
Komunikat NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że recepty wypisane przez lekarza posiadaj?cego umowę na wypisywanie leków refundowanych z adnotacj? : „Refundacja leku do decyzji NFZ” w przypadku realizacji w aptece będ? uznawane za spełniaj?ce warunki objęcia refundacj? przy spełnieniu wymogów okre?lonych w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept

W zał?czeniu przekazuję do wykorzystania komunikat zamieszczony na stronie internetowej NFZ w sprawie ważno?ci recept. Informuje również Pana Prezesa, że w dniu dzisiejszym wydałem polecenie Dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich NFZ, aby w zwi?zku ze zgłaszanymi wła?cicieli aptek trudno?ci z zalogowaniem się do Portalu NFZ udostępnili wzór wniosków w postaci dokumentu pdf.

Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
.....
W zał?czniku - oryginał w/w pism.
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - bardzo ważne !
2011-12-30

Ze strony Małopolskiego Oddz.NFZ:
2011-12-29
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych
w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
BARDZO WAŻNE!
Małopolski Oddział Wojewódzki informuje, że przyjmowanie wniosków o zawarcie umów na realizację recept odbywać się będzie do dnia 30 grudnia 2011 r. do godziny 20.00 w miejscach:
Kraków - Wydział Gospodarki Lekami, ul. Racławicka 56a tel. 12 29-88-4 (59, 71, 72, 73, 78, 93)
Tarnów - Delegatura MOW NFZ, Al. Solidarno?ci 5-9, tel. 14 69-63-156
Nowy S?cz - Delegatura MOW NFZ, ul. Jagiellońska 52, 18 540-23-16 oraz 18 442-27-39
UWAGA!
Złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga bezwzględnego złożenia do MOW NFZ dokumentów w formie papierowej, w przeciwnym razie wniosek elektroniczny zostanie anulowany bez rozpatrzenia.

Dodatkowo prosimy apteki i punkty apteczne, które złożyły wnioski w formie papierowej o bież?ce monitorowanie statusów złożonych wniosków na portalu.
Status wniosku „zakończony” oznacza, że złożenie wniosku zakończyło się podpisaniem umowy.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
.....
(JB)


?l.NFZ - o godzinach pracy punktów przyjmuj?cych wnioski o umowy
2011-12-30

Ze strony ?l?skiego Oddz.NFZ:

Komunikat nr 193/2011
dla aptek składaj?cych wnioski o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
w sprawie godzin pracy

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wnioski o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę w formie papierowej można składać osobi?cie (osoba/y uprawnione do reprezentowania podmiotu wraz z kierownikiem):
- w siedzibie ?l?skiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13
budynek główny, pokój 504, 508, 501, 512
niski budynek na przeciwko budynku głównego
- w delegaturach ?l?skiego OW NFZ:
Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
Delegatura w Częstochowie, ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa
Delegatura w D?browie Górniczej, ul. D?browskiego 9a, 41-300 D?browa Górnicza
Delegatura w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice
Delegatura w Rybniku, ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik

W dniach 29.12.2011 - 31.12.2011 obowi?zywać będzie wydłużony czas pracy pracowników obsługuj?cych proces zawierania umów z aptekami zarówno w oddziale jak i w delegaturach :
29.12.2011 w godzinach 8.00 do 20.00
30.12.2011 w godzinach 8.00 do 20.00
31.12.2011 w godzinach 8.00 do 18.00
?ródło:
Wydział Gospodarki Lekami – 32 735 17 09, 32 735 17 83
.....
(JB)


Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie umów o refundację
2011-12-28

W zał?czniku:
komunikat NIA z 28 grudnia 2011r dotycz?cy umów o refundację.
(JB)


Małopolski Oddz.NFZ - w sprawie umów o refundację
2011-12-28

Na stronie Małopolskiego Oddziału NFZ jest dostępny cały czas ten sam
Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
z dnia 20 grudnia:
==> www.nfz-krakow.pl
(JB)


?l.Oddz.NFZ - komunikat nr 192 dot.umów o refundację
2011-12-28

Ze strony ?l?skiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 192/2011
w sprawie przekazywania wniosków o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina,
że po przekazaniu wniosku o zawarcie umowy na realizację recept refundowanych w portalu NFZ osoba/y uprawnione do reprezentowania podmiotu wraz z kierownikiem powinny zgłosić się do siedziby ?l?skiego OW NFZ b?dĄ delegatury celem złożenia wniosku w wersji papierowej oraz podpisania umowy.
......
(JB)Rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich z 23 grudnia 2011r
2011-12-27

W zał?czniku:
rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich
- pochodzi ze strony Ministerstwa Zdrowia.
(JB)


Przypominamy - jutro (28 grudnia - ?roda) - zebranie kierowników
2011-12-27

ZEBRANIE KIEROWNIKÓW APTEK
W zwi?zku z chaosem prawnym dotycz?cym rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich organizujemy spotkanie z kierownikami aptek w dniu 28.12.2011r. (?roda) w siedzinbie naszej Izby w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Wyznaczamy następuj?ce terminy zebrań dla kierowników aptek z poszczególnych powiatów:
I powiat suski i o?więcimski godz. 17.00,
II powiat cieszyński i żywiecki godz. 18.00,
III powiat bielski i miasto Bielsko-Biała godz. 19.00
(==> komunikat z 21 grudnia)
(JB)


?l?ski Oddz.NFZ - komunikat 188 dot.zał.4 i 5 umowy refund.
2011-12-27

Komunikat nr 188/2011
w sprawie sposobu reprezentacji i sposobu wypełniania zał?cznika nr 4 i 5 oraz danych rejestrowych wniosku o zawarcie umowy
na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że:
1.do podpisania umowy niezbędny jest podpis kierownika apteki/punktu aptecznego lub osoby pełni?cej obowi?zki kierownika, zgłoszonej do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Kierownik nie może upoważnić innej osoby do podpisania umowy w jego imieniu.
2.zał?cznik nr 4 – w zał?czniku powinien znaleĄć się podpis i parafa osób, które będ? podpisywały umowę/wniosek czyli:
kierownika
wła?ciciela (lub osoby przez niego upoważnionej)
3.zał?cznik nr 5 – podpisy osób reprezentuj?cych wła?ciciela wynikaj?cych z KRS lub innych dokumentów podmiotu (członkowie zarz?du, wspólnicy spółki cywilnej itp.).
4.w przypadku braku wpisów dotycz?cych danych rejestrowych apteki na wniosku:
wpisu do ewidencji aptek ogólnodostępnych (zezwolenia)
wpisu do Ewidencji Działalno?ci Gospodarczej lub Krajowego Rejestru S?dowego
- dane te można dopisać na wniosku ręcznie. W takim przypadku jednak należy dostarczyć dokumenty rejestrowe z wnioskiem do OW NFZ. Zezwolenie wymagane jest niezależnie od sposobu wypełnienia danych rejestrowych.
?ródło:
Wydział Gospodarki Lekami, telefon: 32 735 17 09, 32 735 17 83
...........
(JB)Zmiany w wykazach, rozporz?dzenie o receptach
2011-12-27

23 grudnia ukazało się na stronach Ministerstwa Zdrowia:
- Obwieszczenie w sprawie wykazu leków refundowanych (...),
- Rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich,
- Rozporz?dzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki i przekazywanych do NFZ.
Na stronach Naczelnej Izby Aptekarskiej,(zaraz pod życzeniami) s? odno?niki do wymienionych przepisów. Link do strony NIA:
www.nia.org.pl
(JB)


?l?ski Oddz.NFZ - zapytania w sprawie umów o refundację recept
2011-12-22

Ze strony ?l?skiego Oddziału NFZ:

Komunikat nr 187/2011
w sprawie udostępnienia dedykowanego konta mailowego dla aptek/punktów aptecznych do składania zapytań i zgłaszania problemów w zwi?zku z postępowaniem o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o uruchomieniu dedykowanego konta mailowego dla aptek/punktów aptecznych do składania zapytań i zgłaszania problemów w zwi?zku z postępowaniem o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.
Wszelk? tego typu korespondencję proszę kierować na adres:
apteki_umowy@nfz-katowice.pl
.............
(JB)Małopolski Oddz.NFZ - komunikat o zawieraniu umów na refundację
2011-12-21

Na stronie Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
==> www.nfz-krakow.pl
(JB)


BARDZO PILNE !!!
2011-12-21

ZEBRANIE KIEROWNIKÓW APTEK
W zwi?zku z chaosem prawnym dotycz?cym rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich organizujemy spotkanie z kierownikami aptek w dniu 28.12.2011r. (?roda) w siedzinbie naszej Izby w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/4a.
Wyznaczamy następuj?ce terminy zebrań dla kierowników aptek z poszczególnych powiatów:
I powiat suski i o?więcimski godz. 17.00,
II powiat cieszyński i żywiecki godz. 18.00,
III powiat bielski i miasto Bielsko-Biała godz. 19.00
W zał?czeniu przesyłamy Nasze Stanowisko.


?l?ski Oddz.NFZ - komunikat o zawieraniu umów na refundację recept
2011-12-21

Na stronach ?l?skiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
Komunikat 186/2011
w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobu medycznego na receptę
oraz instrukcje
==> www.nfz-katowice.pl

W zał?czniku - sam komunikat 186.
(JB)


Zarz?dzenie Prezesa NFZ nr 95 w sprawie korzystania z Portalu NFZ
2011-12-20

Zarz?dzenie Nr 95/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 grudnia 2011 r.
zmieniaj?ce zarz?dzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia - link do strony:
www.nfz.gov.pl
(JB)


Zarz?dzenie Prezesa NFZ nr 94 w sprawie zawierania umów o refundację recept
2011-12-20

Zarz?dzenie Nr 94/2011/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie warunków postępowania dotycz?cych zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty -
- link do strony:
www.nfz.gov.pl

(JB)


Komunikat NIA - nie będzie zmian na listach do końca 2011r
2011-12-17

Komunikat NIA:

Aktualno?ci, 16 grudnia 2011
Naczelna Izba Aptekarska
L. dz. P-289/2011

Warszawa, dnia 16 grudnia 2011 r.
Komunikat w sprawie wykazów refundacyjnych

Na podstawie informacji uzyskanych w Ministerstwie Zdrowia Naczelna Izba Aptekarska informuje, że tzw. wykazy refundacyjne, tj. rozporz?dzenia Ministra Zdrowia:
1) w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby s? przepisywane bezpłatnie, za opłat? ryczałtow? lub za czę?ciow? odpłatno?ci?;
2) w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ?wiadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłat? ryczałtow? lub czę?ciow? odpłatno?ci?;
3) w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniaj?cych oraz wysoko?ci odpłatno?ci za leki uzupełniaj?ce;
4) w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

- nie będ? już zmieniane w 2011 roku.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej
.........
(JB)


Umowy na realizację recept - stanowisko NRA
2011-12-15

W zał?czniku:
stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie umów na realizację recept.

Informacja dla niecierpliwych - Dziennika Ustaw z rozporz?dzeniem dotycz?cym umów na realizację recept jeszcze nie ma.

Przypominamy o komunikacie ?l?skiego NFZ o uzupełnieniu danych - komunikat na naszej stronie pod dat? 12.12.2011r.
(JB)


Projekt rozporz?dzenia o receptach - stanowisko NRA
2011-12-15

W zał?czniku:
stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie projektu rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich.

Ponieważ dużo osób zgłasza się do naszej Izby z zapytaniem, gdzie można zapoznać się z projektem rozporz?dzenia o receptach przypominamy, że dostęp do niego jest we wcze?niejszym komunikacie na naszej stronie, pod dat? 17.11.2011r.
(JB)


Projekt zmian w wykazach opracowany przez DATUM
2011-12-13

Na stronach DATUM znajduje się opracowanie PROJEKTU rozporz?dzeń o zmianach na listach refundacyjnych:
www.datum.pl
(JB)


O umowach o refundację c.d.
2011-12-13

Rozporz?dzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept zostało podpisane, ale jeszcze nie jest ogłoszone w Dzienniku Ustaw.
Po ukazaniu się Dziennika Ustaw będziemy mogli przekazać bliższe informacje dotycz?ce umów.
Prosimy o przeczytanie wcze?niejszych naszych komunikatów - jest tam komunikat ?l?skiego Narodowego Funduszu Zdrowia o uzupełnienie danych wg podanej instrukcji.
(JB)Rozporz?dzenie o umowach refundacyjnych podpisane
2011-12-12

Minister Zdrowia podpisał rozporz?dzenie refundacyjne.
Komunikaty i informacje w tej sprawie na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej:
www.nia.org.pl
oraz nia.org.pl
tekst rozporz?dzenia wraz z wzorem umowy- na stronie Ministerstwa Zdrowia:
www.mz.gov.pl
(JB)


NFZ Katowice - komunikat o uzupełnienie danych
2011-12-12

Komunikat nr 182/2011
w sprawie konieczno?ci uzupełnienia danych podmiotu prowadz?cego aptekę/punkt apteczny:

?l?ski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o konieczno?ci niezwłocznego uzupełnienia danych podmiotu prowadz?cego aptekę / punkt apteczny zgodnie z zał?czon? instrukcj?.
..........................
instrukcja na stronie ?l?skiego NFZ
www.nfz-katowice.pl
i w naszym zał?czniku.
(JB)Nowy projekt zmian w wykazach leków refundowanych
2011-12-09

Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano nowe projekty zmian na listach leków refundowanych - wykazy, ceny, limity,
które miałyby wej?ć w życie 16 grudnia 2011r.
==> www.mz.gov.pl
(JB)
Naczelna Rada Aptekarska o umowach z NFZ
2011-12-09

Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

KOMUNIKAT NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
Stanowisko

Naczelna Rada Aptekarska apeluje do kierowników i wła?cicieli aptek ogólnodostępnych o wstrzymanie się z podpisywaniem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, o których mowa w art. 41 ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w razie utrzymania dotychczasowej tre?ci projektów rozporz?dzeń przygotowywanych przez Ministra Zdrowia RP (rozporz?dzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich), których przepisy kwestionowane s? przez samorz?d aptekarski.

Obecna tre?ć projektów tych rozporz?dzeń nie zabezpiecza konstytucyjnych uprawnień pacjentów do otrzymania leków refundowanych oraz nie zapewnia aptekom przysługuj?cego im prawa do zwrotu refundacji za leki wydawane z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Naczelna Rada Aptekarska prowadzi rozmowy zarówno dotycz?ce projektu rozporz?dzenia o umowach na realizację recept, jak i projektu rozporz?dzenia o receptach lekarskich. Dopiero uzgodnienie tre?ci tych dwóch rozporz?dzeń, w tym przyjęcie zasady, że każdemu ubezpieczonemu w ramach jego uprawnień, niezależnie od błędów formalnych na recepcie, przysługuje lek refundowany, pozwoli na wydanie przez NRA pozytywnej opinii w sprawie podpisania przez apteki umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Naczelna Rada Aptekarska
Warszawa, 6 grudnia 2011 r.
....................................
Komunikat pochodzi ze strony NIA ==> www.nia.org.pl
(JB)


Prezes BOIA na VI kadencję
2011-11-28

W dniu 26 listopada 2011r
na ZjeĄdzie Sprawozdawczo-Wyborczym
Bieskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
został ponownie wybrany
Prezesem Rady Aptekarskiej BOIA
Pan dr Kazimierz Kowalczyk.
Gratulujemy Panu Prezesowi
ponownego wyboru !
(JB)


Rozporz?dzenie w sprawie recept lekarskich - projekt
2011-11-17

Na stronie Ministerstwa Zdrowia jest dostępny tekst projektu Rozporz?dzenia w sprawie recept lekarskich, który miałby obowi?zywać od 1 stycznia 2012r
==> www.mz.gov.pl

Wybrane fragmenty:
§ 6. 1. Dane dotycz?ce przepisanych leków (...) obejmuj?:
(...)
6) odpłatno?ć leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przyjmuj?c? warto?ć:
a) B – dla leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznych wydawanego bezpłatnie,
b) R – dla leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznych wydawanego za odpłatno?ci? ryczałtow?,
c) 30 % – dla leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za odpłatno?ci? 30% limitu finansowania,
d) 50 % – dla leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznych wydawanego za odpłatno?ci? 50% limitu finansowania,
e) 100 % – dla leku, ?rodka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za pełn? odpłatno?ci?.
( proszę obejrzeć sobie dokładnie nowy wzór recepty, który jest na stronie 20 projektu - jest tam rubryka na wpisywanie przez lekarza odpłatno?ci przy każdym przepisywanym leku, nie ma osobnego "okienka" na "P" - JB)
§ 16.(...)
5. Termin realizacji recepty na leki recepturowe lub leki sporz?dzone na podstawie etykiety aptecznej, nie może przekroczyć 5 dni od daty jej wystawienia.
§ 17. 1. Refundowane leki, ?rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne wydaje się:
1) w pełnych opakowaniach;
2) w ilo?ci maksymalnie zbliżonej, jednak nie mniejszej niż ilo?ć okre?lona przez osobę wystawiaj?c? receptę.
2. Jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jako?ci leku, a pacjent otrzyma lek w odpowiednio oznakowanym opakowaniu własnym apteki okre?lonym w odrębnych przepisach, osoba wydaj?ca antybiotyk lub lek przepisany w postaciach parenteralnych albo zawieraj?cy substancje odurzaj?ce, substancje psychotropowe lub inne leki oznaczone symbolem „Rpw” dzieli ilo?ć leku zawart? w opakowaniu, by maksymalnie zbliżyć j? do ilo?ci okre?lonej przez osobę wystawiaj?c? receptę; dzieleniu nie
podlegaj? opakowania bezpo?rednie. (...)
.................
(JB)Zmiany na listach leków refundowanych od 16 listopada
2011-11-07

Rozporz?dzenia na stronie Ministerstwa Zdrowia:
mz.gov.pl
(JB)


Przypomnienie o zebraniach przedwyborczych
2011-10-12

Wszyscy członkowie Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej otrzymali już imienne zaproszenia z informacj? o tym, w jakim terminie jaki rejon ma swoje zebranie przedwyborcze.
Na zebraniach będziemy wybierać z po?ród siebie delegatów, którzy na Okręgowym ZjeĄdzie Sprawozdawczo - Wyborczym BOIA będ? reprezentować nas, czyli beskidzkich aptekarzy oraz nasze interesy,
a także wybior? nowe organy samorz?du aptekarskiego na now?,
czteroletni? kadencję :
Prezesa,
Okręgow? Radę Aptekarsk?,
Okręgowy S?d Aptekarski,
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno?ci Zawodowej,
Okręgow? Komisję Rewizyjn?.
Zamiast ci?gle marudzić i narzekać, że jest żle albo, że mogłoby być lepiej trzeba przyj?ć i zobaczyć co da się zrobić,
podzielić się własnymi spostrzeżeniami, pomysłami, czy chęciami do pracy
w samorz?dzie.
We wszystkich rejonach zebrania będ? się rozpoczynać o godzinie 18.30:
- powiat żywiecki - 18.10.2011r,
- powiat cieszyński - 19.10.2011r,
- powiat suski - 20.10.2011r,
- powiat bielski - 21.10.2011r,
- powiat o?więcimski - 27.10.2011r.
Szczegóły dotycz?ce miejsca zebrań s? w zaproszeniu, które do każdego członka BOIA zostały wysłane.
(JB)


Termin ważno?ci recepty - interpretacja NFZ
2011-10-07

Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował na swojej stronie pismo Zastępcy Prezesa d/s Medycznych NFZ w sprawie terminów realizacji recept:
www.nfz-krakow.pl
(JB)


Sprawozdanie o zużytym sprzęcie elektronicznym
2011-07-08

Przypominamy o obowi?zku składania sprawozdania ze zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego,
za pierwsze półrocze 2011r.
Sprawozdania należy składać do 31 lipca 2011r
do Głównego Inspektora Ochrony ?rodowiska.
Szczegóły w naszym dziale PRAWO.
(JB)


Pismo MZ o zasadach wypisywania narkotyków na receptach
2011-06-10

W zał?czniku:
pismo z Ministerstwa Zdrowia o zasadach wypisywania recept na preparaty odurzaj?ce i narkotyczne - chodzi głównie o obowi?zek wpisywania słownie całkowitej ilo?ci substancji czynnej w leku przepisanym na recepcie.
(JB)


Zapytania w sprawie ustawy refundacyjnej można kierować do Prezesa NRA
2011-06-10

Naczelna Izba Aptekarska
L.dz. P-142/2011
Warszawa, 8 czerwca 2011 r.

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej
Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy Aptekarze

25 maja 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie zasad finansowania leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ze ?rodków publicznych.
Nowa ustawa może budzić w naszym aptekarskim ?rodowisku w?tpliwo?ci interpretacyjne. W zwi?zku z tym jako Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej postanowiłem przygotować wyja?nienie przepisów nowej ustawy, w zakresie dotycz?cym aptek i aptekarzy.
Jeżeli macie Państwo w?tpliwo?ci, pytania lub trudno?ci w interpretacji nowej ustawy albo docieraj? do Państwa niejasne b?dĄ sprzeczne informacje od podmiotów trzecich, uprzejmie proszę kierować swoje zapytania na adres e-mailowy: prezes@nia.org.pl
Wiele osób i podmiotów zainteresowanych jest w dezinformowaniu polskich aptekarzy oraz stworzeniu atmosfery niepewno?ci i zagrożenia. Proszę z rozwag? i dużym dystansem podchodzić do rozpowszechnianych przez niektóre osoby, w tym niestety niektórych członków samorz?du aptekarskiego, katastroficznych wizji zwi?zanych z now? ustaw?.
Oferuję Państwu pomoc organów Naczelnej Izby Aptekarskiej w uzyskaniu rzetelnej i obiektywnej informacji. Państwa pytania będ? stanowić ważn? wskazówkę przy opracowywaniu prawnego komentarza, dotycz?cego poszczególnych przepisów ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
.....
(JB)


Prezydent RP podpisał ustawę refundacyjn?
2011-05-26

KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ
26 maja 2011 r.

25 maja 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
9 wrze?nia 2010 r. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych i międzyresortowych długo oczekiwany przez ?rodowisko aptekarskie projekt ustawy refundacyjnej. Opinie dotycz?ce powyższego projektu i propozycje zmian nadesłały wszystkie okręgowe izby aptekarskie. 8 paĄdziernika 2010 r. w Ministerstwie Zdrowia zostały złożone obszerne uwagi i propozycje Naczelnej Rady Aptekarskiej, odnosz?ce się do projektu tej ustawy.
Pierwsze czytanie rz?dowego projektu ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych odbyło się 27 paĄdziernika 2010 r. 14 grudnia 2010 r. powołana została sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rz?dowego projektu tej ustawy, która zakończyła prace 17 lutego 2011 r. 25 marca 2011 r. Sejm RP przyj?ł rz?dowy projekt ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ustawa przesłana została do Senatu RP. Na posiedzeniu plenarnym 28 kwietnia 2011 r. Senat podj?ł uchwałę w sprawie ustawy refundacyjnej. Stanowisko Senatu rozpatrywane było przez Sejm 12 maja 2011 r. Przyjęto czę?ć poprawek. Ustawa przekazana została Prezydentowi RP do podpisu 17 maja 2011 r.
W posiedzeniach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej oraz sejmowej i senackiej komisji zdrowia uczestniczyli członkowie samorz?du aptekarskiego. Pracami zespołu przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej kierował prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz.

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
......
(JB)


Zaproszenie Prezesa UOKiK do obejrzenia konferencji
2011-05-20

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zaprasza do obejrzenia na żywo 25 maja 2011r
konferencji na temat: Fuzje pod kontrol?.
Szczegóły w zał?czniku.
(JB)


Ketonal żel - na receptę
2011-05-19

W zał?czniku decyzja Ministra Zdrowia o zmianie kategorii dostępno?ci leku Ketonal żel 50g i 100g z "OTC" na "Rp".
(JB)


UWAGA - PROGRAM DTP
2011-04-27

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy aptekarzy o przekazywanie informacji
droga e-mailow? na adres izby : izbabesk@bb.onet.pl
dotycz?cych o dostępno?ci programu dla aptek oraz o jego
wpływie na dostępno?ć do produktów leczniczych GSK dla aptek i pacjentów.
Szczegóły w zał?czniku z NIA
(BW)


NFZ o receptach "Rpw" z dat? realizacji "od dnia"
2011-03-17

Recepty "różowe" mog? być realizowane tylko w terminie 14 dni od daty ich wystawienia przez lekarza. Zapis w rozporz?dzeniu w sprawie recept lekarskich dotycz?cy możliwo?ci wypisania trzech recept na kolejne miesięczne kuracje ich nie dotyczy, gdyż podlegaj? osobnym przepisom zawartym w rozporz?dzeniu w sprawie ?rodków odurzaj?cych, substancji psychotropowych(...).
W zał?czniku:
pisma z Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie.
(JB)


Uwaga - sprawozdanie o odpadach za 2010r - do 15 marca 2011r
2011-02-25

Sprawozdanie z ilo?ci odpadów przekazanych do utylizacji za 2010r
należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego do 15 marca 2011r,
a nie - jak poprzednie lata - do końca marca.
Jest to zmiana wprowadzona znowelizowan? ustaw? o odpadach,
ogłoszon? w Dzienniku Ustaw nr 185 poz.1243 z 2010r.
Szczegóły w naszym dziale PRAWO.
(JB)


Sprawozdanie o zużytym sprzęcie elektronicznym - do 15 marca
2011-02-24

Przypominamy:
o przesłaniu sprawozdania dla Głównego Inspektora Ochrony ?rodowiska
o zużytym sprzęcie elektronicznym do 15 marca 2011r
za drugie półrocze 2010r .
Szczegóły w naszym dziale PRAWO.
(JB)Artykuł z "Gazety Wyborczej" o receptach, lekarzach i aptekarzach (na końcu)
2011-02-07

Artykuł z "Gazety Wyborczej" z dnia 03 luty 2011r - tekst pochodzi z wydania internetowego "Gazety Wyborczej"
(zachęcamy do przeczytania szczególnie ostatniego zdania artykułu - dotyczy aptekarzy!):

Lekarze boj? się recept
Anna Twardowska
2011-02-03, ostatnia aktualizacja 2011-02-03 08:28

Ponad sze?ć tysięcy lekarzy podpisało petycję do minister zdrowia. Boj? się kar za złe wypisane recepty.
Petycję przygotował i zbiera pod ni? podpisy lekarski portal społeczno?ciowy www.konsylium24.pl. Należy do niego 22 tys. lekarzy. W stan pogotowia postawił ich projekt ustawy o lekach refundowanych.
- Resort zdrowia chce obarczyć nas jednoosobow? odpowiedzialno?ci? za wypisanie recepty na lek refundowany, je?li okaże się, że pacjent nie miał do niego prawa. A sk?d ja mam wiedzieć, czy chory ma takie uprawnienia? - pyta Michał Feldman, założyciel portalu.
Dzisiaj dowodem ubezpieczenia jest druk RMUA lub ksi?żeczka ubezpieczeniowa. Zdaniem lekarzy zrzeszonych w konsylium24.pl te dokumenty bardzo łatwo podrobić. - Chcemy mieć dostęp on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, który prowadzi NFZ - mówi?.
Chory może nie mieć przy sobie dokumentu potwierdzaj?cego ubezpieczenie. Zostanie przyjęty, a dowód ubezpieczenia musi dostarczyć póĄniej. - Je?li tego nie zrobi i okaże się, że okłamał mnie w sprawie ubezpieczenia, będę musiał oddać NFZ pieni?dze za refundację i jeszcze zapłacić karę - mówi Feldman.
Od czasu, gdy problem recept dyskutowany jest na konsylium24.pl lekarze czę?ciej sprawdzaj?, czy pacjent ma prawo do refundacji.
Najbardziej jednak doktorzy boj? się oskarżeń, że zapisali pacjentowi lek niezgodnego z jego schorzeniem. Feldman: - Wypisuj?c lek opieram się na standardach i wytycznych towarzystw naukowych. Ale je?li po wej?ciu w życie ustawy, urzędnik NFZ stwierdzi, że lek był nieodpowiedni dla tego chorego, to zostanę ukarany. Problem w tym, że nie ma żadnych receptariuszy zalecanych przez Fundusz, więc czym się kierować?
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Maciej Hamankiewicz uważa, że petycja przygotowana przez portal niepotrzebnie wywołuje panikę: - Lekarz już dzisiaj jest odpowiedzialny za złe wypisanie recepty i musi zapłacić karę, je?li popełnił bł?d. Nie wszyscy o tym wiedz?, bo być może nie mieli takich do?wiadczeń.
Lekarze spieraj? się, czy Ąle wypełniona recepta może grozić więzieniem. Zdaniem prawników NRL to nieprawda. To nie bł?d przy wypisywaniu recepty jest zagrożony kar? więzienia lecz "ż?danie lub przyjęcie korzy?ci


Nowe rozporz?dzenie o lekach recepturowych
2011-02-07

ROZPORZ·DZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie wykazu leków, które mog? być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysoko?ci opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilo?ci leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporz?dzania leku recepturowego
Dziennik Ustaw nr 23 z dnia 2 lutego 2011r.
Obowi?zuje z dniem ogłoszenia.
W naszym zał?czniku:
tekst rozporz?dzenia pochodz?cy ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
(JB)


Pilne - pismo WIF Katowice
2011-01-28

Pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach:

Szanowni Państwo ! - Katowice, dnia 27.01.2011r.

W dniu 20 stycznia 2011r. min?ł termin składania sprawozdań z rozchodu ?rodków odurzaj?cych w 2010r.
Dziękuję Wszystkim Państwu, którzy szybko i terminowo przysłali sprawozdanie.
Niestety do dnia 27 stycznia 2011r. nie wszyscy kierownicy aptek wywi?zali się z powyższego obowi?zku.
np. pojedyncze apteki z następuj?cych miast Bieruń, Bytom, D?browa Górnicza ,Gliwice, Jastrzębie Zdrój , Jaworzno, Katowice, KuĄnia Raciborska, Lędziny, Mysłowice, Pszczyna , Piekary ?l?skie, Pyskowice, Ruda ?l?ska , Sosnowiec, Tychy , Wodzisław ?l?ski , Zabrze, Żory oraz z terenu byłych Delegatur.
Otrzymali?my bardzo dużo sprawozdań z aptek które nie prowadz? obrotu ?rodkami odurzaj?cymi.
Bardzo proszę nie przysyłać tego typu sprawozdań ( zawieraj?cych tylko wzór sprawozdania)
W zał?czeniu przesyłam obowi?zuj?cy wzór, który już od grudnia 2010r., jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach.
Link bezpo?redni: http://swif.katowice.uw.gov.pl/inne/sprawozdanie_apteki_2010.pdf

Kierowników aptek którzy nie przysłali w terminie sprawozdania proszę o pilny kontakt
tel. 032) 204 89 95
Insp. farmaceutyczny Anna Karmańska
..........
Informowali?my już o tym we wcze?niejszych komunikatach (05.01.2011r).
W dzisiejszym zał?czniku jest wzór sprawozdania dla aptek ogólnodostępnych,
a we wcze?niejszych komunikatach również dla aptek szpitalnych, przy czym apteki szpitalne składaj? sprawozdania do 30 stycznia 2011r.
(JB)


NFZ - korekta kodów EAN do ostatniego rozporz?dzenia
2011-01-26

Pismo Prezesa NFZ w zał?czniku. (JB)


GIF o sprzedaży leków OTC za po?rednictwem Allegro
2011-01-20

Szczegóły w zał?czniku. (JB)


Komunikat WIF o brakach leków
2011-01-20

Komunikat WIF Katowice:
Szanowni Państwo,
1. Na podstawie pisma Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30 grudnia 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach informuje, iż „(...) firma Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. pismem z dnia 21 grudnia 2010 roku zawiadomiła o stałym wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym Mucosolvan (Ambroxoli hydrochloridum), roztwór do wstrzykiwań, 15mg/2ml (Nr pozwolenia: 1023).”
W przypadku produktu leczniczego Mucosolvan występuj? odpowiedniki.

2. Firma Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. informuje o „(...) tymczasowym wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym Dalacin C roztwór do wstrzykiwań i infuzji 150 mg/ml, 1 ampułka – 2ml z powodu przej?ciowych niewystarczaj?cych mocy produkcyjnych(...)”.

Z poważaniem
Anna Josz, WIF Katowice
......
(JB)


Dziennik Ustaw nr 251 i 253
2011-01-14

Szanowni Państwo,
Apteki, które były zapisane na zakup Dziennika Ustaw
proszeni s? do odbioku w siedzibie BOIA w godzinach pracy biura.
(BW)


c.d.
2010-12-27

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia1 z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniaj?cych oraz wysoko?ci odpłatno?ci za leki uzupełniaj?ce :
www.mz.gov.pl
(JB)

c.d.
2010-12-27

Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ?wiadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłat? ryczałtow? lub czę?ciow? odpłatno?ci?:
www.mz.gov.pl
(JB)


Praca biura
2010-12-22

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej
uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia (pi?tek) 2010r.
i 31 grudnia (pi?tek) 2010r. biuro Izby będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)PILNE
2010-12-14

Uprzejmie informujemy, że termin wej?cia w życie rozporz?dzeń refundacyjnych został przesunięty na 1 styczeń 2011r.
zał?cznik
MT


Spotkanie OPŁATKOWE !
2010-12-03

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z A P R O S Z E N I E

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska jak co roku tradycyjne
organizuje spotkanie opłatkowe i serdecznie zaprasza koleżanki i kolegów
na to spotkanie.
Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2010r. o godz. 17.00 w sali wykładowej
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska ul. 3 Maja 27/4a w Bielsku- Białej.
Koszt od osoby 50,00.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Izby do 13 grudnia 2010r.
telefonicznie (033/812 28 85)

PREZES
Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
dr farm. Kazimierz Kowalczyk

(BW)Małopolski NFZ o zleceniach na przedmioty ortoped. i ?rodki pomocn.
2010-11-24

Ze strony Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:
2010-11-19
Komunikat dla ?wiadczeniodawców wypisuj?cych i realizuj?cych zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będ?ce przedmiotami ortopedycznymi i ?rodkami pomocniczymi dotycz?cy staranno?ci, czytelno?ci, kompletno?ci i prawidłowo?ci wypisywania zleceń lekarskich na zaopatrzenie przedmioty ortopedyczne i ?rodki pomocnicze zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami-

w zwi?zku z licznymi problemami przy weryfikacji wypisywania i realizacji zleceń lekarskich na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i ?rodki pomocnicze pod względem ich zgodno?ci z obowi?zuj?cymi przepisami Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie zwraca się z uprzejm? pro?b? do ?wiadczeniodawców o staranne, czytelne, kompletne i zgodne z przepisami wypełnianie danych oraz wyraĄne przybijanie piecz?tek na zleceniach lekarskich na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne.
Wymóg ten dotyczy zarówno ?wiadczeniodawców zlecaj?cych jak i realizatorów przedmiotowych ?wiadczeń.
Prosimy również przy wypełnianiu zleceń lekarskich na każdym etapie realizacji ?wiadczenia o stosowanie nazewnictwa i kodów zaopatrzenia zgodnych z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami (tj. Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie ?wiadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będ?ce przedmiotami ortopedycznymi oraz ?rodki pomocnicze (Dz.U. 09.139.1141) oraz Zarz?dzeniem Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 paĄdziernika 2009 r. w sprawie okre?lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenia w wyroby medyczne będ?ce przedmiotami ortopedycznymi oraz ?rodkami pomocniczymi (z póżn. zm.)) oraz wypełnianie wszystkich wymaganych danych.
Równocze?nie przypominamy o niedopuszczalno?ci stosowania korektora na zleceniach. W przypadku błędów osoba która błędnie wypełniła wymagane informacje, ma obowi?zek naniesienia poprawek poprzez skre?lenie błędnych danych tak by były one czytelne pomimo skre?lenia, a następnie wprowadzenie poprawek poprzez odnotowanie wła?ciwych danych, podpisanie czytelnym podpisem i podbicie odpowiedni? piecz?tk? (lekarza lub ?wiadczeniodawcy). W przypadku skomplikowanych sytuacji prosimy o równoczesne zał?czenie pisemnego wyja?nienia dotycz?cego okoliczno?ci powstania błędów na zleceniu.
Staranne, czytelne, kompletne i prawidłowe wypełnianie zleceń zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i ww. uwagami umożliwi ?wiadczeniobiorcom prawidłow? realizację zaopatrzeni


UWAGA - odwołany KURS z dnia 27.11.2010r.!!!
2010-11-18

Uprzejmie informujemy, że w zwiazku z bardzo mał? ilosci? osób zapisanych na kurs w dniu 27.11.2010r. (sobota) o tematyce : "Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych" zostaje on ODWOŁANY.
O nowym terminie kursu powiadomimy w przyszłym roku.
(BW)
?l?ski NFZ - komunikat w sprawie realizacji cesji wierzytelno?ci
2010-10-22

Ze strony ?l?skiego Oddziału NFZ:
Komunikat nr 80/2010 w sprawie realizacji cesji wierzytelno?ci przyszłych
o zapłatę kwot refundacji - w zał?czniku.
(JB)


Projekt ustawy refundacyjnej po zmianach
2010-10-15

Link do strony Ministerstwa Zdrowia z projektem ustawy refundacyjnej po zmianach, w wersji przekazanej na Radę Ministrów:
www.mz.gov.pl
(JB)


Uwagi Naczelnej Rady Aptekarskiej do projektu ustawy refundacyjnej
2010-10-15

Uwagi Naczelnej Rady Aptekarskiej do projektu ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przesłane do Ministerstwa Zdrowia:
---> www.nia.org.pl
(JB)


Archiwum aktualno¶ci  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.